Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Kings 17:15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
15
καὶ ἐπορεύθη ἡ γυνὴ καὶ ἐποίησεν· καὶ ἤσθιεν αὐτὴ καὶ αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς.

kaì eporeúthē hē gynḕ kaì epoíēsen: kaì ḗsthien autḕ kaì autòs kaì tà tékna autē̂s.