Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 15

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐποίησεν ἑαυτῷ Αβεσσαλωμ ἅρματα καὶ ἵππους καὶ πεντήκοντα ἄνδρας παρατρέχειν ἔμπροσθεν αὐτοῦ.

Kaì egéneto metà taûta kaì epoíēsen heautō̂i Abessalōm hármata kaì híppous kaì pentḗkonta ándras paratréchein émprosthen autoû.

2
καὶ ὤρθρισεν Αβεσσαλωμ καὶ ἔστη ἀνὰ χεῖρα τῆς ὁδοῦ τῆς πύλης, καὶ ἐγένετο πᾶς ἀνήρ, ᾧ ἐγένετο κρίσις, ἦλθεν πρὸς τὸν βασιλέα εἰς κρίσιν, καὶ ἐβόησεν πρὸς αὐτὸν Αβεσσαλωμ καὶ ἔλεγεν αὐτῷ ’Εκ ποίας πόλεως σὺ εἶ; καὶ εἶπεν ὁ ἀνήρ ’Εκ μιᾶς ϕυλῶν Ισραηλ ὁ δοῦλός σου.

kaì ṓrthrisen Abessalōm kaì éstē anà cheîra tē̂s hodoû tē̂s pýlēs, kaì egéneto pâs anḗr, hō̂i egéneto krísis, ē̂lthen pròs tòn basiléa eis krísin, kaì ebóēsen pròs autòn Abessalōm kaì élegen autō̂i ’Ek poías póleōs sỳ eî? kaì eîpen ho anḗr ’Ek miâs phylō̂n Israēl ho doûlós sou.

3
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Αβεσσαλωμ ’Ιδοὺ οἱ λόγοι σου ἀγαθοὶ καὶ εὔκολοι, καὶ ἀκούων οὐκ ἔστιν σοι παρὰ τοῦ βασιλέως·

kaì eîpen pròs autòn Abessalōm ’Idoù hoi lógoi sou agathoì kaì eúkoloi, kaì akoúōn ouk éstin soi parà toû basiléōs:

4
καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ Τίς με καταστήσει κριτὴν ἐν τῇ γῇ, καὶ ἐπ’ ἐμὲ ἐλεύσεται πᾶς ἀνήρ, ᾧ ἐὰν ᾖ ἀντιλογία καὶ κρίσις, καὶ δικαιώσω αὐτόν;

kaì eîpen Abessalōm Tís me katastḗsei kritḕn en tē̂i gē̂i, kaì ep’ emè eleúsetai pâs anḗr, hō̂i eàn ē̂i antilogía kaì krísis, kaì dikaiṓsō autón?

5
καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐγγίζειν ἄνδρα τοῦ προσκυνῆσαι αὐτῷ καὶ ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ ἐπελαμβάνετο αὐτοῦ καὶ κατεϕίλησεν αὐτόν.

kaì egéneto en tō̂i engízein ándra toû proskynē̂sai autō̂i kaì exéteinen tḕn cheîra autoû kaì epelambáneto autoû kaì katephílēsen autón.

6
καὶ ἐποίησεν Αβεσσαλωμ κατὰ τὸ ῥῆμα τοῦτο παντὶ Ισραηλ τοῖς παραγινομένοις εἰς κρίσιν πρὸς τὸν βασιλέα, καὶ ἰδιοποιεῖτο Αβεσσαλωμ τὴν καρδίαν ἀνδρῶν Ισραηλ.

kaì epoíēsen Abessalōm katà tò rhē̂ma toûto pantì Israēl toîs paraginoménois eis krísin pròs tòn basiléa, kaì idiopoieîto Abessalōm tḕn kardían andrō̂n Israēl.

7
Καὶ ἐγένετο ἀπὸ τέλους τεσσαράκοντα ἐτῶν καὶ εἶπεν Αβεσσαλωμ πρὸς τὸν πατέρα αὐτοῦ Πορεύσομαι δὴ καὶ ἀποτείσω τὰς εὐχάς μου, ἃς ηὐξάμην τῷ κυρίῳ, ἐν Χεβρων·

Kaì egéneto apò télous tessarákonta etō̂n kaì eîpen Abessalōm pròs tòn patéra autoû Poreúsomai dḕ kaì apoteísō tàs euchás mou, hàs ēyxámēn tō̂i kyríōi, en Chebrōn:

8
ὅτι εὐχὴν ηὔξατο ὁ δοῦλός σου ἐν τῷ οἰκεῖν με ἐν Γεδσουρ ἐν Συρίᾳ λέγων ’Εὰν ἐπιστρέϕων ἐπιστρέψῃ με κύριος εἰς Ιερουσαλημ, καὶ λατρεύσω τῷ κυρίῳ.

hóti euchḕn ēýxato ho doûlós sou en tō̂i oikeîn me en Gedsour en Syríāi légōn ’Eàn epistréphōn epistrépsēi me kýrios eis Ierousalēm, kaì latreúsō tō̂i kyríōi.

9
καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεύς Βάδιζε εἰς εἰρήνην· καὶ ἀναστὰς ἐπορεύθη εἰς Χεβρων.

kaì eîpen autō̂i ho basileús Bádize eis eirḗnēn: kaì anastàs eporeúthē eis Chebrōn.

10
καὶ ἀπέστειλεν Αβεσσαλωμ κατασκόπους ἐν πάσαις ϕυλαῖς Ισραηλ λέγων ’Εν τῷ ἀκοῦσαι ὑμᾶς τὴν ϕωνὴν τῆς κερατίνης καὶ ἐρεῖτε Βεβασίλευκεν βασιλεὺς Αβεσσαλωμ ἐν Χεβρων.

kaì apésteilen Abessalōm kataskópous en pásais phylaîs Israēl légōn ’En tō̂i akoûsai hymâs tḕn phōnḕn tē̂s keratínēs kaì ereîte Bebasíleuken basileùs Abessalōm en Chebrōn.

11
καὶ μετὰ Αβεσσαλωμ ἐπορεύθησαν διακόσιοι ἄνδρες ἐξ Ιερουσαλημ κλητοὶ καὶ πορευόμενοι τῇ ἁπλότητι αὐτῶν καὶ οὐκ ἔγνωσαν πᾶν ῥῆμα.

kaì metà Abessalōm eporeúthēsan diakósioi ándres ex Ierousalēm klētoì kaì poreuómenoi tē̂i haplótēti autō̂n kaì ouk égnōsan pân rhē̂ma.

12
καὶ ἀπέστειλεν Αβεσσαλωμ καὶ ἐκάλεσεν τὸν Αχιτοϕελ τὸν Γελμωναῖον τὸν σύμβουλον Δαυιδ ἐκ τῆς πόλεως αὐτοῦ ἐκ Γωλα ἐν τῷ θυσιάζειν αὐτόν. καὶ ἐγένετο σύστρεμμα ἰσχυρόν, καὶ ὁ λαὸς πορευόμενος καὶ πολὺς μετὰ Αβεσσαλωμ.

kaì apésteilen Abessalōm kaì ekálesen tòn Achitophel tòn Gelmōnaîon tòn sýmboulon Dauid ek tē̂s póleōs autoû ek Gōla en tō̂i thysiázein autón. kaì egéneto sýstremma ischyrón, kaì ho laòs poreuómenos kaì polỳs metà Abessalōm.

13
Καὶ παρεγένετο ὁ ἀπαγγέλλων πρὸς Δαυιδ λέγων ’Εγενήθη ἡ καρδία ἀνδρῶν Ισραηλ ὀπίσω Αβεσσαλωμ.

Kaì paregéneto ho apangéllōn pròs Dauid légōn ’Egenḗthē hē kardía andrō̂n Israēl opísō Abessalōm.

14
καὶ εἶπεν Δαυιδ πᾶσιν τοῖς παισὶν αὐτοῦ τοῖς μετ’ αὐτοῦ τοῖς ἐν Ιερουσαλημ ’Ανάστητε καὶ ϕύγωμεν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν σωτηρία ἀπὸ προσώπου Αβεσσαλωμ· ταχύνατε τοῦ πορευθῆναι, ἵνα μὴ ταχύνῃ καὶ καταλάβῃ ἡμᾶς καὶ ἐξώσῃ ἐϕ’ ἡμᾶς τὴν κακίαν καὶ πατάξῃ τὴν πόλιν στόματι μαχαίρης.

kaì eîpen Dauid pâsin toîs paisìn autoû toîs met’ autoû toîs en Ierousalēm ’Anástēte kaì phýgōmen, hóti ouk éstin hēmîn sōtēría apò prosṓpou Abessalōm: tachýnate toû poreuthē̂nai, hína mḕ tachýnēi kaì katalábēi hēmâs kaì exṓsēi eph’ hēmâs tḕn kakían kaì patáxēi tḕn pólin stómati machaírēs.

15
καὶ εἶπον οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως πρὸς τὸν βασιλέα Κατὰ πάντα, ὅσα αἱρεῖται ὁ κύριος ἡμῶν ὁ βασιλεύς, ἰδοὺ οἱ παῖδές σου.

kaì eîpon hoi paîdes toû basiléōs pròs tòn basiléa Katà pánta, hósa haireîtai ho kýrios hēmō̂n ho basileús, idoù hoi paîdés sou.

16
καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς ὁ οἶκος αὐτοῦ τοῖς ποσὶν αὐτῶν· καὶ ἀϕῆκεν ὁ βασιλεὺς δέκα γυναῖκας τῶν παλλακῶν αὐτοῦ ϕυλάσσειν τὸν οἶκον.

kaì exē̂lthen ho basileùs kaì pâs ho oîkos autoû toîs posìn autō̂n: kaì aphē̂ken ho basileùs déka gynaîkas tō̂n pallakō̂n autoû phylássein tòn oîkon.

17
καὶ ἐξῆλθεν ὁ βασιλεὺς καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ πεζῇ καὶ ἔστησαν ἐν οἴκῳ τῷ μακράν.

kaì exē̂lthen ho basileùs kaì pántes hoi paîdes autoû pezē̂i kaì éstēsan en oíkōi tō̂i makrán.

18
καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀνὰ χεῖρα αὐτοῦ παρῆγον καὶ πᾶς ὁ χεττι καὶ πᾶς ὁ ϕελετθι καὶ ἔστησαν ἐπὶ τῆς ἐλαίας ἐν τῇ ἐρήμῳ· καὶ πᾶς ὁ λαὸς παρεπορεύετο ἐχόμενος αὐτοῦ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτὸν καὶ πάντες οἱ ἁδροὶ καὶ πάντες οἱ μαχηταί, ἑξακόσιοι ἄνδρες, καὶ παρῆσαν ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ· καὶ πᾶς ὁ χερεθθι καὶ πᾶς ὁ ϕελεθθι καὶ πάντες οἱ Γεθθαῖοι, ἑξακόσιοι ἄνδρες οἱ ἐλθόντες τοῖς ποσὶν αὐτῶν ἐκ Γεθ, πορευόμενοι ἐπὶ πρόσωπον τοῦ βασιλέως.

kaì pántes hoi paîdes autoû anà cheîra autoû parē̂gon kaì pâs ho chetti kaì pâs ho pheletthi kaì éstēsan epì tē̂s elaías en tē̂i erḗmōi: kaì pâs ho laòs pareporeúeto echómenos autoû kaì pántes hoi perì autòn kaì pántes hoi hadroì kaì pántes hoi machētaí, hexakósioi ándres, kaì parē̂san epì cheîra autoû: kaì pâs ho chereththi kaì pâs ho pheleththi kaì pántes hoi Geththaîoi, hexakósioi ándres hoi elthóntes toîs posìn autō̂n ek Geth, poreuómenoi epì prósōpon toû basiléōs.

19
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Εθθι τὸν Γεθθαῖον ῞Ινα τί πορεύῃ καὶ σὺ μεθ’ ἡμῶν; ἐπίστρεϕε καὶ οἴκει μετὰ τοῦ βασιλέως, ὅτι ξένος εἶ σὺ καὶ ὅτι μετῴκηκας σὺ ἐκ τοῦ τόπου σου.

kaì eîpen ho basileùs pròs Eththi tòn Geththaîon ῞Ina tí poreúēi kaì sỳ meth’ hēmō̂n? epístrephe kaì oíkei metà toû basiléōs, hóti xénos eî sỳ kaì hóti metṓikēkas sỳ ek toû tópou sou.

20
εἰ ἐχθὲς παραγέγονας, καὶ σήμερον κινήσω σε μεθ’ ἡμῶν καί γε μεταναστήσεις τὸν τόπον σου; ἐχθὲς ἡ ἐξέλευσίς σου, καὶ σήμερον μετακινήσω σε μεθ’ ἡμῶν τοῦ πορευθῆναι; καὶ ἐγὼ πορεύσομαι οὗ ἂν ἐγὼ πορευθῶ. ἐπιστρέϕου καὶ ἐπίστρεψον τοὺς ἀδελϕούς σου μετὰ σοῦ, καὶ κύριος ποιήσει μετὰ σοῦ ἔλεος καὶ ἀλήθειαν.

ei echthès paragégonas, kaì sḗmeron kinḗsō se meth’ hēmō̂n kaí ge metanastḗseis tòn tópon sou? echthès hē exéleusís sou, kaì sḗmeron metakinḗsō se meth’ hēmō̂n toû poreuthē̂nai? kaì egṑ poreúsomai hoû àn egṑ poreuthō̂. epistréphou kaì epístrepson toùs adelphoús sou metà soû, kaì kýrios poiḗsei metà soû éleos kaì alḗtheian.

21
καὶ ἀπεκρίθη Εθθι τῷ βασιλεῖ καὶ εἶπεν Ζῇ κύριος καὶ ζῇ ὁ κύριός μου ὁ βασιλεύς, ὅτι εἰς τὸν τόπον, οὗ ἐὰν ᾖ ὁ κύριός μου, καὶ ἐὰν εἰς θάνατον καὶ ἐὰν εἰς ζωήν, ὅτι ἐκεῖ ἔσται ὁ δοῦλός σου.

kaì apekríthē Eththi tō̂i basileî kaì eîpen Zē̂i kýrios kaì zē̂i ho kýriós mou ho basileús, hóti eis tòn tópon, hoû eàn ē̂i ho kýriós mou, kaì eàn eis thánaton kaì eàn eis zōḗn, hóti ekeî éstai ho doûlós sou.

22
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Εθθι Δεῦρο καὶ διάβαινε μετ’ ἐμοῦ· καὶ παρῆλθεν Εθθι ὁ Γεθθαῖος καὶ πάντες οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ὁ μετ’ αὐτοῦ.

kaì eîpen ho basileùs pròs Eththi Deûro kaì diábaine met’ emoû: kaì parē̂lthen Eththi ho Geththaîos kaì pántes hoi paîdes autoû kaì pâs ho óchlos ho met’ autoû.

23
καὶ πᾶσα ἡ γῆ ἔκλαιεν ϕωνῇ μεγάλῃ. καὶ πᾶς ὁ λαὸς παρεπορεύοντο ἐν τῷ χειμάρρῳ Κεδρων, καὶ ὁ βασιλεὺς διέβη τὸν χειμάρρουν Κεδρων· καὶ πᾶς ὁ λαὸς καὶ ὁ βασιλεὺς παρεπορεύοντο ἐπὶ πρόσωπον ὁδοῦ τὴν ἔρημον.

kaì pâsa hē gē̂ éklaien phōnē̂i megálēi. kaì pâs ho laòs pareporeúonto en tō̂i cheimárrōi Kedrōn, kaì ho basileùs diébē tòn cheimárroun Kedrōn: kaì pâs ho laòs kaì ho basileùs pareporeúonto epì prósōpon hodoû tḕn érēmon.

24
καὶ ἰδοὺ καί γε Σαδωκ καὶ πάντες οἱ Λευῖται μετ’ αὐτοῦ αἴροντες τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου ἀπὸ Βαιθαρ καὶ ἔστησαν τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ, καὶ ἀνέβη Αβιαθαρ, ἕως ἐπαύσατο πᾶς ὁ λαὸς παρελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως.

kaì idoù kaí ge Sadōk kaì pántes hoi Leuîtai met’ autoû aírontes tḕn kibōtòn diathḗkēs kyríou apò Baithar kaì éstēsan tḕn kibōtòn toû theoû, kaì anébē Abiathar, héōs epaúsato pâs ho laòs pareltheîn ek tē̂s póleōs.

25
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Σαδωκ ’Απόστρεψον τὴν κιβωτὸν τοῦ θεοῦ εἰς τὴν πόλιν· ἐὰν εὕρω χάριν ἐν ὀϕθαλμοῖς κυρίου, καὶ ἐπιστρέψει με καὶ δείξει μοι αὐτὴν καὶ τὴν εὐπρέπειαν αὐτῆς·

kaì eîpen ho basileùs tō̂i Sadōk ’Apóstrepson tḕn kibōtòn toû theoû eis tḕn pólin: eàn heúrō chárin en ophthalmoîs kyríou, kaì epistrépsei me kaì deíxei moi autḕn kaì tḕn euprépeian autē̂s:

26
καὶ ἐὰν εἴπῃ οὕτως Οὐκ ἠθέληκα ἐν σοί, ἰδοὺ ἐγώ εἰμι, ποιείτω μοι κατὰ τὸ ἀγαθὸν ἐν ὀϕθαλμοῖς αὐτοῦ.

kaì eàn eípēi hoútōs Ouk ēthélēka en soí, idoù egṓ eimi, poieítō moi katà tò agathòn en ophthalmoîs autoû.

27
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Σαδωκ τῷ ἱερεῖ ῎Ιδετε σὺ ἐπιστρέϕεις εἰς τὴν πόλιν ἐν εἰρήνῃ, καὶ Αχιμαας ὁ υἱός σου καὶ Ιωναθαν ὁ υἱὸς Αβιαθαρ οἱ δύο υἱοὶ ὑμῶν μεθ’ ὑμῶν·

kaì eîpen ho basileùs tō̂i Sadōk tō̂i hiereî ῎Idete sỳ epistrépheis eis tḕn pólin en eirḗnēi, kaì Achimaas ho hyiós sou kaì Iōnathan ho hyiòs Abiathar hoi dýo hyioì hymō̂n meth’ hymō̂n:

28
ἴδετε ἐγώ εἰμι στρατεύομαι ἐν αραβωθ τῆς ἐρήμου ἕως τοῦ ἐλθεῖν ῥῆμα παρ’ ὑμῶν τοῦ ἀπαγγεῖλαί μοι.

ídete egṓ eimi strateúomai en arabōth tē̂s erḗmou héōs toû eltheîn rhē̂ma par’ hymō̂n toû apangeîlaí moi.

29
καὶ ἀπέστρεψεν Σαδωκ καὶ Αβιαθαρ τὴν κιβωτὸν εἰς Ιερουσαλημ καὶ ἐκάθισεν ἐκεῖ.

kaì apéstrepsen Sadōk kaì Abiathar tḕn kibōtòn eis Ierousalēm kaì ekáthisen ekeî.

30
καὶ Δαυιδ ἀνέβαινεν ἐν τῇ ἀναβάσει τῶν ἐλαιῶν ἀναβαίνων καὶ κλαίων καὶ τὴν κεϕαλὴν ἐπικεκαλυμμένος καὶ αὐτὸς ἐπορεύετο ἀνυπόδετος, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ὁ μετ’ αὐτοῦ ἐπεκάλυψεν ἀνὴρ τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ ἀνέβαινον ἀναβαίνοντες καὶ κλαίοντες.

kaì Dauid anébainen en tē̂i anabásei tō̂n elaiō̂n anabaínōn kaì klaíōn kaì tḕn kephalḕn epikekalymménos kaì autòs eporeúeto anypódetos, kaì pâs ho laòs ho met’ autoû epekálypsen anḕr tḕn kephalḕn autoû kaì anébainon anabaínontes kaì klaíontes.

31
καὶ ἀνηγγέλη Δαυιδ λέγοντες Καὶ Αχιτοϕελ ἐν τοῖς συστρεϕομένοις μετὰ Αβεσσαλωμ· καὶ εἶπεν Δαυιδ Διασκέδασον δὴ τὴν βουλὴν Αχιτοϕελ, κύριε ὁ θεός μου.

kaì anēngélē Dauid légontes Kaì Achitophel en toîs systrephoménois metà Abessalōm: kaì eîpen Dauid Diaskédason dḕ tḕn boulḕn Achitophel, kýrie ho theós mou.

32
καὶ ἦν Δαυιδ ἐρχόμενος ἕως τοῦ Ροως, οὗ προσεκύνησεν ἐκεῖ τῷ θεῷ, καὶ ἰδοὺ εἰς ἀπαντὴν αὐτῷ Χουσι ὁ Αρχι ἑταῖρος Δαυιδ διερρηχὼς τὸν χιτῶνα αὐτοῦ καὶ γῆ ἐπὶ τῆς κεϕαλῆς αὐτοῦ.

kaì ē̂n Dauid erchómenos héōs toû Roōs, hoû prosekýnēsen ekeî tō̂i theō̂i, kaì idoù eis apantḕn autō̂i Chousi ho Archi hetaîros Dauid dierrēchṑs tòn chitō̂na autoû kaì gē̂ epì tē̂s kephalē̂s autoû.

33
καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ ’Εὰν μὲν διαβῇς μετ’ ἐμοῦ, καὶ ἔσῃ ἐπ’ ἐμὲ εἴς βάσταγμα·

kaì eîpen autō̂i Dauid ’Eàn mèn diabē̂is met’ emoû, kaì ésēi ep’ emè eís bástagma:

34
καὶ ἐὰν εἰς τὴν πόλιν ἐπιστρέψῃς, καὶ ἐρεῖς τῷ Αβεσσαλωμ Διεληλύθασιν οἱ ἀδελϕοί σου, καὶ ὁ βασιλεὺς κατόπισθέν μου διελήλυθεν ὁ πατήρ σου, καὶ νῦν παῖς σού εἰμι, βασιλεῦ, ἔασόν με ζῆσαι, παῖς τοῦ πατρός σου ἤμην τότε καὶ ἀρτίως, καὶ νῦν ἐγὼ δοῦλος σός· καὶ διασκεδάσεις μοι τὴν βουλὴν Αχιτοϕελ.

kaì eàn eis tḕn pólin epistrépsēis, kaì ereîs tō̂i Abessalōm Dielēlýthasin hoi adelphoí sou, kaì ho basileùs katópisthén mou dielḗlythen ho patḗr sou, kaì nŷn paîs soú eimi, basileû, éasón me zē̂sai, paîs toû patrós sou ḗmēn tóte kaì artíōs, kaì nŷn egṑ doûlos sós: kaì diaskedáseis moi tḕn boulḕn Achitophel.

35
καὶ ἰδοὺ μετὰ σοῦ ἐκεῖ Σαδωκ καὶ Αβιαθαρ οἱ ἱερεῖς, καὶ ἔσται πᾶν ῥῆμα, ὃ ἐὰν ἀκούσῃς ἐξ οἴκου τοῦ βασιλέως, καὶ ἀναγγελεῖς τῷ Σαδωκ καὶ τῷ Αβιαθαρ τοῖς ἱερεῦσιν·

kaì idoù metà soû ekeî Sadōk kaì Abiathar hoi hiereîs, kaì éstai pân rhē̂ma, hò eàn akoúsēis ex oíkou toû basiléōs, kaì anangeleîs tō̂i Sadōk kaì tō̂i Abiathar toîs hiereûsin:

36
ἰδοὺ ἐκεῖ μετ’ αὐτῶν δύο υἱοὶ αὐτῶν, Αχιμαας υἱὸς τῷ Σαδωκ καὶ Ιωναθαν υἱὸς τῷ Αβιαθαρ, καὶ ἀποστελεῖτε ἐν χειρὶ αὐτῶν πρός με πᾶν ῥῆμα, ὃ ἐὰν ἀκούσητε.

idoù ekeî met’ autō̂n dýo hyioì autō̂n, Achimaas hyiòs tō̂i Sadōk kaì Iōnathan hyiòs tō̂i Abiathar, kaì aposteleîte en cheirì autō̂n prós me pân rhē̂ma, hò eàn akoúsēte.

37
καὶ εἰσῆλθεν Χουσι ὁ ἑταῖρος Δαυιδ εἰς τὴν πόλιν, καὶ Αβεσσαλωμ εἰσεπορεύετο εἰς Ιερουσαλημ.

kaì eisē̂lthen Chousi ho hetaîros Dauid eis tḕn pólin, kaì Abessalōm eiseporeúeto eis Ierousalēm.