Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 1 Samuel 26

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἔρχονται οἱ Ζιϕαῖοι ἐκ τῆς αὐχμώδους πρὸς τὸν Σαουλ εἰς τὸν βουνὸν λέγοντες ’Ιδοὺ Δαυιδ σκεπάζεται μεθ’ ἡμῶν ἐν τῷ βουνῷ τοῦ Εχελα τοῦ κατὰ πρόσωπον τοῦ Ιεσσαιμουν.

Kaì érchontai hoi Ziphaîoi ek tē̂s auchmṓdous pròs tòn Saoul eis tòn bounòn légontes ’Idoù Dauid skepázetai meth’ hēmō̂n en tō̂i bounō̂i toû Echela toû katà prósōpon toû Iessaimoun.

2
καὶ ἀνέστη Σαουλ καὶ κατέβη εἰς τὴν ἔρημον Ζιϕ καὶ μετ’ αὐτοῦ τρεῖς χιλιάδες ἀνδρῶν ἐκλεκτοὶ ἐξ Ισραηλ ζητεῖν τὸν Δαυιδ ἐν τῇ ἐρήμῳ Ζιϕ.

kaì anéstē Saoul kaì katébē eis tḕn érēmon Ziph kaì met’ autoû treîs chiliádes andrō̂n eklektoì ex Israēl zēteîn tòn Dauid en tē̂i erḗmōi Ziph.

3
καὶ παρενέβαλεν Σαουλ ἐν τῷ βουνῷ τοῦ Εχελα ἐπὶ προσώπου τοῦ Ιεσσαιμουν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, καὶ Δαυιδ ἐκάθισεν ἐν τῇ ἐρήμῳ. καὶ εἶδεν Δαυιδ ὅτι ἥκει Σαουλ ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν ἔρημον,

kaì parenébalen Saoul en tō̂i bounō̂i toû Echela epì prosṓpou toû Iessaimoun epì tē̂s hodoû, kaì Dauid ekáthisen en tē̂i erḗmōi. kaì eîden Dauid hóti hḗkei Saoul opísō autoû eis tḕn érēmon,

4
καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ κατασκόπους καὶ ἔγνω ὅτι ἥκει Σαουλ ἕτοιμος ἐκ Κεϊλα.

kaì apésteilen Dauid kataskópous kaì égnō hóti hḗkei Saoul hétoimos ek Keïla.

5
καὶ ἀνέστη Δαυιδ λάθρᾳ καὶ εἰσπορεύεται εἰς τὸν τόπον, οὗ ἐκάθευδεν ἐκεῖ Σαουλ, καὶ ἐκεῖ Αβεννηρ υἱὸς Νηρ ἀρχιστράτηγος αὐτοῦ, καὶ Σαουλ ἐκάθευδεν ἐν λαμπήνῃ, καὶ ὁ λαὸς παρεμβεβληκὼς κύκλῳ αὐτοῦ.

kaì anéstē Dauid láthrāi kaì eisporeúetai eis tòn tópon, hoû ekátheuden ekeî Saoul, kaì ekeî Abennēr hyiòs Nēr archistrátēgos autoû, kaì Saoul ekátheuden en lampḗnēi, kaì ho laòs parembeblēkṑs kýklōi autoû.

6
καὶ ἀπεκρίθη Δαυιδ καὶ εἶπεν πρὸς Αχιμελεχ τὸν Χετταῖον καὶ πρὸς Αβεσσα υἱὸν Σαρουιας ἀδελϕὸν Ιωαβ λέγων Τίς εἰσελεύσεται μετ’ ἐμοῦ πρὸς Σαουλ εἰς τὴν παρεμβολήν; καὶ εἶπεν Αβεσσα ’Εγὼ εἰσελεύσομαι μετὰ σοῦ.

kaì apekríthē Dauid kaì eîpen pròs Achimelech tòn Chettaîon kaì pròs Abessa hyiòn Sarouias adelphòn Iōab légōn Tís eiseleúsetai met’ emoû pròs Saoul eis tḕn parembolḗn? kaì eîpen Abessa ’Egṑ eiseleúsomai metà soû.

7
καὶ εἰσπορεύεται Δαυιδ καὶ Αβεσσα εἰς τὸν λαὸν τὴν νύκτα, καὶ ἰδοὺ Σαουλ καθεύδων ὕπνῳ ἐν λαμπήνῃ, καὶ τὸ δόρυ ἐμπεπηγὸς εἰς τὴν γῆν πρὸς κεϕαλῆς αὐτοῦ, καὶ Αβεννηρ καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐκάθευδεν κύκλῳ αὐτοῦ.

kaì eisporeúetai Dauid kaì Abessa eis tòn laòn tḕn nýkta, kaì idoù Saoul katheúdōn hýpnōi en lampḗnēi, kaì tò dóry empepēgòs eis tḕn gē̂n pròs kephalē̂s autoû, kaì Abennēr kaì ho laòs autoû ekátheuden kýklōi autoû.

8
καὶ εἶπεν Αβεσσα πρὸς Δαυιδ ’Απέκλεισεν σήμερον κύριος τὸν ἐχθρόν σου εἰς τὰς χεῖράς σου, καὶ νῦν πατάξω αὐτὸν τῷ δόρατι εἰς τὴν γῆν ἅπαξ καὶ οὐ δευτερώσω αὐτῷ.

kaì eîpen Abessa pròs Dauid ’Apékleisen sḗmeron kýrios tòn echthrón sou eis tàs cheîrás sou, kaì nŷn patáxō autòn tō̂i dórati eis tḕn gē̂n hápax kaì ou deuterṓsō autō̂i.

9
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβεσσα Μὴ ταπεινώσῃς αὐτόν, ὅτι τίς ἐποίσει χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ χριστὸν κυρίου καὶ ἀθῳωθήσεται;

kaì eîpen Dauid pròs Abessa Mḕ tapeinṓsēis autón, hóti tís epoísei cheîra autoû epì christòn kyríou kaì athōiōthḗsetai?

10
καὶ εἶπεν Δαυιδ Ζῇ κύριος, ἐὰν μὴ κύριος παίσῃ αὐτόν, ἢ ἡ ἡμέρα αὐτοῦ ἔλθῃ καὶ ἀποθάνῃ, ἢ εἰς πόλεμον καταβῇ καὶ προστεθῇ·

kaì eîpen Dauid Zē̂i kýrios, eàn mḕ kýrios paísēi autón, ḕ hē hēméra autoû élthēi kaì apothánēi, ḕ eis pólemon katabē̂i kaì prostethē̂i:

11
μηδαμῶς μοι παρὰ κυρίου ἐπενεγκεῖν χεῖρά μου ἐπὶ χριστὸν κυρίου· καὶ νῦν λαβὲ δὴ τὸ δόρυ ἀπὸ πρὸς κεϕαλῆς αὐτοῦ καὶ τὸν ϕακὸν τοῦ ὕδατος, καὶ ἀπέλθωμεν καθ’ ἑαυτούς.

mēdamō̂s moi parà kyríou epenenkeîn cheîrá mou epì christòn kyríou: kaì nŷn labè dḕ tò dóry apò pròs kephalē̂s autoû kaì tòn phakòn toû hýdatos, kaì apélthōmen kath’ heautoús.

12
καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τὸ δόρυ καὶ τὸν ϕακὸν τοῦ ὕδατος ἀπὸ πρὸς κεϕαλῆς αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλθον καθ’ ἑαυτούς· καὶ οὐκ ἦν ὁ βλέπων καὶ οὐκ ἦν ὁ γινώσκων καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐξεγειρόμενος, πάντες ὑπνοῦντες, ὅτι θάμβος κυρίου ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτούς.

kaì élaben Dauid tò dóry kaì tòn phakòn toû hýdatos apò pròs kephalē̂s autoû, kaì apē̂lthon kath’ heautoús: kaì ouk ē̂n ho blépōn kaì ouk ē̂n ho ginṓskōn kaì ouk ē̂n ho exegeirómenos, pántes hypnoûntes, hóti thámbos kyríou epépesen ep’ autoús.

13
καὶ διέβη Δαυιδ εἰς τὸ πέραν καὶ ἔστη ἐπὶ τὴν κορυϕὴν τοῦ ὄρους μακρόθεν, καὶ πολλὴ ἡ ὁδὸς ἀνὰ μέσον αὐτῶν.

kaì diébē Dauid eis tò péran kaì éstē epì tḕn koryphḕn toû órous makróthen, kaì pollḕ hē hodòs anà méson autō̂n.

14
καὶ προσεκαλέσατο Δαυιδ τὸν λαὸν καὶ τῷ Αβεννηρ ἐλάλησεν λέγων Οὐκ ἀποκριθήσει, Αβεννηρ; καὶ ἀπεκρίθη Αβεννηρ καὶ εἶπεν Τίς εἶ σὺ ὁ καλῶν με;

kaì prosekalésato Dauid tòn laòn kaì tō̂i Abennēr elálēsen légōn Ouk apokrithḗsei, Abennēr? kaì apekríthē Abennēr kaì eîpen Tís eî sỳ ho kalō̂n me?

15
καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβεννηρ Οὐκ ἀνὴρ σύ; καὶ τίς ὡς σὺ ἐν Ισραηλ; καὶ διὰ τί οὐ ϕυλάσσεις τὸν κύριόν σου τὸν βασιλέα; ὅτι εἰσῆλθεν εἷς ἐκ τοῦ λαοῦ διαϕθεῖραι τὸν βασιλέα κύριόν σου.

kaì eîpen Dauid pròs Abennēr Ouk anḕr sý? kaì tís hōs sỳ en Israēl? kaì dià tí ou phylásseis tòn kýrión sou tòn basiléa? hóti eisē̂lthen heîs ek toû laoû diaphtheîrai tòn basiléa kýrión sou.

16
καὶ οὐκ ἀγαθὸν τὸ ῥῆμα τοῦτο, ὃ πεποίηκας· ζῇ κύριος, ὅτι υἱοὶ θανατώσεως ὑμεῖς οἱ ϕυλάσσοντες τὸν βασιλέα κύριον ὑμῶν τὸν χριστὸν κυρίου. καὶ νῦν ἰδὲ δή· τὸ δόρυ τοῦ βασιλέως καὶ ὁ ϕακὸς τοῦ ὕδατος ποῦ ἐστιν τὰ πρὸς κεϕαλῆς αὐτοῦ;

kaì ouk agathòn tò rhē̂ma toûto, hò pepoíēkas: zē̂i kýrios, hóti hyioì thanatṓseōs hymeîs hoi phylássontes tòn basiléa kýrion hymō̂n tòn christòn kyríou. kaì nŷn idè dḗ: tò dóry toû basiléōs kaì ho phakòs toû hýdatos poû estin tà pròs kephalē̂s autoû?

17
καὶ ἐπέγνω Σαουλ τὴν ϕωνὴν τοῦ Δαυιδ καὶ εἶπεν ῏Η ϕωνή σου αὕτη, τέκνον Δαυιδ; καὶ εἶπεν Δαυιδ Δοῦλός σου, κύριε βασιλεῦ.

kaì epégnō Saoul tḕn phōnḕn toû Dauid kaì eîpen ᾿̂Ē phōnḗ sou haútē, téknon Dauid? kaì eîpen Dauid Doûlós sou, kýrie basileû.

18
καὶ εἶπεν ῞Ινα τί τοῦτο καταδιώκει ὁ κύριός μου ὀπίσω τοῦ δούλου αὐτοῦ; ὅτι τί ἡμάρτηκα καὶ τί εὑρέθη ἐν ἐμοὶ ἀδίκημα;

kaì eîpen ῞Ina tí toûto katadiṓkei ho kýriós mou opísō toû doúlou autoû? hóti tí hēmártēka kaì tí heuréthē en emoì adíkēma?

19
καὶ νῦν ἀκουσάτω δὴ ὁ κύριός μου ὁ βασιλεὺς τὸ ῥῆμα τοῦ δούλου αὐτοῦ· εἰ ὁ θεὸς ἐπισείει σε ἐπ’ ἐμέ, ὀσϕρανθείη θυσίας σου· καὶ εἰ υἱοὶ ἀνθρώπων, ἐπικατάρατοι οὗτοι ἐνώπιον κυρίου, ὅτι ἐξέβαλόν με σήμερον μὴ ἐστηρίσθαι ἐν κληρονομίᾳ κυρίου λέγοντες Πορεύου δούλευε θεοῖς ἑτέροις.

kaì nŷn akousátō dḕ ho kýriós mou ho basileùs tò rhē̂ma toû doúlou autoû: ei ho theòs episeíei se ep’ emé, osphrantheíē thysías sou: kaì ei hyioì anthrṓpōn, epikatáratoi hoûtoi enṓpion kyríou, hóti exébalón me sḗmeron mḕ estērísthai en klēronomíāi kyríou légontes Poreúou doúleue theoîs hetérois.

20
καὶ νῦν μὴ πέσοι τὸ αἷμά μου ἐπὶ τὴν γῆν ἐξ ἐναντίας προσώπου κυρίου, ὅτι ἐξελήλυθεν ὁ βασιλεὺς Ισραηλ ζητεῖν τὴν ψυχήν μου, καθὼς καταδιώκει ὁ νυκτικόραξ ἐν τοῖς ὄρεσιν.

kaì nŷn mḕ pésoi tò haîmá mou epì tḕn gē̂n ex enantías prosṓpou kyríou, hóti exelḗlythen ho basileùs Israēl zēteîn tḕn psychḗn mou, kathṑs katadiṓkei ho nyktikórax en toîs óresin.

21
καὶ εἶπεν Σαουλ ‘Ημάρτηκα· ἐπίστρεϕε, τέκνον Δαυιδ, ὅτι οὐ κακοποιήσω σε ἀνθ’ ὧν ἔντιμος ψυχή μου ἐν ὀϕθαλμοῖς σου ἐν τῇ σήμερον· μεματαίωμαι καὶ ἠγνόηκα πολλὰ σϕόδρα.

kaì eîpen Saoul ‘Ēmártēka: epístrephe, téknon Dauid, hóti ou kakopoiḗsō se anth’ hō̂n éntimos psychḗ mou en ophthalmoîs sou en tē̂i sḗmeron: memataíōmai kaì ēgnóēka pollà sphódra.

22
καὶ ἀπεκρίθη Δαυιδ καὶ εἶπεν ’Ιδοὺ τὸ δόρυ τοῦ βασιλέως· διελθέτω εἷς τῶν παιδαρίων καὶ λαβέτω αὐτό.

kaì apekríthē Dauid kaì eîpen ’Idoù tò dóry toû basiléōs: dielthétō heîs tō̂n paidaríōn kaì labétō autó.

23
καὶ κύριος ἐπιστρέψει ἑκάστῳ τὰς δικαιοσύνας αὐτοῦ καὶ τὴν πίστιν αὐτοῦ, ὡς παρέδωκέν σε κύριος σήμερον εἰς χεῖράς μου καὶ οὐκ ἠθέλησα ἐπενεγκεῖν χεῖρά μου ἐπὶ χριστὸν κυρίου·

kaì kýrios epistrépsei hekástōi tàs dikaiosýnas autoû kaì tḕn pístin autoû, hōs parédōkén se kýrios sḗmeron eis cheîrás mou kaì ouk ēthélēsa epenenkeîn cheîrá mou epì christòn kyríou:

24
καὶ ἰδοὺ καθὼς ἐμεγαλύνθη ἡ ψυχή σου σήμερον ἐν ταύτῃ ἐν ὀϕθαλμοῖς μου, οὕτως μεγαλυνθείη ἡ ψυχή μου ἐνώπιον κυρίου καὶ σκεπάσαι με καὶ ἐξελεῖταί με ἐκ πάσης θλίψεως.

kaì idoù kathṑs emegalýnthē hē psychḗ sou sḗmeron en taútēi en ophthalmoîs mou, hoútōs megalyntheíē hē psychḗ mou enṓpion kyríou kaì skepásai me kaì exeleîtaí me ek pásēs thlípseōs.

25
καὶ εἶπεν Σαουλ πρὸς Δαυιδ Εὐλογημένος σύ, τέκνον, καὶ ποιῶν ποιήσεις καὶ δυνάμενος δυνήσει. καὶ ἀπῆλθεν Δαυιδ εἰς τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ Σαουλ ἀνέστρεψεν εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ.

kaì eîpen Saoul pròs Dauid Eulogēménos sý, téknon, kaì poiō̂n poiḗseis kaì dynámenos dynḗsei. kaì apē̂lthen Dauid eis tḕn hodòn autoû, kaì Saoul anéstrepsen eis tòn tópon autoû.