Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 23

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ἑβδόμῳ ἐκραταίωσεν Ιωδαε καὶ ἔλαβεν τοὺς ἑκατοντάρχους, τὸν Αζαριαν υἱὸν Ιωραμ καὶ τὸν Ισμαηλ υἱὸν Ιωαναν καὶ τὸν Αζαριαν υἱὸν Ωβηδ καὶ τὸν Μαασαιαν υἱὸν Αδαια καὶ τὸν Ελισαϕαν υἱὸν Ζαχαρια, μετ’ αὐτοῦ εἰς οἶκον.

Kaì en tō̂i étei tō̂i hebdómōi ekrataíōsen Iōdae kaì élaben toùs hekatontárchous, tòn Azarian hyiòn Iōram kaì tòn Ismaēl hyiòn Iōanan kaì tòn Azarian hyiòn Ōbēd kaì tòn Maasaian hyiòn Adaia kaì tòn Elisaphan hyiòn Zacharia, met’ autoû eis oîkon.

2
καὶ ἐκύκλωσαν τὸν Ιουδαν καὶ συνήγαγον τοὺς Λευίτας ἐκ πασῶν τῶν πόλεων Ιουδα καὶ ἄρχοντας πατριῶν τοῦ Ισραηλ, καὶ ἦλθον εἰς Ιερουσαλημ.

kaì ekýklōsan tòn Ioudan kaì synḗgagon toùs Leuítas ek pasō̂n tō̂n póleōn Iouda kaì árchontas patriō̂n toû Israēl, kaì ē̂lthon eis Ierousalēm.

3
καὶ διέθεντο πᾶσα ἐκκλησία Ιουδα διαθήκην ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ μετὰ τοῦ βασιλέως, καὶ ἔδειξεν αὐτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ εἶπεν αὐτοῖς ’Ιδοὺ ὁ υἱὸς τοῦ βασιλέως βασιλευσάτω, καθὼς ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυιδ.

kaì diéthento pâsa ekklēsía Iouda diathḗkēn en oíkōi toû theoû metà toû basiléōs, kaì édeixen autoîs tòn hyiòn toû basiléōs kaì eîpen autoîs ’Idoù ho hyiòs toû basiléōs basileusátō, kathṑs elálēsen kýrios epì tòn oîkon Dauid.

4
νῦν ὁ λόγος οὗτος, ὃν ποιήσετε· τὸ τρίτον ἐξ ὑμῶν εἰσπορευέσθωσαν τὸ σάββατον, τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, καὶ εἰς τὰς πύλας τῶν εἰσόδων,

nŷn ho lógos hoûtos, hòn poiḗsete: tò tríton ex hymō̂n eisporeuésthōsan tò sábbaton, tō̂n hieréōn kaì tō̂n Leuitō̂n, kaì eis tàs pýlas tō̂n eisódōn,

5
καὶ τὸ τρίτον ἐν οἴκῳ τοῦ βασιλέως, καὶ τὸ τρίτον ἐν τῇ πύλῃ τῇ μέσῃ, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἐν αὐλαῖς οἴκου κυρίου.

kaì tò tríton en oíkōi toû basiléōs, kaì tò tríton en tē̂i pýlēi tē̂i mésēi, kaì pâs ho laòs en aulaîs oíkou kyríou.

6
καὶ μὴ εἰσελθέτω εἰς οἶκον κυρίου ἐὰν μὴ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ λειτουργοῦντες τῶν Λευιτῶν· αὐτοὶ εἰσελεύσονται, ὅτι ἅγιοί εἰσιν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ϕυλασσέτω ϕυλακὰς κυρίου.

kaì mḕ eiselthétō eis oîkon kyríou eàn mḕ hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai kaì hoi leitourgoûntes tō̂n Leuitō̂n: autoì eiseleúsontai, hóti hágioí eisin, kaì pâs ho laòs phylassétō phylakàs kyríou.

7
καὶ κυκλώσουσιν οἱ Λευῖται τὸν βασιλέα κύκλῳ, ἀνδρὸς σκεῦος ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ὁ εἰσπορευόμενος εἰς τὸν οἶκον ἀποθανεῖται· καὶ ἔσονται μετὰ τοῦ βασιλέως εἰσπορευομένου καὶ ἐκπορευομένου.

kaì kyklṓsousin hoi Leuîtai tòn basiléa kýklōi, andròs skeûos en cheirì autoû, kaì ho eisporeuómenos eis tòn oîkon apothaneîtai: kaì ésontai metà toû basiléōs eisporeuoménou kaì ekporeuoménou.

8
καὶ ἐποίησαν οἱ Λευῖται καὶ πᾶς Ιουδα κατὰ πάντα, ὅσα ἐνετείλατο Ιωδαε ὁ ἱερεύς, καὶ ἔλαβον ἕκαστος τοὺς ἄνδρας αὐτοῦ ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ σαββάτου ἕως ἐξόδου τοῦ σαββάτου, ὅτι οὐ κατέλυσεν Ιωδαε τὰς ἐϕημερίας.

kaì epoíēsan hoi Leuîtai kaì pâs Iouda katà pánta, hósa eneteílato Iōdae ho hiereús, kaì élabon hékastos toùs ándras autoû ap’ archē̂s toû sabbátou héōs exódou toû sabbátou, hóti ou katélysen Iōdae tàs ephēmerías.

9
καὶ ἔδωκεν τὰς μαχαίρας καὶ τοὺς θυρεοὺς καὶ τὰ ὅπλα, ἃ ἦν τοῦ βασιλέως Δαυιδ, ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ.

kaì édōken tàs machaíras kaì toùs thyreoùs kaì tà hópla, hà ē̂n toû basiléōs Dauid, en oíkōi toû theoû.

10
καὶ ἔστησεν πάντα τὸν λαόν, ἕκαστον ἐν τοῖς ὅπλοις αὐτοῦ, ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου τῆς δεξιᾶς ἕως τῆς ὠμίας τῆς ἀριστερᾶς τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου ἐπὶ τὸν βασιλέα κύκλῳ.

kaì éstēsen pánta tòn laón, hékaston en toîs hóplois autoû, apò tē̂s ōmías toû oíkou tē̂s dexiâs héōs tē̂s ōmías tē̂s aristerâs toû thysiastēríou kaì toû oíkou epì tòn basiléa kýklōi.

11
καὶ ἐξήγαγεν τὸν υἱὸν τοῦ βασιλέως καὶ ἔδωκεν ἐπ’ αὐτὸν τὸ βασίλειον καὶ τὰ μαρτύρια, καὶ ἐβασίλευσαν καὶ ἔχρισαν αὐτὸν Ιωδαε καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καὶ εἶπαν Ζήτω ὁ βασιλεύς.

kaì exḗgagen tòn hyiòn toû basiléōs kaì édōken ep’ autòn tò basíleion kaì tà martýria, kaì ebasíleusan kaì échrisan autòn Iōdae kaì hoi hyioì autoû kaì eîpan Zḗtō ho basileús.

12
καὶ ἤκουσεν Γοθολια τὴν ϕωνὴν τοῦ λαοῦ τῶν τρεχόντων καὶ ἐξομολογουμένων καὶ αἰνούντων τὸν βασιλέα καὶ εἰσῆλθεν πρὸς τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου.

kaì ḗkousen Gotholia tḕn phōnḕn toû laoû tō̂n trechóntōn kaì exomologouménōn kaì ainoúntōn tòn basiléa kaì eisē̂lthen pròs tòn basiléa eis oîkon kyríou.

13
καὶ εἶδεν καὶ ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τῆς στάσεως αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ τῆς εἰσόδου οἱ ἄρχοντες καὶ αἱ σάλπιγγες περὶ τὸν βασιλέα, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ηὐϕράνθη καὶ ἐσάλπισαν ἐν ταῖς σάλπιγξιν καὶ οἱ ᾄδοντες ἐν τοῖς ὀργάνοις ᾠδοὶ καὶ ὑμνοῦντες αἶνον· καὶ διέρρηξεν Γοθολια τὴν στολὴν αὐτῆς καὶ ἐβόησεν καὶ εἶπεν ’Επιτιθέμενοι ἐπιτίθεσθε.

kaì eîden kaì idoù ho basileùs epì tē̂s stáseōs autoû, kaì epì tē̂s eisódou hoi árchontes kaì hai sálpinges perì tòn basiléa, kaì pâs ho laòs ēyphránthē kaì esálpisan en taîs sálpinxin kaì hoi ā́idontes en toîs orgánois ōidoì kaì hymnoûntes aînon: kaì diérrēxen Gotholia tḕn stolḕn autē̂s kaì ebóēsen kaì eîpen ’Epitithémenoi epitíthesthe.

14
καὶ ἐξῆλθεν Ιωδαε ὁ ἱερεύς, καὶ ἐνετείλατο Ιωδαε ὁ ἱερεὺς τοῖς ἑκατοντάρχοις καὶ τοῖς ἀρχηγοῖς τῆς δυνάμεως καὶ εἶπεν αὐτοῖς ’Εκβάλετε αὐτὴν ἐκτὸς τοῦ οἴκου καὶ εἰσέλθατε ὀπίσω αὐτῆς, καὶ ἀποθανέτω μαχαίρᾳ· ὅτι εἶπεν ὁ ἱερεύς Μὴ ἀποθανέτω ἐν οἴκῳ κυρίου.

kaì exē̂lthen Iōdae ho hiereús, kaì eneteílato Iōdae ho hiereùs toîs hekatontárchois kaì toîs archēgoîs tē̂s dynámeōs kaì eîpen autoîs ’Ekbálete autḕn ektòs toû oíkou kaì eisélthate opísō autē̂s, kaì apothanétō machaírāi: hóti eîpen ho hiereús Mḕ apothanétō en oíkōi kyríou.

15
καὶ ἔδωκαν αὐτῇ ἄνεσιν, καὶ διῆλθεν διὰ τῆς πύλης τῶν ἱππέων τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὴν ἐκεῖ.

kaì édōkan autē̂i ánesin, kaì diē̂lthen dià tē̂s pýlēs tō̂n hippéōn toû oíkou toû basiléōs, kaì ethanátōsan autḕn ekeî.

16
καὶ διέθετο Ιωδαε διαθήκην ἀνὰ μέσον αὐτοῦ καὶ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ βασιλέως εἶναι λαὸν τῷ κυρίῳ.

kaì diétheto Iōdae diathḗkēn anà méson autoû kaì toû laoû kaì toû basiléōs eînai laòn tō̂i kyríōi.

17
καὶ εἰσῆλθεν πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς εἰς οἶκον Βααλ καὶ κατέσπασαν αὐτὸν καὶ τὰ θυσιαστήρια καὶ τὰ εἴδωλα αὐτοῦ ἐλέπτυναν καὶ τὸν Ματθαν ἱερέα τῆς Βααλ ἐθανάτωσαν ἐναντίον τῶν θυσιαστηρίων αὐτοῦ.

kaì eisē̂lthen pâs ho laòs tē̂s gē̂s eis oîkon Baal kaì katéspasan autòn kaì tà thysiastḗria kaì tà eídōla autoû eléptynan kaì tòn Matthan hieréa tē̂s Baal ethanátōsan enantíon tō̂n thysiastēríōn autoû.

18
καὶ ἐνεχείρησεν Ιωδαε ὁ ἱερεὺς τὰ ἔργα οἴκου κυρίου διὰ χειρὸς ἱερέων καὶ Λευιτῶν καὶ ἀνέστησεν τὰς ἐϕημερίας τῶν ἱερέων καὶ τῶν Λευιτῶν, ἃς διέστειλεν Δαυιδ ἐπὶ τὸν οἶκον κυρίου καὶ ἀνενέγκαι ὁλοκαυτώματα κυρίῳ, καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Μωυσῆ, ἐν εὐϕροσύνῃ καὶ ἐν ᾠδαῖς διὰ χειρὸς Δαυιδ.

kaì enecheírēsen Iōdae ho hiereùs tà érga oíkou kyríou dià cheiròs hieréōn kaì Leuitō̂n kaì anéstēsen tàs ephēmerías tō̂n hieréōn kaì tō̂n Leuitō̂n, hàs diésteilen Dauid epì tòn oîkon kyríou kaì anenénkai holokautṓmata kyríōi, kathṑs gégraptai en nómōi Mōysē̂, en euphrosýnēi kaì en ōidaîs dià cheiròs Dauid.

19
καὶ ἔστησαν οἱ πυλωροὶ ἐπὶ τὰς πύλας οἴκου κυρίου, καὶ οὐκ εἰσελεύσεται ἀκάθαρτος εἰς πᾶν πρᾶγμα.

kaì éstēsan hoi pylōroì epì tàs pýlas oíkou kyríou, kaì ouk eiseleúsetai akáthartos eis pân prâgma.

20
καὶ ἔλαβεν τοὺς πατριάρχας καὶ τοὺς δυνατοὺς καὶ τοὺς ἄρχοντας τοῦ λαοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν τῆς γῆς καὶ ἀνεβίβασαν τὸν βασιλέα εἰς οἶκον κυρίου, καὶ εἰσῆλθεν διὰ τῆς πύλης τῆς ἐσωτέρας εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως, καὶ ἐκάθισαν τὸν βασιλέα ἐπὶ τὸν θρόνον τῆς βασιλείας.

kaì élaben toùs patriárchas kaì toùs dynatoùs kaì toùs árchontas toû laoû kaì pánta tòn laòn tē̂s gē̂s kaì anebíbasan tòn basiléa eis oîkon kyríou, kaì eisē̂lthen dià tē̂s pýlēs tē̂s esōtéras eis tòn oîkon toû basiléōs, kaì ekáthisan tòn basiléa epì tòn thrónon tē̂s basileías.

21
καὶ ηὐϕράνθη πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, καὶ ἡ πόλις ἡσύχασεν· καὶ τὴν Γοθολιαν ἐθανάτωσαν μαχαίρᾳ.

kaì ēyphránthē pâs ho laòs tē̂s gē̂s, kaì hē pólis hēsýchasen: kaì tḕn Gotholian ethanátōsan machaírāi.