Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς πάντα ἄνδρα Ισραηλ ’Ιδοὺ ἤκουσα ϕωνῆς ὑμῶν εἰς πάντα, ὅσα εἴπατέ μοι, καὶ ἐβασίλευσα ἐϕ’ ὑμᾶς βασιλέα.

Kaì eîpen Samouēl pròs pánta ándra Israēl ’Idoù ḗkousa phōnē̂s hymō̂n eis pánta, hósa eípaté moi, kaì ebasíleusa eph’ hymâs basiléa.

2
καὶ νῦν ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς διαπορεύεται ἐνώπιον ὑμῶν, κἀγὼ γεγήρακα καὶ καθήσομαι, καὶ οἱ υἱοί μου ἰδοὺ ἐν ὑμῖν· κἀγὼ ἰδοὺ διελήλυθα ἐνώπιον ὑμῶν ἐκ νεότητός μου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì nŷn idoù ho basileùs diaporeúetai enṓpion hymō̂n, kagṑ gegḗraka kaì kathḗsomai, kaì hoi hyioí mou idoù en hymîn: kagṑ idoù dielḗlytha enṓpion hymō̂n ek neótētós mou kaì héōs tē̂s hēméras taútēs.

3
ἰδοὺ ἐγώ, ἀποκρίθητε κατ’ ἐμοῦ ἐνώπιον κυρίου καὶ ἐνώπιον χριστοῦ αὐτοῦ· μόσχον τίνος εἴληϕα ἢ ὄνον τίνος εἴληϕα ἢ τίνα κατεδυνάστευσα ὑμῶν ἢ τίνα ἐξεπίεσα ἢ ἐκ χειρὸς τίνος εἴληϕα ἐξίλασμα καὶ ὑπόδημα; ἀποκρίθητε κατ’ ἐμοῦ, καὶ ἀποδώσω ὑμῖν.

idoù egṓ, apokríthēte kat’ emoû enṓpion kyríou kaì enṓpion christoû autoû: móschon tínos eílēpha ḕ ónon tínos eílēpha ḕ tína katedynásteusa hymō̂n ḕ tína exepíesa ḕ ek cheiròs tínos eílēpha exílasma kaì hypódēma? apokríthēte kat’ emoû, kaì apodṓsō hymîn.

4
καὶ εἶπαν πρὸς Σαμουηλ Οὐκ ἠδίκησας ἡμᾶς καὶ οὐ κατεδυνάστευσας καὶ οὐκ ἔθλασας ἡμᾶς καὶ οὐκ εἴληϕας ἐκ χειρὸς οὐδενὸς οὐδέν.

kaì eîpan pròs Samouēl Ouk ēdíkēsas hēmâs kaì ou katedynásteusas kaì ouk éthlasas hēmâs kaì ouk eílēphas ek cheiròs oudenòs oudén.

5
καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαόν Μάρτυς κύριος ἐν ὑμῖν καὶ μάρτυς χριστὸς αὐτοῦ σήμερον ἐν ταύτῃ τῇ ἡμέρᾳ ὅτι οὐχ εὑρήκατε ἐν χειρί μου οὐθέν· καὶ εἶπαν Μάρτυς.

kaì eîpen Samouēl pròs tòn laón Mártys kýrios en hymîn kaì mártys christòs autoû sḗmeron en taútēi tē̂i hēmérāi hóti ouch heurḗkate en cheirí mou outhén: kaì eîpan Mártys.

6
καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαὸν λέγων Μάρτυς κύριος ὁ ποιήσας τὸν Μωυσῆν καὶ τὸν Ααρων, ὁ ἀναγαγὼν τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου.

kaì eîpen Samouēl pròs tòn laòn légōn Mártys kýrios ho poiḗsas tòn Mōysē̂n kaì tòn Aarōn, ho anagagṑn toùs patéras hēmō̂n ex Aigýptou.

7
καὶ νῦν κατάστητε, καὶ δικάσω ὑμᾶς ἐνώπιον κυρίου καὶ ἀπαγγελῶ ὑμῖν τὴν πᾶσαν δικαιοσύνην κυρίου, ἃ ἐποίησεν ἐν ὑμῖν καὶ ἐν τοῖς πατράσιν ὑμῶν·

kaì nŷn katástēte, kaì dikásō hymâs enṓpion kyríou kaì apangelō̂ hymîn tḕn pâsan dikaiosýnēn kyríou, hà epoíēsen en hymîn kaì en toîs patrásin hymō̂n:

8
ὡς εἰσῆλθεν Ιακωβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἐταπείνωσεν αὐτοὺς Αἴγυπτος, καὶ ἐβόησαν οἱ πατέρες ἡμῶν πρὸς κύριον, καὶ ἀπέστειλεν κύριος τὸν Μωυσῆν καὶ τὸν Ααρων καὶ ἐξήγαγεν τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου καὶ κατῴκισεν αὐτοὺς ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ.

hōs eisē̂lthen Iakōb kaì hoi hyioì autoû eis Aígypton, kaì etapeínōsen autoùs Aígyptos, kaì ebóēsan hoi patéres hēmō̂n pròs kýrion, kaì apésteilen kýrios tòn Mōysē̂n kaì tòn Aarōn kaì exḗgagen toùs patéras hēmō̂n ex Aigýptou kaì katṓikisen autoùs en tō̂i tópōi toútōi.

9
καὶ ἐπελάθοντο κυρίου τοῦ θεοῦ αὐτῶν, καὶ ἀπέδοτο αὐτοὺς εἰς χεῖρας Σισαρα ἀρχιστρατήγου Ιαβιν βασιλέως Ασωρ καὶ εἰς χεῖρας ἀλλοϕύλων καὶ εἰς χεῖρας βασιλέως Μωαβ, καὶ ἐπολέμησαν ἐν αὐτοῖς.

kaì epeláthonto kyríou toû theoû autō̂n, kaì apédoto autoùs eis cheîras Sisara archistratḗgou Iabin basiléōs Asōr kaì eis cheîras allophýlōn kaì eis cheîras basiléōs Mōab, kaì epolémēsan en autoîs.

10
καὶ ἐβόησαν πρὸς κύριον καὶ ἔλεγον ‘Ημάρτομεν, ὅτι ἐγκατελίπομεν τὸν κύριον καὶ ἐδουλεύσαμεν τοῖς Βααλιμ καὶ τοῖς ἄλσεσιν· καὶ νῦν ἐξελοῦ ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ δουλεύσομέν σοι.

kaì ebóēsan pròs kýrion kaì élegon ‘Ēmártomen, hóti enkatelípomen tòn kýrion kaì edouleúsamen toîs Baalim kaì toîs álsesin: kaì nŷn exeloû hēmâs ek cheiròs echthrō̂n hēmō̂n, kaì douleúsomén soi.

11
καὶ ἀπέστειλεν κύριος τὸν Ιεροβααλ καὶ τὸν Βαρακ καὶ τὸν Ιεϕθαε καὶ τὸν Σαμουηλ καὶ ἐξείλατο ὑμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ὑμῶν τῶν κυκλόθεν, καὶ κατῳκεῖτε πεποιθότες.

kaì apésteilen kýrios tòn Ierobaal kaì tòn Barak kaì tòn Iephthae kaì tòn Samouēl kaì exeílato hymâs ek cheiròs echthrō̂n hymō̂n tō̂n kyklóthen, kaì katōikeîte pepoithótes.

12
καὶ εἴδετε ὅτι Ναας βασιλεὺς υἱῶν Αμμων ἦλθεν ἐϕ’ ὑμᾶς, καὶ εἴπατε Οὐχί, ἀλλ’ ἢ ὅτι βασιλεὺς βασιλεύσει ἐϕ’ ἡμῶν· καὶ κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν βασιλεὺς ἡμῶν.

kaì eídete hóti Naas basileùs hyiō̂n Ammōn ē̂lthen eph’ hymâs, kaì eípate Ouchí, all’ ḕ hóti basileùs basileúsei eph’ hēmō̂n: kaì kýrios ho theòs hēmō̂n basileùs hēmō̂n.

13
καὶ νῦν ἰδοὺ ὁ βασιλεύς, ὃν ἐξελέξασθε, καὶ ἰδοὺ δέδωκεν κύριος ἐϕ’ ὑμᾶς βασιλέα.

kaì nŷn idoù ho basileús, hòn exeléxasthe, kaì idoù dédōken kýrios eph’ hymâs basiléa.

14
ἐὰν ϕοβηθῆτε τὸν κύριον καὶ δουλεύσητε αὐτῷ καὶ ἀκούσητε τῆς ϕωνῆς αὐτοῦ καὶ μὴ ἐρίσητε τῷ στόματι κυρίου καὶ ἦτε καὶ ὑμεῖς καὶ ὁ βασιλεὺς ὁ βασιλεύων ἐϕ’ ὑμῶν ὀπίσω κυρίου πορευόμενοι·

eàn phobēthē̂te tòn kýrion kaì douleúsēte autō̂i kaì akoúsēte tē̂s phōnē̂s autoû kaì mḕ erísēte tō̂i stómati kyríou kaì ē̂te kaì hymeîs kaì ho basileùs ho basileúōn eph’ hymō̂n opísō kyríou poreuómenoi:

15
ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσητε τῆς ϕωνῆς κυρίου καὶ ἐρίσητε τῷ στόματι κυρίου, καὶ ἔσται χεὶρ κυρίου ἐπὶ ὑμᾶς καὶ ἐπὶ τὸν βασιλέα ὑμῶν.

eàn dè mḕ akoúsēte tē̂s phōnē̂s kyríou kaì erísēte tō̂i stómati kyríou, kaì éstai cheìr kyríou epì hymâs kaì epì tòn basiléa hymō̂n.

16
καὶ νῦν κατάστητε καὶ ἴδετε τὸ ῥῆμα τὸ μέγα τοῦτο, ὃ ὁ κύριος ποιήσει ἐν ὀϕθαλμοῖς ὑμῶν.

kaì nŷn katástēte kaì ídete tò rhē̂ma tò méga toûto, hò ho kýrios poiḗsei en ophthalmoîs hymō̂n.

17
οὐχὶ θερισμὸς πυρῶν σήμερον; ἐπικαλέσομαι κύριον, καὶ δώσει ϕωνὰς καὶ ὑετόν, καὶ γνῶτε καὶ ἴδετε ὅτι ἡ κακία ὑμῶν μεγάλη, ἣν ἐποιήσατε ἐνώπιον κυρίου αἰτήσαντες ἑαυτοῖς βασιλέα.

ouchì therismòs pyrō̂n sḗmeron? epikalésomai kýrion, kaì dṓsei phōnàs kaì hyetón, kaì gnō̂te kaì ídete hóti hē kakía hymō̂n megálē, hḕn epoiḗsate enṓpion kyríou aitḗsantes heautoîs basiléa.

18
καὶ ἐπεκαλέσατο Σαμουηλ τὸν κύριον, καὶ ἔδωκεν κύριος ϕωνὰς καὶ ὑετὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ· καὶ ἐϕοβήθησαν πᾶς ὁ λαὸς τὸν κύριον σϕόδρα καὶ τὸν Σαμουηλ.

kaì epekalésato Samouēl tòn kýrion, kaì édōken kýrios phōnàs kaì hyetòn en tē̂i hēmérāi ekeínēi: kaì ephobḗthēsan pâs ho laòs tòn kýrion sphódra kaì tòn Samouēl.

19
καὶ εἶπαν πᾶς ὁ λαὸς πρὸς Σαμουηλ Πρόσευξαι ὑπὲρ τῶν δούλων σου πρὸς κύριον θεόν σου, καὶ οὐ μὴ ἀποθάνωμεν, ὅτι προστεθείκαμεν πρὸς πάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν κακίαν αἰτήσαντες ἑαυτοῖς βασιλέα.

kaì eîpan pâs ho laòs pròs Samouēl Próseuxai hypèr tō̂n doúlōn sou pròs kýrion theón sou, kaì ou mḕ apothánōmen, hóti prostetheíkamen pròs pásas tàs hamartías hēmō̂n kakían aitḗsantes heautoîs basiléa.

20
καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς τὸν λαόν Μὴ ϕοβεῖσθε· ὑμεῖς πεποιήκατε τὴν πᾶσαν κακίαν ταύτην, πλὴν μὴ ἐκκλίνητε ἀπὸ ὄπισθεν κυρίου καὶ δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν

kaì eîpen Samouēl pròs tòn laón Mḕ phobeîsthe: hymeîs pepoiḗkate tḕn pâsan kakían taútēn, plḕn mḕ ekklínēte apò ópisthen kyríou kaì douleúsate tō̂i kyríōi en hólēi kardíāi hymō̂n

21
καὶ μὴ παραβῆτε ὀπίσω τῶν μηθὲν ὄντων, οἳ οὐ περανοῦσιν οὐθὲν καὶ οἳ οὐκ ἐξελοῦνται, ὅτι οὐθέν εἰσιν.

kaì mḕ parabē̂te opísō tō̂n mēthèn óntōn, hoì ou peranoûsin outhèn kaì hoì ouk exeloûntai, hóti outhén eisin.

22
ὅτι οὐκ ἀπώσεται κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ διὰ τὸ ὄνομα αὐτοῦ τὸ μέγα, ὅτι ἐπιεικέως κύριος προσελάβετο ὑμᾶς αὑτῷ εἰς λαόν.

hóti ouk apṓsetai kýrios tòn laòn autoû dià tò ónoma autoû tò méga, hóti epieikéōs kýrios proselábeto hymâs hautō̂i eis laón.

23
καὶ ἐμοὶ μηδαμῶς τοῦ ἁμαρτεῖν τῷ κυρίῳ ἀνιέναι τοῦ προσεύχεσθαι περὶ ὑμῶν, καὶ δουλεύσω τῷ κυρίῳ καὶ δείξω ὑμῖν τὴν ὁδὸν τὴν ἀγαθὴν καὶ τὴν εὐθεῖαν·

kaì emoì mēdamō̂s toû hamarteîn tō̂i kyríōi aniénai toû proseúchesthai perì hymō̂n, kaì douleúsō tō̂i kyríōi kaì deíxō hymîn tḕn hodòn tḕn agathḕn kaì tḕn eutheîan:

24
πλὴν ϕοβεῖσθε τὸν κύριον καὶ δουλεύσατε αὐτῷ ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν, ὅτι εἴδετε ἃ ἐμεγάλυνεν μεθ’ ὑμῶν,

plḕn phobeîsthe tòn kýrion kaì douleúsate autō̂i en alētheíāi kaì en hólēi kardíāi hymō̂n, hóti eídete hà emegálynen meth’ hymō̂n,

25
καὶ ἐὰν κακίᾳ κακοποιήσητε, καὶ ὑμεῖς καὶ ὁ βασιλεὺς ὑμῶν προστεθήσεσθε.

kaì eàn kakíāi kakopoiḗsēte, kaì hymeîs kaì ho basileùs hymō̂n prostethḗsesthe.