Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 1 Maccabees 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐν ἔτει δευτέρῳ καὶ ἑβδομηκοστῷ καὶ ἑκατοστῷ συνήγαγεν Δημήτριος ὁ βασιλεὺς τὰς δυνάμεις αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη εἰς Μηδίαν τοῦ ἐπισπάσασθαι βοήθειαν ἑαυτῷ, ὅπως πολεμήσῃ τὸν Τρύϕωνα.

Kaì en étei deutérōi kaì hebdomēkostō̂i kaì hekatostō̂i synḗgagen Dēmḗtrios ho basileùs tàs dynámeis autoû kaì eporeúthē eis Mēdían toû epispásasthai boḗtheian heautō̂i, hópōs polemḗsēi tòn Trýphōna.

2
καὶ ἤκουσεν ’Αρσάκης ὁ βασιλεὺς τῆς Περσίδος καὶ Μηδίας ὅτι εἰσῆλθεν Δημήτριος εἰς τὰ ὅρια αὐτοῦ, καὶ ἀπέστειλεν ἕνα τῶν ἀρχόντων αὐτοῦ συλλαβεῖν αὐτὸν ζῶντα.

kaì ḗkousen ’Arsákēs ho basileùs tē̂s Persídos kaì Mēdías hóti eisē̂lthen Dēmḗtrios eis tà hória autoû, kaì apésteilen héna tō̂n archóntōn autoû syllabeîn autòn zō̂nta.

3
καὶ ἐπορεύθη καὶ ἐπάταξεν τὴν παρεμβολὴν Δημητρίου καὶ συνέλαβεν αὐτὸν καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς ’Αρσάκην, καὶ ἔθετο αὐτὸν ἐν ϕυλακῇ.

kaì eporeúthē kaì epátaxen tḕn parembolḕn Dēmētríou kaì synélaben autòn kaì ḗgagen autòn pròs ’Arsákēn, kaì étheto autòn en phylakē̂i.

4
Καὶ ἡσύχασεν ἡ γῆ Ιουδα πάσας τὰς ἡμέρας Σιμωνος, καὶ ἐζήτησεν ἀγαθὰ τῷ ἔθνει αὐτοῦ, καὶ ἤρεσεν αὐτοῖς ἡ ἐξουσία αὐτοῦ καὶ ἡ δόξα αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας.

Kaì hēsýchasen hē gē̂ Iouda pásas tàs hēméras Simōnos, kaì ezḗtēsen agathà tō̂i éthnei autoû, kaì ḗresen autoîs hē exousía autoû kaì hē dóxa autoû pásas tàs hēméras.

5
καὶ μετὰ πάσης τῆς δόξης αὐτοῦ ἔλαβεν τὴν Ιοππην εἰς λιμένα καὶ ἐποίησεν εἴσοδον ταῖς νήσοις τῆς θαλάσσης.

kaì metà pásēs tē̂s dóxēs autoû élaben tḕn Ioppēn eis liména kaì epoíēsen eísodon taîs nḗsois tē̂s thalássēs.

6
καὶ ἐπλάτυνεν τὰ ὅρια τῷ ἔθνει αὐτοῦ καὶ ἐκράτησεν τῆς χώρας.

kaì eplátynen tà hória tō̂i éthnei autoû kaì ekrátēsen tē̂s chṓras.

7
καὶ συνήγαγεν αἰχμαλωσίαν πολλὴν καὶ ἐκυρίευσεν Γαζαρων καὶ Βαιθσουρων καὶ τῆς ἄκρας· καὶ ἐξῆρεν τὰς ἀκαθαρσίας ἐξ αὐτῆς, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἀντικείμενος αὐτῷ.

kaì synḗgagen aichmalōsían pollḕn kaì ekyríeusen Gazarōn kaì Baithsourōn kaì tē̂s ákras: kaì exē̂ren tàs akatharsías ex autē̂s, kaì ouk ē̂n ho antikeímenos autō̂i.

8
καὶ ἦσαν γεωργοῦντες τὴν γῆν αὐτῶν μετ’ εἰρήνης, καὶ ἡ γῆ ἐδίδου τὰ γενήματα αὐτῆς καὶ τὰ ξύλα τῶν πεδίων τὸν καρπὸν αὐτῶν.

kaì ē̂san geōrgoûntes tḕn gē̂n autō̂n met’ eirḗnēs, kaì hē gē̂ edídou tà genḗmata autē̂s kaì tà xýla tō̂n pedíōn tòn karpòn autō̂n.

9
πρεσβύτεροι ἐν ταῖς πλατείαις ἐκάθηντο, πάντες περὶ ἀγαθῶν ἐκοινολογοῦντο, καὶ οἱ νεανίσκοι ἐνεδύσαντο δόξας καὶ στολὰς πολέμου.

presbýteroi en taîs plateíais ekáthēnto, pántes perì agathō̂n ekoinologoûnto, kaì hoi neanískoi enedýsanto dóxas kaì stolàs polémou.

10
ταῖς πόλεσιν ἐχορήγησεν βρώματα καὶ ἔταξεν αὐτὰς ἐν σκεύεσιν ὀχυρώσεως, ἕως ὅτου ὠνομάσθη τὸ ὄνομα τῆς δόξης αὐτοῦ ἕως ἄκρου γῆς.

taîs pólesin echorḗgēsen brṓmata kaì étaxen autàs en skeúesin ochyrṓseōs, héōs hótou ōnomásthē tò ónoma tē̂s dóxēs autoû héōs ákrou gē̂s.

11
ἐποίησεν εἰρήνην ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ εὐϕράνθη Ισραηλ εὐϕροσύνην μεγάλην.

epoíēsen eirḗnēn epì tē̂s gē̂s, kaì euphránthē Israēl euphrosýnēn megálēn.

12
καὶ ἐκάθισεν ἕκαστος ὑπὸ τὴν ἄμπελον αὐτοῦ καὶ τὴν συκῆν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐκϕοβῶν αὐτούς.

kaì ekáthisen hékastos hypò tḕn ámpelon autoû kaì tḕn sykē̂n autoû, kaì ouk ē̂n ho ekphobō̂n autoús.

13
καὶ ἐξέλιπεν πολεμῶν αὐτοὺς ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ οἱ βασιλεῖς συνετρίβησαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις.

kaì exélipen polemō̂n autoùs epì tē̂s gē̂s, kaì hoi basileîs synetríbēsan en taîs hēmérais ekeínais.

14
καὶ ἐστήρισεν πάντας τοὺς ταπεινοὺς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ· τὸν νόμον ἐξεζήτησεν καὶ ἐξῆρεν πάντα ἄνομον καὶ πονηρόν·

kaì estḗrisen pántas toùs tapeinoùs toû laoû autoû: tòn nómon exezḗtēsen kaì exē̂ren pánta ánomon kaì ponērón:

15
τὰ ἅγια ἐδόξασεν καὶ ἐπλήθυνεν τὰ σκεύη τῶν ἁγίων.

tà hágia edóxasen kaì eplḗthynen tà skeúē tō̂n hagíōn.

16
Καὶ ἠκούσθη ἐν ‘Ρώμῃ ὅτι ἀπέθανεν Ιωναθαν καὶ ἕως Σπάρτης, καὶ ἐλυπήθησαν σϕόδρα.

Kaì ēkoústhē en ‘Rṓmēi hóti apéthanen Iōnathan kaì héōs Spártēs, kaì elypḗthēsan sphódra.

17
ὡς δὲ ἤκουσαν ὅτι Σιμων ὁ ἀδελϕὸς αὐτοῦ γέγονεν ἀρχιερεὺς ἀντ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς ἐπικρατεῖ τῆς χώρας καὶ τῶν πόλεων τῶν ἐν αὐτῇ,

hōs dè ḗkousan hóti Simōn ho adelphòs autoû gégonen archiereùs ant’ autoû kaì autòs epikrateî tē̂s chṓras kaì tō̂n póleōn tō̂n en autē̂i,

18
ἔγραψαν πρὸς αὐτὸν δέλτοις χαλκαῖς τοῦ ἀνανεώσασθαι πρὸς αὐτὸν ϕιλίαν καὶ συμμαχίαν, ἣν ἔστησαν πρὸς Ιουδαν καὶ Ιωναθαν τοὺς ἀδελϕοὺς αὐτοῦ.

égrapsan pròs autòn déltois chalkaîs toû ananeṓsasthai pròs autòn philían kaì symmachían, hḕn éstēsan pròs Ioudan kaì Iōnathan toùs adelphoùs autoû.

19
καὶ ἀνεγνώσθησαν ἐνώπιον τῆς ἐκκλησίας ἐν Ιερουσαλημ.

kaì anegnṓsthēsan enṓpion tē̂s ekklēsías en Ierousalēm.

20
καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραϕον τῶν ἐπιστολῶν, ὧν ἀπέστειλαν οἱ Σπαρτιᾶται Σπαρτιατῶν ἄρχοντες καὶ ἡ πόλις Σιμωνι ἱερεῖ μεγάλῳ καὶ τοῖς πρεσβυτέροις καὶ τοῖς ἱερεῦσιν καὶ τῷ λοιπῷ δήμῳ τῶν Ιουδαίων ἀδελϕοῖς χαίρειν.

kaì toûto tò antígraphon tō̂n epistolō̂n, hō̂n apésteilan hoi Spartiâtai Spartiatō̂n árchontes kaì hē pólis Simōni hiereî megálōi kaì toîs presbytérois kaì toîs hiereûsin kaì tō̂i loipō̂i dḗmōi tō̂n Ioudaíōn adelphoîs chaírein.

21
οἱ πρεσβευταὶ οἱ ἀποσταλέντες πρὸς τὸν δῆμον ἡμῶν ἀπήγγειλαν ἡμῖν περὶ τῆς δόξης ὑμῶν καὶ τιμῆς, καὶ ηὐϕράνθημεν ἐπὶ τῇ ἐϕόδῳ αὐτῶν.

hoi presbeutaì hoi apostaléntes pròs tòn dē̂mon hēmō̂n apḗngeilan hēmîn perì tē̂s dóxēs hymō̂n kaì timē̂s, kaì ēyphránthēmen epì tē̂i ephódōi autō̂n.

22
καὶ ἀνεγράψαμεν τὰ ὑπ’ αὐτῶν εἰρημένα ἐν ταῖς βουλαῖς τοῦ δήμου οὕτως Νουμήνιος ’Αντιόχου καὶ ’Αντίπατρος ’Ιάσονος πρεσβευταὶ Ιουδαίων ἦλθον πρὸς ἡμᾶς ἀνανεούμενοι τὴν πρὸς ἡμᾶς ϕιλίαν.

kaì anegrápsamen tà hyp’ autō̂n eirēména en taîs boulaîs toû dḗmou hoútōs Noumḗnios ’Antióchou kaì ’Antípatros ’Iásonos presbeutaì Ioudaíōn ē̂lthon pròs hēmâs ananeoúmenoi tḕn pròs hēmâs philían.

23
καὶ ἤρεσεν τῷ δήμῳ ἐπιδέξασθαι τοὺς ἄνδρας ἐνδόξως καὶ τοῦ θέσθαι τὸ ἀντίγραϕον τῶν λόγων αὐτῶν ἐν τοῖς ἀποδεδειγμένοις τῷ δήμῳ βιβλίοις τοῦ μνημόσυνον ἔχειν τὸν δῆμον τῶν Σπαρτιατῶν. τὸ δὲ ἀντίγραϕον τούτων ἔγραψαν Σιμωνι τῷ ἀρχιερεῖ.

kaì ḗresen tō̂i dḗmōi epidéxasthai toùs ándras endóxōs kaì toû thésthai tò antígraphon tō̂n lógōn autō̂n en toîs apodedeigménois tō̂i dḗmōi biblíois toû mnēmósynon échein tòn dē̂mon tō̂n Spartiatō̂n. tò dè antígraphon toútōn égrapsan Simōni tō̂i archiereî.

24
Μετὰ ταῦτα ἀπέστειλεν Σιμων τὸν Νουμήνιον εἰς ‘Ρώμην ἔχοντα ἀσπίδα χρυσῆν μεγάλην ὁλκὴν μνῶν χιλίων εἰς τὸ στῆσαι πρὸς αὐτοὺς τὴν συμμαχίαν.

Metà taûta apésteilen Simōn tòn Noumḗnion eis ‘Rṓmēn échonta aspída chrysē̂n megálēn holkḕn mnō̂n chilíōn eis tò stē̂sai pròs autoùs tḕn symmachían.

25
‘Ως δὲ ἤκουσεν ὁ δῆμος τῶν λόγων τούτων, εἶπαν Τίνα χάριν ἀποδώσομεν Σιμωνι καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ;

‘Ōs dè ḗkousen ho dē̂mos tō̂n lógōn toútōn, eîpan Tína chárin apodṓsomen Simōni kaì toîs hyioîs autoû?

26
ἐστήρισεν γὰρ αὐτὸς καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐπολέμησεν τοὺς ἐχθροὺς Ισραηλ ἀπ’ αὐτῶν καὶ ἔστησαν αὐτῷ ἐλευθερίαν. καὶ κατέγραψαν ἐν δέλτοις χαλκαῖς καὶ ἔθεντο ἐν στήλαις ἐν ὄρει Σιων.

estḗrisen gàr autòs kaì hoi adelphoì autoû kaì ho oîkos toû patròs autoû kaì epolémēsen toùs echthroùs Israēl ap’ autō̂n kaì éstēsan autō̂i eleutherían. kaì katégrapsan en déltois chalkaîs kaì éthento en stḗlais en órei Siōn.

27
καὶ τοῦτο τὸ ἀντίγραϕον τῆς γραϕῆς ’Οκτωκαιδεκάτῃ Ελουλ ἔτους δευτέρου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ – καὶ τοῦτο τρίτον ἔτος ἐπὶ Σιμωνος ἀρχιερέως μεγάλου ἐν ασαραμελ –

kaì toûto tò antígraphon tē̂s graphē̂s ’Oktōkaidekátēi Eloul étous deutérou kaì hebdomēkostoû kaì hekatostoû – kaì toûto tríton étos epì Simōnos archieréōs megálou en asaramel –

28
ἐπὶ συναγωγῆς μεγάλης ἱερέων καὶ λαοῦ καὶ ἀρχόντων ἔθνους καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῆς χώρας ἐγνώρισεν ἡμῖν·

epì synagōgē̂s megálēs hieréōn kaì laoû kaì archóntōn éthnous kaì tō̂n presbytérōn tē̂s chṓras egnṓrisen hēmîn:

29
ἐπεὶ πολλάκις ἐγενήθησαν πόλεμοι ἐν τῇ χώρᾳ, Σιμων δὲ υἱὸς Ματταθιου ἱερεὺς τῶν υἱῶν Ιωαριβ καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ ἔδωκαν αὑτοὺς τῷ κινδύνῳ καὶ ἀντέστησαν τοῖς ὑπεναντίοις τοῦ ἔθνους αὐτῶν, ὅπως σταθῇ τὰ ἅγια αὐτῶν καὶ ὁ νόμος, καὶ δόξῃ μεγάλῃ ἐδόξασαν τὸ ἔθνος αὐτῶν.

epeì pollákis egenḗthēsan pólemoi en tē̂i chṓrāi, Simōn dè hyiòs Mattathiou hiereùs tō̂n hyiō̂n Iōarib kaì hoi adelphoì autoû édōkan hautoùs tō̂i kindýnōi kaì antéstēsan toîs hypenantíois toû éthnous autō̂n, hópōs stathē̂i tà hágia autō̂n kaì ho nómos, kaì dóxēi megálēi edóxasan tò éthnos autō̂n.

30
καὶ ἤθροισεν Ιωναθαν τὸ ἔθνος αὐτῶν καὶ ἐγενήθη αὐτοῖς ἀρχιερεὺς καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ,

kaì ḗthroisen Iōnathan tò éthnos autō̂n kaì egenḗthē autoîs archiereùs kaì prosetéthē pròs tòn laòn autoû,

31
καὶ ἐβουλήθησαν οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν ἐμβατεῦσαι εἰς τὴν χώραν αὐτῶν καὶ ἐκτεῖναι χεῖρας ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτῶν·

kaì eboulḗthēsan hoi echthroì autō̂n embateûsai eis tḕn chṓran autō̂n kaì ekteînai cheîras epì tà hágia autō̂n:

32
τότε ἀντέστη Σιμων καὶ ἐπολέμησε περὶ τοῦ ἔθνους αὐτοῦ καὶ ἐδαπάνησεν χρήματα πολλὰ τῶν ἑαυτοῦ καὶ ὁπλοδότησεν τοὺς ἄνδρας τῆς δυνάμεως τοῦ ἔθνους αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὀψώνια

tóte antéstē Simōn kaì epolémēse perì toû éthnous autoû kaì edapánēsen chrḗmata pollà tō̂n heautoû kaì hoplodótēsen toùs ándras tē̂s dynámeōs toû éthnous autoû kaì édōken autoîs opsṓnia

33
καὶ ὠχύρωσεν τὰς πόλεις τῆς Ιουδαίας καὶ τὴν Βαιθσουραν τὴν ἐπὶ τῶν ὁρίων τῆς Ιουδαίας, οὗ ἦν τὰ ὅπλα τῶν πολεμίων τὸ πρότερον, καὶ ἔθετο ἐκεῖ ϕρουρὰν ἄνδρας Ιουδαίους.

kaì ōchýrōsen tàs póleis tē̂s Ioudaías kaì tḕn Baithsouran tḕn epì tō̂n horíōn tē̂s Ioudaías, hoû ē̂n tà hópla tō̂n polemíōn tò próteron, kaì étheto ekeî phrouràn ándras Ioudaíous.

34
καὶ Ιοππην ὠχύρωσεν τὴν ἐπὶ τῆς θαλάσσης καὶ τὴν Γαζαραν τὴν ἐπὶ τῶν ὁρίων ’Αζώτου, ἐν ᾗ ᾤκουν οἱ πολέμιοι τὸ πρότερον, καὶ κατῴκισεν ἐκεῖ Ιουδαίους, καὶ ὅσα ἐπιτήδεια ἦν πρὸς τῇ τούτων ἐπανορθώσει, ἔθετο ἐν αὐτοῖς.

kaì Ioppēn ōchýrōsen tḕn epì tē̂s thalássēs kaì tḕn Gazaran tḕn epì tō̂n horíōn ’Azṓtou, en hē̂i ṓikoun hoi polémioi tò próteron, kaì katṓikisen ekeî Ioudaíous, kaì hósa epitḗdeia ē̂n pròs tē̂i toútōn epanorthṓsei, étheto en autoîs.

35
καὶ εἶδεν ὁ λαὸς τὴν πίστιν τοῦ Σιμωνος καὶ τὴν δόξαν, ἣν ἐβουλεύσατο ποιῆσαι τῷ ἔθνει αὐτοῦ, καὶ ἔθεντο αὐτὸν ἡγούμενον αὐτῶν καὶ ἀρχιερέα διὰ τὸ αὐτὸν πεποιηκέναι πάντα ταῦτα καὶ τὴν δικαιοσύνην καὶ τὴν πίστιν, ἣν συνετήρησεν τῷ ἔθνει αὐτοῦ, καὶ ἐξεζήτησεν παντὶ τρόπῳ ὑψῶσαι τὸν λαὸν αὐτοῦ.

kaì eîden ho laòs tḕn pístin toû Simōnos kaì tḕn dóxan, hḕn ebouleúsato poiē̂sai tō̂i éthnei autoû, kaì éthento autòn hēgoúmenon autō̂n kaì archieréa dià tò autòn pepoiēkénai pánta taûta kaì tḕn dikaiosýnēn kaì tḕn pístin, hḕn synetḗrēsen tō̂i éthnei autoû, kaì exezḗtēsen pantì trópōi hypsō̂sai tòn laòn autoû.

36
καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ εὐοδώθη ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τοῦ ἐξαρθῆναι τὰ ἔθνη ἐκ τῆς χώρας αὐτῶν καὶ τοὺς ἐν τῇ πόλει Δαυιδ τοὺς ἐν Ιερουσαλημ, οἳ ἐποίησαν αὑτοῖς ἄκραν, ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο καὶ ἐμίαινον κύκλῳ τῶν ἁγίων καὶ ἐποίουν πληγὴν μεγάλην ἐν τῇ ἁγνείᾳ.

kaì en taîs hēmérais autoû euodṓthē en taîs chersìn autoû toû exarthē̂nai tà éthnē ek tē̂s chṓras autō̂n kaì toùs en tē̂i pólei Dauid toùs en Ierousalēm, hoì epoíēsan hautoîs ákran, ex hē̂s exeporeúonto kaì emíainon kýklōi tō̂n hagíōn kaì epoíoun plēgḕn megálēn en tē̂i hagneíāi.

37
καὶ κατῴκισεν ἐν αὐτῇ ἄνδρας Ιουδαίους καὶ ὠχύρωσεν αὐτὴν πρὸς ἀσϕάλειαν τῆς χώρας καὶ τῆς πόλεως καὶ ὕψωσεν τὰ τείχη τῆς Ιερουσαλημ.

kaì katṓikisen en autē̂i ándras Ioudaíous kaì ōchýrōsen autḕn pròs aspháleian tē̂s chṓras kaì tē̂s póleōs kaì hýpsōsen tà teíchē tē̂s Ierousalēm.

38
καὶ ὁ βασιλεὺς Δημήτριος ἔστησεν αὐτῷ τὴν ἀρχιερωσύνην κατὰ ταῦτα

kaì ho basileùs Dēmḗtrios éstēsen autō̂i tḕn archierōsýnēn katà taûta

39
καὶ ἐποίησεν αὐτὸν τῶν ϕίλων αὐτοῦ καὶ ἐδόξασεν αὐτὸν δόξῃ μεγάλῃ.

kaì epoíēsen autòn tō̂n phílōn autoû kaì edóxasen autòn dóxēi megálēi.

40
ἤκουσεν γὰρ ὅτι προσηγόρευνται οἱ Ιουδαῖοι ὑπὸ ‘Ρωμαίων ϕίλοι καὶ σύμμαχοι καὶ ἀδελϕοί, καὶ ὅτι ἀπήντησαν τοῖς πρεσβευταῖς Σιμωνος ἐνδόξως,

ḗkousen gàr hóti prosēgóreuntai hoi Ioudaîoi hypò ‘Rōmaíōn phíloi kaì sýmmachoi kaì adelphoí, kaì hóti apḗntēsan toîs presbeutaîs Simōnos endóxōs,

41
καὶ ὅτι οἱ Ιουδαῖοι καὶ οἱ ἱερεῖς εὐδόκησαν τοῦ εἶναι αὐτῶν Σιμωνα ἡγούμενον καὶ ἀρχιερέα εἰς τὸν αἰῶνα ἕως τοῦ ἀναστῆναι προϕήτην πιστὸν

kaì hóti hoi Ioudaîoi kaì hoi hiereîs eudókēsan toû eînai autō̂n Simōna hēgoúmenon kaì archieréa eis tòn aiō̂na héōs toû anastē̂nai prophḗtēn pistòn

42
καὶ τοῦ εἶναι ἐπ’ αὐτῶν στρατηγόν, καὶ ὅπως μέλῃ αὐτῷ περὶ τῶν ἁγίων καθιστάναι δι’ αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ἔργων αὐτῶν καὶ ἐπὶ τῆς χώρας καὶ ἐπὶ τῶν ὅπλων καὶ ἐπὶ τῶν ὀχυρωμάτων,

kaì toû eînai ep’ autō̂n stratēgón, kaì hópōs mélēi autō̂i perì tō̂n hagíōn kathistánai di’ autoû epì tō̂n érgōn autō̂n kaì epì tē̂s chṓras kaì epì tō̂n hóplōn kaì epì tō̂n ochyrōmátōn,

43
καὶ ὅπως μέλῃ αὐτῷ περὶ τῶν ἁγίων, καὶ ὅπως ἀκούηται ὑπὸ πάντων, καὶ ὅπως γράϕωνται ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ πᾶσαι συγγραϕαὶ ἐν τῇ χώρᾳ, καὶ ὅπως περιβάλληται πορϕύραν καὶ χρυσοϕορῇ·

kaì hópōs mélēi autō̂i perì tō̂n hagíōn, kaì hópōs akoúētai hypò pántōn, kaì hópōs gráphōntai epì tō̂i onómati autoû pâsai syngraphaì en tē̂i chṓrāi, kaì hópōs peribállētai porphýran kaì chrysophorē̂i:

44
καὶ οὐκ ἐξέσται οὐθενὶ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων ἀθετῆσαί τι τούτων καὶ ἀντειπεῖν τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ ῥηθησομένοις καὶ ἐπισυστρέψαι συστροϕὴν ἐν τῇ χώρᾳ ἄνευ αὐτοῦ καὶ περιβάλλεσθαι πορϕύραν καὶ ἐμπορποῦσθαι πόρπην χρυσῆν·

kaì ouk exéstai outhenì toû laoû kaì tō̂n hieréōn athetē̂saí ti toútōn kaì anteipeîn toîs hyp’ autoû rhēthēsoménois kaì episystrépsai systrophḕn en tē̂i chṓrāi áneu autoû kaì peribállesthai porphýran kaì emporpoûsthai pórpēn chrysē̂n:

45
ὃς δ’ ἂν παρὰ ταῦτα ποιήσῃ ἢ ἀθετήσῃ τι τούτων, ἔνοχος ἔσται.

hòs d’ àn parà taûta poiḗsēi ḕ athetḗsēi ti toútōn, énochos éstai.

46
καὶ εὐδόκησεν πᾶς ὁ λαὸς θέσθαι Σιμωνι ποιῆσαι κατὰ τοὺς λόγους τούτους.

kaì eudókēsen pâs ho laòs thésthai Simōni poiē̂sai katà toùs lógous toútous.

47
καὶ ἐπεδέξατο Σιμων καὶ εὐδόκησεν ἀρχιερατεύειν καὶ εἶναι στρατηγὸς καὶ ἐθνάρχης τῶν Ιουδαίων καὶ ἱερέων καὶ τοῦ προστατῆσαι πάντων.

kaì epedéxato Simōn kaì eudókēsen archierateúein kaì eînai stratēgòs kaì ethnárchēs tō̂n Ioudaíōn kaì hieréōn kaì toû prostatē̂sai pántōn.

48
καὶ τὴν γραϕὴν ταύτην εἶπον θέσθαι ἐν δέλτοις χαλκαῖς καὶ στῆσαι αὐτὰς ἐν περιβόλῳ τῶν ἁγίων ἐν τόπῳ ἐπισήμῳ,

kaì tḕn graphḕn taútēn eîpon thésthai en déltois chalkaîs kaì stē̂sai autàs en peribólōi tō̂n hagíōn en tópōi episḗmōi,

49
τὰ δὲ ἀντίγραϕα αὐτῶν θέσθαι ἐν τῷ γαζοϕυλακίῳ, ὅπως ἔχῃ Σιμων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ.

tà dè antígrapha autō̂n thésthai en tō̂i gazophylakíōi, hópōs échēi Simōn kaì hoi hyioì autoû.