Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐποίησεν τὸ θυσιαστήριον χαλκοῦν, πήχεων εἴκοσι μῆκος καὶ τὸ εὖρος πήχεων εἴκοσι, ὕψος πήχεων δέκα.

Kaì epoíēsen tò thysiastḗrion chalkoûn, pḗcheōn eíkosi mē̂kos kaì tò eûros pḗcheōn eíkosi, hýpsos pḗcheōn déka.

2
καὶ ἐποίησεν τὴν θάλασσαν χυτήν, πήχεων δέκα τὴν διαμέτρησιν, στρογγύλην κυκλόθεν, καὶ πήχεων πέντε τὸ ὕψος καὶ τὸ κύκλωμα πήχεων τριάκοντα.

kaì epoíēsen tḕn thálassan chytḗn, pḗcheōn déka tḕn diamétrēsin, strongýlēn kyklóthen, kaì pḗcheōn pénte tò hýpsos kaì tò kýklōma pḗcheōn triákonta.

3
καὶ ὁμοίωμα μόσχων ὑποκάτωθεν αὐτῆς· κύκλῳ κυκλοῦσιν αὐτήν, πήχεις δέκα περιέχουσιν τὸν λουτῆρα κυκλόθεν· δύο γένη ἐχώνευσαν τοὺς μόσχους ἐν τῇ χωνεύσει αὐτῶν,

kaì homoíōma móschōn hypokátōthen autē̂s: kýklōi kykloûsin autḗn, pḗcheis déka periéchousin tòn loutē̂ra kyklóthen: dýo génē echṓneusan toùs móschous en tē̂i chōneúsei autō̂n,

4
ᾗ ἐποίησαν αὐτούς, δώδεκα μόσχους, οἱ τρεῖς βλέποντες βορρᾶν καὶ οἱ τρεῖς βλέποντες δυσμὰς καὶ οἱ τρεῖς βλέποντες νότον καὶ οἱ τρεῖς βλέποντες κατ’ ἀνατολάς, καὶ ἡ θάλασσα ἐπ’ αὐτῶν ἄνω, ἦσαν τὰ ὀπίσθια αὐτῶν ἔσω.

hē̂i epoíēsan autoús, dṓdeka móschous, hoi treîs blépontes borrân kaì hoi treîs blépontes dysmàs kaì hoi treîs blépontes nóton kaì hoi treîs blépontes kat’ anatolás, kaì hē thálassa ep’ autō̂n ánō, ē̂san tà opísthia autō̂n ésō.

5
καὶ τὸ πάχος αὐτῆς παλαιστής, καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς ὡς χεῖλος ποτηρίου, διαγεγλυμμένα βλαστοὺς κρίνου, χωροῦσαν μετρητὰς τρισχιλίους· καὶ ἐξετέλεσεν.

kaì tò páchos autē̂s palaistḗs, kaì tò cheîlos autē̂s hōs cheîlos potēríou, diageglymména blastoùs krínou, chōroûsan metrētàs trischilíous: kaì exetélesen.

6
καὶ ἐποίησεν λουτῆρας δέκα καὶ ἔθηκεν τοὺς πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ τοὺς πέντε ἐξ ἀριστερῶν τοῦ πλύνειν ἐν αὐτοῖς τὰ ἔργα τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ ἀποκλύζειν ἐν αὐτοῖς. καὶ ἡ θάλασσα εἰς τὸ νίπτεσθαι τοὺς ἱερεῖς ἐν αὐτῇ.

kaì epoíēsen loutē̂ras déka kaì éthēken toùs pénte ek dexiō̂n kaì toùs pénte ex aristerō̂n toû plýnein en autoîs tà érga tō̂n holokautōmátōn kaì apoklýzein en autoîs. kaì hē thálassa eis tò níptesthai toùs hiereîs en autē̂i.

7
καὶ ἐποίησεν τὰς λυχνίας τὰς χρυσᾶς δέκα κατὰ τὸ κρίμα αὐτῶν καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ ἀριστερῶν.

kaì epoíēsen tàs lychnías tàs chrysâs déka katà tò kríma autō̂n kaì éthēken en tō̂i naō̂i, pénte ek dexiō̂n kaì pénte ex aristerō̂n.

8
καὶ ἐποίησεν τραπέζας δέκα καὶ ἔθηκεν ἐν τῷ ναῷ, πέντε ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἐξ εὐωνύμων. καὶ ἐποίησεν ϕιάλας χρυσᾶς ἑκατόν.

kaì epoíēsen trapézas déka kaì éthēken en tō̂i naō̂i, pénte ek dexiō̂n kaì pénte ex euōnýmōn. kaì epoíēsen phiálas chrysâs hekatón.

9
καὶ ἐποίησεν τὴν αὐλὴν τῶν ἱερέων καὶ τὴν αὐλὴν τὴν μεγάλην καὶ θύρας τῇ αὐλῇ καὶ θυρώματα αὐτῶν κατακεχαλκωμένα χαλκῷ.

kaì epoíēsen tḕn aulḕn tō̂n hieréōn kaì tḕn aulḕn tḕn megálēn kaì thýras tē̂i aulē̂i kaì thyrṓmata autō̂n katakechalkōména chalkō̂i.

10
καὶ τὴν θάλασσαν ἔθηκεν ἀπὸ γωνίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν ὡς πρὸς ἀνατολὰς κατέναντι.

kaì tḕn thálassan éthēken apò gōnías toû oíkou ek dexiō̂n hōs pròs anatolàs katénanti.

11
καὶ ἐποίησεν Χιραμ τὰς κρεάγρας καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὴν ἐσχάραν τοῦ θυσιαστηρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ. καὶ συνετέλεσεν Χιραμ ποιῆσαι πᾶσαν τὴν ἐργασίαν, ἣν ἐποίησεν Σαλωμων τῷ βασιλεῖ ἐν οἴκῳ τοῦ θεοῦ,

kaì epoíēsen Chiram tàs kreágras kaì tà pyreîa kaì tḕn escháran toû thysiastēríou kaì pánta tà skeúē autoû. kaì synetélesen Chiram poiē̂sai pâsan tḕn ergasían, hḕn epoíēsen Salōmōn tō̂i basileî en oíkōi toû theoû,

12
στύλους δύο καὶ ἐπ’ αὐτῶν γωλαθ τῇ χωθαρεθ ἐπὶ τῶν κεϕαλῶν τῶν στύλων δύο καὶ δίκτυα δύο συγκαλύψαι τὰς κεϕαλὰς τῶν χωθαρεθ, ἅ ἐστιν ἐπὶ τῶν κεϕαλῶν τῶν στύλων,

stýlous dýo kaì ep’ autō̂n gōlath tē̂i chōthareth epì tō̂n kephalō̂n tō̂n stýlōn dýo kaì díktya dýo synkalýpsai tàs kephalàs tō̂n chōthareth, há estin epì tō̂n kephalō̂n tō̂n stýlōn,

13
καὶ κώδωνας χρυσοῦς τετρακοσίους εἰς τὰ δύο δίκτυα καὶ δύο γένη ῥοΐσκων ἐν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνὶ τοῦ συγκαλύψαι τὰς δύο γωλαθ τῶν χωθαρεθ, ἅ ἐστιν ἐπάνω τῶν στύλων.

kaì kṓdōnas chrysoûs tetrakosíous eis tà dýo díktya kaì dýo génē rhoḯskōn en tō̂i diktýōi tō̂i henì toû synkalýpsai tàs dýo gōlath tō̂n chōthareth, há estin epánō tō̂n stýlōn.

14
καὶ τὰς μεχωνωθ ἐποίησεν δέκα καὶ τοὺς λουτῆρας ἐποίησεν ἐπὶ τῶν μεχωνωθ

kaì tàs mechōnōth epoíēsen déka kaì toùs loutē̂ras epoíēsen epì tō̂n mechōnōth

15
καὶ τὴν θάλασσαν μίαν καὶ τοὺς μόσχους τοὺς δώδεκα ὑποκάτω αὐτῆς

kaì tḕn thálassan mían kaì toùs móschous toùs dṓdeka hypokátō autē̂s

16
καὶ τοὺς ποδιστῆρας καὶ τοὺς ἀναλημπτῆρας καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰς κρεάγρας καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῶν, ἃ ἐποίησεν Χιραμ καὶ ἀνήνεγκεν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων ἐν οἴκῳ κυρίου χαλκοῦ καθαροῦ.

kaì toùs podistē̂ras kaì toùs analēmptē̂ras kaì toùs lébētas kaì tàs kreágras kaì pánta tà skeúē autō̂n, hà epoíēsen Chiram kaì anḗnenken tō̂i basileî Salōmōn en oíkōi kyríou chalkoû katharoû.

17
ἐν τῷ περιχώρῳ τοῦ Ιορδάνου ἐχώνευσεν αὐτὰ ὁ βασιλεὺς ἐν τῷ πάχει τῆς γῆς ἐν οἴκῳ Σοκχωθ καὶ ἀνὰ μέσον Σιρδαθα.

en tō̂i perichṓrōi toû Iordánou echṓneusen autà ho basileùs en tō̂i páchei tē̂s gē̂s en oíkōi Sokchōth kaì anà méson Sirdatha.

18
καὶ ἐποίησεν Σαλωμων πάντα τὰ σκεύη ταῦτα εἰς πλῆθος σϕόδρα, ὅτι οὐκ ἐξέλιπεν ὁλκὴ τοῦ χαλκοῦ.

kaì epoíēsen Salōmōn pánta tà skeúē taûta eis plē̂thos sphódra, hóti ouk exélipen holkḕ toû chalkoû.

19
καὶ ἐποίησεν Σαλωμων πάντα τὰ σκεύη οἴκου κυρίου καὶ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν καὶ τὰς τραπέζας (καὶ ἐπ’ αὐτῶν ἄρτοι προθέσεως)

kaì epoíēsen Salōmōn pánta tà skeúē oíkou kyríou kaì tò thysiastḗrion tò chrysoûn kaì tàs trapézas (kaì ep’ autō̂n ártoi prothéseōs)

20
καὶ τὰς λυχνίας καὶ τοὺς λύχνους τοῦ ϕωτὸς κατὰ τὸ κρίμα καὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβιρ χρυσίου καθαροῦ

kaì tàs lychnías kaì toùs lýchnous toû phōtòs katà tò kríma kaì katà prósōpon toû dabir chrysíou katharoû

21
καὶ λαβίδες αὐτῶν καὶ οἱ λύχνοι αὐτῶν καὶ τὰς ϕιάλας καὶ τὰς θυΐσκας καὶ τὰ πυρεῖα χρυσίου καθαροῦ·

kaì labídes autō̂n kaì hoi lýchnoi autō̂n kaì tàs phiálas kaì tàs thyḯskas kaì tà pyreîa chrysíou katharoû:

22
καὶ ἡ θύρα τοῦ οἴκου ἡ ἐσωτέρα εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων, εἰς τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ ναοῦ χρυσᾶς.

kaì hē thýra toû oíkou hē esōtéra eis tà hágia tō̂n hagíōn, eis tàs thýras toû oíkou toû naoû chrysâs.