Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 1 Chronicles 28

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐξεκκλησίασεν Δαυιδ πάντας τοὺς ἄρχοντας Ισραηλ, ἄρχοντας τῶν κριτῶν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν ἐϕημεριῶν τῶν περὶ τὸ σῶμα τοῦ βασιλέως καὶ ἄρχοντας τῶν χιλιάδων καὶ τῶν ἑκατοντάδων καὶ τοὺς γαζοϕύλακας καὶ τοὺς ἐπὶ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ καὶ τοὺς δυνάστας καὶ τοὺς μαχητὰς τῆς στρατιᾶς, ἐν Ιερουσαλημ.

Kaì exekklēsíasen Dauid pántas toùs árchontas Israēl, árchontas tō̂n kritō̂n kaì toùs árchontas tō̂n ephēmeriō̂n tō̂n perì tò sō̂ma toû basiléōs kaì árchontas tō̂n chiliádōn kaì tō̂n hekatontádōn kaì toùs gazophýlakas kaì toùs epì tō̂n hyparchóntōn autoû kaì toùs dynástas kaì toùs machētàs tē̂s stratiâs, en Ierousalēm.

2
καὶ ἔστη Δαυιδ ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας καὶ εἶπεν ’Ακούσατέ μου, ἀδελϕοὶ καὶ λαός μου. ἐμοὶ ἐγένετο ἐπὶ καρδίαν οἰκοδομῆσαι οἶκον ἀναπαύσεως τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου καὶ στάσιν ποδῶν κυρίου ἡμῶν, καὶ ἡτοίμασα τὰ εἰς τὴν κατασκήνωσιν ἐπιτήδεια·

kaì éstē Dauid en mésōi tē̂s ekklēsías kaì eîpen ’Akoúsaté mou, adelphoì kaì laós mou. emoì egéneto epì kardían oikodomē̂sai oîkon anapaúseōs tē̂s kibōtoû diathḗkēs kyríou kaì stásin podō̂n kyríou hēmō̂n, kaì hētoímasa tà eis tḕn kataskḗnōsin epitḗdeia:

3
καὶ ὁ θεὸς εἶπεν Οὐκ οἰκοδομήσεις ἐμοὶ οἶκον τοῦ ἐπονομάσαι τὸ ὄνομά μου ἐπ’ αὐτῷ, ὅτι ἄνθρωπος πολεμιστὴς εἶ σὺ καὶ αἵματα ἐξέχεας.

kaì ho theòs eîpen Ouk oikodomḗseis emoì oîkon toû eponomásai tò ónomá mou ep’ autō̂i, hóti ánthrōpos polemistḕs eî sỳ kaì haímata exécheas.

4
καὶ ἐξελέξατο κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ἐν ἐμοὶ ἀπὸ παντὸς οἴκου πατρός μου εἶναι βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα· καὶ ἐν Ιουδα ᾑρέτικεν τὸ βασίλειον καὶ ἐξ οἴκου Ιουδα τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, καὶ ἐν τοῖς υἱοῖς τοῦ πατρός μου ἐν ἐμοὶ ἠθέλησεν τοῦ γενέσθαι με βασιλέα ἐπὶ τῷ παντὶ Ισραηλ.

kaì exeléxato kýrios ho theòs Israēl en emoì apò pantòs oíkou patrós mou eînai basiléa epì Israēl eis tòn aiō̂na: kaì en Iouda hēirétiken tò basíleion kaì ex oíkou Iouda tòn oîkon toû patrós mou, kaì en toîs hyioîs toû patrós mou en emoì ēthélēsen toû genésthai me basiléa epì tō̂i pantì Israēl.

5
καὶ ἀπὸ πάντων τῶν υἱῶν μου (ὅτι πολλοὺς υἱοὺς ἔδωκέν μοι κύριος) ἐξελέξατο ἐν Σαλωμων τῷ υἱῷ μου καθίσαι αὐτὸν ἐπὶ θρόνου βασιλείας κυρίου ἐπὶ τὸν Ισραηλ·

kaì apò pántōn tō̂n hyiō̂n mou (hóti polloùs hyioùs édōkén moi kýrios) exeléxato en Salōmōn tō̂i hyiō̂i mou kathísai autòn epì thrónou basileías kyríou epì tòn Israēl:

6
καὶ εἶπέν μοι ὁ θεός Σαλωμων ὁ υἱός σου οἰκοδομήσει τὸν οἶκόν μου καὶ τὴν αὐλήν μου, ὅτι ᾑρέτικα ἐν αὐτῷ εἶναί μου υἱόν, κἀγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα

kaì eîpén moi ho theós Salōmōn ho hyiós sou oikodomḗsei tòn oîkón mou kaì tḕn aulḗn mou, hóti hēirétika en autō̂i eînaí mou hyión, kagṑ ésomai autō̂i eis patéra

7
καὶ κατορθώσω τὴν βασιλείαν αὐτοῦ ἕως αἰῶνος, ἐὰν ἰσχύσῃ τοῦ ϕυλάξασθαι τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ κρίματά μου ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.

kaì katorthṓsō tḕn basileían autoû héōs aiō̂nos, eàn ischýsēi toû phyláxasthai tàs entolás mou kaì tà krímatá mou hōs hē hēméra haútē.

8
καὶ νῦν κατὰ πρόσωπον πάσης ἐκκλησίας κυρίου καὶ ἐν ὠσὶν θεοῦ ἡμῶν ϕυλάξασθε καὶ ζητήσατε πάσας τὰς ἐντολὰς κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν, ἵνα κληρονομήσητε τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν καὶ κατακληρονομήσητε τοῖς υἱοῖς ὑμῶν μεθ’ ὑμᾶς ἕως αἰῶνος.

kaì nŷn katà prósōpon pásēs ekklēsías kyríou kaì en ōsìn theoû hēmō̂n phyláxasthe kaì zētḗsate pásas tàs entolàs kyríou toû theoû hēmō̂n, hína klēronomḗsēte tḕn gē̂n tḕn agathḕn kaì kataklēronomḗsēte toîs hyioîs hymō̂n meth’ hymâs héōs aiō̂nos.

9
καὶ νῦν, Σαλωμων υἱέ μου, γνῶθι τὸν θεὸν τῶν πατέρων σου καὶ δούλευε αὐτῷ ἐν καρδίᾳ τελείᾳ καὶ ψυχῇ θελούσῃ, ὅτι πάσας καρδίας ἐτάζει κύριος καὶ πᾶν ἐνθύμημα γιγνώσκει· ἐὰν ζητήσῃς αὐτόν, εὑρεθήσεταί σοι, καὶ ἐὰν καταλείψῃς αὐτόν, καταλείψει σε εἰς τέλος.

kaì nŷn, Salōmōn hyié mou, gnō̂thi tòn theòn tō̂n patérōn sou kaì doúleue autō̂i en kardíāi teleíāi kaì psychē̂i theloúsēi, hóti pásas kardías etázei kýrios kaì pân enthýmēma gignṓskei: eàn zētḗsēis autón, heurethḗsetaí soi, kaì eàn kataleípsēis autón, kataleípsei se eis télos.

10
ἰδὲ τοίνυν ὅτι κύριος ᾑρέτικέν σε οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἶκον εἰς ἁγίασμα· ἴσχυε καὶ ποίει.

idè toínyn hóti kýrios hēirétikén se oikodomē̂sai autō̂i oîkon eis hagíasma: íschye kaì poíei.

11
καὶ ἔδωκεν Δαυιδ Σαλωμων τῷ υἱῷ αὐτοῦ τὸ παράδειγμα τοῦ ναοῦ καὶ τῶν οἴκων αὐτοῦ καὶ τῶν ζακχω αὐτοῦ καὶ τῶν ὑπερῴων καὶ τῶν ἀποθηκῶν τῶν ἐσωτέρων καὶ τοῦ οἴκου τοῦ ἐξιλασμοῦ

kaì édōken Dauid Salōmōn tō̂i hyiō̂i autoû tò parádeigma toû naoû kaì tō̂n oíkōn autoû kaì tō̂n zakchō autoû kaì tō̂n hyperṓiōn kaì tō̂n apothēkō̂n tō̂n esōtérōn kaì toû oíkou toû exilasmoû

12
καὶ τὸ παράδειγμα, ὃ εἶχεν ἐν πνεύματι αὐτοῦ, τῶν αὐλῶν οἴκου κυρίου καὶ πάντων τῶν παστοϕορίων τῶν κύκλῳ τῶν εἰς τὰς ἀποθήκας οἴκου κυρίου καὶ τῶν ἀποθηκῶν τῶν ἁγίων

kaì tò parádeigma, hò eîchen en pneúmati autoû, tō̂n aulō̂n oíkou kyríou kaì pántōn tō̂n pastophoríōn tō̂n kýklōi tō̂n eis tàs apothḗkas oíkou kyríou kaì tō̂n apothēkō̂n tō̂n hagíōn

13
καὶ τῶν καταλυμάτων τῶν ἐϕημεριῶν τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν εἰς πᾶσαν ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου κυρίου καὶ τῶν ἀποθηκῶν τῶν λειτουργησίμων σκευῶν τῆς λατρείας οἴκου κυρίου.

kaì tō̂n katalymátōn tō̂n ephēmeriō̂n tō̂n hieréōn kaì tō̂n Leuitō̂n eis pâsan ergasían leitourgías oíkou kyríou kaì tō̂n apothēkō̂n tō̂n leitourgēsímōn skeuō̂n tē̂s latreías oíkou kyríou.

14
καὶ τὸν σταθμὸν τῆς ὁλκῆς αὐτῶν, τῶν τε χρυσῶν καὶ ἀργυρῶν,

kaì tòn stathmòn tē̂s holkē̂s autō̂n, tō̂n te chrysō̂n kaì argyrō̂n,

15
λυχνιῶν τὴν ὁλκὴν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ τῶν λύχνων·

lychniō̂n tḕn holkḕn édōken autō̂i kaì tō̂n lýchnōn:

16
ἔδωκεν αὐτῷ ὁμοίως τὸν σταθμὸν τῶν τραπεζῶν τῆς προθέσεως, ἑκάστης τραπέζης χρυσῆς καὶ ὡσαύτως τῶν ἀργυρῶν,

édōken autō̂i homoíōs tòn stathmòn tō̂n trapezō̂n tē̂s prothéseōs, hekástēs trapézēs chrysē̂s kaì hōsaútōs tō̂n argyrō̂n,

17
καὶ τῶν κρεαγρῶν καὶ σπονδείων καὶ τῶν ϕιαλῶν τῶν χρυσῶν καὶ τὸν σταθμὸν τῶν χρυσῶν καὶ τῶν ἀργυρῶν, κεϕϕουρε ἑκάστου σταθμοῦ.

kaì tō̂n kreagrō̂n kaì spondeíōn kaì tō̂n phialō̂n tō̂n chrysō̂n kaì tòn stathmòn tō̂n chrysō̂n kaì tō̂n argyrō̂n, kephphoure hekástou stathmoû.

18
καὶ τὸν τοῦ θυσιαστηρίου τῶν θυμιαμάτων ἐκ χρυσίου δοκίμου σταθμὸν ὑπέδειξεν αὐτῷ καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ ἅρματος τῶν χερουβιν τῶν διαπεπετασμένων ταῖς πτέρυξιν καὶ σκιαζόντων ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ διαθήκης κυρίου.

kaì tòn toû thysiastēríou tō̂n thymiamátōn ek chrysíou dokímou stathmòn hypédeixen autō̂i kaì tò parádeigma toû hármatos tō̂n cheroubin tō̂n diapepetasménōn taîs ptéryxin kaì skiazóntōn epì tē̂s kibōtoû diathḗkēs kyríou.

19
πάντα ἐν γραϕῇ χειρὸς κυρίου ἔδωκεν Δαυιδ Σαλωμων κατὰ τὴν περιγενηθεῖσαν αὐτῷ σύνεσιν τῆς κατεργασίας τοῦ παραδείγματος.

pánta en graphē̂i cheiròs kyríou édōken Dauid Salōmōn katà tḕn perigenētheîsan autō̂i sýnesin tē̂s katergasías toû paradeígmatos.

20
καὶ εἶπεν Δαυιδ Σαλωμων τῷ υἱῷ αὐτοῦ ῎Ισχυε καὶ ἀνδρίζου καὶ ποίει, μὴ ϕοβοῦ μηδὲ πτοηθῇς, ὅτι κύριος ὁ θεός μου μετὰ σοῦ, οὐκ ἀνήσει σε καὶ οὐ μή σε ἐγκαταλίπῃ ἕως τοῦ συντελέσαι σε πᾶσαν ἐργασίαν λειτουργίας οἴκου κυρίου.

kaì eîpen Dauid Salōmōn tō̂i hyiō̂i autoû ῎Ischye kaì andrízou kaì poíei, mḕ phoboû mēdè ptoēthē̂is, hóti kýrios ho theós mou metà soû, ouk anḗsei se kaì ou mḗ se enkatalípēi héōs toû syntelésai se pâsan ergasían leitourgías oíkou kyríou.

21
καὶ ἰδοὺ αἱ ἐϕημερίαι τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν εἰς πᾶσαν λειτουργίαν οἴκου τοῦ θεοῦ καὶ μετὰ σοῦ ἐν πάσῃ πραγματείᾳ καὶ πᾶς πρόθυμος ἐν σοϕίᾳ κατὰ πᾶσαν τέχνην καὶ οἱ ἄρχοντες καὶ πᾶς ὁ λαὸς εἰς πάντας τοὺς λόγους σου.

kaì idoù hai ephēmeríai tō̂n hieréōn kaì tō̂n Leuitō̂n eis pâsan leitourgían oíkou toû theoû kaì metà soû en pásēi pragmateíāi kaì pâs próthymos en sophíāi katà pâsan téchnēn kaì hoi árchontes kaì pâs ho laòs eis pántas toùs lógous sou.