Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Kings 17:10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
10
καὶ ἀνέστη καὶ ἐπορεύθη εἰς Σαρεπτα εἰς τὸν πυλῶνα τῆς πόλεως, καὶ ἰδοὺ ἐκεῖ γυνὴ χήρα συνέλεγεν ξύλα· καὶ ἐβόησεν ὀπίσω αὐτῆς Ηλιου καὶ εἶπεν αὐτῇ Λαβὲ δή μοι ὀλίγον ὕδωρ εἰς ἄγγος καὶ πίομαι.

kaì anéstē kaì eporeúthē eis Sarepta eis tòn pylō̂na tē̂s póleōs, kaì idoù ekeî gynḕ chḗra synélegen xýla: kaì ebóēsen opísō autē̂s Ēliou kaì eîpen autē̂i Labè dḗ moi olígon hýdōr eis ángos kaì píomai.