Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 1 Samuel 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ ’Εμὲ ἀπέστειλεν κύριος χρῖσαί σε εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ, καὶ νῦν ἄκουε τῆς ϕωνῆς κυρίου·

Kaì eîpen Samouēl pròs Saoul ’Emè apésteilen kýrios chrîsaí se eis basiléa epì Israēl, kaì nŷn ákoue tē̂s phōnē̂s kyríou:

2
τάδε εἶπεν κύριος σαβαωθ Νῦν ἐκδικήσω ἃ ἐποίησεν Αμαληκ τῷ Ισραηλ, ὡς ἀπήντησεν αὐτῷ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντος αὐτοῦ ἐξ Αἰγύπτου·

táde eîpen kýrios sabaōth Nŷn ekdikḗsō hà epoíēsen Amalēk tō̂i Israēl, hōs apḗntēsen autō̂i en tē̂i hodō̂i anabaínontos autoû ex Aigýptou:

3
καὶ νῦν πορεύου καὶ πατάξεις τὸν Αμαληκ καὶ Ιεριμ καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ περιποιήσῃ ἐξ αὐτοῦ καὶ ἐξολεθρεύσεις αὐτὸν καὶ ἀναθεματιεῖς αὐτὸν καὶ πάντα τὰ αὐτοῦ καὶ οὐ ϕείσῃ ἀπ’ αὐτοῦ καὶ ἀποκτενεῖς ἀπὸ ἀνδρὸς καὶ ἕως γυναικὸς καὶ ἀπὸ νηπίου ἕως θηλάζοντος καὶ ἀπὸ μόσχου ἕως προβάτου καὶ ἀπὸ καμήλου ἕως ὄνου.

kaì nŷn poreúou kaì patáxeis tòn Amalēk kaì Ierim kaì pánta tà autoû kaì ou peripoiḗsēi ex autoû kaì exolethreúseis autòn kaì anathematieîs autòn kaì pánta tà autoû kaì ou pheísēi ap’ autoû kaì apokteneîs apò andròs kaì héōs gynaikòs kaì apò nēpíou héōs thēlázontos kaì apò móschou héōs probátou kaì apò kamḗlou héōs ónou.

4
καὶ παρήγγειλεν Σαουλ τῷ λαῷ καὶ ἐπισκέπτεται αὐτοὺς ἐν Γαλγαλοις τετρακοσίας χιλιάδας ταγμάτων καὶ τὸν Ιουδαν τριάκοντα χιλιάδας ταγμάτων.

kaì parḗngeilen Saoul tō̂i laō̂i kaì episképtetai autoùs en Galgalois tetrakosías chiliádas tagmátōn kaì tòn Ioudan triákonta chiliádas tagmátōn.

5
καὶ ἦλθεν Σαουλ ἕως τῶν πόλεων Αμαληκ καὶ ἐνήδρευσεν ἐν τῷ χειμάρρῳ.

kaì ē̂lthen Saoul héōs tō̂n póleōn Amalēk kaì enḗdreusen en tō̂i cheimárrōi.

6
καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς τὸν Κιναῖον ῎Απελθε καὶ ἔκκλινον ἐκ μέσου τοῦ Αμαληκίτου, μὴ προσθῶ σε μετ’ αὐτοῦ, καὶ σὺ ἐποίησας ἔλεος μετὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ ἀναβαίνειν αὐτοὺς ἐξ Αἰγύπτου· καὶ ἐξέκλινεν ὁ Κιναῖος ἐκ μέσου Αμαληκ.

kaì eîpen Saoul pròs tòn Kinaîon ῎Apelthe kaì ékklinon ek mésou toû Amalēkítou, mḕ prosthō̂ se met’ autoû, kaì sỳ epoíēsas éleos metà tō̂n hyiō̂n Israēl en tō̂i anabaínein autoùs ex Aigýptou: kaì exéklinen ho Kinaîos ek mésou Amalēk.

7
καὶ ἐπάταξεν Σαουλ τὸν Αμαληκ ἀπὸ Ευιλατ ἕως Σουρ ἐπὶ προσώπου Αἰγύπτου.

kaì epátaxen Saoul tòn Amalēk apò Euilat héōs Sour epì prosṓpou Aigýptou.

8
καὶ συνέλαβεν τὸν Αγαγ βασιλέα Αμαληκ ζῶντα καὶ πάντα τὸν λαὸν Ιεριμ ἀπέκτεινεν ἐν στόματι ῥομϕαίας.

kaì synélaben tòn Agag basiléa Amalēk zō̂nta kaì pánta tòn laòn Ierim apékteinen en stómati rhomphaías.

9
καὶ περιεποιήσατο Σαουλ καὶ πᾶς ὁ λαὸς τὸν Αγαγ ζῶντα καὶ τὰ ἀγαθὰ τῶν ποιμνίων καὶ τῶν βουκολίων καὶ τῶν ἐδεσμάτων καὶ τῶν ἀμπελώνων καὶ πάντων τῶν ἀγαθῶν καὶ οὐκ ἐβούλετο αὐτὰ ἐξολεθρεῦσαι· καὶ πᾶν ἔργον ἠτιμωμένον καὶ ἐξουδενωμένον ἐξωλέθρευσαν.

kaì periepoiḗsato Saoul kaì pâs ho laòs tòn Agag zō̂nta kaì tà agathà tō̂n poimníōn kaì tō̂n boukolíōn kaì tō̂n edesmátōn kaì tō̂n ampelṓnōn kaì pántōn tō̂n agathō̂n kaì ouk eboúleto autà exolethreûsai: kaì pân érgon ētimōménon kaì exoudenōménon exōléthreusan.

10
Καὶ ἐγενήθη ῥῆμα κυρίου πρὸς Σαμουηλ λέγων

Kaì egenḗthē rhē̂ma kyríou pròs Samouēl légōn

11
Παρακέκλημαι ὅτι ἐβασίλευσα τὸν Σαουλ εἰς βασιλέα, ὅτι ἀπέστρεψεν ἀπὸ ὄπισθέν μου καὶ τοὺς λόγους μου οὐκ ἐτήρησεν. καὶ ἠθύμησεν Σαμουηλ καὶ ἐβόησεν πρὸς κύριον ὅλην τὴν νύκτα.

Parakéklēmai hóti ebasíleusa tòn Saoul eis basiléa, hóti apéstrepsen apò ópisthén mou kaì toùs lógous mou ouk etḗrēsen. kaì ēthýmēsen Samouēl kaì ebóēsen pròs kýrion hólēn tḕn nýkta.

12
καὶ ὤρθρισεν Σαμουηλ καὶ ἐπορεύθη εἰς ἀπάντησιν Ισραηλ πρωί. καὶ ἀπηγγέλη τῷ Σαμουηλ λέγοντες ῞Ηκει Σαουλ εἰς Κάρμηλον καὶ ἀνέστακεν αὐτῷ χεῖρα καὶ ἐπέστρεψεν τὸ ἅρμα. καὶ κατέβη εἰς Γαλγαλα πρὸς Σαουλ, καὶ ἰδοὺ αὐτὸς ἀνέϕερεν ὁλοκαύτωσιν τῷ κυρίῳ τὰ πρῶτα τῶν σκύλων, ὧν ἤνεγκεν ἐξ Αμαληκ.

kaì ṓrthrisen Samouēl kaì eporeúthē eis apántēsin Israēl prōí. kaì apēngélē tō̂i Samouēl légontes ῞Ēkei Saoul eis Kármēlon kaì anéstaken autō̂i cheîra kaì epéstrepsen tò hárma. kaì katébē eis Galgala pròs Saoul, kaì idoù autòs anépheren holokaútōsin tō̂i kyríōi tà prō̂ta tō̂n skýlōn, hō̂n ḗnenken ex Amalēk.

13
καὶ παρεγένετο Σαμουηλ πρὸς Σαουλ, καὶ εἶπεν αὐτῷ Σαουλ Εὐλογητὸς σὺ τῷ κυρίῳ· ἔστησα πάντα, ὅσα ἐλάλησεν κύριος.

kaì paregéneto Samouēl pròs Saoul, kaì eîpen autō̂i Saoul Eulogētòs sỳ tō̂i kyríōi: éstēsa pánta, hósa elálēsen kýrios.

14
καὶ εἶπεν Σαμουηλ Καὶ τίς ἡ ϕωνὴ τοῦ ποιμνίου τούτου ἐν τοῖς ὠσίν μου καὶ ϕωνὴ τῶν βοῶν, ὧν ἐγὼ ἀκούω;

kaì eîpen Samouēl Kaì tís hē phōnḕ toû poimníou toútou en toîs ōsín mou kaì phōnḕ tō̂n boō̂n, hō̂n egṑ akoúō?

15
καὶ εἶπεν Σαουλ ’Εξ Αμαληκ ἤνεγκα αὐτά, ἃ περιεποιήσατο ὁ λαός, τὰ κράτιστα τοῦ ποιμνίου καὶ τῶν βοῶν, ὅπως τυθῇ τῷ κυρίῳ θεῷ σου, καὶ τὰ λοιπὰ ἐξωλέθρευσα.

kaì eîpen Saoul ’Ex Amalēk ḗnenka autá, hà periepoiḗsato ho laós, tà krátista toû poimníou kaì tō̂n boō̂n, hópōs tythē̂i tō̂i kyríōi theō̂i sou, kaì tà loipà exōléthreusa.

16
καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ ῎Ανες καὶ ἀπαγγελῶ σοι ἃ ἐλάλησεν κύριος πρός με τὴν νύκτα· καὶ εἶπεν αὐτῷ Λάλησον.

kaì eîpen Samouēl pròs Saoul ῎Anes kaì apangelō̂ soi hà elálēsen kýrios prós me tḕn nýkta: kaì eîpen autō̂i Lálēson.

17
καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ Οὐχὶ μικρὸς σὺ εἶ ἐνώπιον αὐτοῦ ἡγούμενος σκήπτρου ϕυλῆς Ισραηλ; καὶ ἔχρισέν σε κύριος εἰς βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ.

kaì eîpen Samouēl pròs Saoul Ouchì mikròs sỳ eî enṓpion autoû hēgoúmenos skḗptrou phylē̂s Israēl? kaì échrisén se kýrios eis basiléa epì Israēl.

18
καὶ ἀπέστειλέν σε κύριος ἐν ὁδῷ καὶ εἶπέν σοι Πορεύθητι καὶ ἐξολέθρευσον τοὺς ἁμαρτάνοντας εἰς ἐμέ, τὸν Αμαληκ, καὶ πολεμήσεις αὐτούς, ἕως συντελέσῃς αὐτούς.

kaì apésteilén se kýrios en hodō̂i kaì eîpén soi Poreúthēti kaì exoléthreuson toùs hamartánontas eis emé, tòn Amalēk, kaì polemḗseis autoús, héōs syntelésēis autoús.

19
καὶ ἵνα τί οὐκ ἤκουσας τῆς ϕωνῆς κυρίου, ἀλλ’ ὥρμησας τοῦ θέσθαι ἐπὶ τὰ σκῦλα καὶ ἐποίησας τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου;

kaì hína tí ouk ḗkousas tē̂s phōnē̂s kyríou, all’ hṓrmēsas toû thésthai epì tà skŷla kaì epoíēsas tò ponēròn enṓpion kyríou?

20
καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Σαμουηλ Διὰ τὸ ἀκοῦσαί με τῆς ϕωνῆς τοῦ λαοῦ· καὶ ἐπορεύθην ἐν τῇ ὁδῷ, ᾗ ἀπέστειλέν με κύριος, καὶ ἤγαγον τὸν Αγαγ βασιλέα Αμαληκ καὶ τὸν Αμαληκ ἐξωλέθρευσα·

kaì eîpen Saoul pròs Samouēl Dià tò akoûsaí me tē̂s phōnē̂s toû laoû: kaì eporeúthēn en tē̂i hodō̂i, hē̂i apésteilén me kýrios, kaì ḗgagon tòn Agag basiléa Amalēk kaì tòn Amalēk exōléthreusa:

21
καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸς τῶν σκύλων ποίμνια καὶ βουκόλια, τὰ πρῶτα τοῦ ἐξολεθρεύματος, θῦσαι ἐνώπιον κυρίου θεοῦ ἡμῶν ἐν Γαλγαλοις.

kaì élaben ho laòs tō̂n skýlōn poímnia kaì boukólia, tà prō̂ta toû exolethreúmatos, thŷsai enṓpion kyríou theoû hēmō̂n en Galgalois.

22
καὶ εἶπεν Σαμουηλ Εἰ θελητὸν τῷ κυρίῳ ὁλοκαυτώματα καὶ θυσίαι ὡς τὸ ἀκοῦσαι ϕωνῆς κυρίου; ἰδοὺ ἀκοὴ ὑπὲρ θυσίαν ἀγαθὴ καὶ ἡ ἐπακρόασις ὑπὲρ στέαρ κριῶν·

kaì eîpen Samouēl Ei thelētòn tō̂i kyríōi holokautṓmata kaì thysíai hōs tò akoûsai phōnē̂s kyríou? idoù akoḕ hypèr thysían agathḕ kaì hē epakróasis hypèr stéar kriō̂n:

23
ὅτι ἁμαρτία οἰώνισμά ἐστιν, ὀδύνην καὶ πόνους θεραϕιν ἐπάγουσιν· ὅτι ἐξουδένωσας τὸ ῥῆμα κυρίου, καὶ ἐξουδενώσει σε κύριος μὴ εἶναι βασιλέα ἐπὶ Ισραηλ.

hóti hamartía oiṓnismá estin, odýnēn kaì pónous theraphin epágousin: hóti exoudénōsas tò rhē̂ma kyríou, kaì exoudenṓsei se kýrios mḕ eînai basiléa epì Israēl.

24
καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Σαμουηλ ‘Ημάρτηκα ὅτι παρέβην τὸν λόγον κυρίου καὶ τὸ ῥῆμά σου, ὅτι ἐϕοβήθην τὸν λαὸν καὶ ἤκουσα τῆς ϕωνῆς αὐτῶν·

kaì eîpen Saoul pròs Samouēl ‘Ēmártēka hóti parébēn tòn lógon kyríou kaì tò rhē̂má sou, hóti ephobḗthēn tòn laòn kaì ḗkousa tē̂s phōnē̂s autō̂n:

25
καὶ νῦν ἆρον δὴ τὸ ἁμάρτημά μου καὶ ἀνάστρεψον μετ’ ἐμοῦ, καὶ προσκυνήσω κυρίῳ τῷ θεῷ σου.

kaì nŷn âron dḕ tò hamártēmá mou kaì anástrepson met’ emoû, kaì proskynḗsō kyríōi tō̂i theō̂i sou.

26
καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Σαουλ Οὐκ ἀναστρέϕω μετὰ σοῦ, ὅτι ἐξουδένωσας τὸ ῥῆμα κυρίου, καὶ ἐξουδενώσει σε κύριος τοῦ μὴ εἶναι βασιλέα ἐπὶ τὸν Ισραηλ.

kaì eîpen Samouēl pròs Saoul Ouk anastréphō metà soû, hóti exoudénōsas tò rhē̂ma kyríou, kaì exoudenṓsei se kýrios toû mḕ eînai basiléa epì tòn Israēl.

27
καὶ ἀπέστρεψεν Σαμουηλ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ ἀπελθεῖν. καὶ ἐκράτησεν Σαουλ τοῦ πτερυγίου τῆς διπλοΐδος αὐτοῦ καὶ διέρρηξεν αὐτό·

kaì apéstrepsen Samouēl tò prósōpon autoû toû apeltheîn. kaì ekrátēsen Saoul toû pterygíou tē̂s diploḯdos autoû kaì diérrēxen autó:

28
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Σαμουηλ Διέρρηξεν κύριος τὴν βασιλείαν Ισραηλ ἐκ χειρός σου σήμερον καὶ δώσει αὐτὴν τῷ πλησίον σου τῷ ἀγαθῷ ὑπὲρ σέ·

kaì eîpen pròs autòn Samouēl Diérrēxen kýrios tḕn basileían Israēl ek cheirós sou sḗmeron kaì dṓsei autḕn tō̂i plēsíon sou tō̂i agathō̂i hypèr sé:

29
καὶ διαιρεθήσεται Ισραηλ εἰς δύο, καὶ οὐκ ἀποστρέψει οὐδὲ μετανοήσει, ὅτι οὐχ ὡς ἄνθρωπός ἐστιν τοῦ μετανοῆσαι αὐτός.

kaì diairethḗsetai Israēl eis dýo, kaì ouk apostrépsei oudè metanoḗsei, hóti ouch hōs ánthrōpós estin toû metanoē̂sai autós.

30
καὶ εἶπεν Σαουλ ‘Ημάρτηκα, ἀλλὰ δόξασόν με δὴ ἐνώπιον πρεσβυτέρων Ισραηλ καὶ ἐνώπιον λαοῦ μου καὶ ἀνάστρεψον μετ’ ἐμοῦ, καὶ προσκυνήσω τῷ κυρίῳ θεῷ σου.

kaì eîpen Saoul ‘Ēmártēka, allà dóxasón me dḕ enṓpion presbytérōn Israēl kaì enṓpion laoû mou kaì anástrepson met’ emoû, kaì proskynḗsō tō̂i kyríōi theō̂i sou.

31
καὶ ἀνέστρεψεν Σαμουηλ ὀπίσω Σαουλ, καὶ προσεκύνησεν τῷ κυρίῳ.

kaì anéstrepsen Samouēl opísō Saoul, kaì prosekýnēsen tō̂i kyríōi.

32
καὶ εἶπεν Σαμουηλ Προσαγάγετέ μοι τὸν Αγαγ βασιλέα Αμαληκ. καὶ προσῆλθεν πρὸς αὐτὸν Αγαγ τρέμων, καὶ εἶπεν Αγαγ Εἰ οὕτως πικρὸς ὁ θάνατος;

kaì eîpen Samouēl Prosagágeté moi tòn Agag basiléa Amalēk. kaì prosē̂lthen pròs autòn Agag trémōn, kaì eîpen Agag Ei hoútōs pikròs ho thánatos?

33
καὶ εἶπεν Σαμουηλ πρὸς Αγαγ Καθότι ἠτέκνωσεν γυναῖκας ἡ ῥομϕαία σου, οὕτως ἀτεκνωθήσεται ἐκ γυναικῶν ἡ μήτηρ σου. καὶ ἔσϕαξεν Σαμουηλ τὸν Αγαγ ἐνώπιον κυρίου ἐν Γαλγαλ.

kaì eîpen Samouēl pròs Agag Kathóti ētéknōsen gynaîkas hē rhomphaía sou, hoútōs ateknōthḗsetai ek gynaikō̂n hē mḗtēr sou. kaì ésphaxen Samouēl tòn Agag enṓpion kyríou en Galgal.

34
καὶ ἀπῆλθεν Σαμουηλ εἰς Αρμαθαιμ, καὶ Σαουλ ἀνέβη εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ εἰς Γαβαα.

kaì apē̂lthen Samouēl eis Armathaim, kaì Saoul anébē eis tòn oîkon autoû eis Gabaa.

35
καὶ οὐ προσέθετο Σαμουηλ ἔτι ἰδεῖν τὸν Σαουλ ἕως ἡμέρας θανάτου αὐτοῦ, ὅτι ἐπένθει Σαμουηλ ἐπὶ Σαουλ· καὶ κύριος μετεμελήθη ὅτι ἐβασίλευσεν τὸν Σαουλ ἐπὶ Ισραηλ.

kaì ou prosétheto Samouēl éti ideîn tòn Saoul héōs hēméras thanátou autoû, hóti epénthei Samouēl epì Saoul: kaì kýrios metemelḗthē hóti ebasíleusen tòn Saoul epì Israēl.