Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Chroniques 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ὡς συνετέλεσεν Σαλωμων προσευχόμενος, καὶ τὸ πῦρ κατέβη ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέϕαγεν τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰς θυσίας, καὶ δόξα κυρίου ἔπλησεν τὸν οἶκον.

Kaì hōs synetélesen Salōmōn proseuchómenos, kaì tò pŷr katébē ek toû ouranoû kaì katéphagen tà holokautṓmata kaì tàs thysías, kaì dóxa kyríou éplēsen tòn oîkon.

2
καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον κυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ὅτι ἔπλησεν δόξα κυρίου τὸν οἶκον.

kaì ouk ēdýnanto hoi hiereîs eiseltheîn eis tòn oîkon kyríou en tō̂i kairō̂i ekeínōi, hóti éplēsen dóxa kyríou tòn oîkon.

3
καὶ πάντες οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἑώρων καταβαῖνον τὸ πῦρ, καὶ ἡ δόξα κυρίου ἐπὶ τὸν οἶκον, καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον ἐπὶ τὴν γῆν ἐπὶ τὸ λιθόστρωτον καὶ προσεκύνησαν καὶ ᾔνουν τῷ κυρίῳ, ὅτι ἀγαθόν, ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ.

kaì pántes hoi hyioì Israēl heṓrōn katabaînon tò pŷr, kaì hē dóxa kyríou epì tòn oîkon, kaì épeson epì prósōpon epì tḕn gē̂n epì tò lithóstrōton kaì prosekýnēsan kaì ḗinoun tō̂i kyríōi, hóti agathón, hóti eis tòn aiō̂na tò éleos autoû.

4
καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαὸς θύοντες θύματα ἔναντι κυρίου.

kaì ho basileùs kaì pâs ho laòs thýontes thýmata énanti kyríou.

5
καὶ ἐθυσίασεν Σαλωμων τὴν θυσίαν, μόσχων εἴκοσι καὶ δύο χιλιάδας καὶ βοσκημάτων ἑκατὸν καὶ εἴκοσι χιλιάδας, καὶ ἐνεκαίνισεν τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ λαός.

kaì ethysíasen Salōmōn tḕn thysían, móschōn eíkosi kaì dýo chiliádas kaì boskēmátōn hekatòn kaì eíkosi chiliádas, kaì enekaínisen tòn oîkon toû theoû ho basileùs kaì pâs ho laós.

6
καὶ οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὰς ϕυλακὰς αὐτῶν ἑστηκότες, καὶ οἱ Λευῖται ἐν ὀργάνοις ᾠδῶν κυρίου τοῦ Δαυιδ τοῦ βασιλέως τοῦ ἐξομολογεῖσθαι ἔναντι κυρίου ὅτι εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐν ὕμνοις Δαυιδ διὰ χειρὸς αὐτῶν, καὶ οἱ ἱερεῖς σαλπίζοντες ταῖς σάλπιγξιν ἐναντίον αὐτῶν, καὶ πᾶς Ισραηλ ἑστηκώς.

kaì hoi hiereîs epì tàs phylakàs autō̂n hestēkótes, kaì hoi Leuîtai en orgánois ōidō̂n kyríou toû Dauid toû basiléōs toû exomologeîsthai énanti kyríou hóti eis tòn aiō̂na tò éleos autoû en hýmnois Dauid dià cheiròs autō̂n, kaì hoi hiereîs salpízontes taîs sálpinxin enantíon autō̂n, kaì pâs Israēl hestēkṓs.

7
καὶ ἡγίασεν Σαλωμων τὸ μέσον τῆς αὐλῆς τῆς ἐν οἴκῳ κυρίου· ὅτι ἐποίησεν ἐκεῖ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ στέατα τῶν σωτηρίων, ὅτι τὸ θυσιαστήριον τὸ χαλκοῦν, ὃ ἐποίησεν Σαλωμων, οὐκ ἐξεποίει δέξασθαι τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ μαναα καὶ τὰ στέατα.

kaì hēgíasen Salōmōn tò méson tē̂s aulē̂s tē̂s en oíkōi kyríou: hóti epoíēsen ekeî tà holokautṓmata kaì tà stéata tō̂n sōtēríōn, hóti tò thysiastḗrion tò chalkoûn, hò epoíēsen Salōmōn, ouk exepoíei déxasthai tà holokautṓmata kaì tà manaa kaì tà stéata.

8
καὶ ἐποίησεν Σαλωμων τὴν ἑορτὴν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἑπτὰ ἡμέραις καὶ πᾶς Ισραηλ μετ’ αὐτοῦ, ἐκκλησία μεγάλη σϕόδρα ἀπὸ εἰσόδου Αιμαθ καὶ ἕως χειμάρρου Αἰγύπτου.

kaì epoíēsen Salōmōn tḕn heortḕn en tō̂i kairō̂i ekeínōi heptà hēmérais kaì pâs Israēl met’ autoû, ekklēsía megálē sphódra apò eisódou Aimath kaì héōs cheimárrou Aigýptou.

9
καὶ ἐποίησεν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ ἐξόδιον, ὅτι ἐγκαινισμὸν τοῦ θυσιαστηρίου ἐποίησεν ἑπτὰ ἡμέρας ἑορτήν.

kaì epoíēsen en tē̂i hēmérāi tē̂i ogdóēi exódion, hóti enkainismòn toû thysiastēríou epoíēsen heptà hēméras heortḗn.

10
καὶ ἐν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ τοῦ μηνὸς τοῦ ἑβδόμου ἀπέστειλεν τὸν λαὸν εἰς τὰ σκηνώματα αὐτῶν εὐϕραινομένους καὶ ἀγαθῇ καρδίᾳ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς, οἷς ἐποίησεν κύριος τῷ Δαυιδ καὶ τῷ Σαλωμων καὶ τῷ Ισραηλ λαῷ αὐτοῦ.

kaì en tē̂i trítēi kaì eikostē̂i toû mēnòs toû hebdómou apésteilen tòn laòn eis tà skēnṓmata autō̂n euphrainoménous kaì agathē̂i kardíāi epì toîs agathoîs, hoîs epoíēsen kýrios tō̂i Dauid kaì tō̂i Salōmōn kaì tō̂i Israēl laō̂i autoû.

11
Καὶ συνετέλεσεν Σαλωμων τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως· καὶ πάντα, ὅσα ἠθέλησεν ἐν τῇ ψυχῇ Σαλωμων τοῦ ποιῆσαι ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν οἴκῳ αὐτοῦ, εὐοδώθη.

Kaì synetélesen Salōmōn tòn oîkon kyríou kaì tòn oîkon toû basiléōs: kaì pánta, hósa ēthélēsen en tē̂i psychē̂i Salōmōn toû poiē̂sai en oíkōi kyríou kaì en oíkōi autoû, euodṓthē.

12
καὶ ὤϕθη ὁ θεὸς τῷ Σαλωμων τὴν νύκτα καὶ εἶπεν αὐτῷ ῎Ηκουσα τῆς προσευχῆς σου καὶ ἐξελεξάμην ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ ἐμαυτῷ εἰς οἶκον θυσίας.

kaì ṓphthē ho theòs tō̂i Salōmōn tḕn nýkta kaì eîpen autō̂i ῎Ēkousa tē̂s proseuchē̂s sou kaì exelexámēn en tō̂i tópōi toútōi emautō̂i eis oîkon thysías.

13
ἐὰν συσχῶ τὸν οὐρανὸν καὶ μὴ γένηται ὑετός, καὶ ἐὰν ἐντείλωμαι τῇ ἀκρίδι καταϕαγεῖν τὸ ξύλον, καὶ ἐὰν ἀποστείλω θάνατον ἐν τῷ λαῷ μου,

eàn syschō̂ tòn ouranòn kaì mḕ génētai hyetós, kaì eàn enteílōmai tē̂i akrídi kataphageîn tò xýlon, kaì eàn aposteílō thánaton en tō̂i laō̂i mou,

14
καὶ ἐὰν ἐντραπῇ ὁ λαός μου, ἐϕ’ οὓς τὸ ὄνομά μου ἐπικέκληται ἐπ’ αὐτούς, καὶ προσεύξωνται καὶ ζητήσωσιν τὸ πρόσωπόν μου καὶ ἀποστρέψωσιν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν πονηρῶν, καὶ ἐγὼ εἰσακούσομαι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν καὶ ἰάσομαι τὴν γῆν αὐτῶν.

kaì eàn entrapē̂i ho laós mou, eph’ hoùs tò ónomá mou epikéklētai ep’ autoús, kaì proseúxōntai kaì zētḗsōsin tò prósōpón mou kaì apostrépsōsin apò tō̂n hodō̂n autō̂n tō̂n ponērō̂n, kaì egṑ eisakoúsomai ek toû ouranoû kaì híleōs ésomai taîs hamartíais autō̂n kaì iásomai tḕn gē̂n autō̂n.

15
νῦν οἱ ὀϕθαλμοί μου ἔσονται ἀνεῳγμένοι καὶ τὰ ὦτά μου ἐπήκοα τῇ προσευχῇ τοῦ τόπου τούτου.

nŷn hoi ophthalmoí mou ésontai aneōigménoi kaì tà ō̂tá mou epḗkoa tē̂i proseuchē̂i toû tópou toútou.

16
καὶ νῦν ἐξελεξάμην καὶ ἡγίακα τὸν οἶκον τοῦτον τοῦ εἶναι ὄνομά μου ἐκεῖ ἕως αἰῶνος, καὶ ἔσονται οἱ ὀϕθαλμοί μου καὶ ἡ καρδία μου ἐκεῖ πάσας τὰς ἡμέρας.

kaì nŷn exelexámēn kaì hēgíaka tòn oîkon toûton toû eînai ónomá mou ekeî héōs aiō̂nos, kaì ésontai hoi ophthalmoí mou kaì hē kardía mou ekeî pásas tàs hēméras.

17
καὶ σὺ ἐὰν πορευθῇς ἐναντίον μου ὡς Δαυιδ ὁ πατήρ σου καὶ ποιήσῃς κατὰ πάντα, ἃ ἐνετειλάμην σοι, καὶ τὰ προστάγματά μου καὶ τὰ κρίματά μου ϕυλάξῃ,

kaì sỳ eàn poreuthē̂is enantíon mou hōs Dauid ho patḗr sou kaì poiḗsēis katà pánta, hà eneteilámēn soi, kaì tà prostágmatá mou kaì tà krímatá mou phyláxēi,

18
καὶ ἀναστήσω τὸν θρόνον τῆς βασιλείας σου, ὡς διεθέμην Δαυιδ τῷ πατρί σου λέγων Οὐκ ἐξαρθήσεταί σοι ἀνὴρ ἡγούμενος ἐν Ισραηλ.

kaì anastḗsō tòn thrónon tē̂s basileías sou, hōs diethémēn Dauid tō̂i patrí sou légōn Ouk exarthḗsetaí soi anḕr hēgoúmenos en Israēl.

19
καὶ ἐὰν ἀποστρέψητε ὑμεῖς καὶ ἐγκαταλίπητε τὰ προστάγματά μου καὶ τὰς ἐντολάς μου, ἃς ἔδωκα ἐναντίον ὑμῶν, καὶ πορευθῆτε καὶ λατρεύσητε θεοῖς ἑτέροις καὶ προσκυνήσητε αὐτοῖς,

kaì eàn apostrépsēte hymeîs kaì enkatalípēte tà prostágmatá mou kaì tàs entolás mou, hàs édōka enantíon hymō̂n, kaì poreuthē̂te kaì latreúsēte theoîs hetérois kaì proskynḗsēte autoîs,

20
καὶ ἐξαρῶ ὑμᾶς ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα αὐτοῖς, καὶ τὸν οἶκον τοῦτον, ὃν ἡγίασα τῷ ὀνόματί μου, ἀποστρέψω ἐκ προσώπου μου καὶ δώσω αὐτὸν εἰς παραβολὴν καὶ εἰς διήγημα ἐν πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν.

kaì exarō̂ hymâs apò tē̂s gē̂s, hē̂s édōka autoîs, kaì tòn oîkon toûton, hòn hēgíasa tō̂i onómatí mou, apostrépsō ek prosṓpou mou kaì dṓsō autòn eis parabolḕn kaì eis diḗgēma en pâsin toîs éthnesin.

21
καὶ ὁ οἶκος οὗτος ὁ ὑψηλός, πᾶς ὁ διαπορευόμενος αὐτὸν ἐκστήσεται καὶ ἐρεῖ Χάριν τίνος ἐποίησεν κύριος τῇ γῇ ταύτῃ καὶ τῷ οἴκῳ τούτῳ;

kaì ho oîkos hoûtos ho hypsēlós, pâs ho diaporeuómenos autòn ekstḗsetai kaì ereî Chárin tínos epoíēsen kýrios tē̂i gē̂i taútēi kaì tō̂i oíkōi toútōi?

22
καὶ ἐροῦσιν Διότι ἐγκατέλιπον κύριον τὸν θεὸν τῶν πατέρων αὐτῶν τὸν ἐξαγαγόντα αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου καὶ ἀντελάβοντο θεῶν ἑτέρων καὶ προσεκύνησαν αὐτοῖς καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς, διὰ τοῦτο ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς πᾶσαν τὴν κακίαν ταύτην.

kaì eroûsin Dióti enkatélipon kýrion tòn theòn tō̂n patérōn autō̂n tòn exagagónta autoùs ek gē̂s Aigýptou kaì antelábonto theō̂n hetérōn kaì prosekýnēsan autoîs kaì edoúleusan autoîs, dià toûto epḗgagen ep’ autoùs pâsan tḕn kakían taútēn.