Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta 2 Kings 25

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ἔτει τῷ ἐνάτῳ τῆς βασιλείας αὐτοῦ ἐν τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ ἦλθεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ ἐπὶ Ιερουσαλημ καὶ παρενέβαλεν ἐπ’ αὐτὴν καὶ ᾠκοδόμησεν ἐπ’ αὐτὴν περίτειχος κύκλῳ.

kaì egenḗthē en tō̂i étei tō̂i enátōi tē̂s basileías autoû en tō̂i mēnì tō̂i dekátōi ē̂lthen Nabouchodonosor basileùs Babylō̂nos kaì pâsa hē dýnamis autoû epì Ierousalēm kaì parenébalen ep’ autḕn kaì ōikodómēsen ep’ autḕn períteichos kýklōi.

2
καὶ ἦλθεν ἡ πόλις ἐν περιοχῇ ἕως τοῦ ἑνδεκάτου ἔτους τοῦ βασιλέως Σεδεκιου·

kaì ē̂lthen hē pólis en periochē̂i héōs toû hendekátou étous toû basiléōs Sedekiou:

3
ἐνάτῃ τοῦ μηνὸς καὶ ἐνίσχυσεν ὁ λιμὸς ἐν τῇ πόλει, καὶ οὐκ ἦσαν ἄρτοι τῷ λαῷ τῆς γῆς.

enátēi toû mēnòs kaì eníschysen ho limòs en tē̂i pólei, kaì ouk ē̂san ártoi tō̂i laō̂i tē̂s gē̂s.

4
καὶ ἐρράγη ἡ πόλις, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες τοῦ πολέμου ἐξῆλθον νυκτὸς ὁδὸν πύλης τῆς ἀνὰ μέσον τῶν τειχέων, αὕτη ἥ ἐστιν τοῦ κήπου τοῦ βασιλέως, καὶ οἱ Χαλδαῖοι ἐπὶ τὴν πόλιν κύκλῳ. καὶ ἐπορεύθη ὁδὸν τὴν Αραβα,

kaì errágē hē pólis, kaì pántes hoi ándres toû polémou exē̂lthon nyktòs hodòn pýlēs tē̂s anà méson tō̂n teichéōn, haútē hḗ estin toû kḗpou toû basiléōs, kaì hoi Chaldaîoi epì tḕn pólin kýklōi. kaì eporeúthē hodòn tḕn Araba,

5
καὶ ἐδίωξεν ἡ δύναμις τῶν Χαλδαίων ὀπίσω τοῦ βασιλέως καὶ κατέλαβον αὐτὸν ἐν Αραβωθ Ιεριχω, καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ διεσπάρη ἐπάνωθεν αὐτοῦ.

kaì edíōxen hē dýnamis tō̂n Chaldaíōn opísō toû basiléōs kaì katélabon autòn en Arabōth Ierichō, kaì pâsa hē dýnamis autoû diespárē epánōthen autoû.

6
καὶ συνέλαβον τὸν βασιλέα καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Δεβλαθα, καὶ ἐλάλησεν μετ’ αὐτοῦ κρίσιν·

kaì synélabon tòn basiléa kaì ḗgagon autòn pròs tòn basiléa Babylō̂nos eis Deblatha, kaì elálēsen met’ autoû krísin:

7
καὶ τοὺς υἱοὺς Σεδεκιου ἔσϕαξεν κατ’ ὀϕθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ τοὺς ὀϕθαλμοὺς Σεδεκιου ἐξετύϕλωσεν καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν πέδαις καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα.

kaì toùs hyioùs Sedekiou ésphaxen kat’ ophthalmoùs autoû, kaì toùs ophthalmoùs Sedekiou exetýphlōsen kaì édēsen autòn en pédais kaì ḗgagen autòn eis Babylō̂na.

8
Καὶ ἐν τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ ἑβδόμῃ τοῦ μηνός (αὐτὸς ἐνιαυτὸς ἐννεακαιδέκατος τῷ Ναβουχοδονοσορ βασιλεῖ Βαβυλῶνος) ἦλθεν Ναβουζαρδαν ὁ ἀρχιμάγειρος ἑστὼς ἐνώπιον βασιλέως Βαβυλῶνος εἰς Ιερουσαλημ.

Kaì en tō̂i mēnì tō̂i pémptōi hebdómēi toû mēnós (autòs eniautòs enneakaidékatos tō̂i Nabouchodonosor basileî Babylō̂nos) ē̂lthen Nabouzardan ho archimágeiros hestṑs enṓpion basiléōs Babylō̂nos eis Ierousalēm.

9
καὶ ἐνέπρησεν τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως καὶ πάντας τοὺς οἴκους Ιερουσαλημ, καὶ πᾶν οἶκον ἐνέπρησεν

kaì enéprēsen tòn oîkon kyríou kaì tòn oîkon toû basiléōs kaì pántas toùs oíkous Ierousalēm, kaì pân oîkon enéprēsen

10
ὁ ἀρχιμάγειρος.

ho archimágeiros.

11
καὶ τὸ περισσὸν τοῦ λαοῦ τὸ καταλειϕθὲν ἐν τῇ πόλει καὶ τοὺς ἐμπεπτωκότας, οἳ ἐνέπεσον πρὸς βασιλέα Βαβυλῶνος, καὶ τὸ λοιπὸν τοῦ στηρίγματος μετῆρεν Ναβουζαρδαν ὁ ἀρχιμάγειρος.

kaì tò perissòn toû laoû tò kataleiphthèn en tē̂i pólei kaì toùs empeptōkótas, hoì enépeson pròs basiléa Babylō̂nos, kaì tò loipòn toû stērígmatos metē̂ren Nabouzardan ho archimágeiros.

12
καὶ ἀπὸ τῶν πτωχῶν τῆς γῆς ὑπέλιπεν ὁ ἀρχιμάγειρος εἰς ἀμπελουργοὺς καὶ εἰς γαβιν.

kaì apò tō̂n ptōchō̂n tē̂s gē̂s hypélipen ho archimágeiros eis ampelourgoùs kaì eis gabin.

13
καὶ τοὺς στύλους τοὺς χαλκοῦς τοὺς ἐν οἴκῳ κυρίου καὶ τὰς μεχωνωθ καὶ τὴν θάλασσαν τὴν χαλκῆν τὴν ἐν οἴκῳ κυρίου συνέτριψαν οἱ Χαλδαῖοι καὶ ἦραν τὸν χαλκὸν αὐτῶν εἰς Βαβυλῶνα.

kaì toùs stýlous toùs chalkoûs toùs en oíkōi kyríou kaì tàs mechōnōth kaì tḕn thálassan tḕn chalkē̂n tḕn en oíkōi kyríou synétripsan hoi Chaldaîoi kaì ē̂ran tòn chalkòn autō̂n eis Babylō̂na.

14
καὶ τοὺς λέβητας καὶ τὰ ιαμιν καὶ τὰς ϕιάλας καὶ τὰς θυίσκας καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ χαλκᾶ, ἐν οἷς λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς, ἔλαβεν·

kaì toùs lébētas kaì tà iamin kaì tàs phiálas kaì tàs thyískas kaì pánta tà skeúē tà chalkâ, en hoîs leitourgoûsin en autoîs, élaben:

15
καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὰς ϕιάλας τὰς χρυσᾶς καὶ τὰς ἀργυρᾶς ἔλαβεν ὁ ἀρχιμάγειρος,

kaì tà pyreîa kaì tàs phiálas tàs chrysâs kaì tàs argyrâs élaben ho archimágeiros,

16
στύλους δύο, ἡ θάλασσα ἡ μία καὶ τὰ μεχωνωθ, ἃ ἐποίησεν Σαλωμων τῷ οἴκῳ κυρίου· οὐκ ἦν σταθμὸς τοῦ χαλκοῦ πάντων τῶν σκευῶν.

stýlous dýo, hē thálassa hē mía kaì tà mechōnōth, hà epoíēsen Salōmōn tō̂i oíkōi kyríou: ouk ē̂n stathmòs toû chalkoû pántōn tō̂n skeuō̂n.

17
ὀκτωκαίδεκα πήχεων ὕψος τοῦ στύλου τοῦ ἑνός, καὶ τὸ χωθαρ ἐπ’ αὐτοῦ τὸ χαλκοῦν, καὶ τὸ ὕψος τοῦ χωθαρ τριῶν πήχεων, σαβαχα καὶ ῥοαὶ ἐπὶ τοῦ χωθαρ κύκλῳ, τὰ πάντα χαλκᾶ· καὶ κατὰ τὰ αὐτὰ τῷ στύλῳ τῷ δευτέρῳ ἐπὶ τῷ σαβαχα.

oktōkaídeka pḗcheōn hýpsos toû stýlou toû henós, kaì tò chōthar ep’ autoû tò chalkoûn, kaì tò hýpsos toû chōthar triō̂n pḗcheōn, sabacha kaì rhoaì epì toû chōthar kýklōi, tà pánta chalkâ: kaì katà tà autà tō̂i stýlōi tō̂i deutérōi epì tō̂i sabacha.

18
καὶ ἔλαβεν ὁ ἀρχιμάγειρος τὸν Σαραιαν ἱερέα τὸν πρῶτον καὶ τὸν Σοϕονιαν υἱὸν τῆς δευτερώσεως καὶ τοὺς τρεῖς τοὺς ϕυλάσσοντας τὸν σταθμὸν

kaì élaben ho archimágeiros tòn Saraian hieréa tòn prō̂ton kaì tòn Sophonian hyiòn tē̂s deuterṓseōs kaì toùs treîs toùs phylássontas tòn stathmòn

19
καὶ ἐκ τῆς πόλεως ἔλαβεν εὐνοῦχον ἕνα, ὃς ἦν ἐπιστάτης ἐπὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν, καὶ πέντε ἄνδρας τῶν ὁρώντων τὸ πρόσωπον τοῦ βασιλέως τοὺς εὑρεθέντας ἐν τῇ πόλει καὶ τὸν γραμματέα τοῦ ἄρχοντος τῆς δυνάμεως τὸν ἐκτάσσοντα τὸν λαὸν τῆς γῆς καὶ ἑξήκοντα ἄνδρας τοῦ λαοῦ τῆς γῆς τοὺς εὑρεθέντας ἐν τῇ πόλει·

kaì ek tē̂s póleōs élaben eunoûchon héna, hòs ē̂n epistátēs epì tō̂n andrō̂n tō̂n polemistō̂n, kaì pénte ándras tō̂n horṓntōn tò prósōpon toû basiléōs toùs heurethéntas en tē̂i pólei kaì tòn grammatéa toû árchontos tē̂s dynámeōs tòn ektássonta tòn laòn tē̂s gē̂s kaì hexḗkonta ándras toû laoû tē̂s gē̂s toùs heurethéntas en tē̂i pólei:

20
καὶ ἔλαβεν αὐτοὺς Ναβουζαρδαν ὁ ἀρχιμάγειρος καὶ ἀπήγαγεν αὐτοὺς πρὸς τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος εἰς Δεβλαθα,

kaì élaben autoùs Nabouzardan ho archimágeiros kaì apḗgagen autoùs pròs tòn basiléa Babylō̂nos eis Deblatha,

21
καὶ ἔπαισεν αὐτοὺς βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ ἐθανάτωσεν αὐτοὺς ἐν Δεβλαθα ἐν γῇ Αιμαθ. καὶ ἀπῳκίσθη Ιουδας ἐπάνωθεν τῆς γῆς αὐτοῦ.

kaì épaisen autoùs basileùs Babylō̂nos kaì ethanátōsen autoùs en Deblatha en gē̂i Aimath. kaì apōikísthē Ioudas epánōthen tē̂s gē̂s autoû.

22
Καὶ ὁ λαὸς ὁ καταλειϕθεὶς ἐν γῇ Ιουδα, οὓς κατέλιπεν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος, καὶ κατέστησεν ἐπ’ αὐτῶν τὸν Γοδολιαν υἱὸν Αχικαμ υἱοῦ Σαϕαν.

Kaì ho laòs ho kataleiphtheìs en gē̂i Iouda, hoùs katélipen Nabouchodonosor basileùs Babylō̂nos, kaì katéstēsen ep’ autō̂n tòn Godolian hyiòn Achikam hyioû Saphan.

23
καὶ ἤκουσαν πάντες οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν, ὅτι κατέστησεν βασιλεὺς Βαβυλῶνος τὸν Γοδολιαν, καὶ ἦλθον πρὸς Γοδολιαν εἰς Μασσηϕαθ, καὶ Ισμαηλ υἱὸς Ναθανιου καὶ Ιωαναν υἱὸς Καρηε καὶ Σαραιας υἱὸς θανεμαθ ὁ Νετωϕαθίτης καὶ Ιεζονιας υἱὸς τοῦ Μαχαθι, αὐτοὶ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν.

kaì ḗkousan pántes hoi árchontes tē̂s dynámeōs, autoì kaì hoi ándres autō̂n, hóti katéstēsen basileùs Babylō̂nos tòn Godolian, kaì ē̂lthon pròs Godolian eis Massēphath, kaì Ismaēl hyiòs Nathaniou kaì Iōanan hyiòs Karēe kaì Saraias hyiòs thanemath ho Netōphathítēs kaì Iezonias hyiòs toû Machathi, autoì kaì hoi ándres autō̂n.

24
καὶ ὤμοσεν Γοδολιας αὐτοῖς καὶ τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ ϕοβεῖσθε πάροδον τῶν Χαλδαίων· καθίσατε ἐν τῇ γῇ καὶ δουλεύσατε τῷ βασιλεῖ Βαβυλῶνος, καὶ καλῶς ἔσται ὑμῖν.

kaì ṓmosen Godolias autoîs kaì toîs andrásin autō̂n kaì eîpen autoîs Mḕ phobeîsthe párodon tō̂n Chaldaíōn: kathísate en tē̂i gē̂i kaì douleúsate tō̂i basileî Babylō̂nos, kaì kalō̂s éstai hymîn.

25
καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ ἑβδόμῳ μηνὶ ἦλθεν Ισμαηλ υἱὸς Ναθανιου υἱοῦ Ελισαμα ἐκ τοῦ σπέρματος τῶν βασιλέων καὶ δέκα ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ· καὶ ἐπάταξεν τὸν Γοδολιαν, καὶ ἀπέθανεν, καὶ τοὺς Ιουδαίους καὶ τοὺς Χαλδαίους, οἳ ἦσαν μετ’ αὐτοῦ εἰς Μασσηϕαθ.

kaì egenḗthē en tō̂i hebdómōi mēnì ē̂lthen Ismaēl hyiòs Nathaniou hyioû Elisama ek toû spérmatos tō̂n basiléōn kaì déka ándres met’ autoû: kaì epátaxen tòn Godolian, kaì apéthanen, kaì toùs Ioudaíous kaì toùs Chaldaíous, hoì ē̂san met’ autoû eis Massēphath.

26
καὶ ἀνέστη πᾶς ὁ λαὸς ἀπὸ μικροῦ καὶ ἕως μεγάλου καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν δυνάμεων καὶ εἰσῆλθον εἰς Αἴγυπτον, ὅτι ἐϕοβήθησαν ἀπὸ προσώπου τῶν Χαλδαίων.

kaì anéstē pâs ho laòs apò mikroû kaì héōs megálou kaì hoi árchontes tō̂n dynámeōn kaì eisē̂lthon eis Aígypton, hóti ephobḗthēsan apò prosṓpou tō̂n Chaldaíōn.

27
Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ τριακοστῷ καὶ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς ἀποικεσίας τοῦ Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα ἐν τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ ἑβδόμῃ καὶ εἰκάδι τοῦ μηνὸς ὕψωσεν Ευιλμαρωδαχ βασιλεὺς Βαβυλῶνος ἐν τῷ ἐνιαυτῷ τῆς βασιλείας αὐτοῦ τὴν κεϕαλὴν Ιωακιμ βασιλέως Ιουδα καὶ ἐξήγαγεν αὐτὸν ἐξ οἴκου ϕυλακῆς αὐτοῦ

Kaì egenḗthē en tō̂i triakostō̂i kaì hebdómōi étei tē̂s apoikesías toû Iōakim basiléōs Iouda en tō̂i dōdekátōi mēnì hebdómēi kaì eikádi toû mēnòs hýpsōsen Euilmarōdach basileùs Babylō̂nos en tō̂i eniautō̂i tē̂s basileías autoû tḕn kephalḕn Iōakim basiléōs Iouda kaì exḗgagen autòn ex oíkou phylakē̂s autoû

28
καὶ ἐλάλησεν μετ’ αὐτοῦ ἀγαθὰ καὶ ἔδωκεν τὸν θρόνον αὐτοῦ ἐπάνωθεν τῶν θρόνων τῶν βασιλέων τῶν μετ’ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι,

kaì elálēsen met’ autoû agathà kaì édōken tòn thrónon autoû epánōthen tō̂n thrónōn tō̂n basiléōn tō̂n met’ autoû en Babylō̂ni,

29
καὶ ἠλλοίωσεν τὰ ἱμάτια τῆς ϕυλακῆς αὐτοῦ καὶ ἤσθιεν ἄρτον διὰ παντὸς ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ·

kaì ēlloíōsen tà himátia tē̂s phylakē̂s autoû kaì ḗsthien árton dià pantòs enṓpion autoû pásas tàs hēméras tē̂s zōē̂s autoû:

30
καὶ ἡ ἑστιατορία αὐτοῦ ἑστιατορία διὰ παντὸς ἐδόθη αὐτῷ ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως λόγον ἡμέρας ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτοῦ.

kaì hē hestiatoría autoû hestiatoría dià pantòs edóthē autō̂i ex oíkou toû basiléōs lógon hēméras en tē̂i hēmérāi autoû pásas tàs hēméras tē̂s zōē̂s autoû.