Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 20:9

New Testament
Chapter
Verses
9
καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην. καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς·

kaì anébēsan epì tò plátos tē̂s gē̂s kaì ekýkleusan tḕn parembolḕn tō̂n hagíōn kaì tḕn pólin tḕn ēgapēménēn. kaì katébē pŷr ek toû ouranoû kaì katéphagen autoús: