Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Samuel 5:7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
7
καὶ εἶδον οἱ ἄνδρες ’Αζώτου ὅτι οὕτως, καὶ λέγουσιν ὅτι Οὐ καθήσεται κιβωτὸς τοῦ θεοῦ Ισραηλ μεθ’ ἡμῶν, ὅτι σκληρὰ χεὶρ αὐτοῦ ἐϕ’ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ Δαγων θεὸν ἡμῶν.

kaì eîdon hoi ándres ’Azṓtou hóti hoútōs, kaì légousin hóti Ou kathḗsetai kibōtòs toû theoû Israēl meth’ hēmō̂n, hóti sklērà cheìr autoû eph’ hēmâs kaì epì Dagōn theòn hēmō̂n.