Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἦλθεν πᾶς Ισραηλ πρὸς Δαυιδ ἐν Χεβρων λέγοντες ’Ιδοὺ ὀστᾶ σου καὶ σάρκες σου ἡμεῖς·

Kaì ē̂lthen pâs Israēl pròs Dauid en Chebrōn légontes ’Idoù ostâ sou kaì sárkes sou hēmeîs:

2
καὶ ἐχθὲς καὶ τρίτην ὄντος Σαουλ βασιλέως σὺ ἦσθα ὁ ἐξάγων καὶ εἰσάγων τὸν Ισραηλ, καὶ εἶπεν κύριος ὁ θεός σού σοι Σὺ ποιμανεῖς τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ, καὶ σὺ ἔσῃ εἰς ἡγούμενον ἐπὶ Ισραηλ.

kaì echthès kaì trítēn óntos Saoul basiléōs sỳ ē̂stha ho exágōn kaì eiságōn tòn Israēl, kaì eîpen kýrios ho theós soú soi Sỳ poimaneîs tòn laón mou tòn Israēl, kaì sỳ ésēi eis hēgoúmenon epì Israēl.

3
καὶ ἦλθον πάντες πρεσβύτεροι Ισραηλ πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Χεβρων, καὶ διέθετο αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Δαυιδ διαθήκην ἐν Χεβρων ἐναντίον κυρίου, καὶ ἔχρισαν τὸν Δαυιδ εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ κατὰ τὸν λόγον κυρίου διὰ χειρὸς Σαμουηλ.

kaì ē̂lthon pántes presbýteroi Israēl pròs tòn basiléa eis Chebrōn, kaì diétheto autoîs ho basileùs Dauid diathḗkēn en Chebrōn enantíon kyríou, kaì échrisan tòn Dauid eis basiléa epì Israēl katà tòn lógon kyríou dià cheiròs Samouēl.

4
Καὶ ἐπορεύθη ὁ βασιλεὺς καὶ ἄνδρες Ισραηλ εἰς Ιερουσαλημ (αὕτη Ιεβους), καὶ ἐκεῖ οἱ Ιεβουσαῖοι οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν.

Kaì eporeúthē ho basileùs kaì ándres Israēl eis Ierousalēm (haútē Iebous), kaì ekeî hoi Iebousaîoi hoi katoikoûntes tḕn gē̂n.

5
εἶπαν δὲ οἱ κατοικοῦντες Ιεβους τῷ Δαυιδ Οὐκ εἰσελεύσῃ ὧδε. καὶ προκατελάβετο τὴν περιοχὴν Σιων (αὕτη ἡ πόλις Δαυιδ).

eîpan dè hoi katoikoûntes Iebous tō̂i Dauid Ouk eiseleúsēi hō̂de. kaì prokatelábeto tḕn periochḕn Siōn (haútē hē pólis Dauid).

6
καὶ εἶπεν Δαυιδ Πᾶς τύπτων Ιεβουσαῖον ἐν πρώτοις καὶ ἔσται εἰς ἄρχοντα καὶ εἰς στρατηγόν· καὶ ἀνέβη ἐπ’ αὐτὴν ἐν πρώτοις Ιωαβ υἱὸς Σαρουια καὶ ἐγένετο εἰς ἄρχοντα.

kaì eîpen Dauid Pâs týptōn Iebousaîon en prṓtois kaì éstai eis árchonta kaì eis stratēgón: kaì anébē ep’ autḕn en prṓtois Iōab hyiòs Sarouia kaì egéneto eis árchonta.

7
καὶ ἐκάθισεν Δαυιδ ἐν τῇ περιοχῇ· διὰ τοῦτο ἐκάλεσεν αὐτὴν Πόλιν Δαυιδ·

kaì ekáthisen Dauid en tē̂i periochē̂i: dià toûto ekálesen autḕn Pólin Dauid:

8
καὶ ᾠκοδόμησεν τὴν πόλιν κύκλῳ· καὶ ἐπολέμησεν καὶ ἔλαβεν τὴν πόλιν.

kaì ōikodómēsen tḕn pólin kýklōi: kaì epolémēsen kaì élaben tḕn pólin.

9
καὶ ἐπορεύετο Δαυιδ πορευόμενος καὶ μεγαλυνόμενος, καὶ κύριος παντοκράτωρ μετ’ αὐτοῦ.

kaì eporeúeto Dauid poreuómenos kaì megalynómenos, kaì kýrios pantokrátōr met’ autoû.

10
Καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες τῶν δυνατῶν, οἳ ἦσαν τῷ Δαυιδ, οἱ κατισχύοντες μετ’ αὐτοῦ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ μετὰ παντὸς Ισραηλ τοῦ βασιλεῦσαι αὐτὸν κατὰ τὸν λόγον κυρίου ἐπὶ Ισραηλ·

Kaì hoûtoi hoi árchontes tō̂n dynatō̂n, hoì ē̂san tō̂i Dauid, hoi katischýontes met’ autoû en tē̂i basileíāi autoû metà pantòs Israēl toû basileûsai autòn katà tòn lógon kyríou epì Israēl:

11
καὶ οὗτος ὁ ἀριθμὸς τῶν δυνατῶν τοῦ Δαυιδ· Ιεσεβααλ υἱὸς Αχαμανι πρῶτος τῶν τριάκοντα, οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομϕαίαν αὐτοῦ ἅπαξ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας ἐν καιρῷ ἑνί.

kaì hoûtos ho arithmòs tō̂n dynatō̂n toû Dauid: Iesebaal hyiòs Achamani prō̂tos tō̂n triákonta, hoûtos espásato tḕn rhomphaían autoû hápax epì triakosíous traumatías en kairō̂i hení.

12
καὶ μετ’ αὐτὸν Ελεαζαρ υἱὸς Δωδαι ὁ Αχωχι, οὗτος ἦν ἐν τοῖς τρισὶν δυνατοῖς.

kaì met’ autòn Eleazar hyiòs Dōdai ho Achōchi, hoûtos ē̂n en toîs trisìn dynatoîs.

13
οὗτος ἦν μετὰ Δαυιδ ἐν Φασοδομιν, καὶ οἱ ἀλλόϕυλοι συνήχθησαν ἐκεῖ εἰς πόλεμον, καὶ ἦν μερὶς τοῦ ἀγροῦ πλήρης κριθῶν, καὶ ὁ λαὸς ἔϕυγεν ἀπὸ προσώπου ἀλλοϕύλων·

hoûtos ē̂n metà Dauid en Phasodomin, kaì hoi allóphyloi synḗchthēsan ekeî eis pólemon, kaì ē̂n merìs toû agroû plḗrēs krithō̂n, kaì ho laòs éphygen apò prosṓpou allophýlōn:

14
καὶ ἔστη ἐν μέσῳ τῆς μερίδος καὶ ἔσωσεν αὐτὴν καὶ ἐπάταξεν τοὺς ἀλλοϕύλους, καὶ ἐποίησεν κύριος σωτηρίαν μεγάλην.

kaì éstē en mésōi tē̂s merídos kaì ésōsen autḕn kaì epátaxen toùs allophýlous, kaì epoíēsen kýrios sōtērían megálēn.

15
καὶ κατέβησαν τρεῖς ἐκ τῶν τριάκοντα ἀρχόντων εἰς τὴν πέτραν πρὸς Δαυιδ εἰς τὸ σπήλαιον Οδολλαμ, καὶ παρεμβολὴ τῶν ἀλλοϕύλων παρεμβεβλήκει ἐν τῇ κοιλάδι τῶν γιγάντων·

kaì katébēsan treîs ek tō̂n triákonta archóntōn eis tḕn pétran pròs Dauid eis tò spḗlaion Odollam, kaì parembolḕ tō̂n allophýlōn parembeblḗkei en tē̂i koiládi tō̂n gigántōn:

16
καὶ Δαυιδ τότε ἐν τῇ περιοχῇ, καὶ τὸ σύστεμα τῶν ἀλλοϕύλων τότε ἐν Βαιθλεεμ.

kaì Dauid tóte en tē̂i periochē̂i, kaì tò sýstema tō̂n allophýlōn tóte en Baithleem.

17
καὶ ἐπεθύμησεν Δαυιδ καὶ εἶπεν Τίς ποτιεῖ με ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου Βαιθλεεμ τοῦ ἐν τῇ πύλῃ;

kaì epethýmēsen Dauid kaì eîpen Tís potieî me hýdōr ek toû lákkou Baithleem toû en tē̂i pýlēi?

18
καὶ διέρρηξαν οἱ τρεῖς τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοϕύλων καὶ ὑδρεύσαντο ὕδωρ ἐκ τοῦ λάκκου τοῦ ἐν Βαιθλεεμ, ὃς ἦν ἐν τῇ πύλῃ, καὶ ἔλαβον καὶ ἦλθον πρὸς Δαυιδ, καὶ οὐκ ἠθέλησεν Δαυιδ τοῦ πιεῖν αὐτὸ καὶ ἔσπεισεν αὐτὸ τῷ κυρίῳ

kaì diérrēxan hoi treîs tḕn parembolḕn tō̂n allophýlōn kaì hydreúsanto hýdōr ek toû lákkou toû en Baithleem, hòs ē̂n en tē̂i pýlēi, kaì élabon kaì ē̂lthon pròs Dauid, kaì ouk ēthélēsen Dauid toû pieîn autò kaì éspeisen autò tō̂i kyríōi

19
καὶ εἶπεν ῞Ιλεώς μοι ὁ θεὸς τοῦ ποιῆσαι τὸ ῥῆμα τοῦτο· εἰ αἷμα ἀνδρῶν τούτων πίομαι ἐν ψυχαῖς αὐτῶν; ὅτι ἐν ψυχαῖς αὐτῶν ἤνεγκαν αὐτό. καὶ οὐκ ἐβούλετο πιεῖν αὐτό. ταῦτα ἐποίησαν οἱ τρεῖς δυνατοί.

kaì eîpen ῞Ileṓs moi ho theòs toû poiē̂sai tò rhē̂ma toûto: ei haîma andrō̂n toútōn píomai en psychaîs autō̂n? hóti en psychaîs autō̂n ḗnenkan autó. kaì ouk eboúleto pieîn autó. taûta epoíēsan hoi treîs dynatoí.

20
Καὶ Αβεσσα ἀδελϕὸς Ιωαβ, οὗτος ἦν ἄρχων τῶν τριῶν, οὗτος ἐσπάσατο τὴν ῥομϕαίαν αὐτοῦ ἐπὶ τριακοσίους τραυματίας ἐν καιρῷ ἑνί, καὶ οὗτος ἦν ὀνομαστὸς ἐν τοῖς τρισίν,

Kaì Abessa adelphòs Iōab, hoûtos ē̂n árchōn tō̂n triō̂n, hoûtos espásato tḕn rhomphaían autoû epì triakosíous traumatías en kairō̂i hení, kaì hoûtos ē̂n onomastòs en toîs trisín,

21
ἀπὸ τῶν τριῶν ὑπὲρ τοὺς δύο ἔνδοξος, καὶ ἦν αὐτοῖς εἰς ἄρχοντα καὶ ἕως τῶν τριῶν οὐκ ἤρχετο.

apò tō̂n triō̂n hypèr toùs dýo éndoxos, kaì ē̂n autoîs eis árchonta kaì héōs tō̂n triō̂n ouk ḗrcheto.

22
καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε υἱὸς ἀνδρὸς δυνατοῦ, πολλὰ ἔργα αὐτοῦ ὑπὲρ Καβασαηλ· οὗτος ἐπάταξεν τοὺς δύο αριηλ Μωαβ· καὶ οὗτος κατέβη καὶ ἐπάταξεν τὸν λέοντα ἐν τῷ λάκκῳ ἐν ἡμέρᾳ χιόνος·

kaì Banaias hyiòs Iōdae hyiòs andròs dynatoû, pollà érga autoû hypèr Kabasaēl: hoûtos epátaxen toùs dýo ariēl Mōab: kaì hoûtos katébē kaì epátaxen tòn léonta en tō̂i lákkōi en hēmérāi chiónos:

23
καὶ οὗτος ἐπάταξεν τὸν ἄνδρα τὸν Αἰγύπτιον, ἄνδρα ὁρατὸν πεντάπηχυν, καὶ ἐν χειρὶ τοῦ Αἰγυπτίου δόρυ ὡς ἀντίον ὑϕαινόντων, καὶ κατέβη ἐπ’ αὐτὸν Βαναιας ἐν ῥάβδῳ καὶ ἀϕείλατο ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ Αἰγυπτίου τὸ δόρυ καὶ ἀπέκτεινεν αὐτὸν ἐν τῷ δόρατι αὐτοῦ.

kaì hoûtos epátaxen tòn ándra tòn Aigýption, ándra horatòn pentápēchyn, kaì en cheirì toû Aigyptíou dóry hōs antíon hyphainóntōn, kaì katébē ep’ autòn Banaias en rhábdōi kaì apheílato ek tē̂s cheiròs toû Aigyptíou tò dóry kaì apékteinen autòn en tō̂i dórati autoû.

24
ταῦτα ἐποίησεν Βαναιας υἱὸς Ιωδαε, καὶ τούτῳ ὄνομα ἐν τοῖς τρισὶν τοῖς δυνατοῖς·

taûta epoíēsen Banaias hyiòs Iōdae, kaì toútōi ónoma en toîs trisìn toîs dynatoîs:

25
ὑπὲρ τοὺς τριάκοντα ἔνδοξος οὗτος καὶ πρὸς τοὺς τρεῖς οὐκ ἤρχετο· καὶ κατέστησεν αὐτὸν Δαυιδ ἐπὶ τὴν πατριὰν αὐτοῦ.

hypèr toùs triákonta éndoxos hoûtos kaì pròs toùs treîs ouk ḗrcheto: kaì katéstēsen autòn Dauid epì tḕn patriàn autoû.

26
Καὶ δυνατοὶ τῶν δυνάμεων· Ασαηλ ἀδελϕὸς Ιωαβ, Ελεαναν υἱὸς Δωδω ἐκ Βαιθλαεμ,

Kaì dynatoì tō̂n dynámeōn: Asaēl adelphòs Iōab, Eleanan hyiòs Dōdō ek Baithlaem,

27
Σαμμωθ ὁ Αδι, Χελλης ὁ Φελωνι,

Sammōth ho Adi, Chellēs ho Phelōni,

28
Ωραι υἱὸς Εκκης ὁ θεκωι, Αβιεζερ ὁ Αναθωθι,

Ōrai hyiòs Ekkēs ho thekōi, Abiezer ho Anathōthi,

29
Σοβοχαι ὁ Ασωθι, Ηλι ὁ Αχωι,

Sobochai ho Asōthi, Ēli ho Achōi,

30
Μοοραι ὁ Νετωϕαθι, Χολοδ υἱὸς Νοοζα ὁ Νετωϕαθι,

Moorai ho Netōphathi, Cholod hyiòs Nooza ho Netōphathi,

31
Αιθι υἱὸς Ριβαι ἐκ βουνοῦ Βενιαμιν, Βαναιας ὁ Φαραθωνι,

Aithi hyiòs Ribai ek bounoû Beniamin, Banaias ho Pharathōni,

32
Ουρι ἐκ Ναχαλιγαας, Αβιηλ ὁ Γαραβεθθι,

Ouri ek Nachaligaas, Abiēl ho Garabeththi,

33
Αζμωθ ὁ Βεερμι, Ελιαβα ὁ Σαλαβωνι,

Azmōth ho Beermi, Eliaba ho Salabōni,

34
Βενναιας, Οσομ ὁ Γεννουνι, Ιωναθαν υἱὸς Σωλα ὁ Αραρι,

Bennaias, Osom ho Gennouni, Iōnathan hyiòs Sōla ho Arari,

35
Αχιμ υἱὸς Σαχαρ ὁ Αραρι, Ελϕαλ υἱὸς Ουρ,

Achim hyiòs Sachar ho Arari, Elphal hyiòs Our,

36
Οϕαρ ὁ Μοχοραθι, Αχια ὁ Φελωνι,

Ophar ho Mochorathi, Achia ho Phelōni,

37
Ησεραι ὁ Χαρμαλι, Νααραι υἱὸς Αζωβαι,

Ēserai ho Charmali, Naarai hyiòs Azōbai,

38
Ιωηλ ἀδελϕὸς Ναθαν, Μεβααρ υἱὸς Αγαρι,

Iōēl adelphòs Nathan, Mebaar hyiòs Agari,

39
Σεληκ ὁ Αμμωνι, Ναχωρ ὁ Βερθι αἴρων σκεύη Ιωαβ υἱοῦ Σαρουια,

Selēk ho Ammōni, Nachōr ho Berthi aírōn skeúē Iōab hyioû Sarouia,

40
Ιρα ὁ Ιεθηρι, Γαρηβ ὁ Ιεθηρι,

Ira ho Iethēri, Garēb ho Iethēri,

41
Ουριας ὁ Χεττι, Ζαβετ υἱὸς Αχλια,

Ourias ho Chetti, Zabet hyiòs Achlia,

42
Αδινα υἱὸς Σαιζα τοῦ Ρουβην ἄρχων καὶ ἐπ’ αὐτῷ τριάκοντα,

Adina hyiòs Saiza toû Roubēn árchōn kaì ep’ autō̂i triákonta,

43
Αναν υἱὸς Μοωχα καὶ Ιωσαϕατ ὁ Βαιθανι,

Anan hyiòs Moōcha kaì Iōsaphat ho Baithani,

44
Οζια ὁ Ασταρωθι, Σαμμα καὶ Ιιηλ υἱοὶ Χωθαν τοῦ Αραρι,

Ozia ho Astarōthi, Samma kaì Iiēl hyioì Chōthan toû Arari,

45
Ιεδιηλ υἱὸς Σαμερι καὶ Ιωαζαε ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ ὁ Ιεασι,

Iediēl hyiòs Sameri kaì Iōazae ho adelphòs autoû ho Ieasi,

46
Ελιηλ ὁ Μιι καὶ Ιαριβι καὶ Ιωσια υἱὸς αὐτοῦ, Ελνααμ καὶ Ιεθεμα ὁ Μωαβίτης,

Eliēl ho Mii kaì Iaribi kaì Iōsia hyiòs autoû, Elnaam kaì Iethema ho Mōabítēs,