Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Novum Testamentum Graecum Revelation 6:8

New Testament
Chapter
Verses
8
καὶ εἶδον, καὶ ἰδοὺ ἵππος χλωρός, καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω [αὐτοῦ] ὄνομα αὐτῷ [ὁ] θάνατος, καὶ ὁ ᾅδης ἠκολούθει μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.

kaì eîdon, kaì idoù híppos chlōrós, kaì ho kathḗmenos epánō [autoû] ónoma autō̂i [ho] thánatos, kaì ho hā́idēs ēkoloúthei met’ autoû: kaì edóthē autoîs exousía epì tò tétarton tē̂s gē̂s, apokteînai en rhomphaíāi kaì en limō̂i kaì en thanátōi kaì hypò tō̂n thēríōn tē̂s gē̂s.