Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 2 Samuel 4

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἤκουσεν Μεμϕιβοσθε υἱὸς Σαουλ ὅτι τέθνηκεν Αβεννηρ ἐν Χεβρων, καὶ ἐξελύθησαν αἱ χεῖρες αὐτοῦ, καὶ πάντες οἱ ἄνδρες Ισραηλ παρείθησαν.

Kaì ḗkousen Memphibosthe hyiòs Saoul hóti téthnēken Abennēr en Chebrōn, kaì exelýthēsan hai cheîres autoû, kaì pántes hoi ándres Israēl pareíthēsan.

2
καὶ δύο ἄνδρες ἡγούμενοι συστρεμμάτων τῷ Μεμϕιβοσθε υἱῷ Σαουλ, ὄνομα τῷ ἑνὶ Βαανα καὶ ὄνομα τῷ δευτέρῳ Ρηχαβ, υἱοὶ Ρεμμων τοῦ Βηρωθαίου ἐκ τῶν υἱῶν Βενιαμιν· ὅτι Βηρωθ ἐλογίζετο τοῖς υἱοῖς Βενιαμιν,

kaì dýo ándres hēgoúmenoi systremmátōn tō̂i Memphibosthe hyiō̂i Saoul, ónoma tō̂i henì Baana kaì ónoma tō̂i deutérōi Rēchab, hyioì Remmōn toû Bērōthaíou ek tō̂n hyiō̂n Beniamin: hóti Bērōth elogízeto toîs hyioîs Beniamin,

3
καὶ ἀπέδρασαν οἱ Βηρωθαῖοι εἰς Γεθθαιμ καὶ ἦσαν ἐκεῖ παροικοῦντες ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì apédrasan hoi Bērōthaîoi eis Geththaim kaì ē̂san ekeî paroikoûntes héōs tē̂s hēméras taútēs.

4
καὶ τῷ Ιωναθαν υἱῷ Σαουλ υἱὸς πεπληγὼς τοὺς πόδας· υἱὸς ἐτῶν πέντε οὗτος ἐν τῷ ἐλθεῖν τὴν ἀγγελίαν Σαουλ καὶ Ιωναθαν τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ ἐξ Ιεζραελ, καὶ ἦρεν αὐτὸν ἡ τιθηνὸς αὐτοῦ καὶ ἔϕυγεν, καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπεύδειν αὐτὴν καὶ ἀναχωρεῖν καὶ ἔπεσεν καὶ ἐχωλάνθη, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μεμϕιβοσθε.

kaì tō̂i Iōnathan hyiō̂i Saoul hyiòs peplēgṑs toùs pódas: hyiòs etō̂n pénte hoûtos en tō̂i eltheîn tḕn angelían Saoul kaì Iōnathan toû hyioû autoû ex Iezrael, kaì ē̂ren autòn hē tithēnòs autoû kaì éphygen, kaì egéneto en tō̂i speúdein autḕn kaì anachōreîn kaì épesen kaì echōlánthē, kaì ónoma autō̂i Memphibosthe.

5
καὶ ἐπορεύθησαν υἱοὶ Ρεμμων τοῦ Βηρωθαίου Ρεκχα καὶ Βαανα καὶ εἰσῆλθον ἐν τῷ καύματι τῆς ἡμέρας εἰς οἶκον Μεμϕιβοσθε, καὶ αὐτὸς ἐκάθευδεν ἐν τῇ κοίτῃ τῆς μεσημβρίας,

kaì eporeúthēsan hyioì Remmōn toû Bērōthaíou Rekcha kaì Baana kaì eisē̂lthon en tō̂i kaúmati tē̂s hēméras eis oîkon Memphibosthe, kaì autòs ekátheuden en tē̂i koítēi tē̂s mesēmbrías,

6
καὶ ἰδοὺ ἡ θυρωρὸς τοῦ οἴκου ἐκάθαιρεν πυροὺς καὶ ἐνύσταξεν καὶ ἐκάθευδεν, καὶ Ρεκχα καὶ Βαανα οἱ ἀδελϕοὶ διέλαθον

kaì idoù hē thyrōròs toû oíkou ekáthairen pyroùs kaì enýstaxen kaì ekátheuden, kaì Rekcha kaì Baana hoi adelphoì diélathon

7
καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον, καὶ Μεμϕιβοσθε ἐκάθευδεν ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐν τῷ κοιτῶνι αὐτοῦ, καὶ τύπτουσιν αὐτὸν καὶ θανατοῦσιν καὶ ἀϕαιροῦσιν τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ ἔλαβον τὴν κεϕαλὴν αὐτοῦ καὶ ἀπῆλθον ὁδὸν τὴν κατὰ δυσμὰς ὅλην τὴν νύκτα.

kaì eisē̂lthon eis tòn oîkon, kaì Memphibosthe ekátheuden epì tē̂s klínēs autoû en tō̂i koitō̂ni autoû, kaì týptousin autòn kaì thanatoûsin kaì aphairoûsin tḕn kephalḕn autoû kaì élabon tḕn kephalḕn autoû kaì apē̂lthon hodòn tḕn katà dysmàs hólēn tḕn nýkta.

8
καὶ ἤνεγκαν τὴν κεϕαλὴν Μεμϕιβοσθε τῷ Δαυιδ εἰς Χεβρων καὶ εἶπαν πρὸς τὸν βασιλέα ’Ιδοὺ ἡ κεϕαλὴ Μεμϕιβοσθε υἱοῦ Σαουλ τοῦ ἐχθροῦ σου, ὃς ἐζήτει τὴν ψυχήν σου, καὶ ἔδωκεν κύριος τῷ κυρίῳ βασιλεῖ ἐκδίκησιν τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη, ἐκ Σαουλ τοῦ ἐχθροῦ σου καὶ ἐκ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ.

kaì ḗnenkan tḕn kephalḕn Memphibosthe tō̂i Dauid eis Chebrōn kaì eîpan pròs tòn basiléa ’Idoù hē kephalḕ Memphibosthe hyioû Saoul toû echthroû sou, hòs ezḗtei tḕn psychḗn sou, kaì édōken kýrios tō̂i kyríōi basileî ekdíkēsin tō̂n echthrō̂n autoû hōs hē hēméra haútē, ek Saoul toû echthroû sou kaì ek toû spérmatos autoû.

9
καὶ ἀπεκρίθη Δαυιδ τῷ Ρεκχα καὶ τῷ Βαανα ἀδελϕῷ αὐτοῦ υἱοῖς Ρεμμων τοῦ Βηρωθαίου καὶ εἶπεν αὐτοῖς Ζῇ κύριος, ὃς ἐλυτρώσατο τὴν ψυχήν μου ἐκ πάσης θλίψεως,

kaì apekríthē Dauid tō̂i Rekcha kaì tō̂i Baana adelphō̂i autoû hyioîs Remmōn toû Bērōthaíou kaì eîpen autoîs Zē̂i kýrios, hòs elytrṓsato tḕn psychḗn mou ek pásēs thlípseōs,

10
ὅτι ὁ ἀπαγγείλας μοι ὅτι τέθνηκεν Σαουλ – καὶ αὐτὸς ἦν ὡς εὐαγγελιζόμενος ἐνώπιόν μου – καὶ κατέσχον αὐτὸν καὶ ἀπέκτεινα ἐν Σεκελακ, ᾧ ἔδει με δοῦναι εὐαγγέλια·

hóti ho apangeílas moi hóti téthnēken Saoul – kaì autòs ē̂n hōs euangelizómenos enṓpión mou – kaì katéschon autòn kaì apékteina en Sekelak, hō̂i édei me doûnai euangélia:

11
καὶ νῦν ἄνδρες πονηροὶ ἀπεκτάγκασιν ἄνδρα δίκαιον ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ ἐπὶ τῆς κοίτης αὐτοῦ· καὶ νῦν ἐκζητήσω τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐκ χειρὸς ὑμῶν καὶ ἐξολεθρεύσω ὑμᾶς ἐκ τῆς γῆς.

kaì nŷn ándres ponēroì apektánkasin ándra díkaion en tō̂i oíkōi autoû epì tē̂s koítēs autoû: kaì nŷn ekzētḗsō tò haîma autoû ek cheiròs hymō̂n kaì exolethreúsō hymâs ek tē̂s gē̂s.

12
καὶ ἐνετείλατο Δαυιδ τοῖς παιδαρίοις αὐτοῦ καὶ ἀποκτέννουσιν αὐτοὺς καὶ κολοβοῦσιν τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ τοὺς πόδας αὐτῶν καὶ ἐκρέμασαν αὐτοὺς ἐπὶ τῆς κρήνης ἐν Χεβρων· καὶ τὴν κεϕαλὴν Μεμϕιβοσθε ἔθαψαν ἐν τῷ τάϕῳ Αβεννηρ υἱοῦ Νηρ.

kaì eneteílato Dauid toîs paidaríois autoû kaì apokténnousin autoùs kaì koloboûsin tàs cheîras autō̂n kaì toùs pódas autō̂n kaì ekrémasan autoùs epì tē̂s krḗnēs en Chebrōn: kaì tḕn kephalḕn Memphibosthe éthapsan en tō̂i táphōi Abennēr hyioû Nēr.