Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Esdras 1

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἤγαγεν Ιωσιας τὸ πασχα ἐν Ιερουσαλημ τῷ κυρίῳ αὐτοῦ καὶ ἔθυσεν τὸ πασχα τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου

Kaì ḗgagen Iōsias tò pascha en Ierousalēm tō̂i kyríōi autoû kaì éthysen tò pascha tē̂i tessareskaidekátēi hēmérāi toû mēnòs toû prṓtou

2
στήσας τοὺς ἱερεῖς κατ’ ἐϕημερίας ἐστολισμένους ἐν τῷ ἱερῷ τοῦ κυρίου.

stḗsas toùs hiereîs kat’ ephēmerías estolisménous en tō̂i hierō̂i toû kyríou.

3
καὶ εἶπεν τοῖς Λευίταις, ἱεροδούλοις τοῦ Ισραηλ, ἁγιάσαι ἑαυτοὺς τῷ κυρίῳ ἐν τῇ θέσει τῆς ἁγίας κιβωτοῦ τοῦ κυρίου ἐν τῷ οἴκῳ, ᾧ ᾠκοδόμησεν Σαλωμων ὁ τοῦ Δαυιδ ὁ βασιλεύς Οὐκ ἔσται ὑμῖν ἆραι ἐπ’ ὤμων αὐτήν·

kaì eîpen toîs Leuítais, hierodoúlois toû Israēl, hagiásai heautoùs tō̂i kyríōi en tē̂i thései tē̂s hagías kibōtoû toû kyríou en tō̂i oíkōi, hō̂i ōikodómēsen Salōmōn ho toû Dauid ho basileús Ouk éstai hymîn ârai ep’ ṓmōn autḗn:

4
καὶ νῦν λατρεύετε τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν καὶ θεραπεύετε τὸ ἔθνος αὐτοῦ Ισραηλ καὶ ἑτοιμάσατε κατὰ τὰς πατριὰς καὶ τὰς ϕυλὰς ὑμῶν κατὰ τὴν γραϕὴν Δαυιδ βασιλέως Ισραηλ καὶ κατὰ τὴν μεγαλειότητα Σαλωμων τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ

kaì nŷn latreúete tō̂i kyríōi theō̂i hymō̂n kaì therapeúete tò éthnos autoû Israēl kaì hetoimásate katà tàs patriàs kaì tàs phylàs hymō̂n katà tḕn graphḕn Dauid basiléōs Israēl kaì katà tḕn megaleiótēta Salōmōn toû hyioû autoû

5
καὶ στάντες ἐν τῷ ἱερῷ κατὰ τὴν μεριδαρχίαν τὴν πατρικὴν ὑμῶν τῶν Λευιτῶν τῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀδελϕῶν ὑμῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τάξει

kaì stántes en tō̂i hierō̂i katà tḕn meridarchían tḕn patrikḕn hymō̂n tō̂n Leuitō̂n tō̂n émprosthen tō̂n adelphō̂n hymō̂n hyiō̂n Israēl en táxei

6
θύσατε τὸ πασχα καὶ τὰς θυσίας ἑτοιμάσατε τοῖς ἀδελϕοῖς ὑμῶν καὶ ποιήσατε τὸ πασχα κατὰ τὸ πρόσταγμα τοῦ κυρίου τὸ δοθὲν τῷ Μωυσῇ.

thýsate tò pascha kaì tàs thysías hetoimásate toîs adelphoîs hymō̂n kaì poiḗsate tò pascha katà tò próstagma toû kyríou tò dothèn tō̂i Mōysē̂i.

7
καὶ ἐδωρήσατο Ιωσιας τῷ λαῷ τῷ εὑρεθέντι ἀρνῶν καὶ ἐρίϕων τριάκοντα χιλιάδας, μόσχους τρισχιλίους· ταῦτα ἐκ τῶν βασιλικῶν ἐδόθη κατ’ ἐπαγγελίαν τῷ λαῷ καὶ τοῖς ἱερεῦσιν καὶ Λευίταις.

kaì edōrḗsato Iōsias tō̂i laō̂i tō̂i heurethénti arnō̂n kaì eríphōn triákonta chiliádas, móschous trischilíous: taûta ek tō̂n basilikō̂n edóthē kat’ epangelían tō̂i laō̂i kaì toîs hiereûsin kaì Leuítais.

8
καὶ ἔδωκεν Χελκιας καὶ Ζαχαριας καὶ Ησυηλος οἱ ἐπιστάται τοῦ ἱεροῦ τοῖς ἱερεῦσιν εἰς πασχα πρόβατα δισχίλια ἑξακόσια, μόσχους τριακοσίους.

kaì édōken Chelkias kaì Zacharias kaì Ēsyēlos hoi epistátai toû hieroû toîs hiereûsin eis pascha próbata dischília hexakósia, móschous triakosíous.

9
καὶ Ιεχονιας καὶ Σαμαιας καὶ Ναθαναηλ ὁ ἀδελϕὸς καὶ Ασαβιας καὶ Οχιηλος καὶ Ιωραμ χιλίαρχοι ἔδωκαν τοῖς Λευίταις εἰς πασχα πρόβατα πεντακισχίλια, μόσχους ἑπτακοσίους.

kaì Iechonias kaì Samaias kaì Nathanaēl ho adelphòs kaì Asabias kaì Ochiēlos kaì Iōram chilíarchoi édōkan toîs Leuítais eis pascha próbata pentakischília, móschous heptakosíous.

10
καὶ ταῦτα τὰ γενόμενα· εὐπρεπῶς ἔστησαν οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται

kaì taûta tà genómena: euprepō̂s éstēsan hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai

11
ἔχοντες τὰ ἄζυμα κατὰ τὰς ϕυλὰς

échontes tà ázyma katà tàs phylàs

12
καὶ κατὰ τὰς μεριδαρχίας τῶν πατέρων ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ προσενεγκεῖν τῷ κυρίῳ κατὰ τὰ γεγραμμένα ἐν βιβλίῳ Μωυσῆ, καὶ οὕτω τὸ πρωινόν.

kaì katà tàs meridarchías tō̂n patérōn émprosthen toû laoû prosenenkeîn tō̂i kyríōi katà tà gegramména en biblíōi Mōysē̂, kaì hoútō tò prōinón.

13
καὶ ὤπτησαν τὸ πασχα πυρὶ ὡς καθήκει καὶ τὰς θυσίας ἥψησαν ἐν τοῖς χαλκείοις καὶ λέβησιν μετ’ εὐωδίας καὶ ἀπήνεγκαν πᾶσι τοῖς ἐκ τοῦ λαοῦ.

kaì ṓptēsan tò pascha pyrì hōs kathḗkei kaì tàs thysías hḗpsēsan en toîs chalkeíois kaì lébēsin met’ euōdías kaì apḗnenkan pâsi toîs ek toû laoû.

14
μετὰ δὲ ταῦτα ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς τε καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελϕοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ααρων· οἱ γὰρ ἱερεῖς ἀνέϕερον τὰ στέατα ἕως ἀωρίας, καὶ οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν ἑαυτοῖς καὶ τοῖς ἱερεῦσιν ἀδελϕοῖς αὐτῶν υἱοῖς Ααρων.

metà dè taûta hētoímasan heautoîs te kaì toîs hiereûsin adelphoîs autō̂n hyioîs Aarōn: hoi gàr hiereîs anépheron tà stéata héōs aōrías, kaì hoi Leuîtai hētoímasan heautoîs kaì toîs hiereûsin adelphoîs autō̂n hyioîs Aarōn.

15
καὶ οἱ ἱεροψάλται υἱοὶ Ασαϕ ἦσαν ἐπὶ τῆς τάξεως αὐτῶν κατὰ τὰ ὑπὸ Δαυιδ τεταγμένα καὶ Ασαϕ καὶ Ζαχαριας καὶ Εδδινους οἱ παρὰ τοῦ βασιλέως, καὶ οἱ θυρωροὶ ἐϕ’ ἑκάστου πυλῶνος· οὐκ ἔστιν παραβῆναι ἕκαστον τὴν ἑαυτοῦ ἐϕημερίαν, οἱ γὰρ ἀδελϕοὶ αὐτῶν οἱ Λευῖται ἡτοίμασαν αὐτοῖς.

kaì hoi hieropsáltai hyioì Asaph ē̂san epì tē̂s táxeōs autō̂n katà tà hypò Dauid tetagména kaì Asaph kaì Zacharias kaì Eddinous hoi parà toû basiléōs, kaì hoi thyrōroì eph’ hekástou pylō̂nos: ouk éstin parabē̂nai hékaston tḕn heautoû ephēmerían, hoi gàr adelphoì autō̂n hoi Leuîtai hētoímasan autoîs.

16
καὶ συνετελέσθη τὰ τῆς θυσίας τοῦ κυρίου ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ἀχθῆναι τὸ πασχα καὶ προσενεχθῆναι τὰς θυσίας ἐπὶ τὸ τοῦ κυρίου θυσιαστήριον κατὰ τὴν ἐπιταγὴν τοῦ βασιλέως Ιωσιου.

kaì synetelésthē tà tē̂s thysías toû kyríou en ekeínēi tē̂i hēmérāi, achthē̂nai tò pascha kaì prosenechthē̂nai tàs thysías epì tò toû kyríou thysiastḗrion katà tḕn epitagḕn toû basiléōs Iōsiou.

17
καὶ ἠγάγοσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ τὸ πασχα καὶ τὴν ἑορτὴν τῶν ἀζύμων ἡμέρας ἑπτά.

kaì ēgágosan hoi hyioì Israēl hoi heurethéntes en tō̂i kairō̂i toútōi tò pascha kaì tḕn heortḕn tō̂n azýmōn hēméras heptá.

18
καὶ οὐκ ἤχθη τὸ πασχα τοιοῦτο ἐν τῷ Ισραηλ ἀπὸ τῶν χρόνων Σαμουηλ τοῦ προϕήτου,

kaì ouk ḗchthē tò pascha toioûto en tō̂i Israēl apò tō̂n chrónōn Samouēl toû prophḗtou,

19
καὶ πάντες οἱ βασιλεῖς τοῦ Ισραηλ οὐκ ἠγάγοσαν πασχα τοιοῦτον, οἷον ἤγαγεν Ιωσιας καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ Λευῖται καὶ οἱ Ιουδαῖοι καὶ πᾶς Ισραηλ οἱ εὑρεθέντες ἐν τῇ κατοικήσει αὐτῶν ἐν Ιερουσαλημ·

kaì pántes hoi basileîs toû Israēl ouk ēgágosan pascha toioûton, hoîon ḗgagen Iōsias kaì hoi hiereîs kaì hoi Leuîtai kaì hoi Ioudaîoi kaì pâs Israēl hoi heurethéntes en tē̂i katoikḗsei autō̂n en Ierousalēm:

20
ὀκτωκαιδεκάτῳ ἔτει βασιλεύοντος Ιωσιου ἤχθη τὸ πασχα τοῦτο.

oktōkaidekátōi étei basileúontos Iōsiou ḗchthē tò pascha toûto.

21
καὶ ὠρθώθη τὰ ἔργα Ιωσιου ἐνώπιον τοῦ κυρίου αὐτοῦ ἐν καρδίᾳ πλήρει εὐσεβείας.

kaì ōrthṓthē tà érga Iōsiou enṓpion toû kyríou autoû en kardíāi plḗrei eusebeías.

22
καὶ τὰ κατ’ αὐτὸν δὲ ἀναγέγραπται ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις, περὶ τῶν ἡμαρτηκότων καὶ ἠσεβηκότων εἰς τὸν κύριον παρὰ πᾶν ἔθνος καὶ βασιλείαν, καὶ ἃ ἐλύπησαν αὐτὸν ἐν αἰσθήσει, καὶ οἱ λόγοι τοῦ κυρίου ἀνέστησαν ἐπὶ Ισραηλ.

kaì tà kat’ autòn dè anagégraptai en toîs émprosthen chrónois, perì tō̂n hēmartēkótōn kaì ēsebēkótōn eis tòn kýrion parà pân éthnos kaì basileían, kaì hà elýpēsan autòn en aisthḗsei, kaì hoi lógoi toû kyríou anéstēsan epì Israēl.

23
Καὶ μετὰ πᾶσαν τὴν πρᾶξιν ταύτην Ιωσιου συνέβη Φαραω βασιλέα Αἰγύπτου ἐλθόντα πόλεμον ἐγεῖραι ἐν Χαρκαμυς ἐπὶ τοῦ Εὐϕράτου, καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν αὐτῷ Ιωσιας.

Kaì metà pâsan tḕn prâxin taútēn Iōsiou synébē Pharaō basiléa Aigýptou elthónta pólemon egeîrai en Charkamys epì toû Euphrátou, kaì exē̂lthen eis apántēsin autō̂i Iōsias.

24
καὶ διεπέμψατο βασιλεὺς Αἰγύπτου πρὸς αὐτὸν λέγων Τί ἐμοὶ καὶ σοί ἐστιν, βασιλεῦ τῆς Ιουδαίας;

kaì diepémpsato basileùs Aigýptou pròs autòn légōn Tí emoì kaì soí estin, basileû tē̂s Ioudaías?

25
οὐχὶ πρὸς σὲ ἐξαπέσταλμαι ὑπὸ κυρίου τοῦ θεοῦ, ἐπὶ γὰρ τοῦ Εὐϕράτου ὁ πόλεμός μού ἐστιν. καὶ νῦν κύριος μετ’ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ κύριος μετ’ ἐμοῦ ἐπισπεύδων ἐστίν· ἀπόστηθι καὶ μὴ ἐναντιοῦ τῷ κυρίῳ.

ouchì pròs sè exapéstalmai hypò kyríou toû theoû, epì gàr toû Euphrátou ho pólemós moú estin. kaì nŷn kýrios met’ emoû estin, kaì kýrios met’ emoû epispeúdōn estín: apóstēthi kaì mḕ enantioû tō̂i kyríōi.

26
καὶ οὐκ ἀπέστρεψεν ἑαυτὸν Ιωσιας ἐπὶ τὸ ἅρμα αὐτοῦ, ἀλλὰ πολεμεῖν αὐτὸν ἐπιχειρεῖ οὐ προσέχων ῥήμασιν Ιερεμιου προϕήτου ἐκ στόματος κυρίου·

kaì ouk apéstrepsen heautòn Iōsias epì tò hárma autoû, allà polemeîn autòn epicheireî ou proséchōn rhḗmasin Ieremiou prophḗtou ek stómatos kyríou:

27
ἀλλὰ συνεστήσατο πρὸς αὐτὸν πόλεμον ἐν τῷ πεδίῳ Μαγεδδαους, καὶ κατέβησαν οἱ ἄρχοντες πρὸς τὸν βασιλέα Ιωσιαν.

allà synestḗsato pròs autòn pólemon en tō̂i pedíōi Mageddaous, kaì katébēsan hoi árchontes pròs tòn basiléa Iōsian.

28
καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς παισὶν αὐτοῦ Ἀποστήσατέ με ἀπὸ τῆς μάχης, ἠσθένησα γὰρ λίαν. καὶ εὐθέως ἀπέστησαν αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ ἀπὸ τῆς παρατάξεως,

kaì eîpen ho basileùs toîs paisìn autoû Apostḗsaté me apò tē̂s máchēs, ēsthénēsa gàr lían. kaì euthéōs apéstēsan autòn hoi paîdes autoû apò tē̂s paratáxeōs,

29
καὶ ἀνέβη ἐπὶ τὸ ἅρμα τὸ δευτέριον αὐτοῦ· καὶ ἀποκατασταθεὶς εἰς Ιερουσαλημ μετήλλαξεν τὸν βίον αὐτοῦ καὶ ἐτάϕη ἐν τῷ πατρικῷ τάϕῳ.

kaì anébē epì tò hárma tò deutérion autoû: kaì apokatastatheìs eis Ierousalēm metḗllaxen tòn bíon autoû kaì etáphē en tō̂i patrikō̂i táphōi.

30
καὶ ἐν ὅλῃ τῇ Ιουδαίᾳ ἐπένθησαν τὸν Ιωσιαν, καὶ ἐθρήνησεν Ιερεμιας ὁ προϕήτης ὑπὲρ Ιωσιου, καὶ οἱ προκαθήμενοι σὺν γυναιξὶν ἐθρηνοῦσαν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, καὶ ἐξεδόθη τοῦτο γίνεσθαι αἰεὶ εἰς ἅπαν τὸ γένος Ισραηλ.

kaì en hólēi tē̂i Ioudaíāi epénthēsan tòn Iōsian, kaì ethrḗnēsen Ieremias ho prophḗtēs hypèr Iōsiou, kaì hoi prokathḗmenoi sỳn gynaixìn ethrēnoûsan autòn héōs tē̂s hēméras taútēs, kaì exedóthē toûto gínesthai aieì eis hápan tò génos Israēl.

31
ταῦτα δὲ ἀναγέγραπται ἐν τῇ βύβλῳ τῶν ἱστορουμένων περὶ τῶν βασιλέων τῆς Ιουδαίας· καὶ τὸ καθ’ ἓν πραχθὲν τῆς πράξεως Ιωσιου καὶ τῆς δόξης αὐτοῦ καὶ τῆς συνέσεως αὐτοῦ ἐν τῷ νόμῳ κυρίου, τά τε προπραχθέντα ὑπ’ αὐτοῦ καὶ τὰ νῦν, ἱστόρηται ἐν τῷ βυβλίῳ τῶν βασιλέων Ισραηλ καὶ Ιουδα.

taûta dè anagégraptai en tē̂i býblōi tō̂n historouménōn perì tō̂n basiléōn tē̂s Ioudaías: kaì tò kath’ hèn prachthèn tē̂s práxeōs Iōsiou kaì tē̂s dóxēs autoû kaì tē̂s synéseōs autoû en tō̂i nómōi kyríou, tá te proprachthénta hyp’ autoû kaì tà nŷn, histórētai en tō̂i byblíōi tō̂n basiléōn Israēl kaì Iouda.

32
Καὶ ἀναλαβόντες οἱ ἐκ τοῦ ἔθνους τὸν Ιεχονιαν υἱὸν Ιωσιου ἀνέδειξαν βασιλέα ἀντὶ Ιωσιου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ὄντα ἐτῶν εἴκοσι τριῶν.

Kaì analabóntes hoi ek toû éthnous tòn Iechonian hyiòn Iōsiou anédeixan basiléa antì Iōsiou toû patròs autoû ónta etō̂n eíkosi triō̂n.

33
καὶ ἐβασίλευσεν ἐν Ιουδα καὶ Ιερουσαλημ μῆνας τρεῖς. καὶ ἀπεκατέστησεν αὐτὸν βασιλεὺς Αἰγύπτου βασιλεύειν ἐν Ιερουσαλημ

kaì ebasíleusen en Iouda kaì Ierousalēm mē̂nas treîs. kaì apekatéstēsen autòn basileùs Aigýptou basileúein en Ierousalēm

34
καὶ ἐζημίωσεν τὸ ἔθνος ἀργυρίου ταλάντοις ἑκατὸν καὶ χρυσίου ταλάντῳ ἑνί.

kaì ezēmíōsen tò éthnos argyríou talántois hekatòn kaì chrysíou talántōi hení.

35
καὶ ἀνέδειξεν ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου βασιλέα Ιωακιμ τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ, βασιλέα τῆς Ιουδαίας καὶ Ιερουσαλημ.

kaì anédeixen ho basileùs Aigýptou basiléa Iōakim tòn adelphòn autoû, basiléa tē̂s Ioudaías kaì Ierousalēm.

36
καὶ ἔδησεν Ιωακιμ τοὺς μεγιστᾶνας, Ζαριον δὲ τὸν ἀδελϕὸν αὐτοῦ συλλαβὼν ἀνήγαγεν ἐξ Αἰγύπτου.

kaì édēsen Iōakim toùs megistânas, Zarion dè tòn adelphòn autoû syllabṑn anḗgagen ex Aigýptou.

37
Ἐτῶν δὲ ἦν εἴκοσι πέντε Ιωακιμ, ὅτε ἐβασίλευσεν τῆς Ιουδαίας καὶ Ιερουσαλημ, καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου.

Etō̂n dè ē̂n eíkosi pénte Iōakim, hóte ebasíleusen tē̂s Ioudaías kaì Ierousalēm, kaì epoíēsen tò ponēròn enṓpion kyríou.

38
ἐπ’ αὐτὸν δὲ ἀνέβη Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ δήσας αὐτὸν ἐν χαλκείῳ δεσμῷ ἀπήγαγεν εἰς Βαβυλῶνα.

ep’ autòn dè anébē Nabouchodonosor basileùs Babylō̂nos kaì dḗsas autòn en chalkeíōi desmō̂i apḗgagen eis Babylō̂na.

39
καὶ ἀπὸ τῶν ἱερῶν σκευῶν τοῦ κυρίου λαβὼν Ναβουχοδονοσορ καὶ ἀπενέγκας ἀπηρείσατο ἐν τῷ ναῷ αὐτοῦ ἐν Βαβυλῶνι.

kaì apò tō̂n hierō̂n skeuō̂n toû kyríou labṑn Nabouchodonosor kaì apenénkas apēreísato en tō̂i naō̂i autoû en Babylō̂ni.

40
τὰ δὲ ἱστορηθέντα περὶ αὐτοῦ καὶ τῆς αὐτοῦ ἀκαθαρσίας καὶ δυσσεβείας ἀναγέγραπται ἐν τῇ βίβλῳ τῶν χρόνων τῶν βασιλέων.

tà dè historēthénta perì autoû kaì tē̂s autoû akatharsías kaì dyssebeías anagégraptai en tē̂i bíblōi tō̂n chrónōn tō̂n basiléōn.

41
Καὶ ἐβασίλευσεν ἀντ’ αὐτοῦ Ιωακιμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ· ὅτε γὰρ ἀνεδείχθη, ἦν ἐτῶν δέκα ὀκτώ,

Kaì ebasíleusen ant’ autoû Iōakim ho hyiòs autoû: hóte gàr anedeíchthē, ē̂n etō̂n déka oktṓ,

42
βασιλεύει δὲ μῆνας τρεῖς καὶ ἡμέρας δέκα ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἔναντι κυρίου.

basileúei dè mē̂nas treîs kaì hēméras déka en Ierousalēm kaì epoíēsen tò ponēròn énanti kyríou.

43
Καὶ μετ’ ἐνιαυτὸν ἀποστείλας Ναβουχοδονοσορ μετήγαγεν αὐτὸν εἰς Βαβυλῶνα ἅμα τοῖς ἱεροῖς σκεύεσιν τοῦ κυρίου

Kaì met’ eniautòn aposteílas Nabouchodonosor metḗgagen autòn eis Babylō̂na háma toîs hieroîs skeúesin toû kyríou

44
καὶ ἀνέδειξε Σεδεκιαν βασιλέα τῆς Ιουδαίας καὶ Ιερουσαλημ, Σεδεκιαν ὄντα ἐτῶν εἴκοσι ἑνός, βασιλεύει δὲ ἔτη ἕνδεκα.

kaì anédeixe Sedekian basiléa tē̂s Ioudaías kaì Ierousalēm, Sedekian ónta etō̂n eíkosi henós, basileúei dè étē héndeka.

45
καὶ ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἐνώπιον κυρίου καὶ οὐκ ἐνετράπη ἀπὸ τῶν ῥηθέντων λόγων ὑπὸ Ιερεμιου τοῦ προϕήτου ἐκ στόματος τοῦ κυρίου.

kaì epoíēsen tò ponēròn enṓpion kyríou kaì ouk enetrápē apò tō̂n rhēthéntōn lógōn hypò Ieremiou toû prophḗtou ek stómatos toû kyríou.

46
καὶ ὁρκισθεὶς ἀπὸ τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονοσορ τῷ ὀνόματι τοῦ κυρίου ἐπιορκήσας ἀπέστη καὶ σκληρύνας αὐτοῦ τὸν τράχηλον καὶ τὴν καρδίαν αὐτοῦ παρέβη τὰ νόμιμα κυρίου θεοῦ Ισραηλ.

kaì horkistheìs apò toû basiléōs Nabouchodonosor tō̂i onómati toû kyríou epiorkḗsas apéstē kaì sklērýnas autoû tòn tráchēlon kaì tḕn kardían autoû parébē tà nómima kyríou theoû Israēl.

47
καὶ οἱ ἡγούμενοι δὲ τοῦ λαοῦ καὶ τῶν ἱερέων πολλὰ ἠσέβησαν καὶ ἠνόμησαν ὑπὲρ πάσας τὰς ἀκαθαρσίας πάντων τῶν ἐθνῶν καὶ ἐμίαναν τὸ ἱερὸν τοῦ κυρίου τὸ ἁγιαζόμενον ἐν Ιεροσολύμοις.

kaì hoi hēgoúmenoi dè toû laoû kaì tō̂n hieréōn pollà ēsébēsan kaì ēnómēsan hypèr pásas tàs akatharsías pántōn tō̂n ethnō̂n kaì emíanan tò hieròn toû kyríou tò hagiazómenon en Ierosolýmois.

48
καὶ ἀπέστειλεν ὁ θεὸς τῶν πατέρων αὐτῶν διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ μετακαλέσαι αὐτούς, καθὸ ἐϕείδετο αὐτῶν καὶ τοῦ σκηνώματος αὐτοῦ.

kaì apésteilen ho theòs tō̂n patérōn autō̂n dià toû angélou autoû metakalésai autoús, kathò epheídeto autō̂n kaì toû skēnṓmatos autoû.

49
αὐτοὶ δὲ ἐξεμυκτήρισαν ἐν τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ, καὶ ᾗ ἡμέρᾳ ἐλάλησεν κύριος, ἦσαν ἐκπαίζοντες τοὺς προϕήτας αὐτοῦ ἕως τοῦ θυμωθέντα αὐτὸν ἐπὶ τῷ ἔθνει αὐτοῦ διὰ τὰ δυσσεβήματα προστάξαι ἀναβιβάσαι ἐπ’ αὐτοὺς τοὺς βασιλεῖς τῶν Χαλδαίων.

autoì dè exemyktḗrisan en toîs angélois autoû, kaì hē̂i hēmérāi elálēsen kýrios, ē̂san ekpaízontes toùs prophḗtas autoû héōs toû thymōthénta autòn epì tō̂i éthnei autoû dià tà dyssebḗmata prostáxai anabibásai ep’ autoùs toùs basileîs tō̂n Chaldaíōn.

50
οὗτοι ἀπέκτειναν τοὺς νεανίσκους αὐτῶν ἐν ῥομϕαίᾳ περικύκλῳ τοῦ ἁγίου αὐτῶν ἱεροῦ καὶ οὐκ ἐϕείσαντο νεανίσκου καὶ παρθένου καὶ πρεσβύτου καὶ νεωτέρου, ἀλλὰ πάντας παρέδωκεν εἰς τὰς χεῖρας αὐτῶν.

hoûtoi apékteinan toùs neanískous autō̂n en rhomphaíāi perikýklōi toû hagíou autō̂n hieroû kaì ouk epheísanto neanískou kaì parthénou kaì presbýtou kaì neōtérou, allà pántas parédōken eis tàs cheîras autō̂n.

51
καὶ πάντα τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ κυρίου τὰ μεγάλα καὶ τὰ μικρὰ καὶ τὰς κιβωτοὺς τοῦ κυρίου καὶ τὰς βασιλικὰς ἀποθήκας ἀναλαβόντες ἀπήνεγκαν εἰς Βαβυλῶνα.

kaì pánta tà hierà skeúē toû kyríou tà megála kaì tà mikrà kaì tàs kibōtoùs toû kyríou kaì tàs basilikàs apothḗkas analabóntes apḗnenkan eis Babylō̂na.

52
καὶ ἐνεπύρισαν τὸν οἶκον τοῦ κυρίου καὶ ἔλυσαν τὰ τείχα Ιεροσολύμων καὶ τοὺς πύργους αὐτῶν ἐνεπύρισαν ἐν πυρὶ

kaì enepýrisan tòn oîkon toû kyríou kaì élysan tà teícha Ierosolýmōn kaì toùs pýrgous autō̂n enepýrisan en pyrì

53
καὶ συνετέλεσαν πάντα τὰ ἔνδοξα αὐτῆς ἀχρεῶσαι· καὶ τοὺς ἐπιλοίπους ἀπήγαγεν μετὰ ῥομϕαίας εἰς Βαβυλῶνα.

kaì synetélesan pánta tà éndoxa autē̂s achreō̂sai: kaì toùs epiloípous apḗgagen metà rhomphaías eis Babylō̂na.

54
καὶ ἦσαν παῖδες αὐτῷ καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ μέχρι τοῦ βασιλεῦσαι Πέρσας εἰς ἀναπλήρωσιν τοῦ ῥήματος τοῦ κυρίου ἐν στόματι Ιερεμιου

kaì ē̂san paîdes autō̂i kaì toîs hyioîs autoû méchri toû basileûsai Pérsas eis anaplḗrōsin toû rhḗmatos toû kyríou en stómati Ieremiou

55
Ἕως τοῦ εὐδοκῆσαι τὴν γῆν τὰ σάββατα αὐτῆς, πάντα τὸν χρόνον τῆς ἐρημώσεως αὐτῆς, σαββατιεῖ εἰς συμπλήρωσιν ἐτῶν ἑβδομήκοντα.

Héōs toû eudokē̂sai tḕn gē̂n tà sábbata autē̂s, pánta tòn chrónon tē̂s erēmṓseōs autē̂s, sabbatieî eis symplḗrōsin etō̂n hebdomḗkonta.