Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 1 Maccabees 11

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ βασιλεὺς Αἰγύπτου ἤθροισεν δυνάμεις πολλὰς ὡς ἡ ἄμμος ἡ παρὰ τὸ χεῖλος τῆς θαλάσσης καὶ πλοῖα πολλὰ καὶ ἐζήτησε κατακρατῆσαι τῆς βασιλείας ’Αλεξάνδρου δόλῳ καὶ προσθεῖναι αὐτὴν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

Kaì basileùs Aigýptou ḗthroisen dynámeis pollàs hōs hē ámmos hē parà tò cheîlos tē̂s thalássēs kaì ploîa pollà kaì ezḗtēse katakratē̂sai tē̂s basileías ’Alexándrou dólōi kaì prostheînai autḕn tē̂i basileíāi autoû.

2
καὶ ἐξῆλθεν εἰς Συρίαν λόγοις εἰρηνικοῖς, καὶ ἤνοιγον αὐτῷ οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων καὶ συνήντων αὐτῷ, ὅτι ἐντολὴ ἦν ’Αλεξάνδρου τοῦ βασιλέως συναντᾶν αὐτῷ διὰ τὸ πενθερὸν αὐτοῦ εἶναι·

kaì exē̂lthen eis Syrían lógois eirēnikoîs, kaì ḗnoigon autō̂i hoi apò tō̂n póleōn kaì synḗntōn autō̂i, hóti entolḕ ē̂n ’Alexándrou toû basiléōs synantân autō̂i dià tò pentheròn autoû eînai:

3
ὡς δὲ εἰσεπορεύετο εἰς τὰς πόλεις Πτολεμαῖος, ἀπέτασσε τὰς δυνάμεις ϕρουρὰν ἐν ἑκάστῃ πόλει.

hōs dè eiseporeúeto eis tàs póleis Ptolemaîos, apétasse tàs dynámeis phrouràn en hekástēi pólei.

4
ὡς δὲ ἤγγισαν Αζώτου, ἔδειξαν αὐτῷ τὸ ἱερὸν Δαγων ἐμπεπυρισμένον καὶ ῎Αζωτον καὶ τὰ περιπόλια αὐτῆς καθῃρημένα καὶ τὰ σώματα ἐρριμμένα καὶ τοὺς ἐμπεπυρισμένους, οὓς ἐνεπύρισεν ἐν τῷ πολέμῳ· ἐποίησαν γὰρ θιμωνιὰς αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ.

hōs dè ḗngisan Azṓtou, édeixan autō̂i tò hieròn Dagōn empepyrisménon kaì ῎Azōton kaì tà peripólia autē̂s kathēirēména kaì tà sṓmata errimména kaì toùs empepyrisménous, hoùs enepýrisen en tō̂i polémōi: epoíēsan gàr thimōniàs autō̂n en tē̂i hodō̂i autoû.

5
καὶ διηγήσαντο τῷ βασιλεῖ ἃ ἐποίησεν Ιωναθαν εἰς τὸ ψογίσαι αὐτόν· καὶ ἐσίγησεν ὁ βασιλεύς.

kaì diēgḗsanto tō̂i basileî hà epoíēsen Iōnathan eis tò psogísai autón: kaì esígēsen ho basileús.

6
καὶ συνήντησεν Ιωναθαν τῷ βασιλεῖ εἰς Ιοππην μετὰ δόξης, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους καὶ ἐκοιμήθησαν ἐκεῖ.

kaì synḗntēsen Iōnathan tō̂i basileî eis Ioppēn metà dóxēs, kaì ēspásanto allḗlous kaì ekoimḗthēsan ekeî.

7
καὶ ἐπορεύθη Ιωναθαν μετὰ τοῦ βασιλέως ἕως τοῦ ποταμοῦ τοῦ καλουμένου ’Ελευθέρου καὶ ἐπέστρεψεν εἰς Ιερουσαλημ.

kaì eporeúthē Iōnathan metà toû basiléōs héōs toû potamoû toû kalouménou ’Eleuthérou kaì epéstrepsen eis Ierousalēm.

8
ὁ δὲ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἐκυρίευσεν τῶν πόλεων τῆς παραλίας ἕως Σελευκείας τῆς παραθαλασσίας καὶ διελογίζετο περὶ ’Αλεξάνδρου λογισμοὺς πονηρούς.

ho dè basileùs Ptolemaîos ekyríeusen tō̂n póleōn tē̂s paralías héōs Seleukeías tē̂s parathalassías kaì dielogízeto perì ’Alexándrou logismoùs ponēroús.

9
καὶ ἀπέστειλεν πρέσβεις πρὸς Δημήτριον τὸν βασιλέα λέγων Δεῦρο συνθώμεθα πρὸς ἑαυτοὺς διαθήκην, καὶ δώσω σοι τὴν θυγατέρα μου, ἣν εἶχεν ’Αλέξανδρος, καὶ βασιλεύσεις τῆς βασιλείας τοῦ πατρός σου·

kaì apésteilen présbeis pròs Dēmḗtrion tòn basiléa légōn Deûro synthṓmetha pròs heautoùs diathḗkēn, kaì dṓsō soi tḕn thygatéra mou, hḕn eîchen ’Aléxandros, kaì basileúseis tē̂s basileías toû patrós sou:

10
μεταμεμέλημαι γὰρ δοὺς αὐτῷ τὴν θυγατέρα μου, ἐζήτησεν γὰρ ἀποκτεῖναί με.

metamemélēmai gàr doùs autō̂i tḕn thygatéra mou, ezḗtēsen gàr apokteînaí me.

11
καὶ ἐψόγισεν αὐτὸν χάριν τοῦ ἐπιθυμῆσαι αὐτὸν τῆς βασιλείας αὐτοῦ·

kaì epsógisen autòn chárin toû epithymē̂sai autòn tē̂s basileías autoû:

12
καὶ ἀϕελόμενος αὐτοῦ τὴν θυγατέρα ἔδωκεν αὐτὴν τῷ Δημητρίῳ καὶ ἠλλοιώθη τῷ ’Αλεξάνδρῳ, καὶ ἐϕάνη ἡ ἔχθρα αὐτῶν.

kaì aphelómenos autoû tḕn thygatéra édōken autḕn tō̂i Dēmētríōi kaì ēlloiṓthē tō̂i ’Alexándrōi, kaì ephánē hē échthra autō̂n.

13
καὶ εἰσῆλθεν Πτολεμαῖος εἰς ’Αντιόχειαν καὶ περιέθετο τὸ διάδημα τῆς ’Ασίας· καὶ περιέθετο δύο διαδήματα περὶ τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ, τὸ τῆς Αἰγύπτου καὶ ’Ασίας.

kaì eisē̂lthen Ptolemaîos eis ’Antiócheian kaì periétheto tò diádēma tē̂s ’Asías: kaì periétheto dýo diadḗmata perì tḕn kephalḕn autoû, tò tē̂s Aigýptou kaì ’Asías.

14
’Αλέξανδρος δὲ ὁ βασιλεὺς ἦν ἐν Κιλικίᾳ κατὰ τοὺς καιροὺς ἐκείνους, ὅτι ἀπεστάτουν οἱ ἀπὸ τῶν τόπων ἐκείνων.

’Aléxandros dè ho basileùs ē̂n en Kilikíāi katà toùs kairoùs ekeínous, hóti apestátoun hoi apò tō̂n tópōn ekeínōn.

15
καὶ ἤκουσεν ’Αλέξανδρος καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτὸν ἐν πολέμῳ. καὶ ἐξήγαγεν Πτολεμαῖος καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ καὶ ἐτροπώσατο αὐτόν·

kaì ḗkousen ’Aléxandros kaì ē̂lthen ep’ autòn en polémōi. kaì exḗgagen Ptolemaîos kaì apḗntēsen autō̂i en cheirì ischyrā̂i kaì etropṓsato autón:

16
καὶ ἔϕυγεν ’Αλέξανδρος εἰς τὴν ’Αραβίαν τοῦ σκεπασθῆναι αὐτὸν ἐκεῖ, ὁ δὲ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ὑψώθη.

kaì éphygen ’Aléxandros eis tḕn ’Arabían toû skepasthē̂nai autòn ekeî, ho dè basileùs Ptolemaîos hypsṓthē.

17
καὶ ἀϕεῖλεν Ζαβδιηλ ὁ ῎Αραψ τὴν κεϕαλὴν ’Αλεξάνδρου καὶ ἀπέστειλεν τῷ Πτολεμαίῳ.

kaì apheîlen Zabdiēl ho ῎Araps tḕn kephalḕn ’Alexándrou kaì apésteilen tō̂i Ptolemaíōi.

18
καὶ ὁ βασιλεὺς Πτολεμαῖος ἀπέθανεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καὶ οἱ ὄντες ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν αὐτοῦ ἀπώλοντο ὑπὸ τῶν ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν.

kaì ho basileùs Ptolemaîos apéthanen en tē̂i hēmérāi tē̂i trítēi, kaì hoi óntes en toîs ochyrṓmasin autoû apṓlonto hypò tō̂n en toîs ochyrṓmasin.

19
καὶ ἐβασίλευσεν Δημήτριος ἔτους ἑβδόμου καὶ ἑξηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ.

kaì ebasíleusen Dēmḗtrios étous hebdómou kaì hexēkostoû kaì hekatostoû.

20
’Εν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις συνήγαγεν Ιωναθαν τοὺς ἐκ τῆς Ιουδαίας τοῦ ἐκπολεμῆσαι τὴν ἄκραν τὴν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐποίησεν ἐπ’ αὐτὴν μηχανὰς πολλάς.

’En taîs hēmérais ekeínais synḗgagen Iōnathan toùs ek tē̂s Ioudaías toû ekpolemē̂sai tḕn ákran tḕn en Ierousalēm kaì epoíēsen ep’ autḕn mēchanàs pollás.

21
καὶ ἐπορεύθησάν τινες μισοῦντες τὸ ἔθνος αὐτῶν ἄνδρες παράνομοι πρὸς τὸν βασιλέα καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ ὅτι Ιωναθαν περικάθηται τὴν ἄκραν.

kaì eporeúthēsán tines misoûntes tò éthnos autō̂n ándres paránomoi pròs tòn basiléa kaì apḗngeilan autō̂i hóti Iōnathan perikáthētai tḕn ákran.

22
καὶ ἀκούσας ὠργίσθη· ὡς δὲ ἤκουσεν, εὐθέως ἀναζεύξας ἦλθεν εἰς Πτολεμαίδα καὶ ἔγραψεν Ιωναθαν τοῦ μὴ περικαθῆσθαι καὶ τοῦ ἀπαντῆσαι αὐτὸν αὐτῷ συμμίσγειν εἰς Πτολεμαίδα τὴν ταχίστην.

kaì akoúsas ōrgísthē: hōs dè ḗkousen, euthéōs anazeúxas ē̂lthen eis Ptolemaída kaì égrapsen Iōnathan toû mḕ perikathē̂sthai kaì toû apantē̂sai autòn autō̂i symmísgein eis Ptolemaída tḕn tachístēn.

23
ὡς δὲ ἤκουσεν Ιωναθαν, ἐκέλευσεν περικαθῆσθαι καὶ ἐπέλεξεν τῶν πρεσβυτέρων Ισραηλ καὶ τῶν ἱερέων καὶ ἔδωκεν ἑαυτὸν τῷ κινδύνῳ·

hōs dè ḗkousen Iōnathan, ekéleusen perikathē̂sthai kaì epélexen tō̂n presbytérōn Israēl kaì tō̂n hieréōn kaì édōken heautòn tō̂i kindýnōi:

24
καὶ λαβὼν ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ἱματισμὸν καὶ ἕτερα ξένια πλείονα καὶ ἐπορεύθη πρὸς τὸν βασιλέα εἰς Πτολεμαίδα καὶ εὗρεν χάριν ἐναντίον αὐτοῦ.

kaì labṑn argýrion kaì chrysíon kaì himatismòn kaì hétera xénia pleíona kaì eporeúthē pròs tòn basiléa eis Ptolemaída kaì heûren chárin enantíon autoû.

25
καὶ ἐνετύγχανον κατ’ αὐτοῦ τινες ἄνομοι τῶν ἐκ τοῦ ἔθνους.

kaì enetýnchanon kat’ autoû tines ánomoi tō̂n ek toû éthnous.

26
καὶ ἐποίησεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς καθὼς ἐποίησαν αὐτῷ οἱ πρὸ αὐτοῦ, καὶ ὕψωσεν αὐτὸν ἐναντίον τῶν ϕίλων αὐτοῦ πάντων.

kaì epoíēsen autō̂i ho basileùs kathṑs epoíēsan autō̂i hoi prò autoû, kaì hýpsōsen autòn enantíon tō̂n phílōn autoû pántōn.

27
καὶ ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ ὅσα ἄλλα εἶχεν τίμια τὸ πρότερον καὶ ἐποίησεν αὐτὸν τῶν πρώτων ϕίλων ἡγεῖσθαι.

kaì éstēsen autō̂i tḕn archierōsýnēn kaì hósa álla eîchen tímia tò próteron kaì epoíēsen autòn tō̂n prṓtōn phílōn hēgeîsthai.

28
καὶ ἠξίωσεν Ιωναθαν τὸν βασιλέα ποιῆσαι τὴν Ιουδαίαν ἀϕορολόγητον καὶ τὰς τρεῖς τοπαρχίας καὶ τὴν Σαμαρῖτιν καὶ ἐπηγγείλατο αὐτῷ τάλαντα τριακόσια.

kaì ēxíōsen Iōnathan tòn basiléa poiē̂sai tḕn Ioudaían aphorológēton kaì tàs treîs toparchías kaì tḕn Samarîtin kaì epēngeílato autō̂i tálanta triakósia.

29
καὶ εὐδόκησεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἔγραψεν τῷ Ιωναθαν ἐπιστολὰς περὶ πάντων τούτων ἐχούσας τὸν τρόπον τοῦτον

kaì eudókēsen ho basileùs kaì égrapsen tō̂i Iōnathan epistolàs perì pántōn toútōn echoúsas tòn trópon toûton

30
Βασιλεὺς Δημήτριος Ιωναθαν τῷ ἀδελϕῷ χαίρειν καὶ ἔθνει Ιουδαίων.

Basileùs Dēmḗtrios Iōnathan tō̂i adelphō̂i chaírein kaì éthnei Ioudaíōn.

31
τὸ ἀντίγραϕον τῆς ἐπιστολῆς, ἧς ἐγράψαμεν Λασθένει τῷ συγγενεῖ ἡμῶν περὶ ὑμῶν, γεγράϕαμεν καὶ πρὸς ὑμᾶς, ὅπως εἰδῆτε.

tò antígraphon tē̂s epistolē̂s, hē̂s egrápsamen Lasthénei tō̂i syngeneî hēmō̂n perì hymō̂n, gegráphamen kaì pròs hymâs, hópōs eidē̂te.

32
Βασιλεὺς Δημήτριος Λασθένει τῷ πατρὶ χαίρειν.

Basileùs Dēmḗtrios Lasthénei tō̂i patrì chaírein.

33
τῷ ἔθνει τῶν Ιουδαίων ϕίλοις ἡμῶν καὶ συντηροῦσιν τὰ πρὸς ἡμᾶς δίκαια ἐκρίναμεν ἀγαθὸν ποιῆσαι χάριν τῆς ἐξ αὐτῶν εὐνοίας πρὸς ἡμᾶς.

tō̂i éthnei tō̂n Ioudaíōn phílois hēmō̂n kaì syntēroûsin tà pròs hēmâs díkaia ekrínamen agathòn poiē̂sai chárin tē̂s ex autō̂n eunoías pròs hēmâs.

34
ἑστάκαμεν αὐτοῖς τά τε ὅρια τῆς Ιουδαίας καὶ τοὺς τρεῖς νομοὺς Αϕαιρεμα καὶ Λυδδα καὶ Ραθαμιν· προσετέθησαν τῇ Ιουδαίᾳ ἀπὸ τῆς Σαμαρίτιδος καὶ πάντα τὰ συγκυροῦντα αὐτοῖς πᾶσιν τοῖς θυσιάζουσιν εἰς Ιεροσόλυμα ἀντὶ τῶν βασιλικῶν, ὧν ἐλάμβανεν ὁ βασιλεὺς παρ’ αὐτῶν τὸ πρότερον κατ’ ἐνιαυτὸν ἀπὸ τῶν γενημάτων τῆς γῆς καὶ τῶν ἀκροδρύων.

hestákamen autoîs tá te hória tē̂s Ioudaías kaì toùs treîs nomoùs Aphairema kaì Lydda kaì Rathamin: prosetéthēsan tē̂i Ioudaíāi apò tē̂s Samarítidos kaì pánta tà synkyroûnta autoîs pâsin toîs thysiázousin eis Ierosólyma antì tō̂n basilikō̂n, hō̂n elámbanen ho basileùs par’ autō̂n tò próteron kat’ eniautòn apò tō̂n genēmátōn tē̂s gē̂s kaì tō̂n akrodrýōn.

35
καὶ τὰ ἄλλα τὰ ἀνήκοντα ἡμῖν ἀπὸ τοῦ νῦν τῶν δεκατῶν καὶ τῶν τελῶν τῶν ἀνηκόντων ἡμῖν καὶ τὰς τοῦ ἁλὸς λίμνας καὶ τοὺς ἀνήκοντας ἡμῖν στεϕάνους, πάντα ἐπαρκέσομεν αὐτοῖς.

kaì tà álla tà anḗkonta hēmîn apò toû nŷn tō̂n dekatō̂n kaì tō̂n telō̂n tō̂n anēkóntōn hēmîn kaì tàs toû halòs límnas kaì toùs anḗkontas hēmîn stephánous, pánta eparkésomen autoîs.

36
καὶ οὐκ ἀθετηθήσεται οὐδὲ ἓν τούτων ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον.

kaì ouk athetēthḗsetai oudè hèn toútōn apò toû nŷn eis tòn hápanta chrónon.

37
νῦν οὖν ἐπιμέλεσθε τοῦ ποιῆσαι τούτων ἀντίγραϕον, καὶ δοθήτω Ιωναθαν καὶ τεθήτω ἐν τῷ ὄρει τῷ ἁγίῳ ἐν τόπῳ ἐπισήμῳ.

nŷn oûn epimélesthe toû poiē̂sai toútōn antígraphon, kaì dothḗtō Iōnathan kaì tethḗtō en tō̂i órei tō̂i hagíōi en tópōi episḗmōi.

38
Καὶ εἶδεν Δημήτριος ὁ βασιλεὺς ὅτι ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ οὐδὲν αὐτῷ ἀνθειστήκει, καὶ ἀπέλυσεν πάσας τὰς δυνάμεις αὐτοῦ, ἕκαστον εἰς τὸν ἴδιον τόπον, πλὴν τῶν ξένων δυνάμεων, ὧν ἐξενολόγησεν ἀπὸ τῶν νήσων τῶν ἐθνῶν· καὶ ἤχθραναν αὐτῷ πᾶσαι αἱ δυνάμεις αἱ ἀπὸ τῶν πατέρων.

Kaì eîden Dēmḗtrios ho basileùs hóti hēsýchasen hē gē̂ enṓpion autoû kaì oudèn autō̂i antheistḗkei, kaì apélysen pásas tàs dynámeis autoû, hékaston eis tòn ídion tópon, plḕn tō̂n xénōn dynámeōn, hō̂n exenológēsen apò tō̂n nḗsōn tō̂n ethnō̂n: kaì ḗchthranan autō̂i pâsai hai dynámeis hai apò tō̂n patérōn.

39
Τρύϕων δὲ ἦν τῶν παρὰ ’Αλεξάνδρου τὸ πρότερον καὶ εἶδεν ὅτι πᾶσαι αἱ δυνάμεις καταγογγύζουσιν κατὰ τοῦ Δημητρίου, καὶ ἐπορεύθη πρὸς Ιμαλκουε τὸν ῎Αραβα, ὃς ἔτρεϕεν ’Αντίοχον τὸ παιδάριον τὸν τοῦ ’Αλεξάνδρου.

Trýphōn dè ē̂n tō̂n parà ’Alexándrou tò próteron kaì eîden hóti pâsai hai dynámeis katagongýzousin katà toû Dēmētríou, kaì eporeúthē pròs Imalkoue tòn ῎Araba, hòs étrephen ’Antíochon tò paidárion tòn toû ’Alexándrou.

40
καὶ προσήδρευεν αὐτῷ, ὅπως παραδοῖ αὐτὸν αὐτῷ, ὅπως βασιλεύσῃ ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ὅσα συνετέλεσεν ὁ Δημήτριος καὶ τὴν ἔχθραν, ἣν ἐχθραίνουσιν αὐτῷ αἱ δυνάμεις αὐτοῦ, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς.

kaì prosḗdreuen autō̂i, hópōs paradoî autòn autō̂i, hópōs basileúsēi antì toû patròs autoû: kaì apḗngeilen autō̂i hósa synetélesen ho Dēmḗtrios kaì tḕn échthran, hḕn echthraínousin autō̂i hai dynámeis autoû, kaì émeinen ekeî hēméras pollás.

41
καὶ ἀπέστειλεν Ιωναθαν πρὸς Δημήτριον τὸν βασιλέα, ἵνα ἐκβάλῃ τοὺς ἐκ τῆς ἄκρας ἐξ Ιερουσαλημ καὶ τοὺς ἐν τοῖς ὀχυρώμασιν· ἦσαν γὰρ πολεμοῦντες τὸν Ισραηλ.

kaì apésteilen Iōnathan pròs Dēmḗtrion tòn basiléa, hína ekbálēi toùs ek tē̂s ákras ex Ierousalēm kaì toùs en toîs ochyrṓmasin: ē̂san gàr polemoûntes tòn Israēl.

42
καὶ ἀπέστειλεν Δημήτριος πρὸς Ιωναθαν λέγων Οὐ ταῦτα μόνον ποιήσω σοι καὶ τῷ ἔθνει σου, ἀλλὰ δόξῃ δοξάσω σε καὶ τὸ ἔθνος σου, ἐὰν εὐκαιρίας τύχω·

kaì apésteilen Dēmḗtrios pròs Iōnathan légōn Ou taûta mónon poiḗsō soi kaì tō̂i éthnei sou, allà dóxēi doxásō se kaì tò éthnos sou, eàn eukairías týchō:

43
νῦν οὖν ὀρθῶς ποιήσεις ἀποστείλας μοι ἄνδρας, οἳ συμμαχήσουσίν μοι, ὅτι ἀπέστησαν πᾶσαι αἱ δυνάμεις μου.

nŷn oûn orthō̂s poiḗseis aposteílas moi ándras, hoì symmachḗsousín moi, hóti apéstēsan pâsai hai dynámeis mou.

44
καὶ ἀπέστειλεν Ιωναθαν ἄνδρας τρισχιλίους δυνατοὺς ἰσχύι αὐτῷ εἰς ’Αντιόχειαν, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ηὐϕράνθη ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῇ ἐϕόδῳ αὐτῶν.

kaì apésteilen Iōnathan ándras trischilíous dynatoùs ischýi autō̂i eis ’Antiócheian, kaì ē̂lthon pròs tòn basiléa, kaì ēyphránthē ho basileùs epì tē̂i ephódōi autō̂n.

45
καὶ ἐπισυνήχθησαν οἱ ἀπὸ τῆς πόλεως εἰς μέσον τῆς πόλεως εἰς ἀνδρῶν δώδεκα μυριάδας καὶ ἠβούλοντο ἀνελεῖν τὸν βασιλέα.

kaì episynḗchthēsan hoi apò tē̂s póleōs eis méson tē̂s póleōs eis andrō̂n dṓdeka myriádas kaì ēboúlonto aneleîn tòn basiléa.

46
καὶ ἔϕυγεν ὁ βασιλεὺς εἰς τὴν αὐλήν, καὶ κατελάβοντο οἱ ἐκ τῆς πόλεως τὰς διόδους τῆς πόλεως καὶ ἤρξαντο πολεμεῖν.

kaì éphygen ho basileùs eis tḕn aulḗn, kaì katelábonto hoi ek tē̂s póleōs tàs diódous tē̂s póleōs kaì ḗrxanto polemeîn.

47
καὶ ἐκάλεσεν ὁ βασιλεὺς τοὺς Ιουδαίους ἐπὶ βοήθειαν, καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸς αὐτὸν πάντες ἅμα καὶ διεσπάρησαν ἐν τῇ πόλει καὶ ἀπέκτειναν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς μυριάδας δέκα·

kaì ekálesen ho basileùs toùs Ioudaíous epì boḗtheian, kaì episynḗchthēsan pròs autòn pántes háma kaì diespárēsan en tē̂i pólei kaì apékteinan en tē̂i hēmérāi ekeínēi eis myriádas déka:

48
καὶ ἐνεπύρισαν τὴν πόλιν καὶ ἔλαβον σκῦλα πολλὰ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ ἔσωσαν τὸν βασιλέα.

kaì enepýrisan tḕn pólin kaì élabon skŷla pollà en ekeínēi tē̂i hēmérāi kaì ésōsan tòn basiléa.

49
καὶ εἶδον οἱ ἀπὸ τῆς πόλεως ὅτι κατεκράτησαν οἱ Ιουδαῖοι τῆς πόλεως ὡς ἠβούλοντο, καὶ ἠσθένησαν ταῖς διανοίαις αὐτῶν καὶ ἐκέκραξαν πρὸς τὸν βασιλέα μετὰ δεήσεως λέγοντες

kaì eîdon hoi apò tē̂s póleōs hóti katekrátēsan hoi Ioudaîoi tē̂s póleōs hōs ēboúlonto, kaì ēsthénēsan taîs dianoíais autō̂n kaì ekékraxan pròs tòn basiléa metà deḗseōs légontes

50
Δὸς ἡμῖν δεξιὰς καὶ παυσάσθωσαν οἱ Ιουδαῖοι πολεμοῦντες ἡμᾶς καὶ τὴν πόλιν.

Dòs hēmîn dexiàs kaì pausásthōsan hoi Ioudaîoi polemoûntes hēmâs kaì tḕn pólin.

51
καὶ ἔρριψαν τὰ ὅπλα καὶ ἐποίησαν εἰρήνην. καὶ ἐδοξάσθησαν οἱ Ιουδαῖοι ἐναντίον τοῦ βασιλέως καὶ ἐνώπιον πάντων τῶν ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψαν εἰς Ιερουσαλημ ἔχοντες σκῦλα πολλά.

kaì érripsan tà hópla kaì epoíēsan eirḗnēn. kaì edoxásthēsan hoi Ioudaîoi enantíon toû basiléōs kaì enṓpion pántōn tō̂n en tē̂i basileíāi autoû kaì epéstrepsan eis Ierousalēm échontes skŷla pollá.

52
καὶ ἐκάθισεν Δημήτριος ὁ βασιλεὺς ἐπὶ θρόνου τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ ἐνώπιον αὐτοῦ.

kaì ekáthisen Dēmḗtrios ho basileùs epì thrónou tē̂s basileías autoû, kaì hēsýchasen hē gē̂ enṓpion autoû.

53
καὶ ἐψεύσατο πάντα, ὅσα εἶπεν, καὶ ἠλλοτριώθη τῷ Ιωναθαν καὶ οὐκ ἀνταπέδωκεν τὰς εὐνοίας, ἃς ἀνταπέδωκεν αὐτῷ, καὶ ἔθλιβεν αὐτὸν σϕόδρα.

kaì epseúsato pánta, hósa eîpen, kaì ēllotriṓthē tō̂i Iōnathan kaì ouk antapédōken tàs eunoías, hàs antapédōken autō̂i, kaì éthliben autòn sphódra.

54
Μετὰ δὲ ταῦτα ἀπέστρεψεν Τρύϕων καὶ ’Αντίοχος μετ’ αὐτοῦ παιδάριον νεώτερον· καὶ ἐβασίλευσεν καὶ ἐπέθετο διάδημα.

Metà dè taûta apéstrepsen Trýphōn kaì ’Antíochos met’ autoû paidárion neṓteron: kaì ebasíleusen kaì epétheto diádēma.

55
καὶ ἐπισυνήχθησαν πρὸς αὐτὸν πᾶσαι αἱ δυνάμεις, ἃς ἀπεσκοράκισεν Δημήτριος, καὶ ἐπολέμησαν πρὸς αὐτόν, καὶ ἔϕυγεν καὶ ἐτροπώθη.

kaì episynḗchthēsan pròs autòn pâsai hai dynámeis, hàs apeskorákisen Dēmḗtrios, kaì epolémēsan pròs autón, kaì éphygen kaì etropṓthē.

56
καὶ ἔλαβεν Τρύϕων τὰ θηρία καὶ κατεκράτησεν τῆς ’Αντιοχείας.

kaì élaben Trýphōn tà thēría kaì katekrátēsen tē̂s ’Antiocheías.

57
καὶ ἔγραψεν ’Αντίοχος ὁ νεώτερος Ιωναθη λέγων ῞Ιστημί σοι τὴν ἀρχιερωσύνην καὶ καθίστημί σε ἐπὶ τῶν τεσσάρων νομῶν καὶ εἶναί σε τῶν ϕίλων τοῦ βασιλέως.

kaì égrapsen ’Antíochos ho neṓteros Iōnathē légōn ῞Istēmí soi tḕn archierōsýnēn kaì kathístēmí se epì tō̂n tessárōn nomō̂n kaì eînaí se tō̂n phílōn toû basiléōs.

58
καὶ ἀπέστειλεν αὐτῷ χρυσώματα καὶ διακονίαν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ἐξουσίαν πίνειν ἐν χρυσώμασιν καὶ εἶναι ἐν πορϕύρᾳ καὶ ἔχειν πόρπην χρυσῆν·

kaì apésteilen autō̂i chrysṓmata kaì diakonían kaì édōken autō̂i exousían pínein en chrysṓmasin kaì eînai en porphýrāi kaì échein pórpēn chrysē̂n:

59
καὶ Σιμωνα τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ κατέστησεν στρατηγὸν ἀπὸ τῆς κλίμακος Τύρου ἕως τῶν ὁρίων Αἰγύπτου.

kaì Simōna tòn adelphòn autoû katéstēsen stratēgòn apò tē̂s klímakos Týrou héōs tō̂n horíōn Aigýptou.

60
καὶ ἐξῆλθεν Ιωναθαν καὶ διεπορεύετο πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐν ταῖς πόλεσιν, καὶ ἠθροίσθησαν πρὸς αὐτὸν πᾶσα δύναμις Συρίας εἰς συμμαχίαν· καὶ ἦλθεν εἰς ’Ασκαλῶνα, καὶ ἀπήντησαν αὐτῷ οἱ ἐκ τῆς πόλεως ἐνδόξως.

kaì exē̂lthen Iōnathan kaì dieporeúeto péran toû potamoû kaì en taîs pólesin, kaì ēthroísthēsan pròs autòn pâsa dýnamis Syrías eis symmachían: kaì ē̂lthen eis ’Askalō̂na, kaì apḗntēsan autō̂i hoi ek tē̂s póleōs endóxōs.

61
καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς Γάζαν, καὶ ἀπέκλεισαν οἱ ἀπὸ Γάζης, καὶ περιεκάθισεν περὶ αὐτὴν καὶ ἐνεπύρισεν τὰ περιπόλια αὐτῆς ἐν πυρὶ καὶ ἐσκύλευσεν αὐτά.

kaì apē̂lthen ekeîthen eis Gázan, kaì apékleisan hoi apò Gázēs, kaì periekáthisen perì autḕn kaì enepýrisen tà peripólia autē̂s en pyrì kaì eskýleusen autá.

62
καὶ ἠξίωσαν οἱ ἀπὸ Γάζης Ιωναθαν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς δεξιὰς καὶ ἔλαβεν τοὺς υἱοὺς τῶν ἀρχόντων αὐτῶν εἰς ὅμηρα καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς εἰς Ιερουσαλημ· καὶ διῆλθεν τὴν χώραν ἕως Δαμασκοῦ.

kaì ēxíōsan hoi apò Gázēs Iōnathan, kaì édōken autoîs dexiàs kaì élaben toùs hyioùs tō̂n archóntōn autō̂n eis hómēra kaì exapésteilen autoùs eis Ierousalēm: kaì diē̂lthen tḕn chṓran héōs Damaskoû.

63
καὶ ἤκουσεν Ιωναθαν ὅτι παρῆσαν οἱ ἄρχοντες Δημητρίου εἰς Κηδες τὴν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ μετὰ δυνάμεως πολλῆς βουλόμενοι μεταστῆσαι αὐτὸν τῆς χρείας.

kaì ḗkousen Iōnathan hóti parē̂san hoi árchontes Dēmētríou eis Kēdes tḕn en tē̂i Galilaíāi metà dynámeōs pollē̂s boulómenoi metastē̂sai autòn tē̂s chreías.

64
καὶ συνήντησεν αὐτοῖς, τὸν δὲ ἀδελϕὸν αὐτοῦ Σιμωνα κατέλιπεν ἐν τῇ χώρᾳ.

kaì synḗntēsen autoîs, tòn dè adelphòn autoû Simōna katélipen en tē̂i chṓrāi.

65
καὶ παρενέβαλεν Σιμων ἐπὶ Βαιθσουρα καὶ ἐπολέμει αὐτὴν ἡμέρας πολλὰς καὶ συνέκλεισεν αὐτήν.

kaì parenébalen Simōn epì Baithsoura kaì epolémei autḕn hēméras pollàs kaì synékleisen autḗn.

66
καὶ ἠξίωσαν αὐτὸν τοῦ δεξιὰς λαβεῖν, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς· καὶ ἐξέβαλεν αὐτοὺς ἐκεῖθεν καὶ κατελάβετο τὴν πόλιν καὶ ἔθετο ἐπ’ αὐτὴν ϕρουράν.

kaì ēxíōsan autòn toû dexiàs labeîn, kaì édōken autoîs: kaì exébalen autoùs ekeîthen kaì katelábeto tḕn pólin kaì étheto ep’ autḕn phrourán.

67
καὶ Ιωναθαν καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ παρενέβαλον ἐπὶ τὸ ὕδωρ τοῦ Γεννησαρ· καὶ ὤρθρισαν τὸ πρωὶ εἰς τὸ πεδίον Ασωρ.

kaì Iōnathan kaì hē parembolḕ autoû parenébalon epì tò hýdōr toû Gennēsar: kaì ṓrthrisan tò prōì eis tò pedíon Asōr.

68
καὶ ἰδοὺ ἡ παρεμβολὴ ἀλλοϕύλων ἀπήντα αὐτῷ ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐξέβαλον ἔνεδρον ἐπ’ αὐτὸν ἐν τοῖς ὄρεσιν, αὐτοὶ δὲ ἀπήντησαν ἐξ ἐναντίας.

kaì idoù hē parembolḕ allophýlōn apḗnta autō̂i en tō̂i pedíōi kaì exébalon énedron ep’ autòn en toîs óresin, autoì dè apḗntēsan ex enantías.

69
τὰ δὲ ἔνεδρα ἐξανέστησαν ἐκ τῶν τόπων αὐτῶν καὶ συνῆψαν πόλεμον.

tà dè énedra exanéstēsan ek tō̂n tópōn autō̂n kaì synē̂psan pólemon.

70
καὶ ἔϕυγον οἱ παρὰ Ιωναθου πάντες, οὐδὲ εἷς κατελείϕθη ἀπ’ αὐτῶν πλὴν Ματταθιας ὁ τοῦ Αψαλωμου καὶ Ιουδας ὁ τοῦ Χαλϕι ἄρχοντες τῆς στρατιᾶς τῶν δυνάμεων.

kaì éphygon hoi parà Iōnathou pántes, oudè heîs kateleíphthē ap’ autō̂n plḕn Mattathias ho toû Apsalōmou kaì Ioudas ho toû Chalphi árchontes tē̂s stratiâs tō̂n dynámeōn.

71
καὶ διέρρηξεν Ιωναθαν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐπέθετο γῆν ἐπὶ τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ προσηύξατο.

kaì diérrēxen Iōnathan tà himátia autoû kaì epétheto gē̂n epì tḕn kephalḕn autoû kaì prosēýxato.

72
καὶ ὑπέστρεψεν πρὸς αὐτοὺς πολέμῳ καὶ ἐτροπώσατο αὐτούς, καὶ ἔϕυγον.

kaì hypéstrepsen pròs autoùs polémōi kaì etropṓsato autoús, kaì éphygon.

73
καὶ εἶδον οἱ ϕεύγοντες παρ’ αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψαν ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐδίωκον μετ’ αὐτοῦ ἕως Κεδες ἕως τῆς παρεμβολῆς αὐτῶν καὶ παρενέβαλον ἐκεῖ.

kaì eîdon hoi pheúgontes par’ autoû kaì epéstrepsan ep’ autòn kaì edíōkon met’ autoû héōs Kedes héōs tē̂s parembolē̂s autō̂n kaì parenébalon ekeî.

74
καὶ ἔπεσον ἐκ τῶν ἀλλοϕύλων ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς ἄνδρας τρισχιλίους. καὶ ἐπέστρεψεν Ιωναθαν εἰς Ιερουσαλημ.

kaì épeson ek tō̂n allophýlōn en tē̂i hēmérāi ekeínēi eis ándras trischilíous. kaì epéstrepsen Iōnathan eis Ierousalēm.