Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συναθροίζονται ἀλλόϕυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ· καὶ ἐξῆλθεν Ισραηλ εἰς ἀπάντησιν αὐτοῖς εἰς πόλεμον καὶ παρεμβάλλουσιν ἐπὶ Αβενεζερ, καὶ οἱ ἀλλόϕυλοι παρεμβάλλουσιν ἐν Αϕεκ.

Kaì egenḗthē en taîs hēmérais ekeínais kaì synathroízontai allóphyloi eis pólemon epì Israēl: kaì exē̂lthen Israēl eis apántēsin autoîs eis pólemon kaì parembállousin epì Abenezer, kaì hoi allóphyloi parembállousin en Aphek.

2
καὶ παρατάσσονται οἱ ἀλλόϕυλοι εἰς πόλεμον ἐπὶ Ισραηλ· καὶ ἔκλινεν ὁ πόλεμος, καὶ ἔπταισεν ἀνὴρ Ισραηλ ἐνώπιον ἀλλοϕύλων, καὶ ἐπλήγησαν ἐν τῇ παρατάξει ἐν ἀγρῷ τέσσαρες χιλιάδες ἀνδρῶν.

kaì paratássontai hoi allóphyloi eis pólemon epì Israēl: kaì éklinen ho pólemos, kaì éptaisen anḕr Israēl enṓpion allophýlōn, kaì eplḗgēsan en tē̂i paratáxei en agrō̂i téssares chiliádes andrō̂n.

3
καὶ ἦλθεν ὁ λαὸς εἰς τὴν παρεμβολήν, καὶ εἶπαν οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ Κατὰ τί ἔπταισεν ἡμᾶς κύριος σήμερον ἐνώπιον ἀλλοϕύλων; λάβωμεν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐκ Σηλωμ, καὶ ἐξελθέτω ἐν μέσῳ ἡμῶν καὶ σώσει ἡμᾶς ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ἡμῶν.

kaì ē̂lthen ho laòs eis tḕn parembolḗn, kaì eîpan hoi presbýteroi Israēl Katà tí éptaisen hēmâs kýrios sḗmeron enṓpion allophýlōn? lábōmen tḕn kibōtòn toû theoû hēmō̂n ek Sēlōm, kaì exelthétō en mésōi hēmō̂n kaì sṓsei hēmâs ek cheiròs echthrō̂n hēmō̂n.

4
καὶ ἀπέστειλεν ὁ λαὸς εἰς Σηλωμ, καὶ αἴρουσιν ἐκεῖθεν τὴν κιβωτὸν κυρίου καθημένου χερουβιμ· καὶ ἀμϕότεροι οἱ υἱοὶ Ηλι μετὰ τῆς κιβωτοῦ, Οϕνι καὶ Φινεες.

kaì apésteilen ho laòs eis Sēlōm, kaì aírousin ekeîthen tḕn kibōtòn kyríou kathēménou cheroubim: kaì amphóteroi hoi hyioì Ēli metà tē̂s kibōtoû, Ophni kaì Phinees.

5
καὶ ἐγενήθη ὡς ἦλθεν κιβωτὸς κυρίου εἰς τὴν παρεμβολήν, καὶ ἀνέκραξεν πᾶς Ισραηλ ϕωνῇ μεγάλῃ, καὶ ἤχησεν ἡ γῆ.

kaì egenḗthē hōs ē̂lthen kibōtòs kyríou eis tḕn parembolḗn, kaì anékraxen pâs Israēl phōnē̂i megálēi, kaì ḗchēsen hē gē̂.

6
καὶ ἤκουσαν οἱ ἀλλόϕυλοι τῆς κραυγῆς, καὶ εἶπον οἱ ἀλλόϕυλοι Τίς ἡ κραυγὴ ἡ μεγάλη αὕτη ἐν παρεμβολῇ τῶν Εβραίων; καὶ ἔγνωσαν ὅτι κιβωτὸς κυρίου ἥκει εἰς τὴν παρεμβολήν.

kaì ḗkousan hoi allóphyloi tē̂s kraugē̂s, kaì eîpon hoi allóphyloi Tís hē kraugḕ hē megálē haútē en parembolē̂i tō̂n Ebraíōn? kaì égnōsan hóti kibōtòs kyríou hḗkei eis tḕn parembolḗn.

7
καὶ ἐϕοβήθησαν οἱ ἀλλόϕυλοι καὶ εἶπον Οὗτοι οἱ θεοὶ ἥκασιν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν παρεμβολήν· οὐαὶ ἡμῖν· ἐξελοῦ ἡμᾶς, κύριε, σήμερον, ὅτι οὐ γέγονεν τοιαύτη ἐχθὲς καὶ τρίτην.

kaì ephobḗthēsan hoi allóphyloi kaì eîpon Hoûtoi hoi theoì hḗkasin pròs autoùs eis tḕn parembolḗn: ouaì hēmîn: exeloû hēmâs, kýrie, sḗmeron, hóti ou gégonen toiaútē echthès kaì trítēn.

8
οὐαὶ ἡμῖν· τίς ἐξελεῖται ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν θεῶν τῶν στερεῶν τούτων; οὗτοι οἱ θεοὶ οἱ πατάξαντες τὴν Αἴγυπτον ἐν πάσῃ πληγῇ καὶ ἐν τῇ ἐρήμῳ.

ouaì hēmîn: tís exeleîtai hēmâs ek cheiròs tō̂n theō̂n tō̂n stereō̂n toútōn? hoûtoi hoi theoì hoi patáxantes tḕn Aígypton en pásēi plēgē̂i kaì en tē̂i erḗmōi.

9
κραταιοῦσθε καὶ γίνεσθε εἰς ἄνδρας, ἀλλόϕυλοι, μήποτε δουλεύσητε τοῖς Εβραίοις, καθὼς ἐδούλευσαν ἡμῖν, καὶ ἔσεσθε εἰς ἄνδρας καὶ πολεμήσατε αὐτούς.

krataioûsthe kaì gínesthe eis ándras, allóphyloi, mḗpote douleúsēte toîs Ebraíois, kathṑs edoúleusan hēmîn, kaì ésesthe eis ándras kaì polemḗsate autoús.

10
καὶ ἐπολέμησαν αὐτούς· καὶ πταίει ἀνὴρ Ισραηλ, καὶ ἔϕυγεν ἕκαστος εἰς σκήνωμα αὐτοῦ· καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη σϕόδρα, καὶ ἔπεσαν ἐξ Ισραηλ τριάκοντα χιλιάδες ταγμάτων.

kaì epolémēsan autoús: kaì ptaíei anḕr Israēl, kaì éphygen hékastos eis skḗnōma autoû: kaì egéneto plēgḕ megálē sphódra, kaì épesan ex Israēl triákonta chiliádes tagmátōn.

11
καὶ κιβωτὸς θεοῦ ἐλήμϕθη, καὶ ἀμϕότεροι υἱοὶ Ηλι ἀπέθανον, Οϕνι καὶ Φινεες.

kaì kibōtòs theoû elḗmphthē, kaì amphóteroi hyioì Ēli apéthanon, Ophni kaì Phinees.

12
Καὶ ἔδραμεν ἀνὴρ Ιεμιναῖος ἐκ τῆς παρατάξεως καὶ ἦλθεν εἰς Σηλωμ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, καὶ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ διερρηγότα, καὶ γῆ ἐπὶ τῆς κεϕαλῆς αὐτοῦ.

Kaì édramen anḕr Ieminaîos ek tē̂s paratáxeōs kaì ē̂lthen eis Sēlōm en tē̂i hēmérāi ekeínēi, kaì tà himátia autoû dierrēgóta, kaì gē̂ epì tē̂s kephalē̂s autoû.

13
καὶ ἦλθεν, καὶ ἰδοὺ Ηλι ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ δίϕρου παρὰ τὴν πύλην σκοπεύων τὴν ὁδόν, ὅτι ἦν ἡ καρδία αὐτοῦ ἐξεστηκυῖα περὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ· καὶ ὁ ἄνθρωπος εἰσῆλθεν εἰς τὴν πόλιν ἀπαγγεῖλαι, καὶ ἀνεβόησεν ἡ πόλις.

kaì ē̂lthen, kaì idoù Ēli ekáthēto epì toû díphrou parà tḕn pýlēn skopeúōn tḕn hodón, hóti ē̂n hē kardía autoû exestēkyîa perì tē̂s kibōtoû toû theoû: kaì ho ánthrōpos eisē̂lthen eis tḕn pólin apangeîlai, kaì anebóēsen hē pólis.

14
καὶ ἤκουσεν Ηλι τὴν ϕωνὴν τῆς βοῆς καὶ εἶπεν Τίς ἡ βοὴ τῆς ϕωνῆς ταύτης; καὶ ὁ ἄνθρωπος σπεύσας εἰσῆλθεν καὶ ἀπήγγειλεν τῷ Ηλι.

kaì ḗkousen Ēli tḕn phōnḕn tē̂s boē̂s kaì eîpen Tís hē boḕ tē̂s phōnē̂s taútēs? kaì ho ánthrōpos speúsas eisē̂lthen kaì apḗngeilen tō̂i Ēli.

15
καὶ Ηλι υἱὸς ἐνενήκοντα ἐτῶν, καὶ οἱ ὀϕθαλμοὶ αὐτοῦ ἐπανέστησαν, καὶ οὐκ ἔβλεπεν· καὶ εἶπεν Ηλὶ τοῖς ἀνδράσιν τοῖς περιεστηκόσιν αὐτῷ Τίς ἡ ϕωνὴ τοῦ ἤχους τούτου;

kaì Ēli hyiòs enenḗkonta etō̂n, kaì hoi ophthalmoì autoû epanéstēsan, kaì ouk éblepen: kaì eîpen Ēlì toîs andrásin toîs periestēkósin autō̂i Tís hē phōnḕ toû ḗchous toútou?

16
καὶ ὁ ἀνὴρ σπεύσας προσῆλθεν πρὸς Ηλι καὶ εἶπεν αὐτῷ ’Εγώ εἰμι ὁ ἥκων ἐκ τῆς παρεμβολῆς, κἀγὼ πέϕευγα ἐκ τῆς παρατάξεως σήμερον. καὶ εἶπεν Τί τὸ γεγονὸς ῥῆμα, τέκνον;

kaì ho anḕr speúsas prosē̂lthen pròs Ēli kaì eîpen autō̂i ’Egṓ eimi ho hḗkōn ek tē̂s parembolē̂s, kagṑ pépheuga ek tē̂s paratáxeōs sḗmeron. kaì eîpen Tí tò gegonòs rhē̂ma, téknon?

17
καὶ ἀπεκρίθη τὸ παιδάριον καὶ εἶπεν Πέϕευγεν ἀνὴρ Ισραηλ ἐκ προσώπου ἀλλοϕύλων, καὶ ἐγένετο πληγὴ μεγάλη ἐν τῷ λαῷ, καὶ ἀμϕότεροι οἱ υἱοί σου τεθνήκασιν, καὶ ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ ἐλήμϕθη.

kaì apekríthē tò paidárion kaì eîpen Pépheugen anḕr Israēl ek prosṓpou allophýlōn, kaì egéneto plēgḕ megálē en tō̂i laō̂i, kaì amphóteroi hoi hyioí sou tethnḗkasin, kaì hē kibōtòs toû theoû elḗmphthē.

18
καὶ ἐγένετο ὡς ἐμνήσθη τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ, καὶ ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ δίϕρου ὀπισθίως ἐχόμενος τῆς πύλης, καὶ συνετρίβη ὁ νῶτος αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν, ὅτι πρεσβύτης ὁ ἄνθρωπος καὶ βαρύς· καὶ αὐτὸς ἔκρινεν τὸν Ισραηλ εἴκοσι ἔτη.

kaì egéneto hōs emnḗsthē tē̂s kibōtoû toû theoû, kaì épesen apò toû díphrou opisthíōs echómenos tē̂s pýlēs, kaì synetríbē ho nō̂tos autoû kaì apéthanen, hóti presbýtēs ho ánthrōpos kaì barýs: kaì autòs ékrinen tòn Israēl eíkosi étē.

19
Καὶ νύμϕη αὐτοῦ γυνὴ Φινεες συνειληϕυῖα τοῦ τεκεῖν· καὶ ἤκουσεν τὴν ἀγγελίαν ὅτι ἐλήμϕθη ἡ κιβωτὸς τοῦ θεοῦ καὶ ὅτι τέθνηκεν ὁ πενθερὸς αὐτῆς καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, καὶ ὤκλασεν καὶ ἔτεκεν, ὅτι ἐπεστράϕησαν ἐπ’ αὐτὴν ὠδῖνες αὐτῆς.

Kaì nýmphē autoû gynḕ Phinees syneilēphyîa toû tekeîn: kaì ḗkousen tḕn angelían hóti elḗmphthē hē kibōtòs toû theoû kaì hóti téthnēken ho pentheròs autē̂s kaì ho anḕr autē̂s, kaì ṓklasen kaì éteken, hóti epestráphēsan ep’ autḕn ōdînes autē̂s.

20
καὶ ἐν τῷ καιρῷ αὐτῆς ἀποθνῄσκει, καὶ εἶπον αὐτῇ αἱ γυναῖκες αἱ παρεστηκυῖαι αὐτῇ Μὴ ϕοβοῦ, ὅτι υἱὸν τέτοκας· καὶ οὐκ ἀπεκρίθη, καὶ οὐκ ἐνόησεν ἡ καρδία αὐτῆς.

kaì en tō̂i kairō̂i autē̂s apothnḗiskei, kaì eîpon autē̂i hai gynaîkes hai parestēkyîai autē̂i Mḕ phoboû, hóti hyiòn tétokas: kaì ouk apekríthē, kaì ouk enóēsen hē kardía autē̂s.

21
καὶ ἐκάλεσεν τὸ παιδάριον Οὐαὶ βαρχαβωθ ὑπὲρ τῆς κιβωτοῦ τοῦ θεοῦ καὶ ὑπὲρ τοῦ πενθεροῦ αὐτῆς καὶ ὑπὲρ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς.

kaì ekálesen tò paidárion Ouaì barchabōth hypèr tē̂s kibōtoû toû theoû kaì hypèr toû pentheroû autē̂s kaì hypèr toû andròs autē̂s.

22
καὶ εἶπαν ’Απῴκισται δόξα Ισραηλ ἐν τῷ λημϕθῆναι τὴν κιβωτὸν κυρίου.

kaì eîpan ’Apṓikistai dóxa Israēl en tō̂i lēmphthē̂nai tḕn kibōtòn kyríou.