Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Rois 14

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν ἔτει δευτέρῳ τῷ Ιωας υἱῷ Ιωαχας βασιλεῖ Ισραηλ καὶ ἐβασίλευσεν Αμεσσιας υἱὸς Ιωας βασιλεὺς Ιουδα.

’En étei deutérōi tō̂i Iōas hyiō̂i Iōachas basileî Israēl kaì ebasíleusen Amessias hyiòs Iōas basileùs Iouda.

2
υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ εἴκοσι καὶ ἐννέα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Ιωαδιν ἐξ Ιερουσαλημ.

hyiòs eíkosi kaì pénte etō̂n ē̂n en tō̂i basileúein autòn kaì eíkosi kaì ennéa étē ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂s mētròs autoû Iōadin ex Ierousalēm.

3
καὶ ἐποίησεν τὸ εὐθὲς ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου, πλὴν οὐχ ὡς Δαυιδ ὁ πατὴρ αὐτοῦ· κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησεν Ιωας ὁ πατὴρ αὐτοῦ, ἐποίησεν·

kaì epoíēsen tò euthès en ophthalmoîs kyríou, plḕn ouch hōs Dauid ho patḕr autoû: katà pánta, hósa epoíēsen Iōas ho patḕr autoû, epoíēsen:

4
πλὴν τὰ ὑψηλὰ οὐκ ἐξῆρεν, ἔτι ὁ λαὸς ἐθυσίαζεν καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς.

plḕn tà hypsēlà ouk exē̂ren, éti ho laòs ethysíazen kaì ethymíōn en toîs hypsēloîs.

5
καὶ ἐγένετο ὅτε κατίσχυσεν ἡ βασιλεία ἐν χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐπάταξεν τοὺς δούλους αὐτοῦ τοὺς πατάξαντας τὸν πατέρα αὐτοῦ·

kaì egéneto hóte katíschysen hē basileía en cheirì autoû, kaì epátaxen toùs doúlous autoû toùs patáxantas tòn patéra autoû:

6
καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν παταξάντων οὐκ ἐθανάτωσεν, καθὼς γέγραπται ἐν βιβλίῳ νόμων Μωυσῆ, ὡς ἐνετείλατο κύριος λέγων Οὐκ ἀποθανοῦνται πατέρες ὑπὲρ υἱῶν, καὶ υἱοὶ οὐκ ἀποθανοῦνται ὑπὲρ πατέρων, ὅτι ἀλλ’ ἢ ἕκαστος ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτοῦ ἀποθανεῖται.

kaì toùs hyioùs tō̂n pataxántōn ouk ethanátōsen, kathṑs gégraptai en biblíōi nómōn Mōysē̂, hōs eneteílato kýrios légōn Ouk apothanoûntai patéres hypèr hyiō̂n, kaì hyioì ouk apothanoûntai hypèr patérōn, hóti all’ ḕ hékastos en taîs hamartíais autoû apothaneîtai.

7
αὐτὸς ἐπάταξεν τὸν Εδωμ ἐν Γαιμελε δέκα χιλιάδας καὶ συνέλαβε τὴν Πέτραν ἐν τῷ πολέμῳ καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτῆς Καθοηλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

autòs epátaxen tòn Edōm en Gaimele déka chiliádas kaì synélabe tḕn Pétran en tō̂i polémōi kaì ekálesen tò ónoma autē̂s Kathoēl héōs tē̂s hēméras taútēs.

8
τότε ἀπέστειλεν Αμεσσιας ἀγγέλους πρὸς Ιωας υἱὸν Ιωαχας υἱοῦ Ιου βασιλέως Ισραηλ λέγων Δεῦρο ὀϕθῶμεν προσώποις.

tóte apésteilen Amessias angélous pròs Iōas hyiòn Iōachas hyioû Iou basiléōs Israēl légōn Deûro ophthō̂men prosṓpois.

9
καὶ ἀπέστειλεν Ιωας βασιλεὺς Ισραηλ πρὸς Αμεσσιαν βασιλέα Ιουδα λέγων ‘Ο ακαν ὁ ἐν τῷ Λιβάνῳ ἀπέστειλεν πρὸς τὴν κέδρον τὴν ἐν τῷ Λιβάνῳ λέγων Δὸς τὴν θυγατέρα σου τῷ υἱῷ μου εἰς γυναῖκα· καὶ διῆλθον τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ τὰ ἐν τῷ Λιβάνῳ καὶ συνεπάτησαν τὸν ακανα.

kaì apésteilen Iōas basileùs Israēl pròs Amessian basiléa Iouda légōn ‘O akan ho en tō̂i Libánōi apésteilen pròs tḕn kédron tḕn en tō̂i Libánōi légōn Dòs tḕn thygatéra sou tō̂i hyiō̂i mou eis gynaîka: kaì diē̂lthon tà thēría toû agroû tà en tō̂i Libánōi kaì synepátēsan tòn akana.

10
τύπτων ἐπάταξας τὴν Ιδουμαίαν, καὶ ἐπῆρέν σε ἡ καρδία σου· ἐνδοξάσθητι καθήμενος ἐν τῷ οἴκῳ σου, καὶ ἵνα τί ἐρίζεις ἐν κακίᾳ σου; καὶ πεσῇ σὺ καὶ Ιουδας μετὰ σοῦ.

týptōn epátaxas tḕn Idoumaían, kaì epē̂rén se hē kardía sou: endoxásthēti kathḗmenos en tō̂i oíkōi sou, kaì hína tí erízeis en kakíāi sou? kaì pesē̂i sỳ kaì Ioudas metà soû.

11
καὶ οὐκ ἤκουσεν Αμεσσιας. καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺς Ισραηλ, καὶ ὤϕθησαν προσώποις αὐτὸς καὶ Αμεσσιας βασιλεὺς Ιουδα ἐν Βαιθσαμυς τῇ τοῦ Ιουδα·

kaì ouk ḗkousen Amessias. kaì anébē ho basileùs Israēl, kaì ṓphthēsan prosṓpois autòs kaì Amessias basileùs Iouda en Baithsamys tē̂i toû Iouda:

12
καὶ ἔπταισεν Ιουδας ἀπὸ προσώπου Ισραηλ, καὶ ἔϕυγεν ἀνὴρ εἰς τὸ σκήνωμα αὐτοῦ·

kaì éptaisen Ioudas apò prosṓpou Israēl, kaì éphygen anḕr eis tò skḗnōma autoû:

13
καὶ τὸν Αμεσσιαν υἱὸν Ιωας υἱοῦ Οχοζιου βασιλέα Ιουδα συνέλαβεν Ιωας υἱὸς Ιωαχας βασιλεὺς Ισραηλ ἐν Βαιθσαμυς. καὶ ἦλθεν εἰς Ιερουσαλημ καὶ καθεῖλεν ἐν τῷ τείχει Ιερουσαλημ ἐν τῇ πύλῃ Εϕραιμ ἕως πύλης τῆς γωνίας τετρακοσίους πήχεις·

kaì tòn Amessian hyiòn Iōas hyioû Ochoziou basiléa Iouda synélaben Iōas hyiòs Iōachas basileùs Israēl en Baithsamys. kaì ē̂lthen eis Ierousalēm kaì katheîlen en tō̂i teíchei Ierousalēm en tē̂i pýlēi Ephraim héōs pýlēs tē̂s gōnías tetrakosíous pḗcheis:

14
καὶ ἔλαβεν τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ εὑρεθέντα ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ ἐν θησαυροῖς οἴκου τοῦ βασιλέως καὶ τοὺς υἱοὺς τῶν συμμίξεων καὶ ἀπέστρεψεν εἰς Σαμάρειαν.

kaì élaben tò chrysíon kaì tò argýrion kaì pánta tà skeúē tà heurethénta en oíkōi kyríou kaì en thēsauroîs oíkou toû basiléōs kaì toùs hyioùs tō̂n symmíxeōn kaì apéstrepsen eis Samáreian.

15
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωας, ὅσα ἐποίησεν ἐν δυναστείᾳ αὐτοῦ, ἃ ἐπολέμησεν μετὰ Αμεσσιου βασιλέως Ιουδα, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Iōas, hósa epoíēsen en dynasteíāi autoû, hà epolémēsen metà Amessiou basiléōs Iouda, ouchì taûta gegramména epì biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n toîs basileûsin Israēl?

16
καὶ ἐκοιμήθη Ιωας μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάϕη ἐν Σαμαρείᾳ μετὰ τῶν βασιλέων Ισραηλ, καὶ ἐβασίλευσεν Ιεροβοαμ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Iōas metà tō̂n patérōn autoû kaì etáphē en Samareíāi metà tō̂n basiléōn Israēl, kaì ebasíleusen Ieroboam hyiòs autoû ant’ autoû.

17
καὶ ἔζησεν Αμεσσιας υἱὸς Ιωας βασιλεὺς Ιουδα μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Ιωας υἱὸν Ιωαχας βασιλέα Ισραηλ πεντεκαίδεκα ἔτη.

kaì ézēsen Amessias hyiòs Iōas basileùs Iouda metà tò apothaneîn Iōas hyiòn Iōachas basiléa Israēl pentekaídeka étē.

18
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Αμεσσιου καὶ πάντα, ἃ ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Amessiou kaì pánta, hà epoíēsen, ouchì taûta gegramména epì biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n toîs basileûsin Iouda?

19
καὶ συνεστράϕησαν ἐπ’ αὐτὸν σύστρεμμα ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἔϕυγεν εἰς Λαχις· καὶ ἀπέστειλαν ὀπίσω αὐτοῦ εἰς Λαχις καὶ ἐθανάτωσαν αὐτὸν ἐκεῖ.

kaì synestráphēsan ep’ autòn sýstremma en Ierousalēm, kaì éphygen eis Lachis: kaì apésteilan opísō autoû eis Lachis kaì ethanátōsan autòn ekeî.

20
καὶ ἦραν αὐτὸν ἐϕ’ ἵππων, καὶ ἐτάϕη ἐν Ιερουσαλημ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ.

kaì ē̂ran autòn eph’ híppōn, kaì etáphē en Ierousalēm metà tō̂n patérōn autoû en pólei Dauid.

21
καὶ ἔλαβεν πᾶς ὁ λαὸς Ιουδα τὸν Αζαριαν – καὶ αὐτὸς υἱὸς ἑκκαίδεκα ἐτῶν – καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Αμεσσιου.

kaì élaben pâs ho laòs Iouda tòn Azarian – kaì autòs hyiòs hekkaídeka etō̂n – kaì ebasíleusan autòn antì toû patròs autoû Amessiou.

22
αὐτὸς ᾠκοδόμησεν τὴν Αιλωθ καὶ ἐπέστρεψεν αὐτὴν τῷ Ιουδα μετὰ τὸ κοιμηθῆναι τὸν βασιλέα μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ.

autòs ōikodómēsen tḕn Ailōth kaì epéstrepsen autḕn tō̂i Iouda metà tò koimēthē̂nai tòn basiléa metà tō̂n patérōn autoû.

23
’Εν ἔτει πεντεκαιδεκάτῳ τοῦ Αμεσσιου υἱοῦ Ιωας βασιλέως Ιουδα ἐβασίλευσεν Ιεροβοαμ υἱὸς Ιωας ἐπὶ Ισραηλ ἐν Σαμαρείᾳ τεσσαράκοντα καὶ ἓν ἔτος.

’En étei pentekaidekátōi toû Amessiou hyioû Iōas basiléōs Iouda ebasíleusen Ieroboam hyiòs Iōas epì Israēl en Samareíāi tessarákonta kaì hèn étos.

24
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου· οὐκ ἀπέστη ἀπὸ πασῶν ἁμαρτιῶν Ιεροβοαμ υἱοῦ Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ.

kaì epoíēsen tò ponēròn enṓpion kyríou: ouk apéstē apò pasō̂n hamartiō̂n Ieroboam hyioû Nabat, hòs exḗmarten tòn Israēl.

25
αὐτὸς ἀπέστησεν τὸ ὅριον Ισραηλ ἀπὸ εἰσόδου Αιμαθ ἕως τῆς θαλάσσης τῆς Αραβα κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου θεοῦ Ισραηλ, ὃ ἐλάλησεν ἐν χειρὶ δούλου αὐτοῦ Ιωνα υἱοῦ Αμαθι τοῦ προϕήτου τοῦ ἐκ Γεθχοβερ.

autòs apéstēsen tò hórion Israēl apò eisódou Aimath héōs tē̂s thalássēs tē̂s Araba katà tò rhē̂ma kyríou theoû Israēl, hò elálēsen en cheirì doúlou autoû Iōna hyioû Amathi toû prophḗtou toû ek Gethchober.

26
ὅτι εἶδεν κύριος τὴν ταπείνωσιν Ισραηλ πικρὰν σϕόδρα καὶ ὀλιγοστοὺς συνεχομένους καὶ ἐσπανισμένους καὶ ἐγκαταλελειμμένους, καὶ οὐκ ἦν ὁ βοηθῶν τῷ Ισραηλ.

hóti eîden kýrios tḕn tapeínōsin Israēl pikràn sphódra kaì oligostoùs synechoménous kaì espanisménous kaì enkataleleimménous, kaì ouk ē̂n ho boēthō̂n tō̂i Israēl.

27
καὶ οὐκ ἐλάλησεν κύριος ἐξαλεῖψαι τὸ σπέρμα Ισραηλ ὑποκάτωθεν τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἔσωσεν αὐτοὺς διὰ χειρὸς Ιεροβοαμ υἱοῦ Ιωας.

kaì ouk elálēsen kýrios exaleîpsai tò spérma Israēl hypokátōthen toû ouranoû kaì ésōsen autoùs dià cheiròs Ieroboam hyioû Iōas.

28
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιεροβοαμ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ αἱ δυναστεῖαι αὐτοῦ, ὅσα ἐπολέμησεν καὶ ὅσα ἐπέστρεψεν τὴν Δαμασκὸν καὶ τὴν Αιμαθ τῷ Ιουδα ἐν Ισραηλ, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ισραηλ;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Ieroboam kaì pánta, hósa epoíēsen, kaì hai dynasteîai autoû, hósa epolémēsen kaì hósa epéstrepsen tḕn Damaskòn kaì tḕn Aimath tō̂i Iouda en Israēl, ouchì taûta gegramména epì biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n toîs basileûsin Israēl?

29
καὶ ἐκοιμήθη Ιεροβοαμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ μετὰ βασιλέων Ισραηλ, καὶ ἐβασίλευσεν Αζαριας υἱὸς Αμεσσιου ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Ieroboam metà tō̂n patérōn autoû metà basiléōn Israēl, kaì ebasíleusen Azarias hyiòs Amessiou antì toû patròs autoû.