Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Kings 17:12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
12
καὶ εἶπεν ἡ γυνή Ζῇ κύριος ὁ θεός σου, εἰ ἔστιν μοι ἐγκρυϕίας ἀλλ’ ἢ ὅσον δρὰξ ἀλεύρου ἐν τῇ ὑδρίᾳ καὶ ὀλίγον ἔλαιον ἐν τῷ καψάκῃ· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ συλλέγω δύο ξυλάρια καὶ εἰσελεύσομαι καὶ ποιήσω αὐτὸ ἐμαυτῇ καὶ τοῖς τέκνοις μου, καὶ ϕαγόμεθα καὶ ἀποθανούμεθα.

kaì eîpen hē gynḗ Zē̂i kýrios ho theós sou, ei éstin moi enkryphías all’ ḕ hóson dràx aleúrou en tē̂i hydríāi kaì olígon élaion en tō̂i kapsákēi: kaì idoù egṑ syllégō dýo xylária kaì eiseleúsomai kaì poiḗsō autò emautē̂i kaì toîs téknois mou, kaì phagómetha kaì apothanoúmetha.