Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chronicles 5:5

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
5
καὶ ἀνήνεγκαν τὴν κιβωτὸν καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια τὰ ἐν τῇ σκηνῇ, καὶ ἀνήνεγκαν αὐτὴν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται.

kaì anḗnenkan tḕn kibōtòn kaì tḕn skēnḕn toû martyríou kaì pánta tà skeúē tà hágia tà en tē̂i skēnē̂i, kaì anḗnenkan autḕn hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai.