Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 2 Chronicles 5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ συνετελέσθη πᾶσα ἡ ἐργασία, ἣν ἐποίησεν Σαλωμων ἐν οἴκῳ κυρίου. καὶ εἰσήνεγκεν Σαλωμων τὰ ἅγια Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη ἔδωκεν εἰς θησαυρὸν οἴκου κυρίου.

kaì synetelésthē pâsa hē ergasía, hḕn epoíēsen Salōmōn en oíkōi kyríou. kaì eisḗnenken Salōmōn tà hágia Dauid toû patròs autoû, tò argýrion kaì tò chrysíon kaì tà skeúē édōken eis thēsauròn oíkou kyríou.

2
Τότε ἐξεκκλησίασεν Σαλωμων τοὺς πρεσβυτέρους Ισραηλ καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας τῶν ϕυλῶν τοὺς ἡγουμένους πατριῶν υἱῶν Ισραηλ εἰς Ιερουσαλημ τοῦ ἀνενέγκαι κιβωτὸν διαθήκης κυρίου ἐκ πόλεως Δαυιδ (αὕτη Σιων)·

Tóte exekklēsíasen Salōmōn toùs presbytérous Israēl kaì pántas toùs árchontas tō̂n phylō̂n toùs hēgouménous patriō̂n hyiō̂n Israēl eis Ierousalēm toû anenénkai kibōtòn diathḗkēs kyríou ek póleōs Dauid (haútē Siōn):

3
καὶ ἐξεκκλησιάσθησαν πρὸς τὸν βασιλέα πᾶς ἀνὴρ Ισραηλ ἐν τῇ ἑορτῇ (οὗτος ὁ μὴν ἕβδομος),

kaì exekklēsiásthēsan pròs tòn basiléa pâs anḕr Israēl en tē̂i heortē̂i (hoûtos ho mḕn hébdomos),

4
καὶ ἦλθον πάντες οἱ πρεσβύτεροι Ισραηλ, καὶ ἔλαβον πάντες οἱ Λευῖται τὴν κιβωτὸν

kaì ē̂lthon pántes hoi presbýteroi Israēl, kaì élabon pántes hoi Leuîtai tḕn kibōtòn

5
καὶ ἀνήνεγκαν τὴν κιβωτὸν καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια τὰ ἐν τῇ σκηνῇ, καὶ ἀνήνεγκαν αὐτὴν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται.

kaì anḗnenkan tḕn kibōtòn kaì tḕn skēnḕn toû martyríou kaì pánta tà skeúē tà hágia tà en tē̂i skēnē̂i, kaì anḗnenkan autḕn hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai.

6
καὶ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων καὶ πᾶσα συναγωγὴ Ισραηλ καὶ οἱ ϕοβούμενοι καὶ οἱ ἐπισυνηγμένοι αὐτῶν ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ θύοντες μόσχους καὶ πρόβατα, οἳ οὐκ ἀριθμηθήσονται καὶ οἳ οὐ λογισθήσονται ἀπὸ τοῦ πλήθους.

kaì ho basileùs Salōmōn kaì pâsa synagōgḕ Israēl kaì hoi phoboúmenoi kaì hoi episynēgménoi autō̂n émprosthen tē̂s kibōtoû thýontes móschous kaì próbata, hoì ouk arithmēthḗsontai kaì hoì ou logisthḗsontai apò toû plḗthous.

7
καὶ εἰσήνεγκαν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου εἰς τὸν τόπον αὐτῆς εἰς τὸ δαβιρ τοῦ οἴκου εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ὑποκάτω τῶν πτερύγων τῶν χερουβιν,

kaì eisḗnenkan hoi hiereîs tḕn kibōtòn diathḗkēs kyríou eis tòn tópon autē̂s eis tò dabir toû oíkou eis tà hágia tō̂n hagíōn hypokátō tō̂n pterýgōn tō̂n cheroubin,

8
καὶ ἦν τὰ χερουβιν διαπεπετακότα τὰς πτέρυγας αὐτῶν ἐπὶ τὸν τόπον τῆς κιβωτοῦ, καὶ συνεκάλυπτεν τὰ χερουβιν ἐπὶ τὴν κιβωτὸν καὶ ἐπὶ τοὺς ἀναϕορεῖς αὐτῆς ἐπάνωθεν·

kaì ē̂n tà cheroubin diapepetakóta tàs ptérygas autō̂n epì tòn tópon tē̂s kibōtoû, kaì synekálypten tà cheroubin epì tḕn kibōtòn kaì epì toùs anaphoreîs autē̂s epánōthen:

9
καὶ ὑπερεῖχον οἱ ἀναϕορεῖς, καὶ ἐβλέποντο αἱ κεϕαλαὶ τῶν ἀναϕορέων ἐκ τῶν ἁγίων εἰς πρόσωπον τοῦ δαβιρ, οὐκ ἐβλέποντο ἔξω· καὶ ἦσαν ἐκεῖ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì hypereîchon hoi anaphoreîs, kaì ebléponto hai kephalaì tō̂n anaphoréōn ek tō̂n hagíōn eis prósōpon toû dabir, ouk ebléponto éxō: kaì ē̂san ekeî héōs tē̂s hēméras taútēs.

10
οὐκ ἦν ἐν τῇ κιβωτῷ πλὴν δύο πλάκες, ἃς ἔθηκεν Μωυσῆς ἐν Χωρηβ, ἃ διέθετο κύριος μετὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ ἐξελθεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.

ouk ē̂n en tē̂i kibōtō̂i plḕn dýo plákes, hàs éthēken Mōysē̂s en Chōrēb, hà diétheto kýrios metà tō̂n hyiō̂n Israēl en tō̂i exeltheîn autoùs ek gē̂s Aigýptou.

11
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐξελθεῖν τοὺς ἱερεῖς ἐκ τῶν ἁγίων – ὅτι πάντες οἱ ἱερεῖς οἱ εὑρεθέντες ἡγιάσθησαν, οὐκ ἦσαν διατεταγμένοι κατ’ ἐϕημερίαν,

kaì egéneto en tō̂i exeltheîn toùs hiereîs ek tō̂n hagíōn – hóti pántes hoi hiereîs hoi heurethéntes hēgiásthēsan, ouk ē̂san diatetagménoi kat’ ephēmerían,

12
καὶ οἱ Λευῖται οἱ ψαλτῳδοὶ πάντες τοῖς υἱοῖς Ασαϕ, τῷ Αιμαν, τῷ Ιδιθουν καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῶν καὶ τοῖς ἀδελϕοῖς αὐτῶν, τῶν ἐνδεδυμένων στολὰς βυσσίνας, ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν νάβλαις καὶ ἐν κινύραις ἑστηκότες κατέναντι τοῦ θυσιαστηρίου καὶ μετ’ αὐτῶν ἱερεῖς ἑκατὸν εἴκοσι σαλπίζοντες ταῖς σάλπιγξιν,

kaì hoi Leuîtai hoi psaltōidoì pántes toîs hyioîs Asaph, tō̂i Aiman, tō̂i Idithoun kaì toîs hyioîs autō̂n kaì toîs adelphoîs autō̂n, tō̂n endedyménōn stolàs byssínas, en kymbálois kaì en náblais kaì en kinýrais hestēkótes katénanti toû thysiastēríou kaì met’ autō̂n hiereîs hekatòn eíkosi salpízontes taîs sálpinxin,

13
καὶ ἐγένετο μία ϕωνὴ ἐν τῷ σαλπίζειν καὶ ἐν τῷ ψαλτῳδεῖν καὶ ἐν τῷ ἀναϕωνεῖν ϕωνῇ μιᾷ τοῦ ἐξομολογεῖσθαι καὶ αἰνεῖν τῷ κυρίῳ – καὶ ὡς ὕψωσαν ϕωνὴν ἐν σάλπιγξιν καὶ ἐν κυμβάλοις καὶ ἐν ὀργάνοις τῶν ᾠδῶν καὶ ἔλεγον ’Εξομολογεῖσθε τῷ κυρίῳ, ὅτι ἀγαθόν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ, καὶ ὁ οἶκος ἐνεπλήσθη νεϕέλης δόξης κυρίου,

kaì egéneto mía phōnḕ en tō̂i salpízein kaì en tō̂i psaltōideîn kaì en tō̂i anaphōneîn phōnē̂i miā̂i toû exomologeîsthai kaì aineîn tō̂i kyríōi – kaì hōs hýpsōsan phōnḕn en sálpinxin kaì en kymbálois kaì en orgánois tō̂n ōidō̂n kaì élegon ’Exomologeîsthe tō̂i kyríōi, hóti agathón, hóti eis tòn aiō̂na tò éleos autoû, kaì ho oîkos eneplḗsthē nephélēs dóxēs kyríou,

14
καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς τοῦ στῆναι λειτουργεῖν ἀπὸ προσώπου τῆς νεϕέλης, ὅτι ἐνέπλησεν δόξα κυρίου τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ.

kaì ouk ēdýnanto hoi hiereîs toû stē̂nai leitourgeîn apò prosṓpou tē̂s nephélēs, hóti enéplēsen dóxa kyríou tòn oîkon toû theoû.