Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 1 Chronicles 27

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ υἱοὶ Ισραηλ κατ’ ἀριθμὸν αὐτῶν, ἄρχοντες τῶν πατριῶν, χιλίαρχοι καὶ ἑκατόνταρχοι καὶ γραμματεῖς οἱ λειτουργοῦντες τῷ λαῷ καὶ εἰς πᾶν λόγον τοῦ βασιλέως κατὰ διαιρέσεις, εἰς πᾶν λόγον τοῦ εἰσπορευομένου καὶ ἐκπορευομένου μῆνα ἐκ μηνὸς εἰς πάντας τοὺς μῆνας τοῦ ἐνιαυτοῦ, διαίρεσις μία εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες.

Kaì hyioì Israēl kat’ arithmòn autō̂n, árchontes tō̂n patriō̂n, chilíarchoi kaì hekatóntarchoi kaì grammateîs hoi leitourgoûntes tō̂i laō̂i kaì eis pân lógon toû basiléōs katà diairéseis, eis pân lógon toû eisporeuoménou kaì ekporeuoménou mē̂na ek mēnòs eis pántas toùs mē̂nas toû eniautoû, diaíresis mía eíkosi kaì téssares chiliádes.

2
καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τῆς πρώτης τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου Ιεσβοαμ ὁ τοῦ Ζαβδιηλ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες·

kaì epì tē̂s diairéseōs tē̂s prṓtēs toû mēnòs toû prṓtou Iesboam ho toû Zabdiēl, kaì epì tē̂s diairéseōs autoû eíkosi kaì téssares chiliádes:

3
ἀπὸ τῶν υἱῶν Φαρες ἄρχων πάντων τῶν ἀρχόντων τῆς δυνάμεως τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου.

apò tō̂n hyiō̂n Phares árchōn pántōn tō̂n archóntōn tē̂s dynámeōs toû mēnòs toû prṓtou.

4
καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως τοῦ μηνὸς τοῦ δευτέρου Δωδια ὁ Εχωχι, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι καὶ τέσσαρες χιλιάδες, ἄρχοντες δυνάμεως.

kaì epì tē̂s diairéseōs toû mēnòs toû deutérou Dōdia ho Echōchi, kaì epì tē̂s diairéseōs autoû eíkosi kaì téssares chiliádes, árchontes dynámeōs.

5
ὁ τρίτος τὸν μῆνα τὸν τρίτον Βαναιας ὁ τοῦ Ιωδαε ὁ ἱερεὺς ὁ ἄρχων, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες·

ho trítos tòn mē̂na tòn tríton Banaias ho toû Iōdae ho hiereùs ho árchōn, kaì epì tē̂s diairéseōs autoû téssares kaì eíkosi chiliádes:

6
αὐτὸς Βαναιας δυνατώτερος τῶν τριάκοντα καὶ ἐπὶ τῶν τριάκοντα, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ Αμιζαβαθ υἱὸς αὐτοῦ.

autòs Banaias dynatṓteros tō̂n triákonta kaì epì tō̂n triákonta, kaì epì tē̂s diairéseōs autoû Amizabath hyiòs autoû.

7
ὁ τέταρτος εἰς τὸν μῆνα τὸν τέταρτον Ασαηλ ὁ ἀδελϕὸς Ιωαβ καὶ Ζαβδιας ὁ υἱὸς αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελϕοί, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.

ho tétartos eis tòn mē̂na tòn tétarton Asaēl ho adelphòs Iōab kaì Zabdias ho hyiòs autoû kaì hoi adelphoí, kaì epì tē̂s diairéseōs autoû téssares kaì eíkosi chiliádes.

8
ὁ πέμπτος τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ ὁ ἡγούμενος Σαμαωθ ὁ Ιεσραε, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ εἴκοσι τέσσαρες χιλιάδες.

ho pémptos tō̂i mēnì tō̂i pémptōi ho hēgoúmenos Samaōth ho Iesrae, kaì epì tē̂s diairéseōs autoû eíkosi téssares chiliádes.

9
ὁ ἕκτος τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ Οδουιας ὁ τοῦ Εκκης ὁ θεκωίτης, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.

ho héktos tō̂i mēnì tō̂i héktōi Odouias ho toû Ekkēs ho thekōítēs, kaì epì tē̂s diairéseōs autoû téssares kaì eíkosi chiliádes.

10
ὁ ἕβδομος τῷ μηνὶ τῷ ἑβδόμῳ Χελλης ὁ ἐκ Φαλλους ἀπὸ τῶν υἱῶν Εϕραιμ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.

ho hébdomos tō̂i mēnì tō̂i hebdómōi Chellēs ho ek Phallous apò tō̂n hyiō̂n Ephraim, kaì epì tē̂s diairéseōs autoû téssares kaì eíkosi chiliádes.

11
ὁ ὄγδοος τῷ μηνὶ τῷ ὀγδόῳ Σοβοχαι ὁ Ισαθι τῷ Ζαραϊ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.

ho ógdoos tō̂i mēnì tō̂i ogdóōi Sobochai ho Isathi tō̂i Zaraï, kaì epì tē̂s diairéseōs autoû téssares kaì eíkosi chiliádes.

12
ὁ ἔνατος τῷ μηνὶ τῷ ἐνάτῳ Αβιεζερ ὁ ἐξ Αναθωθ ἐκ γῆς Βενιαμιν, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.

ho énatos tō̂i mēnì tō̂i enátōi Abiezer ho ex Anathōth ek gē̂s Beniamin, kaì epì tē̂s diairéseōs autoû téssares kaì eíkosi chiliádes.

13
ὁ δέκατος τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ Μεηρα ὁ ἐκ Νετουϕατ τῷ Ζαραϊ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.

ho dékatos tō̂i mēnì tō̂i dekátōi Meēra ho ek Netouphat tō̂i Zaraï, kaì epì tē̂s diairéseōs autoû téssares kaì eíkosi chiliádes.

14
ὁ ἑνδέκατος τῷ μηνὶ τῷ ἑνδεκάτῳ Βαναιας ὁ ἐκ Φαραθων τῶν υἱῶν Εϕραιμ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.

ho hendékatos tō̂i mēnì tō̂i hendekátōi Banaias ho ek Pharathōn tō̂n hyiō̂n Ephraim, kaì epì tē̂s diairéseōs autoû téssares kaì eíkosi chiliádes.

15
ὁ δωδέκατος εἰς τὸν μῆνα τὸν δωδέκατον Χολδαι ὁ Νετωϕατι τῷ Γοθονιηλ, καὶ ἐπὶ τῆς διαιρέσεως αὐτοῦ τέσσαρες καὶ εἴκοσι χιλιάδες.

ho dōdékatos eis tòn mē̂na tòn dōdékaton Choldai ho Netōphati tō̂i Gothoniēl, kaì epì tē̂s diairéseōs autoû téssares kaì eíkosi chiliádes.

16
Καὶ ἐπὶ τῶν ϕυλῶν Ισραηλ· τῷ Ρουβην ἡγούμενος Ελιεζερ ὁ τοῦ Ζεχρι, τῷ Συμεων Σαϕατιας ὁ τοῦ Μααχα,

Kaì epì tō̂n phylō̂n Israēl: tō̂i Roubēn hēgoúmenos Eliezer ho toû Zechri, tō̂i Symeōn Saphatias ho toû Maacha,

17
τῷ Λευι Ασαβιας ὁ τοῦ Καμουηλ, τῷ Ααρων Σαδωκ,

tō̂i Leui Asabias ho toû Kamouēl, tō̂i Aarōn Sadōk,

18
τῷ Ιουδα Ελιαβ τῶν ἀδελϕῶν Δαυιδ, τῷ Ισσαχαρ Αμβρι ὁ τοῦ Μιχαηλ,

tō̂i Iouda Eliab tō̂n adelphō̂n Dauid, tō̂i Issachar Ambri ho toû Michaēl,

19
τῷ Ζαβουλων Σαμαιας ὁ τοῦ Αβδιου, τῷ Νεϕθαλι Ιεριμωθ ὁ τοῦ Εσριηλ,

tō̂i Zaboulōn Samaias ho toû Abdiou, tō̂i Nephthali Ierimōth ho toû Esriēl,

20
τῷ Εϕραιμ Ωση ὁ τοῦ Οζιου, τῷ ἡμίσει ϕυλῆς Μανασση Ιωηλ ὁ τοῦ Φαδαια,

tō̂i Ephraim Ōsē ho toû Oziou, tō̂i hēmísei phylē̂s Manassē Iōēl ho toû Phadaia,

21
τῷ ἡμίσει ϕυλῆς Μανασση τῷ ἐν τῇ Γαλααδ Ιαδδαι ὁ τοῦ Ζαβδιου, τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν Ασιηλ ὁ τοῦ Αβεννηρ,

tō̂i hēmísei phylē̂s Manassē tō̂i en tē̂i Galaad Iaddai ho toû Zabdiou, toîs hyioîs Beniamin Asiēl ho toû Abennēr,

22
τῷ Δαν Αζαραηλ ὁ τοῦ Ιωραμ. οὗτοι πατριάρχαι τῶν ϕυλῶν Ισραηλ.

tō̂i Dan Azaraēl ho toû Iōram. hoûtoi patriárchai tō̂n phylō̂n Israēl.

23
καὶ οὐκ ἔλαβεν Δαυιδ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν ἀπὸ εἰκοσαετοῦς καὶ κάτω, ὅτι κύριος εἶπεν πληθῦναι τὸν Ισραηλ ὡς τοὺς ἀστέρας τοῦ οὐρανοῦ.

kaì ouk élaben Dauid tòn arithmòn autō̂n apò eikosaetoûs kaì kátō, hóti kýrios eîpen plēthŷnai tòn Israēl hōs toùs astéras toû ouranoû.

24
καὶ Ιωαβ ὁ τοῦ Σαρουια ἤρξατο ἀριθμεῖν ἐν τῷ λαῷ καὶ οὐ συνετέλεσεν, καὶ ἐγένετο ἐν τούτοις ὀργὴ ἐπὶ τὸν Ισραηλ, καὶ οὐ κατεχωρίσθη ὁ ἀριθμὸς ἐν βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῦ βασιλέως Δαυιδ.

kaì Iōab ho toû Sarouia ḗrxato arithmeîn en tō̂i laō̂i kaì ou synetélesen, kaì egéneto en toútois orgḕ epì tòn Israēl, kaì ou katechōrísthē ho arithmòs en biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n toû basiléōs Dauid.

25
Καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τοῦ βασιλέως Ασμωθ ὁ τοῦ Ωδιηλ, καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἐν ἀγρῷ καὶ ἐν ταῖς κώμαις καὶ ἐν τοῖς ἐποικίοις καὶ ἐν τοῖς πύργοις Ιωναθαν ὁ τοῦ Οζιου.

Kaì epì tō̂n thēsaurō̂n toû basiléōs Asmōth ho toû Ōdiēl, kaì epì tō̂n thēsaurō̂n tō̂n en agrō̂i kaì en taîs kṓmais kaì en toîs epoikíois kaì en toîs pýrgois Iōnathan ho toû Oziou.

26
ἐπὶ δὲ τῶν γεωργούντων τὴν γῆν τῶν ἐργαζομένων Εσδρι ὁ τοῦ Χολουβ,

epì dè tō̂n geōrgoúntōn tḕn gē̂n tō̂n ergazoménōn Esdri ho toû Choloub,

27
καὶ ἐπὶ τῶν χωρίων Σεμεϊ ὁ ἐκ Ραμα, καὶ ἐπὶ τῶν θησαυρῶν τῶν ἐν τοῖς χωρίοις τοῦ οἴνου Ζαχρι ὁ τοῦ Σεϕνι,

kaì epì tō̂n chōríōn Semeï ho ek Rama, kaì epì tō̂n thēsaurō̂n tō̂n en toîs chōríois toû oínou Zachri ho toû Sephni,

28
καὶ ἐπὶ τῶν ἐλαιώνων καὶ ἐπὶ τῶν συκαμίνων τῶν ἐν τῇ πεδινῇ Βαλανας ὁ Γεδωρίτης, ἐπὶ δὲ τῶν θησαυρῶν τοῦ ἐλαίου Ιωας.

kaì epì tō̂n elaiṓnōn kaì epì tō̂n sykamínōn tō̂n en tē̂i pedinē̂i Balanas ho Gedōrítēs, epì dè tō̂n thēsaurō̂n toû elaíou Iōas.

29
καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν νομάδων τῶν ἐν τῷ Ασιδων Σατραις ὁ Σαρωνίτης, καὶ ἐπὶ τῶν βοῶν τῶν ἐν τοῖς αὐλῶσιν Σωϕατ ὁ τοῦ Αδλι,

kaì epì tō̂n boō̂n tō̂n nomádōn tō̂n en tō̂i Asidōn Satrais ho Sarōnítēs, kaì epì tō̂n boō̂n tō̂n en toîs aulō̂sin Sōphat ho toû Adli,

30
ἐπὶ δὲ τῶν καμήλων Ωβιλ ὁ Ισμαηλίτης, ἐπὶ δὲ τῶν ὄνων Ιαδιας ὁ ἐκ Μεραθων,

epì dè tō̂n kamḗlōn Ōbil ho Ismaēlítēs, epì dè tō̂n ónōn Iadias ho ek Merathōn,

31
καὶ ἐπὶ τῶν προβάτων Ιαζιζ ὁ Αγαρίτης. πάντες οὗτοι προστάται ὑπαρχόντων Δαυιδ τοῦ βασιλέως.

kaì epì tō̂n probátōn Iaziz ho Agarítēs. pántes hoûtoi prostátai hyparchóntōn Dauid toû basiléōs.

32
καὶ Ιωναθαν ὁ πατράδελϕος Δαυιδ σύμβουλος, ἄνθρωπος συνετὸς καὶ γραμματεὺς αὐτός, καὶ Ιιηλ ὁ τοῦ Αχαμανι μετὰ τῶν υἱῶν τοῦ βασιλέως,

kaì Iōnathan ho patrádelphos Dauid sýmboulos, ánthrōpos synetòs kaì grammateùs autós, kaì Iiēl ho toû Achamani metà tō̂n hyiō̂n toû basiléōs,

33
καὶ Αχιτοϕελ σύμβουλος τοῦ βασιλέως, καὶ Χουσι πρῶτος ϕίλος τοῦ βασιλέως,

kaì Achitophel sýmboulos toû basiléōs, kaì Chousi prō̂tos phílos toû basiléōs,

34
καὶ μετὰ τοῦτον Αχιτοϕελ ἐχόμενος Ιωδαε ὁ τοῦ Βαναιου καὶ Αβιαθαρ, καὶ Ιωαβ ἀρχιστράτηγος τοῦ βασιλέως.

kaì metà toûton Achitophel echómenos Iōdae ho toû Banaiou kaì Abiathar, kaì Iōab archistrátēgos toû basiléōs.