Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ὁ βασιλεὺς Δαυιδ πρεσβύτερος προβεβηκὼς ἡμέραις, καὶ περιέβαλλον αὐτὸν ἱματίοις, καὶ οὐκ ἐθερμαίνετο.

Kaì ho basileùs Dauid presbýteros probebēkṑs hēmérais, kaì periéballon autòn himatíois, kaì ouk ethermaíneto.

2
καὶ εἶπον οἱ παῖδες αὐτοῦ Ζητησάτωσαν τῷ κυρίῳ ἡμῶν τῷ βασιλεῖ παρθένον νεάνιδα, καὶ παραστήσεται τῷ βασιλεῖ καὶ ἔσται αὐτὸν θάλπουσα καὶ κοιμηθήσεται μετ’ αὐτοῦ, καὶ θερμανθήσεται ὁ κύριος ἡμῶν ὁ βασιλεύς.

kaì eîpon hoi paîdes autoû Zētēsátōsan tō̂i kyríōi hēmō̂n tō̂i basileî parthénon neánida, kaì parastḗsetai tō̂i basileî kaì éstai autòn thálpousa kaì koimēthḗsetai met’ autoû, kaì thermanthḗsetai ho kýrios hēmō̂n ho basileús.

3
καὶ ἐζήτησαν νεάνιδα καλὴν ἐκ παντὸς ὁρίου Ισραηλ καὶ εὗρον τὴν Αβισακ τὴν Σωμανῖτιν καὶ ἤνεγκαν αὐτὴν πρὸς τὸν βασιλέα.

kaì ezḗtēsan neánida kalḕn ek pantòs horíou Israēl kaì heûron tḕn Abisak tḕn Sōmanîtin kaì ḗnenkan autḕn pròs tòn basiléa.

4
καὶ ἡ νεᾶνις καλὴ ἕως σϕόδρα· καὶ ἦν θάλπουσα τὸν βασιλέα καὶ ἐλειτούργει αὐτῷ, καὶ ὁ βασιλεὺς οὐκ ἔγνω αὐτήν.

kaì hē neânis kalḕ héōs sphódra: kaì ē̂n thálpousa tòn basiléa kaì eleitoúrgei autō̂i, kaì ho basileùs ouk égnō autḗn.

5
Καὶ Αδωνιας υἱὸς Αγγιθ ἐπῄρετο λέγων ’Εγὼ βασιλεύσω· καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ ἅρματα καὶ ἱππεῖς καὶ πεντήκοντα ἄνδρας παρατρέχειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ.

Kaì Adōnias hyiòs Angith epḗireto légōn ’Egṑ basileúsō: kaì epoíēsen heautō̂i hármata kaì hippeîs kaì pentḗkonta ándras paratréchein émprosthen autoû.

6
καὶ οὐκ ἀπεκώλυσεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ οὐδέποτε λέγων Διὰ τί σὺ ἐποίησας; καί γε αὐτὸς ὡραῖος τῇ ὄψει σϕόδρα, καὶ αὐτὸν ἔτεκεν ὀπίσω Αβεσσαλωμ.

kaì ouk apekṓlysen autòn ho patḕr autoû oudépote légōn Dià tí sỳ epoíēsas? kaí ge autòs hōraîos tē̂i ópsei sphódra, kaì autòn éteken opísō Abessalōm.

7
καὶ ἐγένοντο οἱ λόγοι αὐτοῦ μετὰ Ιωαβ τοῦ υἱοῦ Σαρουιας καὶ μετὰ Αβιαθαρ τοῦ ἱερέως, καὶ ἐβοήθουν ὀπίσω Αδωνιου·

kaì egénonto hoi lógoi autoû metà Iōab toû hyioû Sarouias kaì metà Abiathar toû hieréōs, kaì eboḗthoun opísō Adōniou:

8
καὶ Σαδωκ ὁ ἱερεὺς καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε καὶ Ναθαν ὁ προϕήτης καὶ Σεμεϊ καὶ Ρηι καὶ οἱ δυνατοὶ τοῦ Δαυιδ οὐκ ἦσαν ὀπίσω Αδωνιου.

kaì Sadōk ho hiereùs kaì Banaias hyiòs Iōdae kaì Nathan ho prophḗtēs kaì Semeï kaì Rēi kaì hoi dynatoì toû Dauid ouk ē̂san opísō Adōniou.

9
καὶ ἐθυσίασεν Αδωνιας πρόβατα καὶ μόσχους καὶ ἄρνας μετὰ λίθου τοῦ Ζωελεθ, ὃς ἦν ἐχόμενα τῆς πηγῆς Ρωγηλ, καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς ἁνδροὺς Ιουδα, παῖδας τοῦ βασιλέως·

kaì ethysíasen Adōnias próbata kaì móschous kaì árnas metà líthou toû Zōeleth, hòs ē̂n echómena tē̂s pēgē̂s Rōgēl, kaì ekálesen pántas toùs adelphoùs autoû kaì pántas toùs handroùs Iouda, paîdas toû basiléōs:

10
καὶ τὸν Ναθαν τὸν προϕήτην καὶ Βαναιαν καὶ τοὺς δυνατοὺς καὶ τὸν Σαλωμων ἀδελϕὸν αὐτοῦ οὐκ ἐκάλεσεν.

kaì tòn Nathan tòn prophḗtēn kaì Banaian kaì toùs dynatoùs kaì tòn Salōmōn adelphòn autoû ouk ekálesen.

11
Καὶ εἶπεν Ναθαν πρὸς Βηρσαβεε μητέρα Σαλωμων λέγων Οὐκ ἤκουσας ὅτι ἐβασίλευσεν Αδωνιας υἱὸς Αγγιθ; καὶ ὁ κύριος ἡμῶν Δαυιδ οὐκ ἔγνω.

Kaì eîpen Nathan pròs Bērsabee mētéra Salōmōn légōn Ouk ḗkousas hóti ebasíleusen Adōnias hyiòs Angith? kaì ho kýrios hēmō̂n Dauid ouk égnō.

12
καὶ νῦν δεῦρο συμβουλεύσω σοι δὴ συμβουλίαν, καὶ ἐξελοῦ τὴν ψυχήν σου καὶ τὴν ψυχὴν τοῦ υἱοῦ σου Σαλωμων·

kaì nŷn deûro symbouleúsō soi dḕ symboulían, kaì exeloû tḕn psychḗn sou kaì tḕn psychḕn toû hyioû sou Salōmōn:

13
δεῦρο εἴσελθε πρὸς τὸν βασιλέα Δαυιδ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν λέγουσα Οὐχὶ σύ, κύριέ μου βασιλεῦ, ὤμοσας τῇ δούλῃ σου λέγων ὅτι Σαλωμων ὁ υἱός σου βασιλεύσει μετ’ ἐμὲ καὶ αὐτὸς καθιεῖται ἐπὶ τοῦ θρόνου μου; καὶ τί ὅτι ἐβασίλευσεν Αδωνιας;

deûro eíselthe pròs tòn basiléa Dauid kaì ereîs pròs autòn légousa Ouchì sý, kýrié mou basileû, ṓmosas tē̂i doúlēi sou légōn hóti Salōmōn ho hyiós sou basileúsei met’ emè kaì autòs kathieîtai epì toû thrónou mou? kaì tí hóti ebasíleusen Adōnias?

14
καὶ ἰδοὺ ἔτι λαλούσης σου ἐκεῖ μετὰ τοῦ βασιλέως καὶ ἐγὼ εἰσελεύσομαι ὀπίσω σου καὶ πληρώσω τοὺς λόγους σου.

kaì idoù éti laloúsēs sou ekeî metà toû basiléōs kaì egṑ eiseleúsomai opísō sou kaì plērṓsō toùs lógous sou.

15
καὶ εἰσῆλθεν Βηρσαβεε πρὸς τὸν βασιλέα εἰς τὸ ταμίειον, καὶ ὁ βασιλεὺς πρεσβύτης σϕόδρα, καὶ Αβισακ ἡ Σωμανῖτις ἦν λειτουργοῦσα τῷ βασιλεῖ.

kaì eisē̂lthen Bērsabee pròs tòn basiléa eis tò tamíeion, kaì ho basileùs presbýtēs sphódra, kaì Abisak hē Sōmanîtis ē̂n leitourgoûsa tō̂i basileî.

16
καὶ ἔκυψεν Βηρσαβεε καὶ προσεκύνησεν τῷ βασιλεῖ. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Τί ἐστίν σοι;

kaì ékypsen Bērsabee kaì prosekýnēsen tō̂i basileî. kaì eîpen ho basileús Tí estín soi?

17
ἡ δὲ εἶπεν Κύριέ μου βασιλεῦ, σὺ ὤμοσας ἐν κυρίῳ τῷ θεῷ σου τῷ δούλῃ σου λέγων ὅτι Σαλωμων ὁ υἱός σου βασιλεύσει μετ’ ἐμὲ καὶ αὐτὸς καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου μου.

hē dè eîpen Kýrié mou basileû, sỳ ṓmosas en kyríōi tō̂i theō̂i sou tō̂i doúlēi sou légōn hóti Salōmōn ho hyiós sou basileúsei met’ emè kaì autòs kathḗsetai epì toû thrónou mou.

18
καὶ νῦν ἰδοὺ Αδωνιας ἐβασίλευσεν, καὶ σύ, κύριέ μου βασιλεῦ, οὐκ ἔγνως·

kaì nŷn idoù Adōnias ebasíleusen, kaì sý, kýrié mou basileû, ouk égnōs:

19
καὶ ἐθυσίασεν μόσχους καὶ ἄρνας καὶ πρόβατα εἰς πλῆθος καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως καὶ Αβιαθαρ τὸν ἱερέα καὶ Ιωαβ τὸν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως, καὶ τὸν Σαλωμων τὸν δοῦλόν σου οὐκ ἐκάλεσεν.

kaì ethysíasen móschous kaì árnas kaì próbata eis plē̂thos kaì ekálesen pántas toùs hyioùs toû basiléōs kaì Abiathar tòn hieréa kaì Iōab tòn árchonta tē̂s dynámeōs, kaì tòn Salōmōn tòn doûlón sou ouk ekálesen.

20
καὶ σύ, κύριέ μου βασιλεῦ, οἱ ὀϕθαλμοὶ παντὸς Ισραηλ πρὸς σὲ ἀπαγγεῖλαι αὐτοῖς τίς καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως μετ’ αὐτόν.

kaì sý, kýrié mou basileû, hoi ophthalmoì pantòs Israēl pròs sè apangeîlai autoîs tís kathḗsetai epì toû thrónou toû kyríou mou toû basiléōs met’ autón.

21
καὶ ἔσται ὡς ἂν κοιμηθῇ ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ, καὶ ἔσομαι ἐγὼ καὶ ὁ υἱός μου Σαλωμων ἁμαρτωλοί.

kaì éstai hōs àn koimēthē̂i ho kýriós mou ho basileùs metà tō̂n patérōn autoû, kaì ésomai egṑ kaì ho hyiós mou Salōmōn hamartōloí.

22
καὶ ἰδοὺ ἔτι αὐτῆς λαλούσης μετὰ τοῦ βασιλέως καὶ Ναθαν ὁ προϕήτης ἦλθεν.

kaì idoù éti autē̂s laloúsēs metà toû basiléōs kaì Nathan ho prophḗtēs ē̂lthen.

23
καὶ ἀνηγγέλη τῷ βασιλεῖ ’Ιδοὺ Ναθαν ὁ προϕήτης· καὶ εἰσῆλθεν κατὰ πρόσωπον τοῦ βασιλέως καὶ προσεκύνησεν τῷ βασιλεῖ κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν.

kaì anēngélē tō̂i basileî ’Idoù Nathan ho prophḗtēs: kaì eisē̂lthen katà prósōpon toû basiléōs kaì prosekýnēsen tō̂i basileî katà prósōpon autoû epì tḕn gē̂n.

24
καὶ εἶπεν Ναθαν Κύριέ μου βασιλεῦ, σὺ εἶπας Αδωνιας βασιλεύσει ὀπίσω μου καὶ αὐτὸς καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου μου·

kaì eîpen Nathan Kýrié mou basileû, sỳ eîpas Adōnias basileúsei opísō mou kaì autòs kathḗsetai epì toû thrónou mou:

25
ὅτι κατέβη σήμερον καὶ ἐθυσίασεν μόσχους καὶ ἄρνας καὶ πρόβατα εἰς πλῆθος καὶ ἐκάλεσεν πάντας τοὺς υἱοὺς τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς δυνάμεως καὶ Αβιαθαρ τὸν ἱερέα, καὶ ἰδού εἰσιν ἐσθίοντες καὶ πίνοντες ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ εἶπαν Ζήτω ὁ βασιλεὺς Αδωνιας.

hóti katébē sḗmeron kaì ethysíasen móschous kaì árnas kaì próbata eis plē̂thos kaì ekálesen pántas toùs hyioùs toû basiléōs kaì toùs árchontas tē̂s dynámeōs kaì Abiathar tòn hieréa, kaì idoú eisin esthíontes kaì pínontes enṓpion autoû kaì eîpan Zḗtō ho basileùs Adōnias.

26
καὶ ἐμὲ αὐτὸν τὸν δοῦλόν σου καὶ Σαδωκ τὸν ἱερέα καὶ Βαναιαν υἱὸν Ιωδαε καὶ Σαλωμων τὸν δοῦλόν σου οὐκ ἐκάλεσεν.

kaì emè autòn tòn doûlón sou kaì Sadōk tòn hieréa kaì Banaian hyiòn Iōdae kaì Salōmōn tòn doûlón sou ouk ekálesen.

27
εἰ διὰ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως γέγονεν τὸ ῥῆμα τοῦτο καὶ οὐκ ἐγνώρισας τῷ δούλῳ σου τίς καθήσεται ἐπὶ τὸν θρόνον τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως μετ’ αὐτόν;

ei dià toû kyríou mou toû basiléōs gégonen tò rhē̂ma toûto kaì ouk egnṓrisas tō̂i doúlōi sou tís kathḗsetai epì tòn thrónon toû kyríou mou toû basiléōs met’ autón?

28
καὶ ἀπεκρίθη Δαυιδ καὶ εἶπεν Καλέσατέ μοι τὴν Βηρσαβεε· καὶ εἰσῆλθεν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως καὶ ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ.

kaì apekríthē Dauid kaì eîpen Kalésaté moi tḕn Bērsabee: kaì eisē̂lthen enṓpion toû basiléōs kaì éstē enṓpion autoû.

29
καὶ ὤμοσεν ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν Ζῇ κύριος, ὃς ἐλυτρώσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ πάσης θλίψεως,

kaì ṓmosen ho basileùs kaì eîpen Zē̂i kýrios, hòs elytrṓsato tḕn psychḗn mou ek pásēs thlípseōs,

30
ὅτι καθὼς ὤμοσά σοι ἐν κυρίῳ τῷ θεῷ Ισραηλ λέγων ὅτι Σαλωμων ὁ υἱός σου βασιλεύσει μετ’ ἐμὲ καὶ αὐτὸς καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου μου ἀντ’ ἐμοῦ, ὅτι οὕτως ποιήσω τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.

hóti kathṑs ṓmosá soi en kyríōi tō̂i theō̂i Israēl légōn hóti Salōmōn ho hyiós sou basileúsei met’ emè kaì autòs kathḗsetai epì toû thrónou mou ant’ emoû, hóti hoútōs poiḗsō tē̂i hēmérāi taútēi.

31
καὶ ἔκυψεν Βηρσαβεε ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπεν Ζήτω ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς Δαυιδ εἰς τὸν αἰῶνα.

kaì ékypsen Bērsabee epì prósōpon epì tḕn gē̂n kaì prosekýnēsen tō̂i basileî kaì eîpen Zḗtō ho kýriós mou ho basileùs Dauid eis tòn aiō̂na.

32
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ Καλέσατέ μοι Σαδωκ τὸν ἱερέα καὶ Ναθαν τὸν προϕήτην καὶ Βαναιαν υἱὸν Ιωδαε· καὶ εἰσῆλθον ἐνώπιον τοῦ βασιλέως.

kaì eîpen ho basileùs Dauid Kalésaté moi Sadōk tòn hieréa kaì Nathan tòn prophḗtēn kaì Banaian hyiòn Iōdae: kaì eisē̂lthon enṓpion toû basiléōs.

33
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς αὐτοῖς Λάβετε τοὺς δούλους τοῦ κυρίου ὑμῶν μεθ’ ὑμῶν καὶ ἐπιβιβάσατε τὸν υἱόν μου Σαλωμων ἐπὶ τὴν ἡμίονον τὴν ἐμὴν καὶ καταγάγετε αὐτὸν εἰς τὸν Γιων,

kaì eîpen ho basileùs autoîs Lábete toùs doúlous toû kyríou hymō̂n meth’ hymō̂n kaì epibibásate tòn hyión mou Salōmōn epì tḕn hēmíonon tḕn emḕn kaì katagágete autòn eis tòn Giōn,

34
καὶ χρισάτω αὐτὸν ἐκεῖ Σαδωκ ὁ ἱερεὺς καὶ Ναθαν ὁ προϕήτης εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ, καὶ σαλπίσατε κερατίνῃ καὶ ἐρεῖτε Ζήτω ὁ βασιλεὺς Σαλωμων.

kaì chrisátō autòn ekeî Sadōk ho hiereùs kaì Nathan ho prophḗtēs eis basiléa epì Israēl, kaì salpísate keratínēi kaì ereîte Zḗtō ho basileùs Salōmōn.

35
καὶ καθήσεται ἐπὶ τοῦ θρόνου μου καὶ αὐτὸς βασιλεύσει ἀντ’ ἐμοῦ, καὶ ἐγὼ ἐνετειλάμην τοῦ εἶναι εἰς ἡγούμενον ἐπὶ Ισραηλ καὶ Ιουδα.

kaì kathḗsetai epì toû thrónou mou kaì autòs basileúsei ant’ emoû, kaì egṑ eneteilámēn toû eînai eis hēgoúmenon epì Israēl kaì Iouda.

36
καὶ ἀπεκρίθη Βαναιας υἱὸς Ιωδαε τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπεν Γένοιτο· οὕτως πιστώσαι κύριος ὁ θεὸς τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως·

kaì apekríthē Banaias hyiòs Iōdae tō̂i basileî kaì eîpen Génoito: hoútōs pistṓsai kýrios ho theòs toû kyríou mou toû basiléōs:

37
καθὼς ἦν κύριος μετὰ τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως, οὕτως εἴη μετὰ Σαλωμων καὶ μεγαλύναι τὸν θρόνον αὐτοῦ ὑπὲρ τὸν θρόνον τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως Δαυιδ.

kathṑs ē̂n kýrios metà toû kyríou mou toû basiléōs, hoútōs eíē metà Salōmōn kaì megalýnai tòn thrónon autoû hypèr tòn thrónon toû kyríou mou toû basiléōs Dauid.

38
καὶ κατέβη Σαδωκ ὁ ἱερεὺς καὶ Ναθαν ὁ προϕήτης καὶ Βαναιας υἱὸς Ιωδαε καὶ ὁ χερεθθι καὶ ὁ ϕελεθθι καὶ ἐπεκάθισαν τὸν Σαλωμων ἐπὶ τὴν ἡμίονον τοῦ βασιλέως Δαυιδ καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸν Γιων.

kaì katébē Sadōk ho hiereùs kaì Nathan ho prophḗtēs kaì Banaias hyiòs Iōdae kaì ho chereththi kaì ho pheleththi kaì epekáthisan tòn Salōmōn epì tḕn hēmíonon toû basiléōs Dauid kaì apḗgagon autòn eis tòn Giōn.

39
καὶ ἔλαβεν Σαδωκ ὁ ἱερεὺς τὸ κέρας τοῦ ἐλαίου ἐκ τῆς σκηνῆς καὶ ἔχρισεν τὸν Σαλωμων καὶ ἐσάλπισεν τῇ κερατίνῃ, καὶ εἶπεν πᾶς ὁ λαός Ζήτω ὁ βασιλεὺς Σαλωμων.

kaì élaben Sadōk ho hiereùs tò kéras toû elaíou ek tē̂s skēnē̂s kaì échrisen tòn Salōmōn kaì esálpisen tē̂i keratínēi, kaì eîpen pâs ho laós Zḗtō ho basileùs Salōmōn.

40
καὶ ἀνέβη πᾶς ὁ λαὸς ὀπίσω αὐτοῦ καὶ ἐχόρευον ἐν χοροῖς καὶ εὐϕραινόμενοι εὐϕροσύνην μεγάλην, καὶ ἐρράγη ἡ γῆ ἐν τῇ ϕωνῇ αὐτῶν.

kaì anébē pâs ho laòs opísō autoû kaì echóreuon en choroîs kaì euphrainómenoi euphrosýnēn megálēn, kaì errágē hē gē̂ en tē̂i phōnē̂i autō̂n.

41
Καὶ ἤκουσεν Αδωνιας καὶ πάντες οἱ κλητοὶ αὐτοῦ, καὶ αὐτοὶ συνετέλεσαν ϕαγεῖν· καὶ ἤκουσεν Ιωαβ τὴν ϕωνὴν τῆς κερατίνης καὶ εἶπεν Τίς ἡ ϕωνὴ τῆς πόλεως ἠχούσης;

Kaì ḗkousen Adōnias kaì pántes hoi klētoì autoû, kaì autoì synetélesan phageîn: kaì ḗkousen Iōab tḕn phōnḕn tē̂s keratínēs kaì eîpen Tís hē phōnḕ tē̂s póleōs ēchoúsēs?

42
ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος καὶ ἰδοὺ Ιωναθαν υἱὸς Αβιαθαρ τοῦ ἱερέως ἦλθεν, καὶ εἶπεν Αδωνιας Εἴσελθε, ὅτι ἀνὴρ δυνάμεως εἶ σύ, καὶ ἀγαθὰ εὐαγγέλισαι.

éti autoû laloûntos kaì idoù Iōnathan hyiòs Abiathar toû hieréōs ē̂lthen, kaì eîpen Adōnias Eíselthe, hóti anḕr dynámeōs eî sý, kaì agathà euangélisai.

43
καὶ ἀπεκρίθη Ιωναθαν καὶ εἶπεν Καὶ μάλα ὁ κύριος ἡμῶν ὁ βασιλεὺς Δαυιδ ἐβασίλευσεν τὸν Σαλωμων·

kaì apekríthē Iōnathan kaì eîpen Kaì mála ho kýrios hēmō̂n ho basileùs Dauid ebasíleusen tòn Salōmōn:

44
καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς μετ’ αὐτοῦ τὸν Σαδωκ τὸν ἱερέα καὶ Ναθαν τὸν προϕήτην καὶ Βαναιαν υἱὸν Ιωδαε καὶ τὸν χερεθθι καὶ τὸν ϕελεθθι, καὶ ἐπεκάθισαν αὐτὸν ἐπὶ τὴν ἡμίονον τοῦ βασιλέως·

kaì apésteilen ho basileùs met’ autoû tòn Sadōk tòn hieréa kaì Nathan tòn prophḗtēn kaì Banaian hyiòn Iōdae kaì tòn chereththi kaì tòn pheleththi, kaì epekáthisan autòn epì tḕn hēmíonon toû basiléōs:

45
καὶ ἔχρισαν αὐτὸν Σαδωκ ὁ ἱερεὺς καὶ Ναθαν ὁ προϕήτης εἰς βασιλέα ἐν τῷ Γιων, καὶ ἀνέβησαν ἐκεῖθεν εὐϕραινόμενοι, καὶ ἤχησεν ἡ πόλις· αὕτη ἡ ϕωνή, ἣν ἠκούσατε.

kaì échrisan autòn Sadōk ho hiereùs kaì Nathan ho prophḗtēs eis basiléa en tō̂i Giōn, kaì anébēsan ekeîthen euphrainómenoi, kaì ḗchēsen hē pólis: haútē hē phōnḗ, hḕn ēkoúsate.

46
καὶ ἐκάθισεν Σαλωμων ἐπὶ θρόνον τῆς βασιλείας,

kaì ekáthisen Salōmōn epì thrónon tē̂s basileías,

47
καὶ εἰσῆλθον οἱ δοῦλοι τοῦ βασιλέως εὐλογῆσαι τὸν κύριον ἡμῶν τὸν βασιλέα Δαυιδ λέγοντες ’Αγαθύναι ὁ θεὸς τὸ ὄνομα Σαλωμων τοῦ υἱοῦ σου ὑπὲρ τὸ ὄνομά σου καὶ μεγαλύναι τὸν θρόνον αὐτοῦ ὑπὲρ τὸν θρόνον σου· καὶ προσεκύνησεν ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν κοίτην αὐτοῦ,

kaì eisē̂lthon hoi doûloi toû basiléōs eulogē̂sai tòn kýrion hēmō̂n tòn basiléa Dauid légontes ’Agathýnai ho theòs tò ónoma Salōmōn toû hyioû sou hypèr tò ónomá sou kaì megalýnai tòn thrónon autoû hypèr tòn thrónon sou: kaì prosekýnēsen ho basileùs epì tḕn koítēn autoû,

48
καί γε οὕτως εἶπεν ὁ βασιλεύς Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ, ὃς ἔδωκεν σήμερον ἐκ τοῦ σπέρματός μου καθήμενον ἐπὶ τοῦ θρόνου μου, καὶ οἱ ὀϕθαλμοί μου βλέπουσιν.

kaí ge hoútōs eîpen ho basileús Eulogētòs kýrios ho theòs Israēl, hòs édōken sḗmeron ek toû spérmatós mou kathḗmenon epì toû thrónou mou, kaì hoi ophthalmoí mou blépousin.

49
Καὶ ἐξέστησαν καὶ ἐξανέστησαν πάντες οἱ κλητοὶ τοῦ Αδωνιου καὶ ἀπῆλθον ἀνὴρ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ.

Kaì exéstēsan kaì exanéstēsan pántes hoi klētoì toû Adōniou kaì apē̂lthon anḕr eis tḕn hodòn autoû.

50
καὶ Αδωνιας ἐϕοβήθη ἀπὸ προσώπου Σαλωμων καὶ ἀνέστη καὶ ἀπῆλθεν καὶ ἐπελάβετο τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου.

kaì Adōnias ephobḗthē apò prosṓpou Salōmōn kaì anéstē kaì apē̂lthen kaì epelábeto tō̂n kerátōn toû thysiastēríou.

51
καὶ ἀνηγγέλη τῷ Σαλωμων λέγοντες ’Ιδοὺ Αδωνιας ἐϕοβήθη τὸν βασιλέα Σαλωμων καὶ κατέχει τῶν κεράτων τοῦ θυσιαστηρίου λέγων ’Ομοσάτω μοι σήμερον ὁ βασιλεὺς Σαλωμων εἰ οὐ θανατώσει τὸν δοῦλον αὐτοῦ ἐν ῥομϕαίᾳ.

kaì anēngélē tō̂i Salōmōn légontes ’Idoù Adōnias ephobḗthē tòn basiléa Salōmōn kaì katéchei tō̂n kerátōn toû thysiastēríou légōn ’Omosátō moi sḗmeron ho basileùs Salōmōn ei ou thanatṓsei tòn doûlon autoû en rhomphaíāi.

52
καὶ εἶπεν Σαλωμων ’Εὰν γένηται εἰς υἱὸν δυνάμεως, εἰ πεσεῖται τῶν τριχῶν αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν· καὶ ἐὰν κακία εὑρεθῇ ἐν αὐτῷ, θανατωθήσεται.

kaì eîpen Salōmōn ’Eàn génētai eis hyiòn dynámeōs, ei peseîtai tō̂n trichō̂n autoû epì tḕn gē̂n: kaì eàn kakía heurethē̂i en autō̂i, thanatōthḗsetai.

53
καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων καὶ κατήνεγκεν αὐτὸν ἀπάνωθεν τοῦ θυσιαστηρίου· καὶ εἰσῆλθεν καὶ προσεκύνησεν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων, καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαλωμων Δεῦρο εἰς τὸν οἶκόν σου.

kaì apésteilen ho basileùs Salōmōn kaì katḗnenken autòn apánōthen toû thysiastēríou: kaì eisē̂lthen kaì prosekýnēsen tō̂i basileî Salōmōn, kaì eîpen autō̂i Salōmōn Deûro eis tòn oîkón sou.