Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chronicles 13:7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
7
καὶ ἐπέθηκαν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἐπὶ ἅμαξαν καινὴν ἐξ οἴκου Αμιναδαβ, καὶ Οζα καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ ἦγον τὴν ἅμαξαν.

kaì epéthēkan tḕn kibōtòn toû theoû epì hámaxan kainḕn ex oíkou Aminadab, kaì Oza kaì hoi adelphoì autoû ē̂gon tḕn hámaxan.