Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Maccabées 2

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Εὑρίσκεται δὲ ἐν ταῖς ἀπογραϕαῖς Ιερεμιας ὁ προϕήτης ὅτι ἐκέλευσεν τοῦ πυρὸς λαβεῖν τοὺς μεταγενομένους, ὡς σεσήμανται,

Heurísketai dè en taîs apographaîs Ieremias ho prophḗtēs hóti ekéleusen toû pyròs labeîn toùs metagenoménous, hōs sesḗmantai,

2
καὶ ὡς ἐνετείλατο τοῖς μεταγενομένοις ὁ προϕήτης δοὺς αὐτοῖς τὸν νόμον, ἵνα μὴ ἐπιλάθωνται τῶν προσταγμάτων τοῦ κυρίου, καὶ ἵνα μὴ ἀποπλανηθῶσιν ταῖς διανοίαις βλέποντες ἀγάλματα χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ καὶ τὸν περὶ αὐτὰ κόσμον·

kaì hōs eneteílato toîs metagenoménois ho prophḗtēs doùs autoîs tòn nómon, hína mḕ epiláthōntai tō̂n prostagmátōn toû kyríou, kaì hína mḕ apoplanēthō̂sin taîs dianoíais blépontes agálmata chrysâ kaì argyrâ kaì tòn perì autà kósmon:

3
καὶ ἕτερα τοιαῦτα λέγων παρεκάλει μὴ ἀποστῆναι τὸν νόμον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν.

kaì hétera toiaûta légōn parekálei mḕ apostē̂nai tòn nómon apò tē̂s kardías autō̂n.

4
ἦν δὲ ἐν τῇ γραϕῇ ὡς τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν ἐκέλευσεν ὁ προϕήτης χρηματισμοῦ γενηθέντος αὐτῷ συνακολουθεῖν· ὡς δὲ ἐξῆλθεν εἰς τὸ ὄρος, οὗ ὁ Μωυσῆς ἀναβὰς ἐθεάσατο τὴν τοῦ θεοῦ κληρονομίαν.

ē̂n dè en tē̂i graphē̂i hōs tḕn skēnḕn kaì tḕn kibōtòn ekéleusen ho prophḗtēs chrēmatismoû genēthéntos autō̂i synakoloutheîn: hōs dè exē̂lthen eis tò óros, hoû ho Mōysē̂s anabàs etheásato tḕn toû theoû klēronomían.

5
καὶ ἐλθὼν ὁ Ιερεμιας εὗρεν οἶκον ἀντρώδη καὶ τὴν σκηνὴν καὶ τὴν κιβωτὸν καὶ τὸ θυσιαστήριον τοῦ θυμιάματος εἰσήνεγκεν ἐκεῖ καὶ τὴν θύραν ἐνέϕραξεν.

kaì elthṑn ho Ieremias heûren oîkon antrṓdē kaì tḕn skēnḕn kaì tḕn kibōtòn kaì tò thysiastḗrion toû thymiámatos eisḗnenken ekeî kaì tḕn thýran enéphraxen.

6
καὶ προσελθόντες τινὲς τῶν συνακολουθούντων ὥστε ἐπισημάνασθαι τὴν ὁδὸν καὶ οὐκ ἐδυνήθησαν εὑρεῖν.

kaì proselthóntes tinès tō̂n synakolouthoúntōn hṓste episēmánasthai tḕn hodòn kaì ouk edynḗthēsan heureîn.

7
ὡς δὲ ὁ Ιερεμιας ἔγνω, μεμψάμενος αὐτοῖς εἶπεν ὅτι Καὶ ἄγνωστος ὁ τόπος ἔσται, ἕως ἂν συναγάγῃ ὁ θεὸς ἐπισυναγωγὴν τοῦ λαοῦ καὶ ἵλεως γένηται·

hōs dè ho Ieremias égnō, mempsámenos autoîs eîpen hóti Kaì ágnōstos ho tópos éstai, héōs àn synagágēi ho theòs episynagōgḕn toû laoû kaì híleōs génētai:

8
καὶ τότε ὁ κύριος ἀναδείξει ταῦτα, καὶ ὀϕθήσεται ἡ δόξα τοῦ κυρίου καὶ ἡ νεϕέλη, ὡς ἐπὶ Μωυσῇ ἐδηλοῦτο, ὡς καὶ ὁ Σαλωμων ἠξίωσεν ἵνα ὁ τόπος καθαγιασθῇ μεγάλως.

kaì tóte ho kýrios anadeíxei taûta, kaì ophthḗsetai hē dóxa toû kyríou kaì hē nephélē, hōs epì Mōysē̂i edēloûto, hōs kaì ho Salōmōn ēxíōsen hína ho tópos kathagiasthē̂i megálōs.

9
διεσαϕεῖτο δὲ καὶ ὡς σοϕίαν ἔχων ἀνήνεγκεν θυσίαν ἐγκαινισμοῦ καὶ τῆς τελειώσεως τοῦ ἱεροῦ.

diesapheîto dè kaì hōs sophían échōn anḗnenken thysían enkainismoû kaì tē̂s teleiṓseōs toû hieroû.

10
καθὼς καὶ Μωυσῆς προσηύξατο πρὸς κύριον, καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ τῆς θυσίας ἐδαπάνησεν, οὕτως καὶ Σαλωμων προσηύξατο, καὶ καταβὰν τὸ πῦρ ἀνήλωσεν τὰ ὁλοκαυτώματα.

kathṑs kaì Mōysē̂s prosēýxato pròs kýrion, kaì katébē pŷr ek toû ouranoû kaì tà tē̂s thysías edapánēsen, hoútōs kaì Salōmōn prosēýxato, kaì katabàn tò pŷr anḗlōsen tà holokautṓmata.

11
καὶ εἶπεν Μωυσῆς Διὰ τὸ μὴ βεβρῶσθαι τὸ περὶ τῆς ἁμαρτίας ἀνηλώθη.

kaì eîpen Mōysē̂s Dià tò mḕ bebrō̂sthai tò perì tē̂s hamartías anēlṓthē.

12
ὡσαύτως καὶ ὁ Σαλωμων τὰς ὀκτὼ ἡμέρας ἤγαγεν.

hōsaútōs kaì ho Salōmōn tàs oktṑ hēméras ḗgagen.

13
ἐξηγοῦντο δὲ καὶ ἐν ταῖς ἀναγραϕαῖς καὶ ἐν τοῖς ὑπομνηματισμοῖς τοῖς κατὰ τὸν Νεεμιαν τὰ αὐτὰ καὶ ὡς καταβαλλόμενος βιβλιοθήκην ἐπισυνήγαγεν τὰ περὶ τῶν βασιλέων βιβλία καὶ προϕητῶν καὶ τὰ τοῦ Δαυιδ καὶ ἐπιστολὰς βασιλέων περὶ ἀναθεμάτων.

exēgoûnto dè kaì en taîs anagraphaîs kaì en toîs hypomnēmatismoîs toîs katà tòn Neemian tà autà kaì hōs kataballómenos bibliothḗkēn episynḗgagen tà perì tō̂n basiléōn biblía kaì prophētō̂n kaì tà toû Dauid kaì epistolàs basiléōn perì anathemátōn.

14
ὡσαύτως δὲ καὶ Ιουδας τὰ διαπεπτωκότα διὰ τὸν γεγονότα πόλεμον ἡμῖν ἐπισυνήγαγεν πάντα, καὶ ἔστιν παρ’ ἡμῖν·

hōsaútōs dè kaì Ioudas tà diapeptōkóta dià tòn gegonóta pólemon hēmîn episynḗgagen pánta, kaì éstin par’ hēmîn:

15
ὧν οὖν ἐὰν χρείαν ἔχητε, τοὺς ἀποκομιοῦντας ὑμῖν ἀποστέλλετε.

hō̂n oûn eàn chreían échēte, toùs apokomioûntas hymîn apostéllete.

16
Μέλλοντες οὖν ἄγειν τὸν καθαρισμὸν ἐγράψαμεν ὑμῖν· καλώς οὖν ποιήσετε ἄγοντες τὰς ἡμέρας.

Méllontes oûn ágein tòn katharismòn egrápsamen hymîn: kalṓs oûn poiḗsete ágontes tàs hēméras.

17
ὁ δὲ θεὸς ὁ σώσας τὸν πάντα λαὸν αὐτοῦ καὶ ἀποδοὺς τὴν κληρονομίαν πᾶσιν καὶ τὸ βασίλειον καὶ τὸ ἱεράτευμα καὶ τὸν ἁγιασμόν,

ho dè theòs ho sṓsas tòn pánta laòn autoû kaì apodoùs tḕn klēronomían pâsin kaì tò basíleion kaì tò hieráteuma kaì tòn hagiasmón,

18
καθὼς ἐπηγγείλατο διὰ τοῦ νόμου· ἐλπίζομεν γὰρ ἐπὶ τῷ θεῷ ὅτι ταχέως ἡμᾶς ἐλεήσει καὶ ἐπισυνάξει ἐκ τῆς ὑπὸ τὸν οὐρανὸν εἰς τὸν ἅγιον τόπον· ἐξείλετο γὰρ ἡμᾶς ἐκ μεγάλων κακῶν καὶ τὸν τόπον ἐκαθάρισεν.

kathṑs epēngeílato dià toû nómou: elpízomen gàr epì tō̂i theō̂i hóti tachéōs hēmâs eleḗsei kaì episynáxei ek tē̂s hypò tòn ouranòn eis tòn hágion tópon: exeíleto gàr hēmâs ek megálōn kakō̂n kaì tòn tópon ekathárisen.

19
Τὰ δὲ κατὰ τὸν Ιουδαν τὸν Μακκαβαῖον καὶ τοὺς τούτου ἀδελϕοὺς καὶ τὸν τοῦ ἱεροῦ τοῦ μεγίστου καθαρισμὸν καὶ τὸν τοῦ βωμοῦ ἐγκαινισμὸν

Tà dè katà tòn Ioudan tòn Makkabaîon kaì toùs toútou adelphoùs kaì tòn toû hieroû toû megístou katharismòn kaì tòn toû bōmoû enkainismòn

20
ἔτι τε τοὺς πρὸς ’Αντίοχον τὸν ’Επιϕανῆ καὶ τὸν τούτου υἱὸν Εὐπάτορα πολέμους

éti te toùs pròs ’Antíochon tòn ’Epiphanē̂ kaì tòn toútou hyiòn Eupátora polémous

21
καὶ τὰς ἐξ οὐρανοῦ γενομένας ἐπιϕανείας τοῖς ὑπὲρ τοῦ Ιουδαϊσμοῦ ϕιλοτίμως ἀνδραγαθήσασιν, ὥστε τὴν ὅλην χώραν ὀλίγους ὄντας λεηλατεῖν καὶ τὰ βάρβαρα πλήθη διώκειν,

kaì tàs ex ouranoû genoménas epiphaneías toîs hypèr toû Ioudaïsmoû philotímōs andragathḗsasin, hṓste tḕn hólēn chṓran olígous óntas leēlateîn kaì tà bárbara plḗthē diṓkein,

22
καὶ τὸ περιβόητον καθ’ ὅλην τὴν οἰκουμένην ἱερὸν ἀνακομίσασθαι καὶ τὴν πόλιν ἐλευθερῶσαι καὶ τοὺς μέλλοντας καταλύεσθαι νόμους ἐπανορθῶσαι, τοῦ κυρίου μετὰ πάσης ἐπιεικείας ἵλεω γενομένου αὐτοῖς,

kaì tò peribóēton kath’ hólēn tḕn oikouménēn hieròn anakomísasthai kaì tḕn pólin eleutherō̂sai kaì toùs méllontas katalýesthai nómous epanorthō̂sai, toû kyríou metà pásēs epieikeías híleō genoménou autoîs,

23
ὑπὸ ’Ιάσωνος τοῦ Κυρηναίου δεδηλωμένα διὰ πέντε βιβλίων πειρασόμεθα δι’ ἑνὸς συντάγματος ἐπιτεμεῖν.

hypò ’Iásōnos toû Kyrēnaíou dedēlōména dià pénte biblíōn peirasómetha di’ henòs syntágmatos epitemeîn.

24
συνορῶντες γὰρ τὸ χύμα τῶν ἀριθμῶν καὶ τὴν οὖσαν δυσχέρειαν τοῖς θέλουσιν εἰσκυκλεῖσθαι τοῖς τῆς ἱστορίας διηγήμασιν διὰ τὸ πλῆθος τῆς ὕλης

synorō̂ntes gàr tò chýma tō̂n arithmō̂n kaì tḕn oûsan dyschéreian toîs thélousin eiskykleîsthai toîs tē̂s historías diēgḗmasin dià tò plē̂thos tē̂s hýlēs

25
ἐϕροντίσαμεν τοῖς μὲν βουλομένοις ἀναγινώσκειν ψυχαγωγίαν, τοῖς δὲ ϕιλοϕρονοῦσιν εἰς τὸ διὰ μνήμης ἀναλαβεῖν εὐκοπίαν, πᾶσιν δὲ τοῖς ἐντυγχάνουσιν ὠϕέλειαν.

ephrontísamen toîs mèn bouloménois anaginṓskein psychagōgían, toîs dè philophronoûsin eis tò dià mnḗmēs analabeîn eukopían, pâsin dè toîs entynchánousin ōphéleian.

26
καὶ ἡμῖν μὲν τοῖς τὴν κακοπάθειαν ἐπιδεδεγμένοις τῆς ἐπιτομῆς οὐ ῥᾴδιον, ἱδρῶτος δὲ καὶ ἀγρυπνίας τὸ πρᾶγμα,

kaì hēmîn mèn toîs tḕn kakopátheian epidedegménois tē̂s epitomē̂s ou rhā́idion, hidrō̂tos dè kaì agrypnías tò prâgma,

27
καθάπερ τῷ παρασκευάζοντι συμπόσιον καὶ ζητοῦντι τὴν ἑτέρων λυσιτέλειαν οὐκ εὐχερές, ὅμως διὰ τὴν τῶν πολλῶν εὐχαριστίαν ἡδέως τὴν κακοπάθειαν ὑποίσομεν

katháper tō̂i paraskeuázonti sympósion kaì zētoûnti tḕn hetérōn lysitéleian ouk eucherés, hómōs dià tḕn tō̂n pollō̂n eucharistían hēdéōs tḕn kakopátheian hypoísomen

28
τὸ μὲν διακριβοῦν περὶ ἑκάστων τῷ συγγραϕεῖ παραχωρήσαντες, τὸ δὲ ἐπιπορεύεσθαι τοῖς ὑπογραμμοῖς τῆς ἐπιτομῆς διαπονοῦντες.

tò mèn diakriboûn perì hekástōn tō̂i syngrapheî parachōrḗsantes, tò dè epiporeúesthai toîs hypogrammoîs tē̂s epitomē̂s diaponoûntes.

29
καθάπερ γὰρ τῆς καινῆς οἰκίας ἀρχιτέκτονι τῆς ὅλης καταβολῆς ϕροντιστέον, τῷ δὲ ἐγκαίειν καὶ Ζωγραϕεῖν ἐπιχειροῦντι τὰ ἐπιτήδεια πρὸς διακόσμησιν ἐξεταστέον, οὕτως δοκῶ καὶ ἐπὶ ἡμῶν.

katháper gàr tē̂s kainē̂s oikías architéktoni tē̂s hólēs katabolē̂s phrontistéon, tō̂i dè enkaíein kaì Zōgrapheîn epicheiroûnti tà epitḗdeia pròs diakósmēsin exetastéon, hoútōs dokō̂ kaì epì hēmō̂n.

30
τὸ μὲν ἐμβατεύειν καὶ περίπατον ποιεῖσθαι λόγων καὶ πολυπραγμονεῖν ἐν τοῖς κατὰ μέρος τῷ τῆς ἱστορίας ἀρχηγέτῃ καθήκει·

tò mèn embateúein kaì perípaton poieîsthai lógōn kaì polypragmoneîn en toîs katà méros tō̂i tē̂s historías archēgétēi kathḗkei:

31
τὸ δὲ σύντομον τῆς λέξεως μεταδιώκειν καὶ τὸ ἐξεργαστικὸν τῆς πραγματείας παραιτεῖσθαι τῷ τὴν μετάϕρασιν ποιουμένῳ συγχωρητέον.

tò dè sýntomon tē̂s léxeōs metadiṓkein kaì tò exergastikòn tē̂s pragmateías paraiteîsthai tō̂i tḕn metáphrasin poiouménōi synchōrētéon.

32
ἐντεῦθεν οὖν ἀρξώμεθα τῆς διηγήσεως τοῖς προειρημένοις τοσοῦτον ἐπιζεύξαντες· εὔηθες γὰρ τὸ μὲν πρὸ τῆς ἱστορίας πλεονάζειν, τὴν δὲ ἱστορίαν ἐπιτεμεῖν.

enteûthen oûn arxṓmetha tē̂s diēgḗseōs toîs proeirēménois tosoûton epizeúxantes: eúēthes gàr tò mèn prò tē̂s historías pleonázein, tḕn dè historían epitemeîn.