Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Rois 23

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς καὶ συνήγαγεν πρὸς ἑαυτὸν πάντας τοὺς πρεσβυτέρους Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ.

Kaì apésteilen ho basileùs kaì synḗgagen pròs heautòn pántas toùs presbytérous Iouda kaì Ierousalēm.

2
καὶ ἀνέβη ὁ βασιλεὺς εἰς οἶκον κυρίου καὶ πᾶς ἀνὴρ Ιουδα καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν Ιερουσαλημ μετ’ αὐτοῦ καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ προϕῆται καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀπὸ μικροῦ καὶ ἕως μεγάλου, καὶ ἀνέγνω ἐν ὠσὶν αὐτῶν πάντας τοὺς λόγους τοῦ βιβλίου τῆς διαθήκης τοῦ εὑρεθέντος ἐν οἴκῳ κυρίου.

kaì anébē ho basileùs eis oîkon kyríou kaì pâs anḕr Iouda kaì pántes hoi katoikoûntes en Ierousalēm met’ autoû kaì hoi hiereîs kaì hoi prophē̂tai kaì pâs ho laòs apò mikroû kaì héōs megálou, kaì anégnō en ōsìn autō̂n pántas toùs lógous toû biblíou tē̂s diathḗkēs toû heurethéntos en oíkōi kyríou.

3
καὶ ἔστη ὁ βασιλεὺς πρὸς τὸν στῦλον καὶ διέθετο διαθήκην ἐνώπιον κυρίου τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω κυρίου καὶ τοῦ ϕυλάσσειν τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ καὶ τὰ μαρτύρια αὐτοῦ καὶ τὰ δικαιώματα αὐτοῦ ἐν πάσῃ καρδίᾳ καὶ ἐν πάσῃ ψυχῇ τοῦ ἀναστῆσαι τοὺς λόγους τῆς διαθήκης ταύτης, τὰ γεγραμμένα ἐπὶ τὸ βιβλίον τοῦτο· καὶ ἔστη πᾶς ὁ λαὸς ἐν τῇ διαθήκῃ.

kaì éstē ho basileùs pròs tòn stŷlon kaì diétheto diathḗkēn enṓpion kyríou toû poreúesthai opísō kyríou kaì toû phylássein tàs entolàs autoû kaì tà martýria autoû kaì tà dikaiṓmata autoû en pásēi kardíāi kaì en pásēi psychē̂i toû anastē̂sai toùs lógous tē̂s diathḗkēs taútēs, tà gegramména epì tò biblíon toûto: kaì éstē pâs ho laòs en tē̂i diathḗkēi.

4
καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς τῷ Χελκια τῷ ἱερεῖ τῷ μεγάλῳ καὶ τοῖς ἱερεῦσιν τῆς δευτερώσεως καὶ τοῖς ϕυλάσσουσιν τὸν σταθμὸν τοῦ ἐξαγαγεῖν ἐκ τοῦ ναοῦ κυρίου πάντα τὰ σκεύη τὰ πεποιημένα τῷ Βααλ καὶ τῷ ἄλσει καὶ πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέκαυσεν αὐτὰ ἔξω Ιερουσαλημ ἐν σαδημωθ Κεδρων καὶ ἔλαβεν τὸν χοῦν αὐτῶν εἰς Βαιθηλ.

kaì eneteílato ho basileùs tō̂i Chelkia tō̂i hiereî tō̂i megálōi kaì toîs hiereûsin tē̂s deuterṓseōs kaì toîs phylássousin tòn stathmòn toû exagageîn ek toû naoû kyríou pánta tà skeúē tà pepoiēména tō̂i Baal kaì tō̂i álsei kaì pásēi tē̂i dynámei toû ouranoû kaì katékausen autà éxō Ierousalēm en sadēmōth Kedrōn kaì élaben tòn choûn autō̂n eis Baithēl.

5
καὶ κατέπαυσεν τοὺς χωμαριμ, οὓς ἔδωκαν βασιλεῖς Ιουδα καὶ ἐθυμίων ἐν τοῖς ὑψηλοῖς καὶ ἐν ταῖς πόλεσιν Ιουδα καὶ τοῖς περικύκλῳ Ιερουσαλημ, καὶ τοὺς θυμιῶντας τῷ Βααλ καὶ τῷ ἡλίῳ καὶ τῇ σελήνῃ καὶ τοῖς μαζουρωθ καὶ πάσῃ τῇ δυνάμει τοῦ οὐρανοῦ.

kaì katépausen toùs chōmarim, hoùs édōkan basileîs Iouda kaì ethymíōn en toîs hypsēloîs kaì en taîs pólesin Iouda kaì toîs perikýklōi Ierousalēm, kaì toùs thymiō̂ntas tō̂i Baal kaì tō̂i hēlíōi kaì tē̂i selḗnēi kaì toîs mazourōth kaì pásēi tē̂i dynámei toû ouranoû.

6
καὶ ἐξήνεγκεν τὸ ἄλσος ἐξ οἴκου κυρίου ἔξωθεν Ιερουσαλημ εἰς τὸν χειμάρρουν Κεδρων καὶ κατέκαυσεν αὐτὸν ἐν τῷ χειμάρρῳ Κεδρων καὶ ἐλέπτυνεν εἰς χοῦν καὶ ἔρριψεν τὸν χοῦν αὐτοῦ εἰς τὸν τάϕον τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ.

kaì exḗnenken tò álsos ex oíkou kyríou éxōthen Ierousalēm eis tòn cheimárroun Kedrōn kaì katékausen autòn en tō̂i cheimárrōi Kedrōn kaì eléptynen eis choûn kaì érripsen tòn choûn autoû eis tòn táphon tō̂n hyiō̂n toû laoû.

7
καὶ καθεῖλεν τὸν οἶκον τῶν καδησιμ τῶν ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου, οὗ αἱ γυναῖκες ὕϕαινον ἐκεῖ χεττιιν τῷ ἄλσει.

kaì katheîlen tòn oîkon tō̂n kadēsim tō̂n en tō̂i oíkōi kyríou, hoû hai gynaîkes hýphainon ekeî chettiin tō̂i álsei.

8
καὶ ἀνήγαγεν πάντας τοὺς ἱερεῖς ἐκ πόλεων Ιουδα καὶ ἐμίανεν τὰ ὑψηλά, οὗ ἐθυμίασαν ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς, ἀπὸ Γαβαα καὶ ἕως Βηρσαβεε. καὶ καθεῖλεν τὸν οἶκον τῶν πυλῶν τὸν παρὰ τὴν θύραν τῆς πύλης Ιησου ἄρχοντος τῆς πόλεως, τῶν ἐξ ἀριστερῶν ἀνδρὸς ἐν τῇ πύλῃ τῆς πόλεως.

kaì anḗgagen pántas toùs hiereîs ek póleōn Iouda kaì emíanen tà hypsēlá, hoû ethymíasan ekeî hoi hiereîs, apò Gabaa kaì héōs Bērsabee. kaì katheîlen tòn oîkon tō̂n pylō̂n tòn parà tḕn thýran tē̂s pýlēs Iēsou árchontos tē̂s póleōs, tō̂n ex aristerō̂n andròs en tē̂i pýlēi tē̂s póleōs.

9
πλὴν οὐκ ἀνέβησαν οἱ ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν πρὸς τὸ θυσιαστήριον κυρίου ἐν Ιερουσαλημ, ὅτι εἰ μὴ ἔϕαγον ἄζυμα ἐν μέσῳ τῶν ἀδελϕῶν αὐτῶν.

plḕn ouk anébēsan hoi hiereîs tō̂n hypsēlō̂n pròs tò thysiastḗrion kyríou en Ierousalēm, hóti ei mḕ éphagon ázyma en mésōi tō̂n adelphō̂n autō̂n.

10
καὶ ἐμίανεν τὸν Ταϕεθ τὸν ἐν ϕάραγγι υἱοῦ Εννομ τοῦ διάγειν ἄνδρα τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἄνδρα τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Μολοχ ἐν πυρί.

kaì emíanen tòn Tapheth tòn en phárangi hyioû Ennom toû diágein ándra tòn hyiòn autoû kaì ándra tḕn thygatéra autoû tō̂i Moloch en pyrí.

11
καὶ κατέπαυσεν τοὺς ἵππους, οὓς ἔδωκαν βασιλεῖς Ιουδα τῷ ἡλίῳ ἐν τῇ εἰσόδῳ οἴκου κυρίου εἰς τὸ γαζοϕυλάκιον Ναθαν βασιλέως τοῦ εὐνούχου ἐν ϕαρουριμ, καὶ τὸ ἅρμα τοῦ ἡλίου κατέκαυσεν πυρί.

kaì katépausen toùs híppous, hoùs édōkan basileîs Iouda tō̂i hēlíōi en tē̂i eisódōi oíkou kyríou eis tò gazophylákion Nathan basiléōs toû eunoúchou en pharourim, kaì tò hárma toû hēlíou katékausen pyrí.

12
καὶ τὰ θυσιαστήρια τὰ ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ ὑπερῴου Αχαζ, ἃ ἐποίησαν βασιλεῖς Ιουδα, καὶ τὰ θυσιαστήρια, ἃ ἐποίησεν Μανασσης ἐν ταῖς δυσὶν αὐλαῖς οἴκου κυρίου, καὶ καθεῖλεν ὁ βασιλεὺς καὶ κατέσπασεν ἐκεῖθεν καὶ ἔρριψεν τὸν χοῦν αὐτῶν εἰς τὸν χειμάρρουν Κεδρων.

kaì tà thysiastḗria tà epì toû dṓmatos toû hyperṓiou Achaz, hà epoíēsan basileîs Iouda, kaì tà thysiastḗria, hà epoíēsen Manassēs en taîs dysìn aulaîs oíkou kyríou, kaì katheîlen ho basileùs kaì katéspasen ekeîthen kaì érripsen tòn choûn autō̂n eis tòn cheimárroun Kedrōn.

13
καὶ τὸν οἶκον τὸν ἐπὶ πρόσωπον Ιερουσαλημ τὸν ἐκ δεξιῶν τοῦ ὄρους τοῦ Μοσοαθ, ὃν ᾠκοδόμησεν Σαλωμων βασιλεὺς Ισραηλ τῇ ’Αστάρτῃ προσοχθίσματι Σιδωνίων καὶ τῷ Χαμως προσοχθίσματι Μωαβ καὶ τῷ Μολχολ βδελύγματι υἱῶν Αμμων, ἐμίανεν ὁ βασιλεύς.

kaì tòn oîkon tòn epì prósōpon Ierousalēm tòn ek dexiō̂n toû órous toû Mosoath, hòn ōikodómēsen Salōmōn basileùs Israēl tē̂i ’Astártēi prosochthísmati Sidōníōn kaì tō̂i Chamōs prosochthísmati Mōab kaì tō̂i Molchol bdelýgmati hyiō̂n Ammōn, emíanen ho basileús.

14
καὶ συνέτριψεν τὰς στήλας καὶ ἐξωλέθρευσεν τὰ ἄλση καὶ ἔπλησεν τοὺς τόπους αὐτῶν ὀστέων ἀνθρώπων.

kaì synétripsen tàs stḗlas kaì exōléthreusen tà álsē kaì éplēsen toùs tópous autō̂n ostéōn anthrṓpōn.

15
καί γε τὸ θυσιαστήριον τὸ ἐν Βαιθηλ, τὸ ὑψηλόν, ὃ ἐποίησεν Ιεροβοαμ υἱὸς Ναβατ, ὃς ἐξήμαρτεν τὸν Ισραηλ, καί γε τὸ θυσιαστήριον ἐκεῖνο καὶ τὸ ὑψηλὸν κατέσπασεν καὶ συνέτριψεν τοὺς λίθους αὐτοῦ καὶ ἐλέπτυνεν εἰς χοῦν καὶ κατέκαυσεν τὸ ἄλσος.

kaí ge tò thysiastḗrion tò en Baithēl, tò hypsēlón, hò epoíēsen Ieroboam hyiòs Nabat, hòs exḗmarten tòn Israēl, kaí ge tò thysiastḗrion ekeîno kaì tò hypsēlòn katéspasen kaì synétripsen toùs líthous autoû kaì eléptynen eis choûn kaì katékausen tò álsos.

16
καὶ ἐξένευσεν Ιωσιας καὶ εἶδεν τοὺς τάϕους τοὺς ὄντας ἐκεῖ ἐν τῇ πόλει καὶ ἀπέστειλεν καὶ ἔλαβεν τὰ ὀστᾶ ἐκ τῶν τάϕων καὶ κατέκαυσεν ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐμίανεν αὐτὸ κατὰ τὸ ῥῆμα κυρίου, ὃ ἐλάλησεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐν τῷ ἑστάναι Ιεροβοαμ ἐν τῇ ἑορτῇ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον. καὶ ἐπιστρέψας ἦρεν τοὺς ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τὸν τάϕον τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ τοῦ λαλήσαντος τοὺς λόγους τούτους

kaì exéneusen Iōsias kaì eîden toùs táphous toùs óntas ekeî en tē̂i pólei kaì apésteilen kaì élaben tà ostâ ek tō̂n táphōn kaì katékausen epì tò thysiastḗrion kaì emíanen autò katà tò rhē̂ma kyríou, hò elálēsen ho ánthrōpos toû theoû en tō̂i hestánai Ieroboam en tē̂i heortē̂i epì tò thysiastḗrion. kaì epistrépsas ē̂ren toùs ophthalmoùs autoû epì tòn táphon toû anthrṓpou toû theoû toû lalḗsantos toùs lógous toútous

17
καὶ εἶπεν Τί τὸ σκόπελον ἐκεῖνο, ὃ ἐγὼ ὁρῶ; καὶ εἶπον αὐτῷ οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ‘Ο ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἐστιν ὁ ἐξεληλυθὼς ἐξ Ιουδα καὶ ἐπικαλεσάμενος τοὺς λόγους τούτους, οὓς ἐπεκαλέσατο ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον Βαιθηλ.

kaì eîpen Tí tò skópelon ekeîno, hò egṑ horō̂? kaì eîpon autō̂i hoi ándres tē̂s póleōs ‘O ánthrōpos toû theoû estin ho exelēlythṑs ex Iouda kaì epikalesámenos toùs lógous toútous, hoùs epekalésato epì tò thysiastḗrion Baithēl.

18
καὶ εἶπεν ῎Αϕετε αὐτό, ἀνὴρ μὴ κινησάτω τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ· καὶ ἐρρύσθησαν τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ μετὰ τῶν ὀστῶν τοῦ προϕήτου τοῦ ἥκοντος ἐκ Σαμαρείας.

kaì eîpen ῎Aphete autó, anḕr mḕ kinēsátō tà ostâ autoû: kaì errýsthēsan tà ostâ autoû metà tō̂n ostō̂n toû prophḗtou toû hḗkontos ek Samareías.

19
καί γε εἰς πάντας τοὺς οἴκους τῶν ὑψηλῶν τοὺς ἐν ταῖς πόλεσιν Σαμαρείας, οὓς ἐποίησαν βασιλεῖς Ισραηλ παροργίζειν κύριον, ἀπέστησεν Ιωσιας καὶ ἐποίησεν ἐν αὐτοῖς πάντα τὰ ἔργα, ἃ ἐποίησεν ἐν Βαιθηλ.

kaí ge eis pántas toùs oíkous tō̂n hypsēlō̂n toùs en taîs pólesin Samareías, hoùs epoíēsan basileîs Israēl parorgízein kýrion, apéstēsen Iōsias kaì epoíēsen en autoîs pánta tà érga, hà epoíēsen en Baithēl.

20
καὶ ἐθυσίασεν πάντας τοὺς ἱερεῖς τῶν ὑψηλῶν τοὺς ὄντας ἐκεῖ ἐπὶ τῶν θυσιαστηρίων καὶ κατέκαυσεν τὰ ὀστᾶ τῶν ἀνθρώπων ἐπ’ αὐτά· καὶ ἐπεστράϕη εἰς Ιερουσαλημ.

kaì ethysíasen pántas toùs hiereîs tō̂n hypsēlō̂n toùs óntas ekeî epì tō̂n thysiastēríōn kaì katékausen tà ostâ tō̂n anthrṓpōn ep’ autá: kaì epestráphē eis Ierousalēm.

21
Καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς παντὶ τῷ λαῷ λέγων Ποιήσατε τὸ πασχα τῷ κυρίῳ θεῷ ἡμῶν, καθὼς γέγραπται ἐπὶ βιβλίου τῆς διαθήκης ταύτης·

Kaì eneteílato ho basileùs pantì tō̂i laō̂i légōn Poiḗsate tò pascha tō̂i kyríōi theō̂i hēmō̂n, kathṑs gégraptai epì biblíou tē̂s diathḗkēs taútēs:

22
ὅτι οὐκ ἐγενήθη τὸ πασχα τοῦτο ἀϕ’ ἡμερῶν τῶν κριτῶν, οἳ ἔκρινον τὸν Ισραηλ, καὶ πάσας τὰς ἡμέρας βασιλέων Ισραηλ καὶ βασιλέων Ιουδα,

hóti ouk egenḗthē tò pascha toûto aph’ hēmerō̂n tō̂n kritō̂n, hoì ékrinon tòn Israēl, kaì pásas tàs hēméras basiléōn Israēl kaì basiléōn Iouda,

23
ὅτι ἀλλ’ ἢ τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει τοῦ βασιλέως Ιωσια ἐγενήθη τὸ πασχα τῷ κυρίῳ ἐν Ιερουσαλημ.

hóti all’ ḕ tō̂i oktōkaidekátōi étei toû basiléōs Iōsia egenḗthē tò pascha tō̂i kyríōi en Ierousalēm.

24
καί γε τοὺς θελητὰς καὶ τοὺς γνωριστὰς καὶ τὰ θεραϕιν καὶ τὰ εἴδωλα καὶ πάντα τὰ προσοχθίσματα τὰ γεγονότα ἐν γῇ Ιουδα καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἐξῆρεν ὁ βασιλεὺς Ιωσιας, ἵνα στήσῃ τοὺς λόγους τοῦ νόμου τοὺς γεγραμμένους ἐπὶ τοῦ βιβλίου, οὗ εὗρεν Χελκιας ὁ ἱερεὺς ἐν οἴκῳ κυρίου.

kaí ge toùs thelētàs kaì toùs gnōristàs kaì tà theraphin kaì tà eídōla kaì pánta tà prosochthísmata tà gegonóta en gē̂i Iouda kaì en Ierousalēm exē̂ren ho basileùs Iōsias, hína stḗsēi toùs lógous toû nómou toùs gegramménous epì toû biblíou, hoû heûren Chelkias ho hiereùs en oíkōi kyríou.

25
ὅμοιος αὐτῷ οὐκ ἐγενήθη ἔμπροσθεν αὐτοῦ βασιλεύς, ὃς ἐπέστρεψεν πρὸς κύριον ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ ψυχῇ αὐτοῦ καὶ ἐν ὅλῃ ἰσχύι αὐτοῦ κατὰ πάντα τὸν νόμον Μωυσῆ, καὶ μετ’ αὐτὸν οὐκ ἀνέστη ὅμοιος αὐτῷ.

hómoios autō̂i ouk egenḗthē émprosthen autoû basileús, hòs epéstrepsen pròs kýrion en hólēi kardíāi autoû kaì en hólēi psychē̂i autoû kaì en hólēi ischýi autoû katà pánta tòn nómon Mōysē̂, kaì met’ autòn ouk anéstē hómoios autō̂i.

26
πλὴν οὐκ ἀπεστράϕη κύριος ἀπὸ θυμοῦ ὀργῆς αὐτοῦ τοῦ μεγάλου, οὗ ἐθυμώθη ὀργὴ αὐτοῦ ἐν τῷ Ιουδα ἐπὶ τοὺς παροργισμούς, οὓς παρώργισεν αὐτὸν Μανασσης.

plḕn ouk apestráphē kýrios apò thymoû orgē̂s autoû toû megálou, hoû ethymṓthē orgḕ autoû en tō̂i Iouda epì toùs parorgismoús, hoùs parṓrgisen autòn Manassēs.

27
καὶ εἶπεν κύριος Καί γε τὸν Ιουδαν ἀποστήσω ἀπὸ τοῦ προσώπου μου, καθὼς ἀπέστησα τὸν Ισραηλ, καὶ ἀπώσομαι τὴν πόλιν ταύτην, ἣν ἐξελεξάμην, τὴν Ιερουσαλημ, καὶ τὸν οἶκον, οὗ εἶπον ῎Εσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ.

kaì eîpen kýrios Kaí ge tòn Ioudan apostḗsō apò toû prosṓpou mou, kathṑs apéstēsa tòn Israēl, kaì apṓsomai tḕn pólin taútēn, hḕn exelexámēn, tḕn Ierousalēm, kaì tòn oîkon, hoû eîpon ῎Estai tò ónomá mou ekeî.

28
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωσιου καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐχὶ ταῦτα γεγραμμένα ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Iōsiou kaì pánta, hósa epoíēsen, ouchì taûta gegramména epì biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n toîs basileûsin Iouda?

29
ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἀνέβη Φαραω Νεχαω βασιλεὺς Αἰγύπτου ἐπὶ βασιλέα ’Ασσυρίων ἐπὶ ποταμὸν Εὐϕράτην· καὶ ἐπορεύθη Ιωσιας εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ, καὶ ἐθανάτωσεν αὐτὸν Νεχαω ἐν Μαγεδδω ἐν τῷ ἰδεῖν αὐτόν.

en dè taîs hēmérais autoû anébē Pharaō Nechaō basileùs Aigýptou epì basiléa ’Assyríōn epì potamòn Euphrátēn: kaì eporeúthē Iōsias eis apantḕn autoû, kaì ethanátōsen autòn Nechaō en Mageddō en tō̂i ideîn autón.

30
καὶ ἐπεβίβασαν αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ νεκρὸν ἐκ Μαγεδδω καὶ ἤγαγον αὐτὸν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἔθαψαν αὐτὸν ἐν τῷ τάϕῳ αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ, καὶ ἔλαβεν ὁ λαὸς τῆς γῆς τὸν Ιωαχας υἱὸν Ιωσιου καὶ ἔχρισαν αὐτὸν καὶ ἐβασίλευσαν αὐτὸν ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ.

kaì epebíbasan autòn hoi paîdes autoû nekròn ek Mageddō kaì ḗgagon autòn eis Ierousalēm kaì éthapsan autòn en tō̂i táphōi autoû en pólei Dauid, kaì élaben ho laòs tē̂s gē̂s tòn Iōachas hyiòn Iōsiou kaì échrisan autòn kaì ebasíleusan autòn antì toû patròs autoû.

31
Υἱὸς εἴκοσι καὶ τριῶν ἐτῶν ἦν Ιωαχας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ τρίμηνον ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Αμιταλ θυγάτηρ Ιερεμιου ἐκ Λεμνα.

Hyiòs eíkosi kaì triō̂n etō̂n ē̂n Iōachas en tō̂i basileúein autòn kaì trímēnon ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂i mētrì autoû Amital thygátēr Ieremiou ek Lemna.

32
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ.

kaì epoíēsen tò ponēròn en ophthalmoîs kyríou katà pánta, hósa epoíēsan hoi patéres autoû.

33
καὶ μετέστησεν αὐτὸν Φαραω Νεχαω ἐν Δεβλαθα ἐν γῇ Εμαθ τοῦ μὴ βασιλεύειν ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἔδωκεν ζημίαν ἐπὶ τὴν γῆν ἑκατὸν τάλαντα ἀργυρίου καὶ ἑκατὸν τάλαντα χρυσίου.

kaì metéstēsen autòn Pharaō Nechaō en Deblatha en gē̂i Emath toû mḕ basileúein en Ierousalēm kaì édōken zēmían epì tḕn gē̂n hekatòn tálanta argyríou kaì hekatòn tálanta chrysíou.

34
καὶ ἐβασίλευσεν Φαραω Νεχαω ἐπ’ αὐτοὺς τὸν Ελιακιμ υἱὸν Ιωσιου βασιλέως Ιουδα ἀντὶ Ιωσιου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ καὶ ἐπέστρεψεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιωακιμ· καὶ τὸν Ιωαχας ἔλαβεν καὶ εἰσήνεγκεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ.

kaì ebasíleusen Pharaō Nechaō ep’ autoùs tòn Eliakim hyiòn Iōsiou basiléōs Iouda antì Iōsiou toû patròs autoû kaì epéstrepsen tò ónoma autoû Iōakim: kaì tòn Iōachas élaben kaì eisḗnenken eis Aígypton, kaì apéthanen ekeî.

35
καὶ τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον ἔδωκεν Ιωακιμ τῷ Φαραω· πλὴν ἐτιμογράϕησεν τὴν γῆν τοῦ δοῦναι τὸ ἀργύριον ἐπὶ στόματος Φαραω, ἀνὴρ κατὰ τὴν συντίμησιν αὐτοῦ ἔδωκαν τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον μετὰ τοῦ λαοῦ τῆς γῆς δοῦναι τῷ Φαραω Νεχαω.

kaì tò argýrion kaì tò chrysíon édōken Iōakim tō̂i Pharaō: plḕn etimográphēsen tḕn gē̂n toû doûnai tò argýrion epì stómatos Pharaō, anḕr katà tḕn syntímēsin autoû édōkan tò argýrion kaì tò chrysíon metà toû laoû tē̂s gē̂s doûnai tō̂i Pharaō Nechaō.

36
Υἱὸς εἴκοσι καὶ πέντε ἐτῶν Ιωακιμ ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἕνδεκα ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῇ μητρὶ αὐτοῦ Ιελδαϕ θυγάτηρ Φεδεϊα ἐκ Ρουμα.

Hyiòs eíkosi kaì pénte etō̂n Iōakim en tō̂i basileúein autòn kaì héndeka étē ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂i mētrì autoû Ieldaph thygátēr Phedeïa ek Rouma.

37
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου κατὰ πάντα, ὅσα ἐποίησαν οἱ πατέρες αὐτοῦ.

kaì epoíēsen tò ponēròn en ophthalmoîs kyríou katà pánta, hósa epoíēsan hoi patéres autoû.