Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Maccabées 16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀνέβη Ιωαννης ἐκ Γαζαρων καὶ ἀπήγγειλεν Σιμωνι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ἃ συνετέλεσεν Κενδεβαῖος.

Kaì anébē Iōannēs ek Gazarōn kaì apḗngeilen Simōni tō̂i patrì autoû hà synetélesen Kendebaîos.

2
καὶ ἐκάλεσεν Σιμων τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ τοὺς πρεσβυτέρους Ιουδαν καὶ Ιωαννην καὶ εἶπεν αὐτοῖς ’Εγὼ καὶ οἱ ἀδελϕοί μου καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός μου ἐπολεμήσαμεν τοὺς πολέμους Ισραηλ ἀπὸ νεότητος ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας, καὶ εὐοδώθη ἐν ταῖς χερσὶν ἡμῶν ῥύσασθαι τὸν Ισραηλ πλεονάκις·

kaì ekálesen Simōn toùs dýo hyioùs autoû toùs presbytérous Ioudan kaì Iōannēn kaì eîpen autoîs ’Egṑ kaì hoi adelphoí mou kaì ho oîkos toû patrós mou epolemḗsamen toùs polémous Israēl apò neótētos héōs tē̂s sḗmeron hēméras, kaì euodṓthē en taîs chersìn hēmō̂n rhýsasthai tòn Israēl pleonákis:

3
νυνὶ δὲ γεγήρακα, καὶ ὑμεῖς δὲ ἐν τῷ ἐλέει ἱκανοί ἐστε ἐν τοῖς ἔτεσιν· γίνεσθε ἀντ’ ἐμοῦ καὶ τοῦ ἀδελϕοῦ μου καὶ ἐξελθόντες ὑπερμαχεῖτε ὑπὲρ τοῦ ἔθνους ἡμῶν, ἡ δὲ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ βοήθεια ἔστω μεθ’ ὑμῶν.

nynì dè gegḗraka, kaì hymeîs dè en tō̂i eléei hikanoí este en toîs étesin: gínesthe ant’ emoû kaì toû adelphoû mou kaì exelthóntes hypermacheîte hypèr toû éthnous hēmō̂n, hē dè ek toû ouranoû boḗtheia éstō meth’ hymō̂n.

4
καὶ ἐπέλεξεν ἐκ τῆς χώρας εἴκοσι χιλιάδας ἀνδρῶν πολεμιστῶν καὶ ἱππεῖς, καὶ ἐπορεύθησαν ἐπὶ τὸν Κενδεβαῖον καὶ ἐκοιμήθησαν ἐν Μωδεϊν.

kaì epélexen ek tē̂s chṓras eíkosi chiliádas andrō̂n polemistō̂n kaì hippeîs, kaì eporeúthēsan epì tòn Kendebaîon kaì ekoimḗthēsan en Mōdeïn.

5
καὶ ἀναστάντες τὸ πρωὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἰδοὺ δύναμις πολλὴ εἰς συνάντησιν αὐτοῖς, πεζικὴ καὶ ἱππεῖς, καὶ χειμάρρους ἦν ἀνὰ μέσον αὐτῶν.

kaì anastántes tò prōì eporeúthēsan eis tò pedíon, kaì idoù dýnamis pollḕ eis synántēsin autoîs, pezikḕ kaì hippeîs, kaì cheimárrous ē̂n anà méson autō̂n.

6
καὶ παρενέβαλε κατὰ πρόσωπον αὐτῶν αὐτὸς καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ. καὶ εἶδεν τὸν λαὸν δειλούμενον διαπερᾶσαι τὸν χειμάρρουν καὶ διεπέρασεν πρῶτος· καὶ εἶδον αὐτὸν οἱ ἄνδρες καὶ διεπέρασαν κατόπισθεν αὐτοῦ.

kaì parenébale katà prósōpon autō̂n autòs kaì ho laòs autoû. kaì eîden tòn laòn deiloúmenon diaperâsai tòn cheimárroun kaì diepérasen prō̂tos: kaì eîdon autòn hoi ándres kaì diepérasan katópisthen autoû.

7
καὶ διεῖλεν τὸν λαὸν καὶ τοὺς ἱππεῖς ἐν μέσῳ τῶν πεζῶν· ἦν δὲ ἵππος τῶν ὑπεναντίων πολλὴ σϕόδρα.

kaì dieîlen tòn laòn kaì toùs hippeîs en mésōi tō̂n pezō̂n: ē̂n dè híppos tō̂n hypenantíōn pollḕ sphódra.

8
καὶ ἐσάλπισαν ταῖς σάλπιγξιν, καὶ ἐτροπώθη Κενδεβαῖος καὶ ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν τραυματίαι πολλοί· οἱ δὲ καταλειϕθέντες ἔϕυγον εἰς τὸ ὀχύρωμα.

kaì esálpisan taîs sálpinxin, kaì etropṓthē Kendebaîos kaì hē parembolḕ autoû, kaì épeson ex autō̂n traumatíai polloí: hoi dè kataleiphthéntes éphygon eis tò ochýrōma.

9
τότε ἐτραυματίσθη Ιουδας ὁ ἀδελϕὸς Ιωαννου· Ιωαννης δὲ κατεδίωξεν αὐτούς, ἕως ἦλθεν εἰς Κεδρων, ἣν ᾠκοδόμησεν.

tóte etraumatísthē Ioudas ho adelphòs Iōannou: Iōannēs dè katedíōxen autoús, héōs ē̂lthen eis Kedrōn, hḕn ōikodómēsen.

10
καὶ ἔϕυγον εἰς τοὺς πύργους τοὺς ἐν τοῖς ἀγροῖς ’Αζώτου, καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν ἐν πυρί, καὶ ἔπεσον ἐξ αὐτῶν εἰς ἄνδρας δισχιλίους. καὶ ἀπέστρεψεν εἰς τὴν Ιουδαίαν μετὰ εἰρήνης.

kaì éphygon eis toùs pýrgous toùs en toîs agroîs ’Azṓtou, kaì enepýrisen autḕn en pyrí, kaì épeson ex autō̂n eis ándras dischilíous. kaì apéstrepsen eis tḕn Ioudaían metà eirḗnēs.

11
Καὶ Πτολεμαῖος ὁ τοῦ ’Αβούβου ἦν καθεσταμένος στρατηγὸς εἰς τὸ πεδίον Ιεριχω καὶ ἔσχεν ἀργύριον καὶ χρυσίον πολύ·

Kaì Ptolemaîos ho toû ’Aboúbou ē̂n kathestaménos stratēgòs eis tò pedíon Ierichō kaì éschen argýrion kaì chrysíon polý:

12
ἦν γὰρ γαμβρὸς τοῦ ἀρχιερέως.

ē̂n gàr gambròs toû archieréōs.

13
καὶ ὑψώθη ἡ καρδία αὐτοῦ, καὶ ἐβουλήθη κατακρατῆσαι τῆς χώρας καὶ ἐβουλεύετο δόλῳ κατὰ Σιμωνος καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἆραι αὐτούς.

kaì hypsṓthē hē kardía autoû, kaì eboulḗthē katakratē̂sai tē̂s chṓras kaì ebouleúeto dólōi katà Simōnos kaì tō̂n hyiō̂n autoû ârai autoús.

14
Σιμων δὲ ἦν ἐϕοδεύων τὰς πόλεις τὰς ἐν τῇ χώρᾳ καὶ ϕροντίζων τῆς ἐπιμελείας αὐτῶν· καὶ κατέβη εἰς Ιεριχω αὐτὸς καὶ Ματταθιας καὶ Ιουδας οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἔτους ἑβδόμου καὶ ἑβδομηκοστοῦ καὶ ἑκατοστοῦ ἐν μηνὶ ἑνδεκάτῳ (οὗτος ὁ μὴν Σαβατ).

Simōn dè ē̂n ephodeúōn tàs póleis tàs en tē̂i chṓrāi kaì phrontízōn tē̂s epimeleías autō̂n: kaì katébē eis Ierichō autòs kaì Mattathias kaì Ioudas hoi hyioì autoû étous hebdómou kaì hebdomēkostoû kaì hekatostoû en mēnì hendekátōi (hoûtos ho mḕn Sabat).

15
καὶ ὑπεδέξατο αὐτοὺς ὁ τοῦ ’Αβούβου εἰς τὸ ὀχυρωμάτιον τὸ καλούμενον Δωκ μετὰ δόλου, ὃ ᾠκοδόμησεν, καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς πότον μέγαν καὶ ἐνέκρυψεν ἐκεῖ ἄνδρας.

kaì hypedéxato autoùs ho toû ’Aboúbou eis tò ochyrōmátion tò kaloúmenon Dōk metà dólou, hò ōikodómēsen, kaì epoíēsen autoîs póton mégan kaì enékrypsen ekeî ándras.

16
καὶ ὅτε ἐμεθύσθη Σιμων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, ἐξανέστη Πτολεμαῖος καὶ οἱ παρ’ αὐτοῦ καὶ ἔλαβον τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ ἐπεισῆλθον τῷ Σιμωνι εἰς τὸ συμπόσιον καὶ ἀπέκτειναν αὐτὸν καὶ τοὺς δύο υἱοὺς αὐτοῦ καί τινας τῶν παιδαρίων αὐτοῦ.

kaì hóte emethýsthē Simōn kaì hoi hyioì autoû, exanéstē Ptolemaîos kaì hoi par’ autoû kaì élabon tà hópla autō̂n kaì epeisē̂lthon tō̂i Simōni eis tò sympósion kaì apékteinan autòn kaì toùs dýo hyioùs autoû kaí tinas tō̂n paidaríōn autoû.

17
καὶ ἐποίησεν ἀθεσίαν μεγάλην καὶ ἀπέδωκεν κακὰ ἀντὶ ἀγαθῶν.

kaì epoíēsen athesían megálēn kaì apédōken kakà antì agathō̂n.

18
καὶ ἔγραψεν ταῦτα Πτολεμαῖος καὶ ἀπέστειλεν τῷ βασιλεῖ, ὅπως ἀποστείλῃ αὐτῷ δυνάμεις εἰς βοήθειαν καὶ παραδῷ τὴν χώραν αὐτῶν καὶ τὰς πόλεις.

kaì égrapsen taûta Ptolemaîos kaì apésteilen tō̂i basileî, hópōs aposteílēi autō̂i dynámeis eis boḗtheian kaì paradō̂i tḕn chṓran autō̂n kaì tàs póleis.

19
καὶ ἀπέστειλεν ἑτέρους εἰς Γαζαρα ἆραι τὸν Ιωαννην, καὶ τοῖς χιλιάρχοις ἀπέστειλεν ἐπιστολὰς παραγενέσθαι πρὸς αὐτόν, ὅπως δῷ αὐτοῖς ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ δόματα,

kaì apésteilen hetérous eis Gazara ârai tòn Iōannēn, kaì toîs chiliárchois apésteilen epistolàs paragenésthai pròs autón, hópōs dō̂i autoîs argýrion kaì chrysíon kaì dómata,

20
καὶ ἑτέρους ἀπέστειλεν καταλαβέσθαι τὴν Ιερουσαλημ καὶ τὸ ὄρος τοῦ ἱεροῦ.

kaì hetérous apésteilen katalabésthai tḕn Ierousalēm kaì tò óros toû hieroû.

21
καὶ προδραμών τις ἀπήγγειλεν Ιωαννη εἰς Γαζαρα ὅτι ἀπώλετο ὁ πατὴρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελϕοὶ αὐτοῦ, καὶ ὅτι ’Απέσταλκεν καὶ σὲ ἀποκτεῖναι.

kaì prodramṓn tis apḗngeilen Iōannē eis Gazara hóti apṓleto ho patḕr autoû kaì hoi adelphoì autoû, kaì hóti ’Apéstalken kaì sè apokteînai.

22
καὶ ἀκούσας ἐξέστη σϕόδρα καὶ συνέλαβεν τοὺς ἄνδρας τοὺς ἐλθόντας ἀπολέσαι αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινεν αὐτούς· ἐπέγνω γὰρ ὅτι ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι.

kaì akoúsas exéstē sphódra kaì synélaben toùs ándras toùs elthóntas apolésai autòn kaì apékteinen autoús: epégnō gàr hóti ezḗtoun autòn apolésai.

23
Καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωαννου καὶ τῶν πολέμων αὐτοῦ καὶ τῶν ἀνδραγαθιῶν αὐτοῦ, ὧν ἠνδραγάθησεν, καὶ τῆς οἰκοδομῆς τῶν τειχῶν, ὧν ᾠκοδόμησεν, καὶ τῶν πράξεων αὐτοῦ,

Kaì tà loipà tō̂n lógōn Iōannou kaì tō̂n polémōn autoû kaì tō̂n andragathiō̂n autoû, hō̂n ēndragáthēsen, kaì tē̂s oikodomē̂s tō̂n teichō̂n, hō̂n ōikodómēsen, kaì tō̂n práxeōn autoû,

24
ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίῳ ἡμερῶν ἀρχιερωσύνης αὐτοῦ, ἀϕ’ οὗ ἐγενήθη ἀρχιερεὺς μετὰ τὸν πατέρα αὐτοῦ.

idoù taûta gégraptai epì biblíōi hēmerō̂n archierōsýnēs autoû, aph’ hoû egenḗthē archiereùs metà tòn patéra autoû.