Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 1:9

New Testament
Chapter
Verses
9
’Εγὼ ’Ιωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν ’Ιησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ Πάτμῳ διὰ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ τὴν μαρτυρίαν ’Ιησοῦ.

’Egṑ ’Iōánnēs, ho adelphòs hymō̂n kaì synkoinōnòs en tē̂i thlípsei kaì basileíāi kaì hypomonē̂i en ’Iēsoû, egenómēn en tē̂i nḗsōi tē̂i kalouménēi Pátmōi dià tòn lógon toû theoû kaì tḕn martyrían ’Iēsoû.