Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 1 Chronicles 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Αδαμ, Σηθ, Ενως,

Adam, Sēth, Enōs,

2
Καιναν, Μαλελεηλ, Ιαρεδ,

Kainan, Maleleēl, Iared,

3
Ενωχ, Μαθουσαλα, Λαμεχ,

Enōch, Mathousala, Lamech,

4
Νωε. υἱοὶ Νωε· Σημ, Χαμ, Ιαϕεθ.

Nōe. hyioì Nōe: Sēm, Cham, Iapheth.

5
Υἱοὶ Ιαϕεθ· Γαμερ, Μαγωγ, Μαδαι, Ιωυαν, Ελισα, θοβελ, Μοσοχ καὶ θιρας.

Hyioì Iapheth: Gamer, Magōg, Madai, Iōyan, Elisa, thobel, Mosoch kaì thiras.

6
καὶ υἱοὶ Γαμερ· Ασχαναζ καὶ Ριϕαθ καὶ θοργαμα.

kaì hyioì Gamer: Aschanaz kaì Riphath kaì thorgama.

7
καὶ υἱοὶ Ιωυαν· Ελισα καὶ θαρσις, Κίτιοι καὶ ‘Ρόδιοι.

kaì hyioì Iōyan: Elisa kaì tharsis, Kítioi kaì ‘Ródioi.

8
Καὶ υἱοὶ Χαμ· Χους καὶ Μεστραιμ, Φουδ καὶ Χανααν.

Kaì hyioì Cham: Chous kaì Mestraim, Phoud kaì Chanaan.

9
καὶ υἱοὶ Χους· Σαβα καὶ Ευιλατ καὶ Σαβαθα καὶ Ρεγμα καὶ Σεβεκαθα. καὶ υἱοὶ Ρεγμα· Σαβα καὶ Ουδαδαν.

kaì hyioì Chous: Saba kaì Euilat kaì Sabatha kaì Regma kaì Sebekatha. kaì hyioì Regma: Saba kaì Oudadan.

10
καὶ Χους ἐγέννησεν τὸν Νεβρωδ· οὗτος ἤρξατο τοῦ εἶναι γίγας κυνηγὸς ἐπὶ τῆς γῆς.

kaì Chous egénnēsen tòn Nebrōd: hoûtos ḗrxato toû eînai gígas kynēgòs epì tē̂s gē̂s.

17
Υἱοὶ Σημ· Αιλαμ καὶ Ασσουρ καὶ Αρϕαξαδ,

Hyioì Sēm: Ailam kaì Assour kaì Arphaxad,

24
Σαλα,

Sala,

25
Εβερ, Φαλεκ, Ραγαυ,

Eber, Phalek, Ragau,

26
Σερουχ, Ναχωρ, θαρα,

Serouch, Nachōr, thara,

27
Αβρααμ.

Abraam.

28
Υἱοὶ δὲ Αβρααμ· Ισαακ καὶ Ισμαηλ.

Hyioì dè Abraam: Isaak kaì Ismaēl.

29
αὗται δὲ αἱ γενέσεις πρωτοτόκου Ισμαηλ· Ναβαιωθ καὶ Κηδαρ, Ναβδεηλ, Μαβσαν,

haûtai dè hai genéseis prōtotókou Ismaēl: Nabaiōth kaì Kēdar, Nabdeēl, Mabsan,

30
Μασμα, Ιδουμα, Μασση, Χοδδαδ, θαιμαν,

Masma, Idouma, Massē, Choddad, thaiman,

31
Ιεττουρ, Ναϕες καὶ Κεδμα. οὗτοί εἰσιν υἱοὶ Ισμαηλ.

Iettour, Naphes kaì Kedma. hoûtoí eisin hyioì Ismaēl.

32
καὶ υἱοὶ Χεττουρας παλλακῆς Αβρααμ· καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ζεμβραν, Ιεξαν, Μαδαν, Μαδιαμ, Σοβακ, Σωε. καὶ υἱοὶ Ιεξαν· Σαβα καὶ Δαιδαν.

kaì hyioì Chettouras pallakē̂s Abraam: kaì éteken autō̂i tòn Zembran, Iexan, Madan, Madiam, Sobak, Sōe. kaì hyioì Iexan: Saba kaì Daidan.

33
καὶ υἱοὶ Μαδιαμ· Γαιϕα καὶ Οϕερ καὶ Ενωχ καὶ Αβιδα καὶ Ελδαα. πάντες οὗτοι υἱοὶ Χεττουρας.

kaì hyioì Madiam: Gaipha kaì Opher kaì Enōch kaì Abida kaì Eldaa. pántes hoûtoi hyioì Chettouras.

34
Καὶ ἐγέννησεν Αβρααμ τὸν Ισαακ. καὶ υἱοὶ Ισαακ· Ησαυ καὶ Ιακωβ.

Kaì egénnēsen Abraam tòn Isaak. kaì hyioì Isaak: Ēsau kaì Iakōb.

35
Υἱοὶ Ησαυ· Ελιϕας καὶ Ραγουηλ καὶ Ιεουλ καὶ Ιεγλομ καὶ Κορε.

Hyioì Ēsau: Eliphas kaì Ragouēl kaì Ieoul kaì Ieglom kaì Kore.

36
υἱοὶ Ελιϕας· θαιμαν καὶ Ωμαρ, Σωϕαρ καὶ Γοωθαμ καὶ Κενεζ καὶ τῆς θαμνα Αμαληκ.

hyioì Eliphas: thaiman kaì Ōmar, Sōphar kaì Goōtham kaì Kenez kaì tē̂s thamna Amalēk.

37
καὶ υἱοὶ Ραγουηλ· Ναχεθ, Ζαρε, Σομε καὶ Μοζε.

kaì hyioì Ragouēl: Nacheth, Zare, Some kaì Moze.

38
υἱοὶ Σηιρ· Λωταν, Σωβαλ, Σεβεγων, Ανα, Δησων, Ωσαρ, Δαισων.

hyioì Sēir: Lōtan, Sōbal, Sebegōn, Ana, Dēsōn, Ōsar, Daisōn.

39
καὶ υἱοὶ Λωταν· Χορρι καὶ Αιμαν καὶ Αιλαθ καὶ Ναμνα.

kaì hyioì Lōtan: Chorri kaì Aiman kaì Ailath kaì Namna.

40
υἱοὶ Σωβαλ· Γωλαμ, Μαναχαθ, Γαιβηλ, Σωβ καὶ Ωναμ. υἱοὶ δὲ Σεβεγων· Αια καὶ Ανα.

hyioì Sōbal: Gōlam, Manachath, Gaibēl, Sōb kaì Ōnam. hyioì dè Sebegōn: Aia kaì Ana.

41
υἱοὶ Ανα· Δαισων. υἱοὶ δὲ Δησων· Εμερων καὶ Εσεβαν καὶ Ιεθραν καὶ Χαρραν.

hyioì Ana: Daisōn. hyioì dè Dēsōn: Emerōn kaì Eseban kaì Iethran kaì Charran.

42
καὶ υἱοὶ Ωσαρ· Βαλααν καὶ Ζουκαν καὶ Ιωκαν. υἱοὶ Δαισων· Ως καὶ Αρραν.

kaì hyioì Ōsar: Balaan kaì Zoukan kaì Iōkan. hyioì Daisōn: Ōs kaì Arran.

43
Καὶ οὗτοι οἱ βασιλεῖς αὐτῶν· Βαλακ υἱὸς Βεωρ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Δενναβα.

Kaì hoûtoi hoi basileîs autō̂n: Balak hyiòs Beōr, kaì ónoma tē̂i pólei autoû Dennaba.

44
καὶ ἀπέθανεν Βαλακ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Ιωβαβ υἱὸς Ζαρα ἐκ Βοσορρας.

kaì apéthanen Balak, kaì ebasíleusen ant’ autoû Iōbab hyiòs Zara ek Bosorras.

45
καὶ ἀπέθανεν Ιωβαβ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Ασομ ἐκ τῆς γῆς θαιμανων.

kaì apéthanen Iōbab, kaì ebasíleusen ant’ autoû Asom ek tē̂s gē̂s thaimanōn.

46
καὶ ἀπέθανεν Ασομ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Αδαδ υἱὸς Βαραδ ὁ πατάξας Μαδιαμ ἐν τῷ πεδίῳ Μωαβ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Γεθθαιμ.

kaì apéthanen Asom, kaì ebasíleusen ant’ autoû Adad hyiòs Barad ho patáxas Madiam en tō̂i pedíōi Mōab, kaì ónoma tē̂i pólei autoû Geththaim.

47
καὶ ἀπέθανεν Αδαδ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Σαμαα ἐκ Μασεκκας.

kaì apéthanen Adad, kaì ebasíleusen ant’ autoû Samaa ek Masekkas.

48
καὶ ἀπέθανεν Σαμαα, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Σαουλ ἐκ Ροωβωθ τῆς παρὰ ποταμόν.

kaì apéthanen Samaa, kaì ebasíleusen ant’ autoû Saoul ek Roōbōth tē̂s parà potamón.

49
καὶ ἀπέθανεν Σαουλ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Βαλαεννων υἱὸς Αχοβωρ.

kaì apéthanen Saoul, kaì ebasíleusen ant’ autoû Balaennōn hyiòs Achobōr.

50
καὶ ἀπέθανεν Βαλαεννων υἱὸς Αχοβωρ, καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Αδαδ υἱὸς Βαραδ, καὶ ὄνομα τῇ πόλει αὐτοῦ Φογωρ.

kaì apéthanen Balaennōn hyiòs Achobōr, kaì ebasíleusen ant’ autoû Adad hyiòs Barad, kaì ónoma tē̂i pólei autoû Phogōr.

51
καὶ ἀπέθανεν Αδαδ. καὶ ἦσαν ἡγεμόνες Εδωμ· ἡγεμὼν θαμανα, ἡγεμὼν Γωλα, ἡγεμὼν Ιεθετ,

kaì apéthanen Adad. kaì ē̂san hēgemónes Edōm: hēgemṑn thamana, hēgemṑn Gōla, hēgemṑn Iethet,

52
ἡγεμὼν Ελιβαμας, ἡγεμὼν Ηλας, ἡγεμὼν Φινων,

hēgemṑn Elibamas, hēgemṑn Ēlas, hēgemṑn Phinōn,

53
ἡγεμὼν Κενεζ, ἡγεμὼν θαιμαν, ἡγεμὼν Μαβσαρ,

hēgemṑn Kenez, hēgemṑn thaiman, hēgemṑn Mabsar,

54
ἡγεμὼν Μεγεδιηλ, ἡγεμὼν Ηραμ. οὗτοι ἡγεμόνες Εδωμ.

hēgemṑn Megediēl, hēgemṑn Ēram. hoûtoi hēgemónes Edōm.