Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 20:3

New Testament
Chapter
Verses
3
καὶ ἔβαλεν αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν καὶ ἐσφράγισεν ἐπάνω αὐτοῦ ἵνα μὴ πλανήσῃ ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ λυθῆναι αὐτὸν μικρὸν χρόνον.

kaì ébalen autòn eis tḕn ábysson kaì ékleisen kaì esphrágisen epánō autoû hína mḕ planḗsēi éti tà éthnē áchri telesthē̂i tà chília étē: metà taûta deî lythē̂nai autòn mikròn chrónon.