Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 21:20

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
20
καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν Γεθ. καὶ ἦν ἀνὴρ μαδων, καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ οἱ δάκτυλοι τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἓξ καὶ ἕξ, εἴκοσι τέσσαρες ἀριθμῷ, καί γε αὐτὸς ἐτέχθη τῷ Ραϕα.

kaì egéneto éti pólemos en Geth. kaì ē̂n anḕr madōn, kaì hoi dáktyloi tō̂n cheirō̂n autoû kaì hoi dáktyloi tō̂n podō̂n autoû hèx kaì héx, eíkosi téssares arithmō̂i, kaí ge autòs etéchthē tō̂i Rapha.