Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ· Ρουβην, Συμεων, Λευι, Ιουδα, Ισσαχαρ, Ζαβουλων,

Taûta tà onómata tō̂n hyiō̂n Israēl: Roubēn, Symeōn, Leui, Iouda, Issachar, Zaboulōn,

2
Δαν, Ιωσηϕ, Βενιαμιν, Νεϕθαλι, Γαδ, Ασηρ.

Dan, Iōsēph, Beniamin, Nephthali, Gad, Asēr.

3
Υἱοὶ Ιουδα· Ηρ, Αυναν, Σηλων, τρεῖς· ἐγεννήθησαν αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς Σαυας τῆς Χαναανίτιδος. καὶ ἦν Ηρ ὁ πρωτότοκος Ιουδα πονηρὸς ἐναντίον κυρίου, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν.

Hyioì Iouda: Ēr, Aunan, Sēlōn, treîs: egennḗthēsan autō̂i ek tē̂s thygatròs Sauas tē̂s Chanaanítidos. kaì ē̂n Ēr ho prōtótokos Iouda ponēròs enantíon kyríou, kaì apékteinen autón.

4
καὶ θαμαρ ἡ νύμϕη αὐτοῦ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Φαρες καὶ τὸν Ζαρα. πάντες υἱοὶ Ιουδα πέντε.

kaì thamar hē nýmphē autoû éteken autō̂i tòn Phares kaì tòn Zara. pántes hyioì Iouda pénte.

5
υἱοὶ Φαρες· Αρσων καὶ Ιεμουηλ.

hyioì Phares: Arsōn kaì Iemouēl.

6
καὶ υἱοὶ Ζαρα· Ζαμβρι καὶ Αιθαν καὶ Αιμαν καὶ Χαλχαλ καὶ Δαρα, πάντες πέντε.

kaì hyioì Zara: Zambri kaì Aithan kaì Aiman kaì Chalchal kaì Dara, pántes pénte.

7
καὶ υἱοὶ Χαρμι· Αχαρ ὁ ἐμποδοστάτης Ισραηλ, ὃς ἠθέτησεν εἰς τὸ ἀνάθεμα.

kaì hyioì Charmi: Achar ho empodostátēs Israēl, hòs ēthétēsen eis tò anáthema.

8
καὶ υἱοὶ Αιθαν· Αζαρια.

kaì hyioì Aithan: Azaria.

9
καὶ υἱοὶ Εσερων, οἳ ἐτέχθησαν αὐτῷ· ὁ Ιραμεηλ καὶ ὁ Ραμ καὶ ὁ Χαλεβ καὶ Αραμ.

kaì hyioì Eserōn, hoì etéchthēsan autō̂i: ho Irameēl kaì ho Ram kaì ho Chaleb kaì Aram.

10
καὶ Αραμ ἐγέννησεν τὸν Αμιναδαβ, καὶ Αμιναδαβ ἐγέννησεν τὸν Ναασσων ἄρχοντα τοῦ οἴκου Ιουδα,

kaì Aram egénnēsen tòn Aminadab, kaì Aminadab egénnēsen tòn Naassōn árchonta toû oíkou Iouda,

11
καὶ Ναασσων ἐγέννησεν τὸν Σαλμων, καὶ Σαλμων ἐγέννησεν τὸν Βοος,

kaì Naassōn egénnēsen tòn Salmōn, kaì Salmōn egénnēsen tòn Boos,

12
καὶ Βοος ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ, καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιεσσαι,

kaì Boos egénnēsen tòn Ōbēd, kaì Ōbēd egénnēsen tòn Iessai,

13
καὶ Ιεσσαι ἐγέννησεν τὸν πρωτότοκον αὐτοῦ Ελιαβ· Αμιναδαβ ὁ δεύτερος, Σαμαα ὁ τρίτος,

kaì Iessai egénnēsen tòn prōtótokon autoû Eliab: Aminadab ho deúteros, Samaa ho trítos,

14
Ναθαναηλ ὁ τέταρτος, Ραδδαι ὁ πέμπτος,

Nathanaēl ho tétartos, Raddai ho pémptos,

15
Ασομ ὁ ἕκτος, Δαυιδ ὁ ἕβδομος.

Asom ho héktos, Dauid ho hébdomos.

16
καὶ ἀδελϕὴ αὐτῶν Σαρουια καὶ Αβιγαια. καὶ υἱοὶ Σαρουια· Αβεσσα καὶ Ιωαβ καὶ Ασαηλ, τρεῖς.

kaì adelphḕ autō̂n Sarouia kaì Abigaia. kaì hyioì Sarouia: Abessa kaì Iōab kaì Asaēl, treîs.

17
καὶ Αβιγαια ἐγέννησεν τὸν Αμεσσα· καὶ πατὴρ Αμεσσα Ιοθορ ὁ Ισμαηλίτης.

kaì Abigaia egénnēsen tòn Amessa: kaì patḕr Amessa Iothor ho Ismaēlítēs.

18
Καὶ Χαλεβ υἱὸς Εσερων ἐγέννησεν τὴν Γαζουβα γυναῖκα καὶ τὴν Ιεριωθ. καὶ οὗτοι υἱοὶ αὐτῆς· Ιωασαρ καὶ Σωβαβ καὶ Ορνα.

Kaì Chaleb hyiòs Eserōn egénnēsen tḕn Gazouba gynaîka kaì tḕn Ieriōth. kaì hoûtoi hyioì autē̂s: Iōasar kaì Sōbab kaì Orna.

19
καὶ ἀπέθανεν Γαζουβα, καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Χαλεβ τὴν Εϕραθ, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ωρ·

kaì apéthanen Gazouba, kaì élaben heautō̂i Chaleb tḕn Ephrath, kaì éteken autō̂i tòn Ōr:

20
καὶ Ωρ ἐγέννησεν τὸν Ουρι, καὶ Ουρι ἐγέννησεν τὸν Βεσελεηλ.

kaì Ōr egénnēsen tòn Ouri, kaì Ouri egénnēsen tòn Beseleēl.

21
καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Εσερων πρὸς τὴν θυγατέρα Μαχιρ πατρὸς Γαλααδ, καὶ οὗτος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ αὐτὸς ἑξήκοντα ἦν ἐτῶν, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Σεγουβ.

kaì metà taûta eisē̂lthen Eserōn pròs tḕn thygatéra Machir patròs Galaad, kaì hoûtos élaben autḗn, kaì autòs hexḗkonta ē̂n etō̂n, kaì éteken autō̂i tòn Segoub.

22
καὶ Σεγουβ ἐγέννησεν τὸν Ιαϊρ. καὶ ἦσαν αὐτῷ εἴκοσι τρεῖς πόλεις ἐν τῇ Γαλααδ·

kaì Segoub egénnēsen tòn Iaïr. kaì ē̂san autō̂i eíkosi treîs póleis en tē̂i Galaad:

23
καὶ ἔλαβεν Γεδσουρ καὶ Αραμ τὰς κώμας Ιαϊρ ἐξ αὐτῶν, τὴν Καναθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, ἑξήκοντα πόλεις· πᾶσαι αὗται υἱῶν Μαχιρ πατρὸς Γαλααδ.

kaì élaben Gedsour kaì Aram tàs kṓmas Iaïr ex autō̂n, tḕn Kanath kaì tàs kṓmas autē̂s, hexḗkonta póleis: pâsai haûtai hyiō̂n Machir patròs Galaad.

24
καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Εσερων ἦλθεν Χαλεβ εἰς Εϕραθα. καὶ ἡ γυνὴ Εσερων Αβια, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ασχωδ πατέρα θεκωε.

kaì metà tò apothaneîn Eserōn ē̂lthen Chaleb eis Ephratha. kaì hē gynḕ Eserōn Abia, kaì éteken autō̂i tòn Aschōd patéra thekōe.

25
καὶ ἦσαν υἱοὶ Ιερεμεηλ πρωτοτόκου Εσερων· ὁ πρωτότοκος Ραμ, καὶ Βαανα καὶ Αραν καὶ Ασομ ἀδελϕὸς αὐτοῦ.

kaì ē̂san hyioì Ieremeēl prōtotókou Eserōn: ho prōtótokos Ram, kaì Baana kaì Aran kaì Asom adelphòs autoû.

26
καὶ ἦν γυνὴ ἑτέρα τῷ Ιερεμεηλ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Αταρα· αὕτη ἐστὶν μήτηρ Οζομ.

kaì ē̂n gynḕ hetéra tō̂i Ieremeēl, kaì ónoma autē̂i Atara: haútē estìn mḗtēr Ozom.

27
καὶ ἦσαν υἱοὶ Ραμ πρωτοτόκου Ιερεμεηλ· Μαας καὶ Ιαμιν καὶ Ακορ.

kaì ē̂san hyioì Ram prōtotókou Ieremeēl: Maas kaì Iamin kaì Akor.

28
καὶ ἦσαν υἱοὶ Οζομ· Σαμαι καὶ Ιαδαε. καὶ υἱοὶ Σαμαι· Ναδαβ καὶ Αβισουρ.

kaì ē̂san hyioì Ozom: Samai kaì Iadae. kaì hyioì Samai: Nadab kaì Abisour.

29
καὶ ὄνομα τῆς γυναικὸς Αβισουρ Αβιχαιλ, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Αχαβαρ καὶ τὸν Μωλιδ.

kaì ónoma tē̂s gynaikòs Abisour Abichail, kaì éteken autō̂i tòn Achabar kaì tòn Mōlid.

30
υἱοὶ Ναδαβ· Σαλαδ καὶ Αϕϕαιμ. καὶ ἀπέθανεν Σαλαδ οὐκ ἔχων τέκνα.

hyioì Nadab: Salad kaì Aphphaim. kaì apéthanen Salad ouk échōn tékna.

31
καὶ υἱοὶ Αϕϕαιμ· Ισεμιηλ. καὶ υἱοὶ Ισεμιηλ· Σωσαν. καὶ υἱοὶ Σωσαν· Αχλαι.

kaì hyioì Aphphaim: Isemiēl. kaì hyioì Isemiēl: Sōsan. kaì hyioì Sōsan: Achlai.

32
καὶ υἱοὶ Ιαδαε· Αχισαμαι, Ιεθερ, Ιωναθαν· καὶ ἀπέθανεν Ιεθερ οὐκ ἔχων τέκνα.

kaì hyioì Iadae: Achisamai, Iether, Iōnathan: kaì apéthanen Iether ouk échōn tékna.

33
καὶ υἱοὶ Ιωναθαν· Φαλεθ καὶ Οζαζα. οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Ιερεμεηλ.

kaì hyioì Iōnathan: Phaleth kaì Ozaza. hoûtoi ē̂san hyioì Ieremeēl.

34
καὶ οὐκ ἦσαν τῷ Σωσαν υἱοί, ἀλλ’ ἢ θυγατέρες· καὶ τῷ Σωσαν παῖς Αἰγύπτιος καὶ ὄνομα αὐτῷ Ιωχηλ,

kaì ouk ē̂san tō̂i Sōsan hyioí, all’ ḕ thygatéres: kaì tō̂i Sōsan paîs Aigýptios kaì ónoma autō̂i Iōchēl,

35
καὶ ἔδωκεν Σωσαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Ιωχηλ παιδὶ αὐτοῦ εἰς γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Εθθι.

kaì édōken Sōsan tḕn thygatéra autoû tō̂i Iōchēl paidì autoû eis gynaîka, kaì éteken autō̂i tòn Eththi.

36
καὶ Εθθι ἐγέννησεν τὸν Ναθαν, καὶ Ναθαν ἐγέννησεν τὸν Ζαβεδ,

kaì Eththi egénnēsen tòn Nathan, kaì Nathan egénnēsen tòn Zabed,

37
καὶ Ζαβεδ ἐγέννησεν τὸν Αϕαληλ, καὶ Αϕαληλ ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ,

kaì Zabed egénnēsen tòn Aphalēl, kaì Aphalēl egénnēsen tòn Ōbēd,

38
καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιηου, καὶ Ιηου ἐγέννησεν τὸν Αζαριαν,

kaì Ōbēd egénnēsen tòn Iēou, kaì Iēou egénnēsen tòn Azarian,

39
καὶ Αζαριας ἐγέννησεν τὸν Χελλης, καὶ Χελλης ἐγέννησεν τὸν Ελεασα,

kaì Azarias egénnēsen tòn Chellēs, kaì Chellēs egénnēsen tòn Eleasa,

40
καὶ Ελεασα ἐγέννησεν τὸν Σοσομαι, καὶ Σοσομαι ἐγέννησεν τὸν Σαλουμ,

kaì Eleasa egénnēsen tòn Sosomai, kaì Sosomai egénnēsen tòn Saloum,

41
καὶ Σαλουμ ἐγέννησεν τὸν Ιεχεμιαν, καὶ Ιεχεμιας ἐγέννησεν τὸν Ελισαμα.

kaì Saloum egénnēsen tòn Iechemian, kaì Iechemias egénnēsen tòn Elisama.

42
καὶ υἱοὶ Χαλεβ ἀδελϕοῦ Ιερεμεηλ· Μαρισα ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ, οὗτος πατὴρ Ζιϕ· καὶ υἱοὶ Μαρισα πατρὸς Χεβρων.

kaì hyioì Chaleb adelphoû Ieremeēl: Marisa ho prōtótokos autoû, hoûtos patḕr Ziph: kaì hyioì Marisa patròs Chebrōn.

43
καὶ υἱοὶ Χεβρων· Κορε καὶ θαπους καὶ Ρεκομ καὶ Σεμαα.

kaì hyioì Chebrōn: Kore kaì thapous kaì Rekom kaì Semaa.

44
καὶ Σεμαα ἐγέννησεν τὸν Ραεμ πατέρα Ιερκααν, καὶ Ιερκααν ἐγέννησεν τὸν Σαμαι·

kaì Semaa egénnēsen tòn Raem patéra Ierkaan, kaì Ierkaan egénnēsen tòn Samai:

45
καὶ υἱὸς αὐτοῦ Μαων, καὶ Μαων πατὴρ Βαιθσουρ.

kaì hyiòs autoû Maōn, kaì Maōn patḕr Baithsour.

46
καὶ Γαιϕα ἡ παλλακὴ Χαλεβ ἐγέννησεν τὸν Αρραν καὶ τὸν Μωσα καὶ τὸν Γεζουε. καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Γεζουε.

kaì Gaipha hē pallakḕ Chaleb egénnēsen tòn Arran kaì tòn Mōsa kaì tòn Gezoue. kaì Arran egénnēsen tòn Gezoue.

47
καὶ υἱοὶ Ιαδαι· Ραγεμ καὶ Ιωαθαμ καὶ Γηρσωμ καὶ Φαλετ καὶ Γαιϕα καὶ Σαγαϕ.

kaì hyioì Iadai: Ragem kaì Iōatham kaì Gērsōm kaì Phalet kaì Gaipha kaì Sagaph.

48
καὶ ἡ παλλακὴ Χαλεβ Μωχα ἐγέννησεν τὸν Σαβερ καὶ τὸν θαρχνα.

kaì hē pallakḕ Chaleb Mōcha egénnēsen tòn Saber kaì tòn tharchna.

49
καὶ ἐγέννησεν Σαγαϕ πατέρα Μαρμηνα καὶ τὸν Σαου πατέρα Μαχαβηνα καὶ πατέρα Γαιβαα· καὶ θυγάτηρ Χαλεβ Ασχα.

kaì egénnēsen Sagaph patéra Marmēna kaì tòn Saou patéra Machabēna kaì patéra Gaibaa: kaì thygátēr Chaleb Ascha.

50
οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Χαλεβ.υἱοὶ Ωρ πρωτοτόκου Εϕραθα· Σωβαλ πατὴρ Καριαθιαριμ,

hoûtoi ē̂san hyioì Chaleb.hyioì Ōr prōtotókou Ephratha: Sōbal patḕr Kariathiarim,

51
Σαλωμων πατὴρ Βαιθλαεμ, Αριμ πατὴρ Βαιθγεδωρ.

Salōmōn patḕr Baithlaem, Arim patḕr Baithgedōr.

52
καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Σωβαλ πατρὶ Καριαθιαριμ· Αραα, Εσι, Αμμανιθ,

kaì ē̂san hyioì tō̂i Sōbal patrì Kariathiarim: Araa, Esi, Ammanith,

53
Εμοσϕεως, πόλις Ιαϊρ, Αιθαλιμ καὶ Μιϕιθιμ καὶ Ησαμαθιμ καὶ Ημασαραϊμ· ἐκ τούτων ἐξήλθοσαν οἱ Σαραθαῖοι καὶ οἱ Εσθαωλαῖοι.

Emospheōs, pólis Iaïr, Aithalim kaì Miphithim kaì Ēsamathim kaì Ēmasaraïm: ek toútōn exḗlthosan hoi Sarathaîoi kaì hoi Esthaōlaîoi.

54
υἱοὶ Σαλωμων· Βαιθλαεμ, Νετωϕαθι, Αταρωθ οἴκου Ιωαβ καὶ ἥμισυ τῆς Μαναθι, Ησαρεϊ,

hyioì Salōmōn: Baithlaem, Netōphathi, Atarōth oíkou Iōab kaì hḗmisy tē̂s Manathi, Ēsareï,

55
πατριαὶ γραμματέων κατοικοῦντες Ιαβες, θαργαθιιμ, Σαμαθιιμ, Σωκαθιιμ· οὗτοι οἱ Κιναῖοι οἱ ἐλθόντες ἐκ Μεσημα πατρὸς οἴκου Ρηχαβ.

patriaì grammatéōn katoikoûntes Iabes, thargathiim, Samathiim, Sōkathiim: hoûtoi hoi Kinaîoi hoi elthóntes ek Mesēma patròs oíkou Rēchab.