Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ υἱοὶ Ιουδα· Φαρες, Αρσων καὶ Χαρμι καὶ Ωρ, Σουβαλ

Kaì hyioì Iouda: Phares, Arsōn kaì Charmi kaì Ōr, Soubal

2
καὶ Ραια υἱὸς αὐτοῦ· καὶ Σουβαλ ἐγέννησεν τὸν Ιεθ, καὶ Ιεθ ἐγέννησεν τὸν Αχιμι καὶ τὸν Λααδ· αὗται αἱ γενέσεις τοῦ Σαραθι.

kaì Raia hyiòs autoû: kaì Soubal egénnēsen tòn Ieth, kaì Ieth egénnēsen tòn Achimi kaì tòn Laad: haûtai hai genéseis toû Sarathi.

3
καὶ οὗτοι υἱοὶ Αιταμ· Ιεζραηλ καὶ Ραγμα καὶ Ιαβας, καὶ ὄνομα ἀδελϕῆς αὐτῶν Εσηλεββων.

kaì hoûtoi hyioì Aitam: Iezraēl kaì Ragma kaì Iabas, kaì ónoma adelphē̂s autō̂n Esēlebbōn.

4
καὶ Φανουηλ πατὴρ Γεδωρ, καὶ Αζηρ πατὴρ Ωσαν. οὗτοι υἱοὶ Ωρ τοῦ πρωτοτόκου Εϕραθα πατρὸς Βαιθλαεμ.

kaì Phanouēl patḕr Gedōr, kaì Azēr patḕr Ōsan. hoûtoi hyioì Ōr toû prōtotókou Ephratha patròs Baithlaem.

5
καὶ τῷ Σαουρ πατρὶ θεκωε ἦσαν δύο γυναῖκες, Αωδα καὶ θοαδα.

kaì tō̂i Saour patrì thekōe ē̂san dýo gynaîkes, Aōda kaì thoada.

6
καὶ ἔτεκεν αὐτῷ Αωδα τὸν Ωχαζαμ καὶ τὸν Ηϕαδ καὶ τὸν θαιμαν καὶ τὸν Ασθηραν· πάντες οὗτοι υἱοὶ Αωδας.

kaì éteken autō̂i Aōda tòn Ōchazam kaì tòn Ēphad kaì tòn thaiman kaì tòn Asthēran: pántes hoûtoi hyioì Aōdas.

7
καὶ υἱοὶ θοαδα· Σαρεθ καὶ Σααρ καὶ Εθναν.

kaì hyioì thoada: Sareth kaì Saar kaì Ethnan.

8
καὶ Κως ἐγέννησεν τὸν Ενωβ καὶ τὸν Σαβηβα. καὶ γεννήσεις ἀδελϕοῦ Ρηχαβ υἱοῦ Ιαριμ.

kaì Kōs egénnēsen tòn Enōb kaì tòn Sabēba. kaì gennḗseis adelphoû Rēchab hyioû Iarim.

9
καὶ ἦν Ιγαβης ἔνδοξος ὑπὲρ τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ· καὶ ἡ μήτηρ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιγαβης λέγουσα ῎Ετεκον ὡς γαβης.

kaì ē̂n Igabēs éndoxos hypèr toùs adelphoùs autoû: kaì hē mḗtēr ekálesen tò ónoma autoû Igabēs légousa ῎Etekon hōs gabēs.

10
καὶ ἐπεκαλέσατο Ιγαβης τὸν θεὸν Ισραηλ λέγων ’Εὰν εὐλογῶν εὐλογήσῃς με καὶ πληθύνῃς τὰ ὅριά μου καὶ ᾖ ἡ χείρ σου μετ’ ἐμοῦ, καὶ ποιήσεις γνῶσιν τοῦ μὴ ταπεινῶσαί με. καὶ ἐπήγαγεν ὁ θεὸς πάντα, ὅσα ᾐτήσατο.

kaì epekalésato Igabēs tòn theòn Israēl légōn ’Eàn eulogō̂n eulogḗsēis me kaì plēthýnēis tà hóriá mou kaì ē̂i hē cheír sou met’ emoû, kaì poiḗseis gnō̂sin toû mḕ tapeinō̂saí me. kaì epḗgagen ho theòs pánta, hósa ēitḗsato.

11
καὶ Χαλεβ πατὴρ Ασχα ἐγέννησεν τὸν Μαχιρ· οὗτος πατὴρ Ασσαθων.

kaì Chaleb patḕr Ascha egénnēsen tòn Machir: hoûtos patḕr Assathōn.

12
καὶ Ασσαθων ἐγέννησεν τὸν Βαθρεϕαν καὶ τὸν Φεσσηε καὶ τὸν θανα πατέρα πόλεως Ναας ἀδελϕοῦ Εσελων τοῦ Κενεζι· οὗτοι ἄνδρες Ρηϕα.

kaì Assathōn egénnēsen tòn Bathrephan kaì tòn Phessēe kaì tòn thana patéra póleōs Naas adelphoû Eselōn toû Kenezi: hoûtoi ándres Rēpha.

13
καὶ υἱοὶ Κενεζ· Γοθονιηλ καὶ Σαραια. καὶ υἱοὶ Γοθονιηλ· Αθαθ.

kaì hyioì Kenez: Gothoniēl kaì Saraia. kaì hyioì Gothoniēl: Athath.

14
καὶ Μαναθι ἐγέννησεν τὸν Γοϕερα. καὶ Σαραια ἐγέννησεν τὸν Ιωαβ πατέρα Αγεαδδαϊρ, ὅτι τέκτονες ἦσαν.

kaì Manathi egénnēsen tòn Gophera. kaì Saraia egénnēsen tòn Iōab patéra Ageaddaïr, hóti téktones ē̂san.

15
καὶ υἱοὶ Χαλεβ υἱοῦ Ιεϕοννη· Ηρα, Αλα καὶ Νοομ. καὶ υἱοὶ Αλα· Κενεζ.

kaì hyioì Chaleb hyioû Iephonnē: Ēra, Ala kaì Noom. kaì hyioì Ala: Kenez.

16
καὶ υἱὸς αὐτοῦ Γεσεηλ, Αμηαχι καὶ Ζαϕα καὶ Ζαιρα καὶ Εσεραηλ.

kaì hyiòs autoû Geseēl, Amēachi kaì Zapha kaì Zaira kaì Eseraēl.

17
καὶ υἱοὶ Εσρι· Ιεθερ, Μωραδ καὶ Αϕερ καὶ Ιαλων. καὶ ἐγέννησεν Ιεθερ τὸν Μαρων καὶ τὸν Σεμαι καὶ τὸν Μαρεθ πατέρα Εσθεμων.

kaì hyioì Esri: Iether, Mōrad kaì Apher kaì Ialōn. kaì egénnēsen Iether tòn Marōn kaì tòn Semai kaì tòn Mareth patéra Esthemōn.

18
καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ (αὕτη Αδια) ἔτεκεν τὸν Ιαρεδ πατέρα Γεδωρ καὶ τὸν Αβερ πατέρα Σωχων καὶ τὸν Ιεκθιηλ πατέρα Ζανω· καὶ οὗτοι υἱοὶ Γελια θυγατρὸς Φαραω, ἣν ἔλαβεν Μωρηδ.

kaì hē gynḕ autoû (haútē Adia) éteken tòn Iared patéra Gedōr kaì tòn Aber patéra Sōchōn kaì tòn Iekthiēl patéra Zanō: kaì hoûtoi hyioì Gelia thygatròs Pharaō, hḕn élaben Mōrēd.

19
καὶ υἱοὶ γυναικὸς τῆς Ιδουιας ἀδελϕῆς Ναχεμ. καὶ Δαλια πατὴρ Κεϊλα, καὶ Σεμειων πατὴρ Ιωμαν. καὶ υἱοὶ Ναημ πατρὸς Κεϊλα· Αγαρμι καὶ Εσθεμωη Μαχαθι.

kaì hyioì gynaikòs tē̂s Idouias adelphē̂s Nachem. kaì Dalia patḕr Keïla, kaì Semeiōn patḕr Iōman. kaì hyioì Naēm patròs Keïla: Agarmi kaì Esthemōē Machathi.

20
καὶ υἱοὶ Σεμιων· Αμνων καὶ Ρανα, υἱὸς Αναν καὶ θιλων. καὶ υἱοὶ Ισεϊ· Ζωαθ καὶ υἱοὶ Ζωαθ.

kaì hyioì Semiōn: Amnōn kaì Rana, hyiòs Anan kaì thilōn. kaì hyioì Iseï: Zōath kaì hyioì Zōath.

21
Υἱοὶ Σηλωμ υἱοῦ Ιουδα· Ηρ πατὴρ Ληχα καὶ Λααδα πατὴρ Μαρησα καὶ γενέσεις οἰκιῶν εϕραθ αβακ τῷ οἴκῳ Εσοβα

Hyioì Sēlōm hyioû Iouda: Ēr patḕr Lēcha kaì Laada patḕr Marēsa kaì genéseis oikiō̂n ephrath abak tō̂i oíkōi Esoba

22
καὶ Ιωακιμ καὶ ἄνδρες Χωζηβα καὶ Ιωας καὶ Σαραϕ, οἳ κατῴκησαν ἐν Μωαβ· καὶ ἀπέστρεψεν αὐτοὺς αβεδηριν αθουκιιν.

kaì Iōakim kaì ándres Chōzēba kaì Iōas kaì Saraph, hoì katṓikēsan en Mōab: kaì apéstrepsen autoùs abedērin athoukiin.

23
οὗτοι κεραμεῖς οἱ κατοικοῦντες ἐν Ναταϊμ καὶ Γαδηρα· μετὰ τοῦ βασιλέως ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ ἐνίσχυσαν καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ.

hoûtoi kerameîs hoi katoikoûntes en Nataïm kaì Gadēra: metà toû basiléōs en tē̂i basileíāi autoû eníschysan kaì katṓikēsan ekeî.

24
Υἱοὶ Συμεων· Ναμουηλ καὶ Ιαμιν, Ιαριβ, Ζαρε, Σαουλ·

Hyioì Symeōn: Namouēl kaì Iamin, Iarib, Zare, Saoul:

25
Σαλεμ υἱὸς αὐτοῦ, Μαβασαμ υἱὸς αὐτοῦ, Μασμα υἱὸς αὐτοῦ,

Salem hyiòs autoû, Mabasam hyiòs autoû, Masma hyiòs autoû,

26
Αμουηλ υἱὸς αὐτοῦ, Σαβουδ υἱὸς αὐτοῦ, Ζακχουρ υἱὸς αὐτοῦ, Σεμεϊ υἱὸς αὐτοῦ.

Amouēl hyiòs autoû, Saboud hyiòs autoû, Zakchour hyiòs autoû, Semeï hyiòs autoû.

27
καὶ τῷ Σεμεϊ υἱοὶ ἑκκαίδεκα καὶ θυγατέρες τρεῖς· καὶ τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτῶν οὐκ ἦσαν υἱοὶ πολλοί· καὶ πᾶσαι αἱ πατριαὶ αὐτῶν οὐκ ἐπλεόνασαν ὡς υἱοὶ Ιουδα.

kaì tō̂i Semeï hyioì hekkaídeka kaì thygatéres treîs: kaì toîs adelphoîs autō̂n ouk ē̂san hyioì polloí: kaì pâsai hai patriaì autō̂n ouk epleónasan hōs hyioì Iouda.

28
καὶ κατῴκησαν ἐν Βηρσαβεε καὶ Σαμα καὶ Μωλαδα καὶ Εσηρσουαλ

kaì katṓikēsan en Bērsabee kaì Sama kaì Mōlada kaì Esērsoual

29
καὶ ἐν Βαλαα καὶ Βοασομ καὶ θουλαδ

kaì en Balaa kaì Boasom kaì thoulad

30
καὶ Βαθουηλ καὶ Ερμα καὶ Σεκλαγ

kaì Bathouēl kaì Erma kaì Seklag

31
καὶ Βαιθμαρχαβωθ καὶ ἥμισυ Σωσιμ καὶ οἶκον Βαρουμσεωριμ· αὗται πόλεις αὐτῶν ἕως βασιλέως Δαυιδ.

kaì Baithmarchabōth kaì hḗmisy Sōsim kaì oîkon Baroumseōrim: haûtai póleis autō̂n héōs basiléōs Dauid.

32
καὶ ἐπαύλεις αὐτῶν· Αιταμ καὶ Ηνρεμμων καὶ θοκκαν καὶ Αισαν, πόλεις πέντε.

kaì epaúleis autō̂n: Aitam kaì Ēnremmōn kaì thokkan kaì Aisan, póleis pénte.

33
καὶ πᾶσαι αἱ ἐπαύλεις αὐτῶν κύκλῳ τῶν πόλεων τούτων ἕως Βααλ· αὕτη ἡ κατάσχεσις αὐτῶν καὶ ὁ καταλοχισμὸς αὐτῶν.

kaì pâsai hai epaúleis autō̂n kýklōi tō̂n póleōn toútōn héōs Baal: haútē hē katáschesis autō̂n kaì ho katalochismòs autō̂n.

34
καὶ Μοσωβαβ καὶ Ιεμολοχ καὶ Ιωσια υἱὸς Αμασια

kaì Mosōbab kaì Iemoloch kaì Iōsia hyiòs Amasia

35
καὶ Ιωηλ (καὶ οὗτος υἱὸς Ισαβια), υἱὸς Σαραια, υἱὸς Ασιηλ

kaì Iōēl (kaì hoûtos hyiòs Isabia), hyiòs Saraia, hyiòs Asiēl

36
καὶ Ελιωηναι καὶ Ιακαβα καὶ Ιασουια καὶ Ασαια καὶ Εδιηλ καὶ Ισμαηλ καὶ Βαναια

kaì Eliōēnai kaì Iakaba kaì Iasouia kaì Asaia kaì Ediēl kaì Ismaēl kaì Banaia

37
καὶ Ζουζα υἱὸς Σεϕεϊ υἱοῦ Αλλων υἱοῦ Ιεδια υἱοῦ Σαμαρι υἱοῦ Σαμαιου.

kaì Zouza hyiòs Sepheï hyioû Allōn hyioû Iedia hyioû Samari hyioû Samaiou.

38
οὗτοι οἱ διελθόντες ἐν ὀνόμασιν ἀρχόντων ἐν ταῖς γενέσεσιν αὐτῶν· καὶ ἐν οἴκοις πατριῶν αὐτῶν ἐπληθύνθησαν εἰς πλῆθος.

hoûtoi hoi dielthóntes en onómasin archóntōn en taîs genésesin autō̂n: kaì en oíkois patriō̂n autō̂n eplēthýnthēsan eis plē̂thos.

39
καὶ ἐπορεύθησαν ἕως τοῦ ἐλθεῖν Γεραρα ἕως τῶν ἀνατολῶν τῆς Γαι τοῦ ζητῆσαι νομὰς τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν·

kaì eporeúthēsan héōs toû eltheîn Gerara héōs tō̂n anatolō̂n tē̂s Gai toû zētē̂sai nomàs toîs ktḗnesin autō̂n:

40
καὶ εὗρον νομὰς πίονας καὶ ἀγαθάς, καὶ ἡ γῆ πλατεῖα ἐναντίον αὐτῶν καὶ εἰρήνη καὶ ἡσυχία, ὅτι ἐκ τῶν υἱῶν Χαμ τῶν κατοικούντων ἐκεῖ ἔμπροσθεν.

kaì heûron nomàs píonas kaì agathás, kaì hē gē̂ plateîa enantíon autō̂n kaì eirḗnē kaì hēsychía, hóti ek tō̂n hyiō̂n Cham tō̂n katoikoúntōn ekeî émprosthen.

41
καὶ ἤλθοσαν οὗτοι οἱ γεγραμμένοι ἐπ’ ὀνόματος ἐν ἡμέραις Εζεκιου βασιλέως Ιουδα καὶ ἐπάταξαν τοὺς οἴκους αὐτῶν καὶ τοὺς Μιναίους, οὓς εὕροσαν ἐκεῖ, καὶ ἀνεθεμάτισαν αὐτοὺς ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ᾤκησαν ἀντ’ αὐτῶν, ὅτι νομαὶ τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν ἐκεῖ.

kaì ḗlthosan hoûtoi hoi gegramménoi ep’ onómatos en hēmérais Ezekiou basiléōs Iouda kaì epátaxan toùs oíkous autō̂n kaì toùs Minaíous, hoùs heúrosan ekeî, kaì anethemátisan autoùs héōs tē̂s hēméras taútēs kaì ṓikēsan ant’ autō̂n, hóti nomaì toîs ktḗnesin autō̂n ekeî.

42
καὶ ἐξ αὐτῶν ἀπὸ τῶν υἱῶν Συμεων ἐπορεύθησαν εἰς ὄρος Σηιρ ἄνδρες πεντακόσιοι, καὶ Φαλεττια καὶ Νωαδια καὶ Ραϕαια καὶ Οζιηλ υἱοὶ Ιεσι ἄρχοντες αὐτῶν·

kaì ex autō̂n apò tō̂n hyiō̂n Symeōn eporeúthēsan eis óros Sēir ándres pentakósioi, kaì Phalettia kaì Nōadia kaì Raphaia kaì Oziēl hyioì Iesi árchontes autō̂n:

43
καὶ ἐπάταξαν τοὺς καταλοίπους τοὺς καταλειϕθέντας τοῦ Αμαληκ καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì epátaxan toùs kataloípous toùs kataleiphthéntas toû Amalēk kaì katṓikēsan ekeî héōs tē̂s hēméras taútēs.