Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Rois 8

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ Ελισαιε ἐλάλησεν πρὸς τὴν γυναῖκα, ἧς ἐζωπύρησεν τὸν υἱόν, λέγων ’Ανάστηθι καὶ δεῦρο σὺ καὶ ὁ οἶκός σου καὶ παροίκει οὗ ἐὰν παροικήσῃς, ὅτι κέκληκεν κύριος λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, καί γε ἦλθεν ἐπὶ τὴν γῆν ἑπτὰ ἔτη.

Kaì Elisaie elálēsen pròs tḕn gynaîka, hē̂s ezōpýrēsen tòn hyión, légōn ’Anástēthi kaì deûro sỳ kaì ho oîkós sou kaì paroíkei hoû eàn paroikḗsēis, hóti kéklēken kýrios limòn epì tḕn gē̂n, kaí ge ē̂lthen epì tḕn gē̂n heptà étē.

2
καὶ ἀνέστη ἡ γυνὴ καὶ ἐποίησεν κατὰ τὸ ῥῆμα Ελισαιε καὶ ἐπορεύθη αὐτὴ καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς καὶ παρῴκει ἐν γῇ ἀλλοϕύλων ἑπτὰ ἔτη.

kaì anéstē hē gynḕ kaì epoíēsen katà tò rhē̂ma Elisaie kaì eporeúthē autḕ kaì ho oîkos autē̂s kaì parṓikei en gē̂i allophýlōn heptà étē.

3
καὶ ἐγένετο μετὰ τὸ τέλος τῶν ἑπτὰ ἐτῶν καὶ ἐπέστρεψεν ἡ γυνὴ ἐκ γῆς ἀλλοϕύλων εἰς τὴν πόλιν καὶ ἦλθεν βοῆσαι πρὸς τὸν βασιλέα περὶ τοῦ οἴκου ἑαυτῆς καὶ περὶ τῶν ἀγρῶν ἑαυτῆς.

kaì egéneto metà tò télos tō̂n heptà etō̂n kaì epéstrepsen hē gynḕ ek gē̂s allophýlōn eis tḕn pólin kaì ē̂lthen boē̂sai pròs tòn basiléa perì toû oíkou heautē̂s kaì perì tō̂n agrō̂n heautē̂s.

4
καὶ ὁ βασιλεὺς ἐλάλει πρὸς Γιεζι τὸ παιδάριον Ελισαιε τοῦ ἀνθρώπου τοῦ θεοῦ λέγων Διήγησαι δή μοι πάντα τὰ μεγάλα, ἃ ἐποίησεν Ελισαιε.

kaì ho basileùs elálei pròs Giezi tò paidárion Elisaie toû anthrṓpou toû theoû légōn Diḗgēsai dḗ moi pánta tà megála, hà epoíēsen Elisaie.

5
καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἐξηγουμένου τῷ βασιλεῖ ὡς ἐζωπύρησεν υἱὸν τεθνηκότα, καὶ ἰδοὺ ἡ γυνή, ἧς ἐζωπύρησεν τὸν υἱὸν αὐτῆς Ελισαιε, βοῶσα πρὸς τὸν βασιλέα περὶ τοῦ οἴκου ἑαυτῆς καὶ περὶ τῶν ἀγρῶν ἑαυτῆς· καὶ εἶπεν Γιεζι Κύριε βασιλεῦ, αὕτη ἡ γυνή, καὶ οὗτος ὁ υἱὸς αὐτῆς, ὃν ἐζωπύρησεν Ελισαιε.

kaì egéneto autoû exēgouménou tō̂i basileî hōs ezōpýrēsen hyiòn tethnēkóta, kaì idoù hē gynḗ, hē̂s ezōpýrēsen tòn hyiòn autē̂s Elisaie, boō̂sa pròs tòn basiléa perì toû oíkou heautē̂s kaì perì tō̂n agrō̂n heautē̂s: kaì eîpen Giezi Kýrie basileû, haútē hē gynḗ, kaì hoûtos ho hyiòs autē̂s, hòn ezōpýrēsen Elisaie.

6
καὶ ἐπηρώτησεν ὁ βασιλεὺς τὴν γυναῖκα, καὶ διηγήσατο αὐτῷ· καὶ ἔδωκεν αὐτῇ ὁ βασιλεὺς εὐνοῦχον ἕνα λέγων ’Επίστρεψον πάντα τὰ αὐτῆς καὶ πάντα τὰ γενήματα τοῦ ἀγροῦ αὐτῆς ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς κατέλιπεν τὴν γῆν, ἕως τοῦ νῦν.

kaì epērṓtēsen ho basileùs tḕn gynaîka, kaì diēgḗsato autō̂i: kaì édōken autē̂i ho basileùs eunoûchon héna légōn ’Epístrepson pánta tà autē̂s kaì pánta tà genḗmata toû agroû autē̂s apò tē̂s hēméras, hē̂s katélipen tḕn gē̂n, héōs toû nŷn.

7
Καὶ ἦλθεν Ελισαιε εἰς Δαμασκόν, καὶ υἱὸς Αδερ βασιλεὺς Συρίας ἠρρώστει, καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ λέγοντες ῞Ηκει ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ ἕως ὧδε.

Kaì ē̂lthen Elisaie eis Damaskón, kaì hyiòs Ader basileùs Syrías ērrṓstei, kaì anḗngeilan autō̂i légontes ῞Ēkei ho ánthrōpos toû theoû héōs hō̂de.

8
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Αζαηλ Λαβὲ ἐν τῇ χειρί σου μαναα καὶ δεῦρο εἰς ἀπαντὴν τῷ ἀνθρώπῳ τοῦ θεοῦ καὶ ἐπιζήτησον τὸν κύριον παρ’ αὐτοῦ λέγων Εἰ ζήσομαι ἐκ τῆς ἀρρωστίας μου ταύτης;

kaì eîpen ho basileùs pròs Azaēl Labè en tē̂i cheirí sou manaa kaì deûro eis apantḕn tō̂i anthrṓpōi toû theoû kaì epizḗtēson tòn kýrion par’ autoû légōn Ei zḗsomai ek tē̂s arrōstías mou taútēs?

9
καὶ ἐπορεύθη Αζαηλ εἰς ἀπαντὴν αὐτοῦ καὶ ἔλαβεν μαναα ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ἀγαθὰ Δαμασκοῦ, ἄρσιν τεσσαράκοντα καμήλων, καὶ ἦλθεν καὶ ἔστη ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ εἶπεν πρὸς Ελισαιε ‘Ο υἱός σου υἱὸς Αδερ βασιλεὺς Συρίας ἀπέστειλέν με πρὸς σὲ λέγων Εἰ ζήσομαι ἐκ τῆς ἀρρωστίας μου ταύτης;

kaì eporeúthē Azaēl eis apantḕn autoû kaì élaben manaa en tē̂i cheirì autoû kaì pánta tà agathà Damaskoû, ársin tessarákonta kamḗlōn, kaì ē̂lthen kaì éstē enṓpion autoû kaì eîpen pròs Elisaie ‘O hyiós sou hyiòs Ader basileùs Syrías apésteilén me pròs sè légōn Ei zḗsomai ek tē̂s arrōstías mou taútēs?

10
καὶ εἶπεν Ελισαιε Δεῦρο εἰπὸν αὐτῷ Ζωῇ ζήσῃ· καὶ ἔδειξέν μοι κύριος ὅτι θανάτῳ ἀποθανῇ.

kaì eîpen Elisaie Deûro eipòn autō̂i Zōē̂i zḗsēi: kaì édeixén moi kýrios hóti thanátōi apothanē̂i.

11
καὶ παρέστη τῷ προσώπῳ αὐτοῦ καὶ ἔθηκεν ἕως αἰσχύνης, καὶ ἔκλαυσεν ὁ ἄνθρωπος τοῦ θεοῦ.

kaì paréstē tō̂i prosṓpōi autoû kaì éthēken héōs aischýnēs, kaì éklausen ho ánthrōpos toû theoû.

12
καὶ εἶπεν Αζαηλ Τί ὅτι ὁ κύριός μου κλαίει; καὶ εἶπεν ῞Οτι οἶδα ὅσα ποιήσεις τοῖς υἱοῖς Ισραηλ κακά· τὰ ὀχυρώματα αὐτῶν ἐξαποστελεῖς ἐν πυρὶ καὶ τοὺς ἐκλεκτοὺς αὐτῶν ἐν ῥομϕαίᾳ ἀποκτενεῖς καὶ τὰ νήπια αὐτῶν ἐνσείσεις καὶ τὰς ἐν γαστρὶ ἐχούσας αὐτῶν ἀναρρήξεις.

kaì eîpen Azaēl Tí hóti ho kýriós mou klaíei? kaì eîpen ῞Oti oîda hósa poiḗseis toîs hyioîs Israēl kaká: tà ochyrṓmata autō̂n exaposteleîs en pyrì kaì toùs eklektoùs autō̂n en rhomphaíāi apokteneîs kaì tà nḗpia autō̂n enseíseis kaì tàs en gastrì echoúsas autō̂n anarrḗxeis.

13
καὶ εἶπεν Αζαηλ Τίς ἐστιν ὁ δοῦλός σου, ὁ κύων ὁ τεθνηκώς, ὅτι ποιήσει τὸ ῥῆμα τοῦτο; καὶ εἶπεν Ελισαιε ῎Εδειξέν μοι κύριός σε βασιλεύοντα ἐπὶ Συρίαν.

kaì eîpen Azaēl Tís estin ho doûlós sou, ho kýōn ho tethnēkṓs, hóti poiḗsei tò rhē̂ma toûto? kaì eîpen Elisaie ῎Edeixén moi kýriós se basileúonta epì Syrían.

14
καὶ ἀπῆλθεν ἀπὸ Ελισαιε καὶ εἰσῆλθεν πρὸς τὸν κύριον αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ Τί εἶπέν σοι Ελισαιε; καὶ εἶπεν Εἶπέν μοι Ζωῇ ζήσῃ.

kaì apē̂lthen apò Elisaie kaì eisē̂lthen pròs tòn kýrion autoû, kaì eîpen autō̂i Tí eîpén soi Elisaie? kaì eîpen Eîpén moi Zōē̂i zḗsēi.

15
καὶ ἐγένετο τῇ ἐπαύριον καὶ ἔλαβεν τὸ μαχμα καὶ ἔβαψεν ἐν τῷ ὕδατι καὶ περιέβαλεν ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἀπέθανεν, καὶ ἐβασίλευσεν Αζαηλ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì egéneto tē̂i epaúrion kaì élaben tò machma kaì ébapsen en tō̂i hýdati kaì periébalen epì tò prósōpon autoû, kaì apéthanen, kaì ebasíleusen Azaēl ant’ autoû.

16
’Εν ἔτει πέμπτῳ τῷ Ιωραμ υἱῷ Αχααβ βασιλεῖ Ισραηλ ἐβασίλευσεν Ιωραμ υἱὸς Ιωσαϕατ βασιλεὺς Ιουδα.

’En étei pémptōi tō̂i Iōram hyiō̂i Achaab basileî Israēl ebasíleusen Iōram hyiòs Iōsaphat basileùs Iouda.

17
υἱὸς τριάκοντα καὶ δύο ἐτῶν ἦν ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ὀκτὼ ἔτη ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ.

hyiòs triákonta kaì dýo etō̂n ē̂n en tō̂i basileúein autòn kaì oktṑ étē ebasíleusen en Ierousalēm.

18
καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ βασιλέων Ισραηλ, καθὼς ἐποίησεν οἶκος Αχααβ, ὅτι θυγάτηρ Αχααβ ἦν αὐτῷ εἰς γυναῖκα· καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου.

kaì eporeúthē en hodō̂i basiléōn Israēl, kathṑs epoíēsen oîkos Achaab, hóti thygátēr Achaab ē̂n autō̂i eis gynaîka: kaì epoíēsen tò ponēròn enṓpion kyríou.

19
καὶ οὐκ ἠθέλησεν κύριος διαϕθεῖραι τὸν Ιουδαν διὰ Δαυιδ τὸν δοῦλον αὐτοῦ, καθὼς εἶπεν δοῦναι αὐτῷ λύχνον καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας.

kaì ouk ēthélēsen kýrios diaphtheîrai tòn Ioudan dià Dauid tòn doûlon autoû, kathṑs eîpen doûnai autō̂i lýchnon kaì toîs hyioîs autoû pásas tàs hēméras.

20
ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτοῦ ἠθέτησεν Εδωμ ὑποκάτωθεν χειρὸς Ιουδα καὶ ἐβασίλευσαν ἐϕ’ ἑαυτοὺς βασιλέα.

en taîs hēmérais autoû ēthétēsen Edōm hypokátōthen cheiròs Iouda kaì ebasíleusan eph’ heautoùs basiléa.

21
καὶ ἀνέβη Ιωραμ εἰς Σιωρ καὶ πάντα τὰ ἅρματα μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἐγένετο αὐτοῦ ἀναστάντος καὶ ἐπάταξεν τὸν Εδωμ τὸν κυκλώσαντα ἐπ’ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῶν ἁρμάτων, καὶ ἔϕυγεν ὁ λαὸς εἰς τὰ σκηνώματα αὐτῶν.

kaì anébē Iōram eis Siōr kaì pánta tà hármata met’ autoû, kaì egéneto autoû anastántos kaì epátaxen tòn Edōm tòn kyklṓsanta ep’ autòn kaì toùs árchontas tō̂n harmátōn, kaì éphygen ho laòs eis tà skēnṓmata autō̂n.

22
καὶ ἠθέτησεν Εδωμ ὑποκάτωθεν χειρὸς Ιουδα ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. τότε ἠθέτησεν Λοβενα ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ.

kaì ēthétēsen Edōm hypokátōthen cheiròs Iouda héōs tē̂s hēméras taútēs. tóte ēthétēsen Lobena en tō̂i kairō̂i ekeínōi.

23
καὶ τὰ λοιπὰ τῶν λόγων Ιωραμ καὶ πάντα, ὅσα ἐποίησεν, οὐκ ἰδοὺ ταῦτα γέγραπται ἐπὶ βιβλίῳ λόγων τῶν ἡμερῶν τοῖς βασιλεῦσιν Ιουδα;

kaì tà loipà tō̂n lógōn Iōram kaì pánta, hósa epoíēsen, ouk idoù taûta gégraptai epì biblíōi lógōn tō̂n hēmerō̂n toîs basileûsin Iouda?

24
καὶ ἐκοιμήθη Ιωραμ μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ καὶ ἐτάϕη μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν πόλει Δαυιδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ· καὶ ἐβασίλευσεν Οχοζιας υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

kaì ekoimḗthē Iōram metà tō̂n patérōn autoû kaì etáphē metà tō̂n patérōn autoû en pólei Dauid toû patròs autoû: kaì ebasíleusen Ochozias hyiòs autoû ant’ autoû.

25
’Εν ἔτει δωδεκάτῳ τῷ Ιωραμ υἱῷ Αχααβ βασιλεῖ Ισραηλ ἐβασίλευσεν Οχοζιας υἱὸς Ιωραμ.

’En étei dōdekátōi tō̂i Iōram hyiō̂i Achaab basileî Israēl ebasíleusen Ochozias hyiòs Iōram.

26
υἱὸς εἴκοσι καὶ δύο ἐτῶν Οχοζιας ἐν τῷ βασιλεύειν αὐτὸν καὶ ἐνιαυτὸν ἕνα ἐβασίλευσεν ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ὄνομα τῆς μητρὸς αὐτοῦ Γοθολια θυγάτηρ Αμβρι βασιλέως Ισραηλ.

hyiòs eíkosi kaì dýo etō̂n Ochozias en tō̂i basileúein autòn kaì eniautòn héna ebasíleusen en Ierousalēm, kaì ónoma tē̂s mētròs autoû Gotholia thygátēr Ambri basiléōs Israēl.

27
καὶ ἐπορεύθη ἐν ὁδῷ οἴκου Αχααβ καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου καθὼς ὁ οἶκος Αχααβ.

kaì eporeúthē en hodō̂i oíkou Achaab kaì epoíēsen tò ponēròn enṓpion kyríou kathṑs ho oîkos Achaab.

28
καὶ ἐπορεύθη μετὰ Ιωραμ υἱοῦ Αχααβ εἰς πόλεμον μετὰ Αζαηλ βασιλέως ἀλλοϕύλων ἐν Ρεμμωθ Γαλααδ, καὶ ἐπάταξαν οἱ Σύροι τὸν Ιωραμ.

kaì eporeúthē metà Iōram hyioû Achaab eis pólemon metà Azaēl basiléōs allophýlōn en Remmōth Galaad, kaì epátaxan hoi Sýroi tòn Iōram.

29
καὶ ἐπέστρεψεν ὁ βασιλεὺς Ιωραμ τοῦ ἰατρευθῆναι ἐν Ιεζραελ ἀπὸ τῶν πληγῶν, ὧν ἐπάταξαν αὐτὸν ἐν Ρεμμωθ ἐν τῷ πολεμεῖν αὐτὸν μετὰ Αζαηλ βασιλέως Συρίας· καὶ Οχοζιας υἱὸς Ιωραμ κατέβη τοῦ ἰδεῖν τὸν Ιωραμ υἱὸν Αχααβ ἐν Ιεζραελ, ὅτι ἠρρώστει αὐτός.

kaì epéstrepsen ho basileùs Iōram toû iatreuthē̂nai en Iezrael apò tō̂n plēgō̂n, hō̂n epátaxan autòn en Remmōth en tō̂i polemeîn autòn metà Azaēl basiléōs Syrías: kaì Ochozias hyiòs Iōram katébē toû ideîn tòn Iōram hyiòn Achaab en Iezrael, hóti ērrṓstei autós.