Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 2 Kings 21

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Υἱὸς δώδεκα ἐτῶν Μανασσης ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ πεντήκοντα καὶ πέντε ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Οψιβα.

Hyiòs dṓdeka etō̂n Manassēs en tō̂i basileúein autòn kaì pentḗkonta kaì pénte étē ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂i mētrì autoû Opsiba.

2
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου κατὰ τὰ βδελύγματα τῶν ἐθνῶν, ὧν ἐξῆρεν κύριος ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ,

kaì epoíēsen tò ponēròn en ophthalmoîs kyríou katà tà bdelýgmata tō̂n ethnō̂n, hō̂n exē̂ren kýrios apò prosṓpou tō̂n hyiō̂n Israēl,

3
καὶ ἐπέστρεψεν καὶ ᾠκοδόμησεν τὰ ὑψηλά, ἃ κατέσπασεν Εζεκιας ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἀνέστησεν θυσιαστήριον τῇ Βααλ καὶ ἐποίησεν ἄλση, καθὼς ἐποίησεν Αχααβ βασιλεὺς Ισραηλ, καὶ προσεκύνησεν πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐδούλευσεν αὐτοῖς

kaì epéstrepsen kaì ōikodómēsen tà hypsēlá, hà katéspasen Ezekias ho patḕr autoû, kaì anéstēsen thysiastḗrion tē̂i Baal kaì epoíēsen álsē, kathṑs epoíēsen Achaab basileùs Israēl, kaì prosekýnēsen pásēi tē̂i dynámei toû ouranoû kaì edoúleusen autoîs

4
καὶ ᾠκοδόμησεν θυσιαστήριον ἐν οἴκῳ κυρίου, ὡς εἶπεν ’Εν Ιερουσαλημ θήσω τὸ ὄνομά μου,

kaì ōikodómēsen thysiastḗrion en oíkōi kyríou, hōs eîpen ’En Ierousalēm thḗsō tò ónomá mou,

5
καὶ ᾠκοδόμησεν θυσιαστήριον πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ ἐν ταῖς δυσὶν αὐλαῖς οἴκου κυρίου

kaì ōikodómēsen thysiastḗrion pásēi tē̂i dynámei toû ouranoû en taîs dysìn aulaîs oíkou kyríou

6
καὶ διῆγεν τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐν πυρὶ καὶ ἐκληδονίζετο καὶ οἰωνίζετο καὶ ἐποίησεν θελητὴν καὶ γνώστας· ἐπλήθυνεν τοῦ ποιεῖν τὸ πονηρὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου παροργίσαι αὐτόν.

kaì diē̂gen toùs hyioùs autoû en pyrì kaì eklēdonízeto kaì oiōnízeto kaì epoíēsen thelētḕn kaì gnṓstas: eplḗthynen toû poieîn tò ponēròn en ophthalmoîs kyríou parorgísai autón.

7
καὶ ἔθηκεν τὸ γλυπτὸν τοῦ ἄλσους ἐν τῷ οἴκῳ, ᾧ εἶπεν κύριος πρὸς Δαυιδ καὶ πρὸς Σαλωμων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ’Εν τῷ οἴκῳ τούτῳ καὶ ἐν Ιερουσαλημ, ᾗ ἐξελεξάμην ἐκ πασῶν ϕυλῶν Ισραηλ, καὶ θήσω τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ εἰς τὸν αἰῶνα

kaì éthēken tò glyptòn toû álsous en tō̂i oíkōi, hō̂i eîpen kýrios pròs Dauid kaì pròs Salōmōn tòn hyiòn autoû ’En tō̂i oíkōi toútōi kaì en Ierousalēm, hē̂i exelexámēn ek pasō̂n phylō̂n Israēl, kaì thḗsō tò ónomá mou ekeî eis tòn aiō̂na

8
καὶ οὐ προσθήσω τοῦ σαλεῦσαι τὸν πόδα Ισραηλ ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωκα τοῖς πατράσιν αὐτῶν, οἵτινες ϕυλάξουσιν πάντα, ὅσα ἐνετειλάμην κατὰ πᾶσαν τὴν ἐντολήν, ἣν ἐνετείλατο αὐτοῖς ὁ δοῦλός μου Μωυσῆς.

kaì ou prosthḗsō toû saleûsai tòn póda Israēl apò tē̂s gē̂s, hē̂s édōka toîs patrásin autō̂n, hoítines phyláxousin pánta, hósa eneteilámēn katà pâsan tḕn entolḗn, hḕn eneteílato autoîs ho doûlós mou Mōysē̂s.

9
καὶ οὐκ ἤκουσαν, καὶ ἐπλάνησεν αὐτοὺς Μανασσης τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου ὑπὲρ τὰ ἔθνη, ἃ ἠϕάνισεν κύριος ἐκ προσώπου υἱῶν Ισραηλ.

kaì ouk ḗkousan, kaì eplánēsen autoùs Manassēs toû poiē̂sai tò ponēròn en ophthalmoîs kyríou hypèr tà éthnē, hà ēphánisen kýrios ek prosṓpou hyiō̂n Israēl.

10
καὶ ἐλάλησεν κύριος ἐν χειρὶ δούλων αὐτοῦ τῶν προϕητῶν λέγων

kaì elálēsen kýrios en cheirì doúlōn autoû tō̂n prophētō̂n légōn

11
’Ανθ’ ὧν ὅσα ἐποίησεν Μανασσης ὁ βασιλεὺς Ιουδα τὰ βδελύγματα ταῦτα τὰ πονηρὰ ἀπὸ πάντων, ὧν ἐποίησεν ὁ Αμορραῖος ὁ ἔμπροσθεν, καὶ ἐξήμαρτεν καί γε Ιουδα ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν,

’Anth’ hō̂n hósa epoíēsen Manassēs ho basileùs Iouda tà bdelýgmata taûta tà ponērà apò pántōn, hō̂n epoíēsen ho Amorraîos ho émprosthen, kaì exḗmarten kaí ge Iouda en toîs eidṓlois autō̂n,

12
οὐχ οὕτως, τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ ’Ιδοὺ ἐγὼ ϕέρω κακὰ ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ ἐπὶ Ιουδα, ὥστε παντὸς ἀκούοντος ἠχήσει ἀμϕότερα τὰ ὦτα αὐτοῦ,

ouch hoútōs, táde légei kýrios ho theòs Israēl ’Idoù egṑ phérō kakà epì Ierousalēm kaì epì Iouda, hṓste pantòs akoúontos ēchḗsei amphótera tà ō̂ta autoû,

13
καὶ ἐκτενῶ ἐπὶ Ιερουσαλημ τὸ μέτρον Σαμαρείας καὶ τὸ στάθμιον οἴκου Αχααβ καὶ ἀπαλείψω τὴν Ιερουσαλημ, καθὼς ἀπαλείϕεται ὁ ἀλάβαστρος ἀπαλειϕόμενος καὶ καταστρέϕεται ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ,

kaì ektenō̂ epì Ierousalēm tò métron Samareías kaì tò státhmion oíkou Achaab kaì apaleípsō tḕn Ierousalēm, kathṑs apaleíphetai ho alábastros apaleiphómenos kaì katastréphetai epì prósōpon autoû,

14
καὶ ἀπώσομαι τὸ ὑπόλειμμα τῆς κληρονομίας μου καὶ παραδώσω αὐτοὺς εἰς χεῖρας ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ ἔσονται εἰς διαρπαγὴν καὶ εἰς προνομὴν πᾶσιν τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν,

kaì apṓsomai tò hypóleimma tē̂s klēronomías mou kaì paradṓsō autoùs eis cheîras echthrō̂n autō̂n, kaì ésontai eis diarpagḕn kaì eis pronomḕn pâsin toîs echthroîs autō̂n,

15
ἀνθ’ ὧν ὅσα ἐποίησαν τὸ πονηρὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς μου καὶ ἦσαν παροργίζοντές με ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἐξήγαγον τοὺς πατέρας αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

anth’ hō̂n hósa epoíēsan tò ponēròn en ophthalmoîs mou kaì ē̂san parorgízontés me apò tē̂s hēméras, hē̂s exḗgagon toùs patéras autō̂n ex Aigýptou, kaì héōs tē̂s hēméras taútēs.

16
καί γε αἷμα ἀθῷον ἐξέχεεν Μανασσης πολὺ σϕόδρα, ἕως οὗ ἔπλησεν τὴν Ιερουσαλημ στόμα εἰς στόμα, πλὴν τῶν ἁμαρτιῶν αὐτοῦ, ὧν ἐξήμαρτεν τὸν Ιουδαν τοῦ ποιῆσαι τὸ πονηρὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου.

kaí ge haîma athō̂ion exécheen Manassēs polỳ sphódra, héōs hoû éplēsen tḕn Ierousalēm stóma eis stóma, plḕn tō̂n hamartiō̂n autoû, hō̂n exḗmarten tòn Ioudan toû poiē̂sai tò ponēròn en ophthalmoîs kyríou.

17
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Μανασση καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, καὶ ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ, ἣν ἥμαρτεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Manassē kaì pánta, hósa epoíēsen, kaì hē hamartía autoû, hḕn hḗmarten, ouchì taûta gegramména epì biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n toîs basileûsin Iouda?

18
καὶ ἐκοιμήθη Μανασσης μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάϕη ἐν τῷ κήπῳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ, ἐν κήπῳ Οζα, καὶ ἐβασίλευσεν Αμων υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Manassēs metà tō̂n patérōn autoû kaì etáphē en tō̂i kḗpōi toû oíkou autoû, en kḗpōi Oza, kaì ebasíleusen Amōn hyiòs autoû ant’ autoû.

19
Υἱὸς εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν Αμων ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ δύο ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Μεσολλαμ θυγάτηρ Αρους ἐξ Ιετεβα.

Hyiòs eíkosi kaì dýo etō̂n Amōn en tō̂i basileúein autòn kaì dýo étē ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂i mētrì autoû Mesollam thygátēr Arous ex Ieteba.

20
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου, καθὼς ἐποίησεν Μανασσης ὁ πατὴρ αὐτοῦ,

kaì epoíēsen tò ponēròn en ophthalmoîs kyríou, kathṑs epoíēsen Manassēs ho patḕr autoû,

21
καὶ ἐπορεύθη ἐν πάσῃ ὁδῷ, ᾗ ἐπορεύθη ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐλάτρευσεν τοῖς εἰδώλοις, οἷς ἐλάτρευσεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ προσεκύνησεν αὐτοῖς

kaì eporeúthē en pásēi hodō̂i, hē̂i eporeúthē ho patḕr autoû, kaì elátreusen toîs eidṓlois, hoîs elátreusen ho patḕr autoû, kaì prosekýnēsen autoîs

22
καὶ ἐγκατέλιπεν τὸν κύριον θεὸν τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ κυρίου.

kaì enkatélipen tòn kýrion theòn tō̂n patérōn autoû kaì ouk eporeúthē en hodō̂i kyríou.

23
καὶ συνεστράϕησαν οἱ παῖδες Αμων πρὸς αὐτὸν καὶ ἐθανάτωσαν τὸν βασιλέα ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ.

kaì synestráphēsan hoi paîdes Amōn pròs autòn kaì ethanátōsan tòn basiléa en tō̂i oíkōi autoû.

24
καὶ ἐπάταξεν πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς πάντας τοὺς συστραϕέντας ἐπὶ τὸν βασιλέα Αμων, καὶ ἐβασίλευσεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν Ιωσιαν υἱὸν αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì epátaxen pâs ho laòs tē̂s gē̂s pántas toùs systraphéntas epì tòn basiléa Amōn, kaì ebasíleusen ho laòs tē̂s gē̂s tòn Iōsian hyiòn autoû ant’ autoû.

25
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Αμων, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Amōn, hósa epoíēsen, ouk idoù taûta gegramména epì biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n toîs basileûsin Iouda?

26
καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάϕῳ αὐτοῦ ἐν τῷ κήπῳ Οζα, καὶ ἐβασίλευσεν Ιωσιας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì éthapsan autòn en tō̂i táphōi autoû en tō̂i kḗpōi Oza, kaì ebasíleusen Iōsias hyiòs autoû ant’ autoû.