Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Rois 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγενήθη ὡς συνετέλεσεν Σαλωμων οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ πᾶσαν τὴν πραγματείαν Σαλωμων, ὅσα ἠθέλησεν ποιῆσαι,

Kaì egenḗthē hōs synetélesen Salōmōn oikodomeîn tòn oîkon kyríou kaì tòn oîkon toû basiléōs kaì pâsan tḕn pragmateían Salōmōn, hósa ēthélēsen poiē̂sai,

2
καὶ ὤϕθη κύριος τῷ Σαλωμων δεύτερον, καθὼς ὤϕθη ἐν Γαβαων,

kaì ṓphthē kýrios tō̂i Salōmōn deúteron, kathṑs ṓphthē en Gabaōn,

3
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν κύριος ῎Ηκουσα τῆς ϕωνῆς τῆς προσευχῆς σου καὶ τῆς δεήσεώς σου, ἧς ἐδεήθης ἐνώπιον ἐμοῦ· πεποίηκά σοι κατὰ πᾶσαν τὴν προσευχήν σου, ἡγίακα τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ᾠκοδόμησας, τοῦ θέσθαι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἔσονται οἱ ὀϕθαλμοί μου ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία μου πάσας τὰς ἡμέρας.

kaì eîpen pròs autòn kýrios ῎Ēkousa tē̂s phōnē̂s tē̂s proseuchē̂s sou kaì tē̂s deḗseṓs sou, hē̂s edeḗthēs enṓpion emoû: pepoíēká soi katà pâsan tḕn proseuchḗn sou, hēgíaka tòn oîkon toûton, hòn ōikodómēsas, toû thésthai tò ónomá mou ekeî eis tòn aiō̂na, kaì ésontai hoi ophthalmoí mou ekeî kaì hē kardía mou pásas tàs hēméras.

4
καὶ σὺ ἐὰν πορευθῇς ἐνώπιον ἐμοῦ, καθὼς ἐπορεύθη Δαυιδ ὁ πατήρ σου, ἐν ὁσιότητι καρδίας καὶ ἐν εὐθύτητι καὶ τοῦ ποιεῖν κατὰ πάντα, ἃ ἐνετειλάμην αὐτῷ, καὶ τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς ἐντολάς μου ϕυλάξῃς,

kaì sỳ eàn poreuthē̂is enṓpion emoû, kathṑs eporeúthē Dauid ho patḗr sou, en hosiótēti kardías kaì en euthýtēti kaì toû poieîn katà pánta, hà eneteilámēn autō̂i, kaì tà prostágmatá mou kaì tàs entolás mou phyláxēis,

5
καὶ ἀναστήσω τὸν θρόνον τῆς βασιλείας σου ἐπὶ Ισραηλ εἰς τὸν αἰῶνα, καθὼς ἐλάλησα τῷ Δαυιδ πατρί σου λέγων Οὐκ ἐξαρθήσεταί σοι ἀνὴρ ἡγούμενος ἐν Ισραηλ.

kaì anastḗsō tòn thrónon tē̂s basileías sou epì Israēl eis tòn aiō̂na, kathṑs elálēsa tō̂i Dauid patrí sou légōn Ouk exarthḗsetaí soi anḕr hēgoúmenos en Israēl.

6
ἐὰν δὲ ἀποστραϕέντες ἀποστραϕῆτε ὑμεῖς καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ μὴ ϕυλάξητε τὰς ἐντολάς μου καὶ τὰ προστάγματά μου, ἃ ἔδωκεν Μωυσῆς ἐνώπιον ὑμῶν, καὶ πορευθῆτε καὶ δουλεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς,

eàn dè apostraphéntes apostraphē̂te hymeîs kaì tà tékna hymō̂n ap’ emoû kaì mḕ phyláxēte tàs entolás mou kaì tà prostágmatá mou, hà édōken Mōysē̂s enṓpion hymō̂n, kaì poreuthē̂te kaì douleúsēte theoîs hetérois kaì proskynḗsēte autoîs,

7
καὶ ἐξαρῶ τὸν Ισραηλ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς, καὶ τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ἡγίασα τῷ ὀνόματί μου, ἀπορρίψω ἐκ προσώπου μου, καὶ ἔσται Ισραηλ εἰς ἀϕανισμὸν καὶ εἰς λάλημα εἰς πάντας τοὺς λαούς.

kaì exarō̂ tòn Israēl apò tē̂s gē̂s, hē̂s édōka autoîs, kaì tòn oîkon toûton, hòn hēgíasa tō̂i onómatí mou, aporrípsō ek prosṓpou mou, kaì éstai Israēl eis aphanismòn kaì eis lálēma eis pántas toùs laoús.

8
καὶ ὁ οἶκος οὗτος ὁ ὑψηλός, πᾶς ὁ διαπορευόμενος δι’ αὐτοῦ ἐκστήσεται καὶ συριεῖ καὶ ἐροῦσιν ῞Ενεκα τίνος ἐποίησεν κύριος οὕτως τῇ γῇ ταύτῃ καὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ;

kaì ho oîkos hoûtos ho hypsēlós, pâs ho diaporeuómenos di’ autoû ekstḗsetai kaì syrieî kaì eroûsin ῞Eneka tínos epoíēsen kýrios hoútōs tē̂i gē̂i taútēi kaì tō̂i oíkōi toútōi?

9
καὶ ἐροῦσιν ’Ανθ’ ὧν ἐγκατέλιπον κύριον θεὸν αὐτῶν, ὃς ἐξήγαγεν τοὺς πατέρας αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου ἐξ οἴκου δουλείας, καὶ ἀντελάβοντο θεῶν ἀλλοτρίων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς, διὰ τοῦτο ἐπήγαγεν κύριος ἐπ’ αὐτοὺς τὴν κακίαν ταύτην.

kaì eroûsin ’Anth’ hō̂n enkatélipon kýrion theòn autō̂n, hòs exḗgagen toùs patéras autō̂n ex Aigýptou ex oíkou douleías, kaì antelábonto theō̂n allotríōn kaì prosekýnēsan autoîs kaì edoúleusan autoîs, dià toûto epḗgagen kýrios ep’ autoùs tḕn kakían taútēn.

9A
Τότε ἀνήγαγεν Σαλωμων τὴν θυγατέρα Φαραω ἐκ πόλεως Δαυιδ εἰς οἶκον αὐτοῦ, ὃν ᾠκοδόμησεν ἑαυτῷ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις.

Tóte anḗgagen Salōmōn tḕn thygatéra Pharaō ek póleōs Dauid eis oîkon autoû, hòn ōikodómēsen heautō̂i en taîs hēmérais ekeínais.

10
Εἴκοσι ἔτη, ἐν οἷς ᾠκοδόμησεν Σαλωμων τοὺς δύο οἴκους, τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως,

Eíkosi étē, en hoîs ōikodómēsen Salōmōn toùs dýo oíkous, tòn oîkon kyríou kaì tòn oîkon toû basiléōs,

11
Χιραμ βασιλεὺς Τύρου ἀντελάβετο τοῦ Σαλωμων ἐν ξύλοις κεδρίνοις καὶ ἐν ξύλοις πευκίνοις καὶ ἐν χρυσίῳ καὶ ἐν παντὶ θελήματι αὐτοῦ. τότε ἔδωκεν ὁ βασιλεὺς τῷ Χιραμ εἴκοσι πόλεις ἐν τῇ γῇ τῇ Γαλιλαίᾳ.

Chiram basileùs Týrou antelábeto toû Salōmōn en xýlois kedrínois kaì en xýlois peukínois kaì en chrysíōi kaì en pantì thelḗmati autoû. tóte édōken ho basileùs tō̂i Chiram eíkosi póleis en tē̂i gē̂i tē̂i Galilaíāi.

12
καὶ ἐξῆλθεν Χιραμ ἐκ Τύρου καὶ ἐπορεύθη εἰς τὴν Γαλιλαίαν τοῦ ἰδεῖν τὰς πόλεις, ἃς ἔδωκεν αὐτῷ Σαλωμων, καὶ οὐκ ἤρεσαν αὐτῷ·

kaì exē̂lthen Chiram ek Týrou kaì eporeúthē eis tḕn Galilaían toû ideîn tàs póleis, hàs édōken autō̂i Salōmōn, kaì ouk ḗresan autō̂i:

13
καὶ εἶπεν Τί αἱ πόλεις αὗται, ἃς ἔδωκάς μοι, ἀδελϕέ; καὶ ἐκάλεσεν αὐτάς ῞Οριον ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì eîpen Tí hai póleis haûtai, hàs édōkás moi, adelphé? kaì ekálesen autás ῞Orion héōs tē̂s hēméras taútēs.

14
καὶ ἤνεγκεν Χιραμ τῷ Σαλωμων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τάλαντα χρυσίου

kaì ḗnenken Chiram tō̂i Salōmōn hekatòn kaì eíkosi tálanta chrysíou

26
καὶ ναῦν ὑπὲρ οὗ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἐν Γασιωνγαβερ τὴν οὖσαν ἐχομένην Αιλαθ ἐπὶ τοῦ χείλους τῆς ἐσχάτης θαλάσσης ἐν γῇ Εδωμ.

kaì naûn hypèr hoû epoíēsen ho basileùs Salōmōn en Gasiōn'gaber tḕn oûsan echoménēn Ailath epì toû cheílous tē̂s eschátēs thalássēs en gē̂i Edōm.

27
καὶ ἀπέστειλεν Χιραμ ἐν τῇ νηὶ τῶν παίδων αὐτοῦ ἄνδρας ναυτικοὺς ἐλαύνειν εἰδότας θάλασσαν μετὰ τῶν παίδων Σαλωμων.

kaì apésteilen Chiram en tē̂i nēì tō̂n paídōn autoû ándras nautikoùs elaúnein eidótas thálassan metà tō̂n paídōn Salōmōn.

28
καὶ ἦλθον εἰς Σωϕηρα καὶ ἔλαβον ἐκεῖθεν χρυσίου ἑκατὸν καὶ εἴκοσι τάλαντα καὶ ἤνεγκαν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων.

kaì ē̂lthon eis Sōphēra kaì élabon ekeîthen chrysíou hekatòn kaì eíkosi tálanta kaì ḗnenkan tō̂i basileî Salōmōn.