Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἀπέθανεν βασιλεὺς υἱῶν Αμμων, καὶ ἐβασίλευσεν Αννων υἱὸς αὐτοῦ ἀντ’ αὐτοῦ.

Kaì egéneto metà taûta kaì apéthanen basileùs hyiō̂n Ammōn, kaì ebasíleusen Annōn hyiòs autoû ant’ autoû.

2
καὶ εἶπεν Δαυιδ Ποιήσω ἔλεος μετὰ Αννων υἱοῦ Ναας, ὃν τρόπον ἐποίησεν ὁ πατὴρ αὐτοῦ μετ’ ἐμοῦ ἔλεος· καὶ ἀπέστειλεν Δαυιδ παρακαλέσαι αὐτὸν ἐν χειρὶ τῶν δούλων αὐτοῦ περὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. καὶ παρεγένοντο οἱ παῖδες Δαυιδ εἰς τὴν γῆν υἱῶν Αμμων.

kaì eîpen Dauid Poiḗsō éleos metà Annōn hyioû Naas, hòn trópon epoíēsen ho patḕr autoû met’ emoû éleos: kaì apésteilen Dauid parakalésai autòn en cheirì tō̂n doúlōn autoû perì toû patròs autoû. kaì paregénonto hoi paîdes Dauid eis tḕn gē̂n hyiō̂n Ammōn.

3
καὶ εἶπον οἱ ἄρχοντες υἱῶν Αμμων πρὸς Αννων τὸν κύριον αὐτῶν Μὴ παρὰ τὸ δοξάζειν Δαυιδ τὸν πατέρα σου ἐνώπιόν σου, ὅτι ἀπέστειλέν σοι παρακαλοῦντας; ἀλλ’ οὐχὶ ὅπως ἐρευνήσωσιν τὴν πόλιν καὶ κατασκοπήσωσιν αὐτὴν καὶ τοῦ κατασκέψασθαι αὐτὴν ἀπέστειλεν Δαυιδ τοὺς παῖδας αὐτοῦ πρὸς σέ;

kaì eîpon hoi árchontes hyiō̂n Ammōn pròs Annōn tòn kýrion autō̂n Mḕ parà tò doxázein Dauid tòn patéra sou enṓpión sou, hóti apésteilén soi parakaloûntas? all’ ouchì hópōs ereunḗsōsin tḕn pólin kaì kataskopḗsōsin autḕn kaì toû katasképsasthai autḕn apésteilen Dauid toùs paîdas autoû pròs sé?

4
καὶ ἔλαβεν Αννων τοὺς παῖδας Δαυιδ καὶ ἐξύρησεν τοὺς πώγωνας αὐτῶν καὶ ἀπέκοψεν τοὺς μανδύας αὐτῶν ἐν τῷ ἡμίσει ἕως τῶν ἰσχίων αὐτῶν καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτούς.

kaì élaben Annōn toùs paîdas Dauid kaì exýrēsen toùs pṓgōnas autō̂n kaì apékopsen toùs mandýas autō̂n en tō̂i hēmísei héōs tō̂n ischíōn autō̂n kaì exapésteilen autoús.

5
καὶ ἀνήγγειλαν τῷ Δαυιδ ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν, καὶ ἀπέστειλεν εἰς ἀπαντὴν αὐτῶν, ὅτι ἦσαν οἱ ἄνδρες ἠτιμασμένοι σϕόδρα· καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Καθίσατε ἐν Ιεριχω ἕως τοῦ ἀνατεῖλαι τοὺς πώγωνας ὑμῶν, καὶ ἐπιστραϕήσεσθε.

kaì anḗngeilan tō̂i Dauid hypèr tō̂n andrō̂n, kaì apésteilen eis apantḕn autō̂n, hóti ē̂san hoi ándres ētimasménoi sphódra: kaì eîpen ho basileús Kathísate en Ierichō héōs toû anateîlai toùs pṓgōnas hymō̂n, kaì epistraphḗsesthe.

6
καὶ εἶδαν οἱ υἱοὶ Αμμων ὅτι κατῃσχύνθησαν ὁ λαὸς Δαυιδ, καὶ ἀπέστειλαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ ἐμισθώσαντο τὴν Συρίαν Βαιθροωβ, εἴκοσι χιλιάδας πεζῶν, καὶ τὸν βασιλέα Μααχα, χιλίους ἄνδρας, καὶ Ιστωβ, δώδεκα χιλιάδας ἀνδρῶν.

kaì eîdan hoi hyioì Ammōn hóti katēischýnthēsan ho laòs Dauid, kaì apésteilan hoi hyioì Ammōn kaì emisthṓsanto tḕn Syrían Baithroōb, eíkosi chiliádas pezō̂n, kaì tòn basiléa Maacha, chilíous ándras, kaì Istōb, dṓdeka chiliádas andrō̂n.

7
καὶ ἤκουσεν Δαυιδ καὶ ἀπέστειλεν τὸν Ιωαβ καὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν, τοὺς δυνατούς.

kaì ḗkousen Dauid kaì apésteilen tòn Iōab kaì pâsan tḕn dýnamin, toùs dynatoús.

8
καὶ ἐξῆλθαν οἱ υἱοὶ Αμμων καὶ παρετάξαντο πόλεμον παρὰ τῇ θύρᾳ τῆς πύλης, καὶ Συρία Σουβα καὶ Ροωβ καὶ Ιστωβ καὶ Μααχα μόνοι ἐν ἀγρῷ.

kaì exē̂lthan hoi hyioì Ammōn kaì paretáxanto pólemon parà tē̂i thýrāi tē̂s pýlēs, kaì Syría Souba kaì Roōb kaì Istōb kaì Maacha mónoi en agrō̂i.

9
καὶ εἶδεν Ιωαβ ὅτι ἐγενήθη πρὸς αὐτὸν ἀντιπρόσωπον τοῦ πολέμου, ἐκ τοῦ κατὰ πρόσωπον ἐξ ἐναντίας καὶ ἐκ τοῦ ὄπισθεν, καὶ ἐπέλεξεν ἐκ πάντων τῶν νεανίσκων Ισραηλ, καὶ παρετάξαντο ἐξ ἐναντίας Συρίας.

kaì eîden Iōab hóti egenḗthē pròs autòn antiprósōpon toû polémou, ek toû katà prósōpon ex enantías kaì ek toû ópisthen, kaì epélexen ek pántōn tō̂n neanískōn Israēl, kaì paretáxanto ex enantías Syrías.

10
καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ λαοῦ ἔδωκεν ἐν χειρὶ Αβεσσα τοῦ ἀδελϕοῦ αὐτοῦ, καὶ παρετάξαντο ἐξ ἐναντίας υἱῶν Αμμων.

kaì tò katáloipon toû laoû édōken en cheirì Abessa toû adelphoû autoû, kaì paretáxanto ex enantías hyiō̂n Ammōn.

11
καὶ εἶπεν ’Εὰν κραταιωθῇ Συρία ὑπὲρ ἐμέ, καὶ ἔσεσθέ μοι εἰς σωτηρίαν, καὶ ἐὰν υἱοὶ Αμμων κραταιωθῶσιν ὑπὲρ σέ, καὶ ἐσόμεθα τοῦ σῶσαί σε·

kaì eîpen ’Eàn krataiōthē̂i Syría hypèr emé, kaì ésesthé moi eis sōtērían, kaì eàn hyioì Ammōn krataiōthō̂sin hypèr sé, kaì esómetha toû sō̂saí se:

12
ἀνδρίζου καὶ κραταιωθῶμεν ὑπὲρ τοῦ λαοῦ ἡμῶν καὶ περὶ τῶν πόλεων τοῦ θεοῦ ἡμῶν, καὶ κύριος ποιήσει τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτοῦ.

andrízou kaì krataiōthō̂men hypèr toû laoû hēmō̂n kaì perì tō̂n póleōn toû theoû hēmō̂n, kaì kýrios poiḗsei tò agathòn en ophthalmoîs autoû.

13
καὶ προσῆλθεν Ιωαβ καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ μετ’ αὐτοῦ εἰς πόλεμον πρὸς Συρίαν, καὶ ἔϕυγαν ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ.

kaì prosē̂lthen Iōab kaì ho laòs autoû met’ autoû eis pólemon pròs Syrían, kaì éphygan apò prosṓpou autoû.

14
καὶ οἱ υἱοὶ Αμμων εἶδαν ὅτι ἔϕυγεν Συρία, καὶ ἔϕυγαν ἀπὸ προσώπου Αβεσσα καὶ εἰσῆλθαν εἰς τὴν πόλιν. καὶ ἀνέστρεψεν Ιωαβ ἀπὸ τῶν υἱῶν Αμμων καὶ παρεγένοντο εἰς Ιερουσαλημ.

kaì hoi hyioì Ammōn eîdan hóti éphygen Syría, kaì éphygan apò prosṓpou Abessa kaì eisē̂lthan eis tḕn pólin. kaì anéstrepsen Iōab apò tō̂n hyiō̂n Ammōn kaì paregénonto eis Ierousalēm.

15
καὶ εἶδεν Συρία ὅτι ἔπταισεν ἔμπροσθεν Ισραηλ, καὶ συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό.

kaì eîden Syría hóti éptaisen émprosthen Israēl, kaì synḗchthēsan epì tò autó.

16
καὶ ἀπέστειλεν Αδρααζαρ καὶ συνήγαγεν τὴν Συρίαν τὴν ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ Χαλαμακ, καὶ παρεγένοντο Αιλαμ, καὶ Σωβακ ἄρχων τῆς δυνάμεως Αδρααζαρ ἔμπροσθεν αὐτῶν.

kaì apésteilen Adraazar kaì synḗgagen tḕn Syrían tḕn ek toû péran toû potamoû Chalamak, kaì paregénonto Ailam, kaì Sōbak árchōn tē̂s dynámeōs Adraazar émprosthen autō̂n.

17
καὶ ἀνηγγέλη τῷ Δαυιδ, καὶ συνήγαγεν τὸν πάντα Ισραηλ καὶ διέβη τὸν Ιορδάνην καὶ παρεγένοντο εἰς Αιλαμ· καὶ παρετάξατο Συρία ἀπέναντι Δαυιδ καὶ ἐπολέμησαν μετ’ αὐτοῦ.

kaì anēngélē tō̂i Dauid, kaì synḗgagen tòn pánta Israēl kaì diébē tòn Iordánēn kaì paregénonto eis Ailam: kaì paretáxato Syría apénanti Dauid kaì epolémēsan met’ autoû.

18
καὶ ἔϕυγεν Συρία ἀπὸ προσώπου Ισραηλ, καὶ ἀνεῖλεν Δαυιδ ἐκ τῆς Συρίας ἑπτακόσια ἅρματα καὶ τεσσαράκοντα χιλιάδας ἱππέων· καὶ τὸν Σωβακ τὸν ἄρχοντα τῆς δυνάμεως αὐτοῦ ἐπάταξεν, καὶ ἀπέθανεν ἐκεῖ.

kaì éphygen Syría apò prosṓpou Israēl, kaì aneîlen Dauid ek tē̂s Syrías heptakósia hármata kaì tessarákonta chiliádas hippéōn: kaì tòn Sōbak tòn árchonta tē̂s dynámeōs autoû epátaxen, kaì apéthanen ekeî.

19
καὶ εἶδαν πάντες οἱ βασιλεῖς οἱ δοῦλοι Αδρααζαρ ὅτι ἔπταισαν ἔμπροσθεν Ισραηλ, καὶ ηὐτομόλησαν μετὰ Ισραηλ καὶ ἐδούλευσαν αὐτοῖς. καὶ ἐϕοβήθη Συρία τοῦ σῶσαι ἔτι τοὺς υἱοὺς Αμμων.

kaì eîdan pántes hoi basileîs hoi doûloi Adraazar hóti éptaisan émprosthen Israēl, kaì ēytomólēsan metà Israēl kaì edoúleusan autoîs. kaì ephobḗthē Syría toû sō̂sai éti toùs hyioùs Ammōn.