Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ οὗτοι οἱ ἐλθόντες πρὸς Δαυιδ εἰς Σωκλαγ, ἔτι συνεχομένου ἀπὸ προσώπου Σαουλ υἱοῦ Κις, καὶ οὗτοι ἐν τοῖς δυνατοῖς βοηθοῦντες ἐν πολέμῳ

Kaì hoûtoi hoi elthóntes pròs Dauid eis Sōklag, éti synechoménou apò prosṓpou Saoul hyioû Kis, kaì hoûtoi en toîs dynatoîs boēthoûntes en polémōi

2
καὶ τόξῳ ἐκ δεξιῶν καὶ ἐξ ἀριστερῶν καὶ σϕενδονῆται ἐν λίθοις καὶ τόξοις· ἐκ τῶν ἀδελϕῶν Σαουλ ἐκ Βενιαμιν

kaì tóxōi ek dexiō̂n kaì ex aristerō̂n kaì sphendonē̂tai en líthois kaì tóxois: ek tō̂n adelphō̂n Saoul ek Beniamin

3
ὁ ἄρχων Αχιεζερ καὶ Ιωας υἱὸς Ασμα τοῦ Γεβωθίτου καὶ Ιωηλ καὶ Ιωϕαλητ υἱοὶ Ασμωθ καὶ Βερχια καὶ Ιηουλ ὁ Αναθωθι

ho árchōn Achiezer kaì Iōas hyiòs Asma toû Gebōthítou kaì Iōēl kaì Iōphalēt hyioì Asmōth kaì Berchia kaì Iēoul ho Anathōthi

4
καὶ Σαμαιας ὁ Γαβαωνίτης δυνατὸς ἐν τοῖς τριάκοντα καὶ ἐπὶ τῶν τριάκοντα,

kaì Samaias ho Gabaōnítēs dynatòs en toîs triákonta kaì epì tō̂n triákonta,

5
Ιερμιας καὶ Ιεζιηλ καὶ Ιωαναν καὶ Ιωζαβαδ ὁ Γαδαραθι,

Iermias kaì Ieziēl kaì Iōanan kaì Iōzabad ho Gadarathi,

6
Ελιαζαι καὶ Ιαριμουθ καὶ Βααλια καὶ Σαμαρια καὶ Σαϕατια ὁ Χαραιϕι,

Eliazai kaì Iarimouth kaì Baalia kaì Samaria kaì Saphatia ho Charaiphi,

7
Ηλκανα καὶ Ιησουνι καὶ Οζριηλ καὶ Ιωαζαρ καὶ Ιεσβοαμ οἱ Κορῖται

Ēlkana kaì Iēsouni kaì Ozriēl kaì Iōazar kaì Iesboam hoi Korîtai

8
καὶ Ελια καὶ Ζαβαδια υἱοὶ Ιρααμ υἱοὶ τοῦ γεδωρ.

kaì Elia kaì Zabadia hyioì Iraam hyioì toû gedōr.

9
καὶ ἀπὸ τοῦ Γαδδι ἐχωρίσθησαν πρὸς Δαυιδ ἀπὸ τῆς ἐρήμου ἰσχυροὶ δυνατοὶ ἄνδρες παρατάξεως πολέμου αἴροντες θυρεοὺς καὶ δόρατα, καὶ πρόσωπον λέοντος πρόσωπα αὐτῶν, καὶ κοῦϕοι ὡς δορκάδες ἐπὶ τῶν ὀρέων τῷ τάχει·

kaì apò toû Gaddi echōrísthēsan pròs Dauid apò tē̂s erḗmou ischyroì dynatoì ándres paratáxeōs polémou aírontes thyreoùs kaì dórata, kaì prósōpon léontos prósōpa autō̂n, kaì koûphoi hōs dorkádes epì tō̂n oréōn tō̂i táchei:

10
Αζερ ὁ ἄρχων, Αβδια ὁ δεύτερος, Ελιαβ ὁ τρίτος,

Azer ho árchōn, Abdia ho deúteros, Eliab ho trítos,

11
Μασεμαννη ὁ τέταρτος, Ιερμια ὁ πέμπτος,

Masemannē ho tétartos, Iermia ho pémptos,

12
Εθθι ὁ ἕκτος, Ελιαβ ὁ ἕβδομος,

Eththi ho héktos, Eliab ho hébdomos,

13
Ιωαναν ὁ ὄγδοος, Ελιαζερ ὁ ἔνατος,

Iōanan ho ógdoos, Eliazer ho énatos,

14
Ιερμια ὁ δέκατος, Μαχαβανναι ὁ ἑνδέκατος.

Iermia ho dékatos, Machabannai ho hendékatos.

15
οὗτοι ἐκ τῶν υἱῶν Γαδ ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς, εἷς τοῖς ἑκατὸν μικρὸς καὶ μέγας τοῖς χιλίοις.

hoûtoi ek tō̂n hyiō̂n Gad árchontes tē̂s stratiâs, heîs toîs hekatòn mikròs kaì mégas toîs chilíois.

16
οὗτοι οἱ διαβάντες τὸν Ιορδάνην ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ, καὶ οὗτος πεπληρωκὼς ἐπὶ πᾶσαν κρηπῖδα αὐτοῦ, καὶ ἐξεδίωξαν πάντας τοὺς κατοικοῦντας αὐλῶνας ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν.

hoûtoi hoi diabántes tòn Iordánēn en tō̂i mēnì tō̂i prṓtōi, kaì hoûtos peplērōkṑs epì pâsan krēpîda autoû, kaì exedíōxan pántas toùs katoikoûntas aulō̂nas apò anatolō̂n héōs dysmō̂n.

17
καὶ ἦλθον ἀπὸ τῶν υἱῶν Βενιαμιν καὶ Ιουδα εἰς βοήθειαν τοῦ Δαυιδ,

kaì ē̂lthon apò tō̂n hyiō̂n Beniamin kaì Iouda eis boḗtheian toû Dauid,

18
καὶ Δαυιδ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῶν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Εἰ εἰς εἰρήνην ἥκατε πρός με, εἴη μοι καρδία καθ’ ἑαυτὴν ἐϕ’ ὑμᾶς· καὶ εἰ τοῦ παραδοῦναί με τοῖς ἐχθροῖς μου οὐκ ἐν ἀληθείᾳ χειρός, ἴδοι ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ ἐλέγξαιτο.

kaì Dauid exē̂lthen eis apántēsin autō̂n kaì eîpen autoîs Ei eis eirḗnēn hḗkate prós me, eíē moi kardía kath’ heautḕn eph’ hymâs: kaì ei toû paradoûnaí me toîs echthroîs mou ouk en alētheíāi cheirós, ídoi ho theòs tō̂n patérōn hēmō̂n kaì elénxaito.

19
καὶ πνεῦμα ἐνέδυσε τὸν Αμασαι ἄρχοντα τῶν τριάκοντα, καὶ εἶπεν Πορεύου καὶ ὁ λαός σου, Δαυιδ υἱὸς Ιεσσαι· εἰρήνη εἰρήνη σοι, καὶ εἰρήνη τοῖς βοηθοῖς σου· ὅτι ἐβοήθησέν σοι ὁ θεός σου. καὶ προσεδέξατο αὐτοὺς Δαυιδ καὶ κατέστησεν αὐτοὺς ἄρχοντας τῶν δυνάμεων.

kaì pneûma enédyse tòn Amasai árchonta tō̂n triákonta, kaì eîpen Poreúou kaì ho laós sou, Dauid hyiòs Iessai: eirḗnē eirḗnē soi, kaì eirḗnē toîs boēthoîs sou: hóti eboḗthēsén soi ho theós sou. kaì prosedéxato autoùs Dauid kaì katéstēsen autoùs árchontas tō̂n dynámeōn.

20
καὶ ἀπὸ Μανασση προσεχώρησαν πρὸς Δαυιδ ἐν τῷ ἐλθεῖν τοὺς ἀλλοϕύλους ἐπὶ Σαουλ εἰς πόλεμον· καὶ οὐκ ἐβοήθησεν αὐτοῖς, ὅτι ἐν βουλῇ ἐγένετο παρὰ τῶν στρατηγῶν τῶν ἀλλοϕύλων λεγόντων ’Εν ταῖς κεϕαλαῖς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἐπιστρέψει πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ Σαουλ·

kaì apò Manassē prosechṓrēsan pròs Dauid en tō̂i eltheîn toùs allophýlous epì Saoul eis pólemon: kaì ouk eboḗthēsen autoîs, hóti en boulē̂i egéneto parà tō̂n stratēgō̂n tō̂n allophýlōn legóntōn ’En taîs kephalaîs tō̂n andrō̂n ekeínōn epistrépsei pròs tòn kýrion autoû Saoul:

21
ἐν τῷ πορευθῆναι αὐτὸν εἰς Σωκλαγ προσεχώρησαν αὐτῷ ἀπὸ Μανασση Εδνα καὶ Ιωζαβαθ καὶ Ιωδιηλ καὶ Μιχαηλ καὶ Ιωσαβεθ καὶ Ελιμουθ καὶ Σελαθι, ἀρχηγοὶ χιλιάδων εἰσὶν τοῦ Μανασση.

en tō̂i poreuthē̂nai autòn eis Sōklag prosechṓrēsan autō̂i apò Manassē Edna kaì Iōzabath kaì Iōdiēl kaì Michaēl kaì Iōsabeth kaì Elimouth kaì Selathi, archēgoì chiliádōn eisìn toû Manassē.

22
καὶ αὐτοὶ συνεμάχησαν τῷ Δαυιδ ἐπὶ τὸν γεδδουρ, ὅτι δυνατοὶ ἰσχύος πάντες καὶ ἦσαν ἡγούμενοι ἐν τῇ στρατιᾷ ἐν τῇ δυνάμει·

kaì autoì synemáchēsan tō̂i Dauid epì tòn geddour, hóti dynatoì ischýos pántes kaì ē̂san hēgoúmenoi en tē̂i stratiā̂i en tē̂i dynámei:

23
ὅτι ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἤρχοντο πρὸς Δαυιδ εἰς δύναμιν μεγάλην ὡς δύναμις θεοῦ.

hóti hēméran ex hēméras ḗrchonto pròs Dauid eis dýnamin megálēn hōs dýnamis theoû.

24
Καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀρχόντων τῆς στρατιᾶς, οἱ ἐλθόντες πρὸς Δαυιδ εἰς Χεβρων τοῦ ἀποστρέψαι τὴν βασιλείαν Σαουλ πρὸς αὐτὸν κατὰ τὸν λόγον κυρίου.

Kaì taûta tà onómata tō̂n archóntōn tē̂s stratiâs, hoi elthóntes pròs Dauid eis Chebrōn toû apostrépsai tḕn basileían Saoul pròs autòn katà tòn lógon kyríou.

25
υἱοὶ Ιουδα θυρεοϕόροι καὶ δορατοϕόροι ἓξ χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι δυνατοὶ παρατάξεως.

hyioì Iouda thyreophóroi kaì doratophóroi hèx chiliádes kaì oktakósioi dynatoì paratáxeōs.

26
τῶν υἱῶν Συμεων δυνατοὶ ἰσχύος εἰς παράταξιν ἑπτὰ χιλιάδες καὶ ἑκατόν.

tō̂n hyiō̂n Symeōn dynatoì ischýos eis parátaxin heptà chiliádes kaì hekatón.

27
τῶν υἱῶν Λευι τετρακισχίλιοι ἑξακόσιοι·

tō̂n hyiō̂n Leui tetrakischílioi hexakósioi:

28
καὶ Ιωαδαε ὁ ἡγούμενος τῷ Ααρων καὶ μετ’ αὐτοῦ τρεῖς χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι·

kaì Iōadae ho hēgoúmenos tō̂i Aarōn kaì met’ autoû treîs chiliádes kaì heptakósioi:

29
καὶ Σαδωκ νέος δυνατὸς ἰσχύι καὶ τῆς πατρικῆς οἰκίας αὐτοῦ ἄρχοντες εἴκοσι δύο.

kaì Sadōk néos dynatòs ischýi kaì tē̂s patrikē̂s oikías autoû árchontes eíkosi dýo.

30
καὶ ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμιν τῶν ἀδελϕῶν Σαουλ τρεῖς χιλιάδες· καὶ ἔτι τὸ πλεῖστον αὐτῶν ἀπεσκόπει τὴν ϕυλακὴν οἴκου Σαουλ.

kaì ek tō̂n hyiō̂n Beniamin tō̂n adelphō̂n Saoul treîs chiliádes: kaì éti tò pleîston autō̂n apeskópei tḕn phylakḕn oíkou Saoul.

31
καὶ ἀπὸ υἱῶν Εϕραιμ εἴκοσι χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι, δυνατοὶ ἰσχύι, ἄνδρες ὀνομαστοὶ κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν.

kaì apò hyiō̂n Ephraim eíkosi chiliádes kaì oktakósioi, dynatoì ischýi, ándres onomastoì kat’ oíkous patriō̂n autō̂n.

32
καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους ϕυλῆς Μανασση δέκα ὀκτὼ χιλιάδες, οἳ ὠνομάσθησαν ἐν ὀνόματι τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ.

kaì apò toû hēmísous phylē̂s Manassē déka oktṑ chiliádes, hoì ōnomásthēsan en onómati toû basileûsai tòn Dauid.

33
καὶ ἀπὸ τῶν υἱῶν Ισσαχαρ γινώσκοντες σύνεσιν εἰς τοὺς καιρούς, γινώσκοντες τί ποιήσαι Ισραηλ εἰς τὰς ἀρχὰς αὐτῶν, διακόσιοι, καὶ πάντες ἀδελϕοὶ αὐτῶν μετ’ αὐτῶν.

kaì apò tō̂n hyiō̂n Issachar ginṓskontes sýnesin eis toùs kairoús, ginṓskontes tí poiḗsai Israēl eis tàs archàs autō̂n, diakósioi, kaì pántes adelphoì autō̂n met’ autō̂n.

34
καὶ ἀπὸ Ζαβουλων ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν πολέμου ἐν πᾶσιν σκεύεσιν πολεμικοῖς πεντήκοντα χιλιάδες βοηθῆσαι τῷ Δαυιδ οὐχ ἑτεροκλινῶς.

kaì apò Zaboulōn ekporeuómenoi eis parátaxin polémou en pâsin skeúesin polemikoîs pentḗkonta chiliádes boēthē̂sai tō̂i Dauid ouch heteroklinō̂s.

35
καὶ ἀπὸ Νεϕθαλι ἄρχοντες χίλιοι καὶ μετ’ αὐτῶν ἐν θυρεοῖς καὶ δόρασιν τριάκοντα ἑπτὰ χιλιάδες.

kaì apò Nephthali árchontes chílioi kaì met’ autō̂n en thyreoîs kaì dórasin triákonta heptà chiliádes.

36
καὶ ἀπὸ τῶν Δανιτῶν παρατασσόμενοι εἰς πόλεμον εἴκοσι ὀκτὼ χιλιάδες καὶ ὀκτακόσιοι.

kaì apò tō̂n Danitō̂n paratassómenoi eis pólemon eíkosi oktṑ chiliádes kaì oktakósioi.

37
καὶ ἀπὸ τοῦ Ασηρ ἐκπορευόμενοι βοηθῆσαι εἰς πόλεμον τεσσαράκοντα χιλιάδες.

kaì apò toû Asēr ekporeuómenoi boēthē̂sai eis pólemon tessarákonta chiliádes.

38
καὶ ἐκ πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπὸ Ρουβην καὶ Γαδδι καὶ ἀπὸ τοῦ ἡμίσους ϕυλῆς Μανασση ἐν πᾶσιν σκεύεσιν πολεμικοῖς ἑκατὸν εἴκοσι χιλιάδες.

kaì ek péran toû Iordánou apò Roubēn kaì Gaddi kaì apò toû hēmísous phylē̂s Manassē en pâsin skeúesin polemikoîs hekatòn eíkosi chiliádes.

39
πάντες οὗτοι ἄνδρες πολεμισταὶ παρατασσόμενοι παράταξιν ἐν ψυχῇ εἰρηνικῇ καὶ ἦλθον εἰς Χεβρων τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ ἐπὶ πάντα Ισραηλ· καὶ ὁ κατάλοιπος Ισραηλ ψυχὴ μία τοῦ βασιλεῦσαι τὸν Δαυιδ.

pántes hoûtoi ándres polemistaì paratassómenoi parátaxin en psychē̂i eirēnikē̂i kaì ē̂lthon eis Chebrōn toû basileûsai tòn Dauid epì pánta Israēl: kaì ho katáloipos Israēl psychḕ mía toû basileûsai tòn Dauid.

40
καὶ ἦσαν ἐκεῖ ἡμέρας τρεῖς ἐσθίοντες καὶ πίνοντες, ὅτι ἡτοίμασαν αὐτοῖς οἱ ἀδελϕοὶ αὐτῶν.

kaì ē̂san ekeî hēméras treîs esthíontes kaì pínontes, hóti hētoímasan autoîs hoi adelphoì autō̂n.

41
καὶ οἱ ὁμοροῦντες αὐτοῖς ἕως Ισσαχαρ καὶ Ζαβουλων καὶ Νεϕθαλι ἔϕερον αὐτοῖς ἐπὶ τῶν καμήλων καὶ τῶν ὄνων καὶ τῶν ἡμιόνων καὶ ἐπὶ τῶν μόσχων βρώματα, ἄλευρα, παλάθας, σταϕίδας, οἶνον καὶ ἔλαιον, μόσχους καὶ πρόβατα εἰς πλῆθος, ὅτι εὐϕροσύνη ἐν Ισραηλ.

kaì hoi homoroûntes autoîs héōs Issachar kaì Zaboulōn kaì Nephthali épheron autoîs epì tō̂n kamḗlōn kaì tō̂n ónōn kaì tō̂n hēmiónōn kaì epì tō̂n móschōn brṓmata, áleura, paláthas, staphídas, oînon kaì élaion, móschous kaì próbata eis plē̂thos, hóti euphrosýnē en Israēl.