Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Chroniques 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ Βενιαμιν ἐγέννησεν τὸν Βαλε πρωτότοκον αὐτοῦ καὶ Ασβηλ τὸν δεύτερον, Ααρα τὸν τρίτον,

Kaì Beniamin egénnēsen tòn Bale prōtótokon autoû kaì Asbēl tòn deúteron, Aara tòn tríton,

2
Νωα τὸν τέταρτον καὶ Ραϕη τὸν πέμπτον.

Nōa tòn tétarton kaì Raphē tòn pémpton.

3
καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Βαλε· Αδερ καὶ Γηρα καὶ Αβιουδ

kaì ē̂san hyioì tō̂i Bale: Ader kaì Gēra kaì Abioud

4
καὶ Αβισουε καὶ Νοομα καὶ Αχια

kaì Abisoue kaì Nooma kaì Achia

5
καὶ Γηρα καὶ Σωϕαρϕακ καὶ Ωιμ.

kaì Gēra kaì Sōpharphak kaì Ōim.

6
οὗτοι υἱοὶ Αωδ· οὗτοί εἰσιν ἄρχοντες πατριῶν τοῖς κατοικοῦσιν Γαβεε, καὶ μετῴκισαν αὐτοὺς εἰς Μαναχαθι·

hoûtoi hyioì Aōd: hoûtoí eisin árchontes patriō̂n toîs katoikoûsin Gabee, kaì metṓikisan autoùs eis Manachathi:

7
καὶ Νοομα καὶ Αχια καὶ Γηρα· οὗτος ιγλααμ καὶ ἐγέννησεν τὸν Ναανα καὶ τὸν Αχιχωδ.

kaì Nooma kaì Achia kaì Gēra: hoûtos iglaam kaì egénnēsen tòn Naana kaì tòn Achichōd.

8
καὶ Σααρημ ἐγέννησεν ἐν τῷ πεδίῳ Μωαβ μετὰ τὸ ἀποστεῖλαι αὐτὸν Ωσιμ καὶ τὴν Βααδα γυναῖκα αὐτοῦ.

kaì Saarēm egénnēsen en tō̂i pedíōi Mōab metà tò aposteîlai autòn Ōsim kaì tḕn Baada gynaîka autoû.

9
καὶ ἐγέννησεν ἐκ τῆς Αδα γυναικὸς αὐτοῦ τὸν Ιωβαβ καὶ τὸν Σεβια καὶ τὸν Μισα καὶ τὸν Μελχαμ

kaì egénnēsen ek tē̂s Ada gynaikòs autoû tòn Iōbab kaì tòn Sebia kaì tòn Misa kaì tòn Melcham

10
καὶ τὸν Ιαως καὶ τὸν Σαβια καὶ τὸν Μαρμα· οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν.

kaì tòn Iaōs kaì tòn Sabia kaì tòn Marma: hoûtoi árchontes patriō̂n.

11
καὶ ἐκ τῆς Ωσιμ ἐγέννησεν τὸν Αβιτωβ καὶ τὸν Αλϕααλ.

kaì ek tē̂s Ōsim egénnēsen tòn Abitōb kaì tòn Alphaal.

12
καὶ υἱοὶ Αλϕααλ· Ωβηδ, Μεσσααμ, Σεμμηρ· οὗτος ᾠκοδόμησεν τὴν Ωνω καὶ τὴν Λοδ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς.

kaì hyioì Alphaal: Ōbēd, Messaam, Semmēr: hoûtos ōikodómēsen tḕn Ōnō kaì tḕn Lod kaì tàs kṓmas autē̂s.

13
καὶ Βεριγα καὶ Σαμα· οὗτοι ἄρχοντες τῶν πατριῶν τοῖς κατοικοῦσιν Αιλαμ, καὶ οὗτοι ἐξεδίωξαν τοὺς κατοικοῦντας Γεθ.

kaì Beriga kaì Sama: hoûtoi árchontes tō̂n patriō̂n toîs katoikoûsin Ailam, kaì hoûtoi exedíōxan toùs katoikoûntas Geth.

14
καὶ ἀδελϕὸς αὐτοῦ Σωσηκ καὶ Ιαριμωθ

kaì adelphòs autoû Sōsēk kaì Iarimōth

15
καὶ Ζαβαδια καὶ Ωρηρ καὶ Ωδηδ

kaì Zabadia kaì Ōrēr kaì Ōdēd

16
καὶ Μιχαηλ καὶ Ιεσϕα καὶ Ιωχα υἱοὶ Βαριγα.

kaì Michaēl kaì Iespha kaì Iōcha hyioì Bariga.

17
καὶ Ζαβαδια καὶ Μοσολλαμ καὶ Αζακι καὶ Αβαρ

kaì Zabadia kaì Mosollam kaì Azaki kaì Abar

18
καὶ Ισαμαρι καὶ Ιεζλια καὶ Ιωβαβ υἱοὶ Ελϕααλ.

kaì Isamari kaì Iezlia kaì Iōbab hyioì Elphaal.

19
καὶ Ιακιμ καὶ Ζεχρι καὶ Ζαβδι

kaì Iakim kaì Zechri kaì Zabdi

20
καὶ Ελιωηναι καὶ Σαλθι καὶ Ελιηλι

kaì Eliōēnai kaì Salthi kaì Eliēli

21
καὶ Αδαια καὶ Βαραια καὶ Σαμαραθ υἱοὶ Σαμαϊ.

kaì Adaia kaì Baraia kaì Samarath hyioì Samaï.

22
καὶ Ισϕαν καὶ Ωβηδ καὶ Ελεηλ

kaì Isphan kaì Ōbēd kaì Eleēl

23
καὶ Αβαδων καὶ Ζεχρι καὶ Αναν

kaì Abadōn kaì Zechri kaì Anan

24
καὶ Ανανια καὶ Αμβρι καὶ Αιλαμ καὶ Αναθωθια

kaì Anania kaì Ambri kaì Ailam kaì Anathōthia

25
καὶ Αθιν καὶ Ιεϕερια καὶ Φελιηλ υἱοὶ Σωσηκ.

kaì Athin kaì Iepheria kaì Pheliēl hyioì Sōsēk.

26
καὶ Σαμσαρια καὶ Σααρια καὶ Ογοθολια

kaì Samsaria kaì Saaria kaì Ogotholia

27
καὶ Ιαρασια καὶ Ηλια καὶ Ζεχρι υἱοὶ Ιρααμ.

kaì Iarasia kaì Ēlia kaì Zechri hyioì Iraam.

28
οὗτοι ἄρχοντες πατριῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν ἄρχοντες· οὗτοι κατῴκησαν ἐν Ιερουσαλημ.

hoûtoi árchontes patriō̂n katà genéseis autō̂n árchontes: hoûtoi katṓikēsan en Ierousalēm.

29
καὶ ἐν Γαβαων κατῴκησεν πατὴρ Γαβαων, καὶ ὄνομα γυναικὶ αὐτοῦ Μααχα.

kaì en Gabaōn katṓikēsen patḕr Gabaōn, kaì ónoma gynaikì autoû Maacha.

30
καὶ υἱὸς αὐτῆς ὁ πρωτότοκος Αβαδων, καὶ Σουρ καὶ Κις καὶ Βααλ καὶ Νηρ καὶ Ναδαβ

kaì hyiòs autē̂s ho prōtótokos Abadōn, kaì Sour kaì Kis kaì Baal kaì Nēr kaì Nadab

31
καὶ Γεδουρ καὶ ἀδελϕὸς αὐτοῦ καὶ Ζαχουρ καὶ Μακαλωθ·

kaì Gedour kaì adelphòs autoû kaì Zachour kaì Makalōth:

32
καὶ Μακαλωθ ἐγέννησεν τὸν Σεμαα. καὶ γὰρ οὗτοι κατέναντι τῶν ἀδελϕῶν αὐτῶν κατῴκησαν ἐν Ιερουσαλημ μετὰ τῶν ἀδελϕῶν αὐτῶν.

kaì Makalōth egénnēsen tòn Semaa. kaì gàr hoûtoi katénanti tō̂n adelphō̂n autō̂n katṓikēsan en Ierousalēm metà tō̂n adelphō̂n autō̂n.

33
καὶ Νηρ ἐγέννησεν τὸν Κις, καὶ Κις ἐγέννησεν τὸν Σαουλ, καὶ Σαουλ ἐγέννησεν τὸν Ιωναθαν καὶ τὸν Μελχισουε καὶ τὸν Αμιναδαβ καὶ τὸν Ασαβαλ.

kaì Nēr egénnēsen tòn Kis, kaì Kis egénnēsen tòn Saoul, kaì Saoul egénnēsen tòn Iōnathan kaì tòn Melchisoue kaì tòn Aminadab kaì tòn Asabal.

34
καὶ υἱοὶ Ιωναθαν· Μεριβααλ. καὶ Μεριβααλ ἐγέννησεν τὸν Μιχια.

kaì hyioì Iōnathan: Meribaal. kaì Meribaal egénnēsen tòn Michia.

35
καὶ υἱοὶ Μιχια· Φιθων καὶ Μελχηλ καὶ θερεε καὶ Αχαζ.

kaì hyioì Michia: Phithōn kaì Melchēl kaì theree kaì Achaz.

36
καὶ Αχαζ ἐγέννησεν τὸν Ιωιαδα, καὶ Ιωιαδα ἐγέννησεν τὸν Γαλεμαθ καὶ τὸν Ασμωθ καὶ τὸν Ζαμβρι, καὶ Ζαμβρι ἐγέννησεν τὸν Μαισα·

kaì Achaz egénnēsen tòn Iōiada, kaì Iōiada egénnēsen tòn Galemath kaì tòn Asmōth kaì tòn Zambri, kaì Zambri egénnēsen tòn Maisa:

37
καὶ Μαισα ἐγέννησεν τὸν Βαανα· Ραϕαια υἱὸς αὐτοῦ, Ελασα υἱὸς αὐτοῦ, Εσηλ υἱὸς αὐτοῦ.

kaì Maisa egénnēsen tòn Baana: Raphaia hyiòs autoû, Elasa hyiòs autoû, Esēl hyiòs autoû.

38
καὶ τῷ Εσηλ ἓξ υἱοί, καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν· Εζρικαμ πρωτότοκος αὐτοῦ, καὶ Ισμαηλ καὶ Σαραια καὶ Αβδια καὶ Αναν· πάντες οὗτοι υἱοὶ Εσηλ.

kaì tō̂i Esēl hèx hyioí, kaì taûta tà onómata autō̂n: Ezrikam prōtótokos autoû, kaì Ismaēl kaì Saraia kaì Abdia kaì Anan: pántes hoûtoi hyioì Esēl.

39
καὶ υἱοὶ Ασηλ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ· Αιλαμ πρωτότοκος αὐτοῦ, καὶ Ιαις ὁ δεύτερος, Ελιϕαλετ ὁ τρίτος.

kaì hyioì Asēl adelphoû autoû: Ailam prōtótokos autoû, kaì Iais ho deúteros, Eliphalet ho trítos.

40
καὶ ἦσαν υἱοὶ Αιλαμ ἰσχυροὶ ἄνδρες δυνάμει τείνοντες τόξον καὶ πληθύνοντες υἱοὺς καὶ υἱοὺς τῶν υἱῶν, ἑκατὸν πεντήκοντα. πάντες οὗτοι ἐξ υἱῶν Βενιαμιν.

kaì ē̂san hyioì Ailam ischyroì ándres dynámei teínontes tóxon kaì plēthýnontes hyioùs kaì hyioùs tō̂n hyiō̂n, hekatòn pentḗkonta. pántes hoûtoi ex hyiō̂n Beniamin.