Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 1 Esdras 6

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
’Εν δὲ τῷ δευτέρῳ ἔτει τῆς τοῦ Δαρείου βασιλείας ἐπροϕήτευσεν Αγγαιος καὶ Ζαχαριας ὁ τοῦ Εδδι οἱ προϕῆται ἐπὶ τοὺς Ιουδαίους τοὺς ἐν τῇ Ιουδαίᾳ καὶ Ιερουσαλημ ἐπὶ τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ ἐπ’ αὐτούς.

’En dè tō̂i deutérōi étei tē̂s toû Dareíou basileías eprophḗteusen Angaios kaì Zacharias ho toû Eddi hoi prophē̂tai epì toùs Ioudaíous toùs en tē̂i Ioudaíāi kaì Ierousalēm epì tō̂i onómati kyríou theoû Israēl ep’ autoús.

2
τότε στὰς Ζοροβαβελ ὁ τοῦ Σαλαθιηλ καὶ Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ιωσεδεκ ἤρξαντο οἰκοδομεῖν τὸν οἶκον τοῦ κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ συνόντων τῶν προϕητῶν τοῦ κυρίου βοηθούντων αὐτοῖς.

tóte stàs Zorobabel ho toû Salathiēl kaì Iēsoûs ho toû Iōsedek ḗrxanto oikodomeîn tòn oîkon toû kyríou tòn en Ierousalēm synóntōn tō̂n prophētō̂n toû kyríou boēthoúntōn autoîs.

3
ἐν αὐτῷ τῷ χρόνῳ παρῆν πρὸς αὐτοὺς Σισίννης ὁ ἔπαρχος Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Σαθραβουζάνης καὶ οἱ συνέταιροι καὶ εἶπαν αὐτοῖς

en autō̂i tō̂i chrónōi parē̂n pròs autoùs Sisínnēs ho éparchos Syrías kaì Phoiníkēs kaì Sathrabouzánēs kaì hoi synétairoi kaì eîpan autoîs

4
Τίνος ὑμῖν συντάξαντος τὸν οἶκον τοῦτον οἰκοδομεῖτε καὶ τὴν στέγην ταύτην καὶ τἄλλα πάντα ἐπιτελεῖτε; καὶ τίνες εἰσὶν οἱ οἰκοδόμοι οἱ ταῦτα ἐπιτελοῦντες;

Tínos hymîn syntáxantos tòn oîkon toûton oikodomeîte kaì tḕn stégēn taútēn kaì tálla pánta epiteleîte? kaì tínes eisìn hoi oikodómoi hoi taûta epiteloûntes?

5
καὶ ἔσχοσαν χάριν ἐπισκοπῆς γενομένης ἐπὶ τὴν αἰχμαλωσίαν παρὰ τοῦ κυρίου οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ιουδαίων

kaì éschosan chárin episkopē̂s genoménēs epì tḕn aichmalōsían parà toû kyríou hoi presbýteroi tō̂n Ioudaíōn

6
καὶ οὐκ ἐκωλύθησαν τῆς οἰκοδομῆς μέχρι τοῦ ὑποσημανθῆναι Δαρείῳ περὶ αὐτῶν καὶ προσϕωνηθῆναι.

kaì ouk ekōlýthēsan tē̂s oikodomē̂s méchri toû hyposēmanthē̂nai Dareíōi perì autō̂n kaì prosphōnēthē̂nai.

7
Ἀντίγραϕον ἐπιστολῆς, ἧς ἔγραψεν Δαρείῳ καὶ ἀπέστειλεν Σισίννης ὁ ἔπαρχος Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Σαθραβουζάνης καὶ οἱ συνέταιροι οἱ ἐν Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ ἡγεμόνες

Antígraphon epistolē̂s, hē̂s égrapsen Dareíōi kaì apésteilen Sisínnēs ho éparchos Syrías kaì Phoiníkēs kaì Sathrabouzánēs kaì hoi synétairoi hoi en Syríāi kaì Phoiníkēi hēgemónes

8
Βασιλεῖ Δαρείῳ χαίρειν. πάντα γνωστὰ ἔστω τῷ κυρίῳ ἡμῶν τῷ βασιλεῖ, ὅτι παραγενόμενοι εἰς τὴν χώραν τῆς Ιουδαίας καὶ ἐλθόντες εἰς Ιερουσαλημ τὴν πόλιν κατελάβομεν τῆς αἰχμαλωσίας τοὺς πρεσβυτέρους τῶν Ιουδαίων ἐν Ιερουσαλημ τῇ πόλει οἰκοδομοῦντας οἶκον τῷ κυρίῳ μέγαν καινὸν διὰ λίθων ξυστῶν πολυτελῶν ξύλων τιθεμένων ἐν τοῖς τοίχοις

Basileî Dareíōi chaírein. pánta gnōstà éstō tō̂i kyríōi hēmō̂n tō̂i basileî, hóti paragenómenoi eis tḕn chṓran tē̂s Ioudaías kaì elthóntes eis Ierousalēm tḕn pólin katelábomen tē̂s aichmalōsías toùs presbytérous tō̂n Ioudaíōn en Ierousalēm tē̂i pólei oikodomoûntas oîkon tō̂i kyríōi mégan kainòn dià líthōn xystō̂n polytelō̂n xýlōn titheménōn en toîs toíchois

9
καὶ τὰ ἔργα ἐκεῖνα ἐπὶ σπουδῆς γιγνόμενα καὶ εὐοδούμενον τὸ ἔργον ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν καὶ ἐν πάσῃ δόξῃ καὶ ἐπιμελείᾳ συντελούμενα.

kaì tà érga ekeîna epì spoudē̂s gignómena kaì euodoúmenon tò érgon en taîs chersìn autō̂n kaì en pásēi dóxēi kaì epimeleíāi synteloúmena.

10
τότε ἐπυνθανόμεθα τῶν πρεσβυτέρων τούτων λέγοντες Τίνος ὑμῖν προστάξαντος οἰκοδομεῖτε τὸν οἶκον τοῦτον καὶ τὰ ἔργα ταῦτα θεμελιοῦτε;

tóte epynthanómetha tō̂n presbytérōn toútōn légontes Tínos hymîn prostáxantos oikodomeîte tòn oîkon toûton kaì tà érga taûta themelioûte?

11
ἐπηρωτήσαμεν οὖν αὐτοὺς εἵνεκεν τοῦ γνωρίσαι σοι καὶ γράψαι σοι τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἀϕηγουμένους καὶ τὴν ὀνοματογραϕίαν ᾐτοῦμεν αὐτοὺς τῶν προκαθηγουμένων.

epērōtḗsamen oûn autoùs heíneken toû gnōrísai soi kaì grápsai soi toùs anthrṓpous toùs aphēgouménous kaì tḕn onomatographían ēitoûmen autoùs tō̂n prokathēgouménōn.

12
οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν ἡμῖν λέγοντες Ἡμεῖς ἐσμεν παῖδες τοῦ κυρίου τοῦ κτίσαντος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν.

hoi dè apekríthēsan hēmîn légontes Hēmeîs esmen paîdes toû kyríou toû ktísantos tòn ouranòn kaì tḕn gē̂n.

13
καὶ ᾠκοδόμητο ὁ οἶκος ἔμπροσθεν ἐτῶν πλειόνων διὰ βασιλέως τοῦ Ισραηλ μεγάλου καὶ ἰσχυροῦ καὶ ἐπετελέσθη.

kaì ōikodómēto ho oîkos émprosthen etō̂n pleiónōn dià basiléōs toû Israēl megálou kaì ischyroû kaì epetelésthē.

14
καὶ ἐπεὶ οἱ πατέρες ἡμῶν παραπικράναντες ἥμαρτον εἰς τὸν κύριον τοῦ Ισραηλ τὸν οὐράνιον, παρέδωκεν αὐτοὺς εἰς χεῖρας Ναβουχοδονοσορ βασιλέως Βαβυλῶνος βασιλέως τῶν Χαλδαίων·

kaì epeì hoi patéres hēmō̂n parapikránantes hḗmarton eis tòn kýrion toû Israēl tòn ouránion, parédōken autoùs eis cheîras Nabouchodonosor basiléōs Babylō̂nos basiléōs tō̂n Chaldaíōn:

15
τόν τε οἶκον καθελόντες ἐνεπύρισαν καὶ τὸν λαὸν ᾐχμαλώτευσαν εἰς Βαβυλῶνα.

tón te oîkon kathelóntes enepýrisan kaì tòn laòn ēichmalṓteusan eis Babylō̂na.

16
ἐν δὲ τῷ πρώτῳ ἔτει βασιλεύοντος Κύρου χώρας Βαβυλωνίας ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς Κῦρος οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον τοῦτον·

en dè tō̂i prṓtōi étei basileúontos Kýrou chṓras Babylōnías égrapsen ho basileùs Kŷros oikodomē̂sai tòn oîkon toûton:

17
καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τὰ χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγκεν Ναβουχοδονοσορ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπηρείσατο αὐτὰ ἐν τῷ ἑαυτοῦ ναῷ, πάλιν ἐξήνεγκεν αὐτὰ Κῦρος ὁ βασιλεὺς ἐκ τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν Βαβυλῶνι, καὶ παρεδόθη Ζοροβαβελ καὶ Σαναβασσάρῳ τῷ ἐπάρχῳ,

kaì tà hierà skeúē tà chrysâ kaì tà argyrâ, hà exḗnenken Nabouchodonosor ek toû oíkou toû en Ierousalēm kaì apēreísato autà en tō̂i heautoû naō̂i, pálin exḗnenken autà Kŷros ho basileùs ek toû naoû toû en Babylō̂ni, kaì paredóthē Zorobabel kaì Sanabassárōi tō̂i epárchōi,

18
καὶ ἐπετάγη αὐτῷ ἀπενέγκαντι πάντα τὰ σκεύη ταῦτα ἀποθεῖναι ἐν τῷ ναῷ τῷ ἐν Ιερουσαλημ καὶ τὸν ναὸν τοῦ κυρίου τοῦτον οἰκοδομηθῆναι ἐπὶ τοῦ τόπου.

kaì epetágē autō̂i apenénkanti pánta tà skeúē taûta apotheînai en tō̂i naō̂i tō̂i en Ierousalēm kaì tòn naòn toû kyríou toûton oikodomēthē̂nai epì toû tópou.

19
τότε ὁ Σαναβάσσαρος ἐκεῖνος παραγενόμενος ἐνεβάλετο τοὺς θεμελίους τοῦ οἴκου κυρίου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ, καὶ ἀπ’ ἐκείνου μέχρι τοῦ νῦν οἰκοδομούμενος οὐκ ἔλαβεν συντέλειαν.

tóte ho Sanabássaros ekeînos paragenómenos enebáleto toùs themelíous toû oíkou kyríou toû en Ierousalēm, kaì ap’ ekeínou méchri toû nŷn oikodomoúmenos ouk élaben syntéleian.

20
νῦν οὖν, εἰ κρίνεται, βασιλεῦ, ἐπισκεπήτω ἐν τοῖς βασιλικοῖς βιβλιοϕυλακίοις τοῦ κυρίου βασιλέως τοῖς ἐν Βαβυλῶνι·

nŷn oûn, ei krínetai, basileû, episkepḗtō en toîs basilikoîs bibliophylakíois toû kyríou basiléōs toîs en Babylō̂ni:

21
καὶ ἐὰν εὑρίσκηται μετὰ τῆς γνώμης Κύρου τοῦ βασιλέως γενομένην τὴν οἰκοδομὴν τοῦ οἴκου κυρίου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ κρίνηται τῷ κυρίῳ βασιλεῖ ἡμῶν, προσϕωνησάτω ἡμῖν περὶ τούτων.

kaì eàn heurískētai metà tē̂s gnṓmēs Kýrou toû basiléōs genoménēn tḕn oikodomḕn toû oíkou kyríou toû en Ierousalēm kaì krínētai tō̂i kyríōi basileî hēmō̂n, prosphōnēsátō hēmîn perì toútōn.

22
Τότε ὁ βασιλεὺς Δαρεῖος προσέταξεν ἐπισκέψασθαι ἐν τοῖς βασιλικοῖς βιβλιοϕυλακίοις τοῖς κειμένοις ἐν Βαβυλῶνι, καὶ εὑρέθη ἐν Ἐκβατάνοις τῇ βάρει τῇ ἐν Μηδίᾳ χώρᾳ τόμος εἷς, ἐν ᾧ ὑπεμνημάτιστο τάδε

Tóte ho basileùs Dareîos prosétaxen episképsasthai en toîs basilikoîs bibliophylakíois toîs keiménois en Babylō̂ni, kaì heuréthē en Ekbatánois tē̂i bárei tē̂i en Mēdíāi chṓrāi tómos heîs, en hō̂i hypemnēmátisto táde

23
Ἔτους πρώτου βασιλεύοντος Κύρου· βασιλεὺς Κῦρος προσέταξεν τὸν οἶκον τοῦ κυρίου τὸν ἐν Ιερουσαλημ οἰκοδομῆσαι, ὅπου ἐπιθύουσιν διὰ πυρὸς ἐνδελεχοῦς,

Étous prṓtou basileúontos Kýrou: basileùs Kŷros prosétaxen tòn oîkon toû kyríou tòn en Ierousalēm oikodomē̂sai, hópou epithýousin dià pyròs endelechoûs,

24
οὗ τὸ ὕψος πήχεων ἑξήκοντα, πλάτος πήχεων ἑξήκοντα, διὰ δόμων λιθίνων ξυστῶν τριῶν καὶ δόμου ξυλίνου ἐγχωρίου καινοῦ ἑνός, καὶ τὸ δαπάνημα δοθῆναι ἐκ τοῦ οἴκου Κύρου τοῦ βασιλέως·

hoû tò hýpsos pḗcheōn hexḗkonta, plátos pḗcheōn hexḗkonta, dià dómōn lithínōn xystō̂n triō̂n kaì dómou xylínou enchōríou kainoû henós, kaì tò dapánēma dothē̂nai ek toû oíkou Kýrou toû basiléōs:

25
καὶ τὰ ἱερὰ σκεύη τοῦ οἴκου κυρίου, τά τε χρυσᾶ καὶ τὰ ἀργυρᾶ, ἃ ἐξήνεγκεν Ναβουχοδονοσορ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ ἐν Ιερουσαλημ καὶ ἀπήνεγκεν εἰς Βαβυλῶνα, ἀποκατασταθῆναι εἰς τὸν οἶκον τὸν ἐν Ιερουσαλημ, οὗ ἦν κείμενα, ὅπως τεθῇ ἐκεῖ.

kaì tà hierà skeúē toû oíkou kyríou, tá te chrysâ kaì tà argyrâ, hà exḗnenken Nabouchodonosor ek toû oíkou toû en Ierousalēm kaì apḗnenken eis Babylō̂na, apokatastathē̂nai eis tòn oîkon tòn en Ierousalēm, hoû ē̂n keímena, hópōs tethē̂i ekeî.

26
προσέταξεν δὲ ἐπιμεληθῆναι Σισίννῃ ἐπάρχῳ Συρίας καὶ Φοινίκης καὶ Σαθραβουζάνῃ καὶ τοῖς συνεταίροις καὶ τοῖς ἀποτεταγμένοις ἐν Συρίᾳ καὶ Φοινίκῃ ἡγεμόσιν ἀπέχεσθαι τοῦ τόπου, ἐᾶσαι δὲ τὸν παῖδα τοῦ κυρίου Ζοροβαβελ, ἔπαρχον δὲ τῆς Ιουδαίας, καὶ τοὺς πρεσβυτέρους τῶν Ιουδαίων τὸν οἶκον τοῦ κυρίου ἐκεῖνον οἰκοδομεῖν ἐπὶ τοῦ τόπου.

prosétaxen dè epimelēthē̂nai Sisínnēi epárchōi Syrías kaì Phoiníkēs kaì Sathrabouzánēi kaì toîs synetaírois kaì toîs apotetagménois en Syríāi kaì Phoiníkēi hēgemósin apéchesthai toû tópou, eâsai dè tòn paîda toû kyríou Zorobabel, éparchon dè tē̂s Ioudaías, kaì toùs presbytérous tō̂n Ioudaíōn tòn oîkon toû kyríou ekeînon oikodomeîn epì toû tópou.

27
κἀγὼ δὲ ἐπέταξα ὁλοσχερῶς οἰκοδομῆσαι καὶ ἀτενίσαι ἵνα συμποιῶσιν τοῖς ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας τῆς Ιουδαίας μέχρι τοῦ ἐπιτελεσθῆναι τὸν οἶκον τοῦ κυρίου·

kagṑ dè epétaxa holoscherō̂s oikodomē̂sai kaì atenísai hína sympoiō̂sin toîs ek tē̂s aichmalōsías tē̂s Ioudaías méchri toû epitelesthē̂nai tòn oîkon toû kyríou:

28
καὶ ἀπὸ τῆς ϕορολογίας Κοίλης Συρίας καὶ Φοινίκης ἐπιμελῶς σύνταξιν δίδοσθαι τούτοις τοῖς ἀνθρώποις εἰς θυσίας τῷ κυρίῳ, Ζοροβαβελ ἐπάρχῳ, εἰς ταύρους καὶ κριοὺς καὶ ἄρνας,

kaì apò tē̂s phorologías Koílēs Syrías kaì Phoiníkēs epimelō̂s sýntaxin dídosthai toútois toîs anthrṓpois eis thysías tō̂i kyríōi, Zorobabel epárchōi, eis taúrous kaì krioùs kaì árnas,

29
ὁμοίως δὲ καὶ πυρὸν καὶ ἅλα καὶ οἶνον καὶ ἔλαιον ἐνδελεχῶς κατ’ ἐνιαυτόν, καθὼς ἂν οἱ ἱερεῖς οἱ ἐν Ιερουσαλημ ὑπαγορεύσωσιν ἀναλίσκεσθαι καθ’ ἡμέραν ἀναμϕισβητήτως,

homoíōs dè kaì pyròn kaì hála kaì oînon kaì élaion endelechō̂s kat’ eniautón, kathṑs àn hoi hiereîs hoi en Ierousalēm hypagoreúsōsin analískesthai kath’ hēméran anamphisbētḗtōs,

30
ὅπως προσϕέρωνται σπονδαὶ τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ ὑπὲρ τοῦ βασιλέως καὶ τῶν παίδων καὶ προσεύχωνται περὶ τῆς αὐτῶν ζωῆς.

hópōs prosphérōntai spondaì tō̂i theō̂i tō̂i hypsístōi hypèr toû basiléōs kaì tō̂n paídōn kaì proseúchōntai perì tē̂s autō̂n zōē̂s.

31
καὶ προσέταξεν ἵνα ὅσοι ἐὰν παραβῶσίν τι τῶν προειρημένων καὶ τῶν προσγεγραμμένων ἢ καὶ ἀκυρώσωσιν, λημϕθῆναι ξύλον ἐκ τῶν ἰδίων αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τούτου κρεμασθῆναι καὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ εἶναι βασιλικά.

kaì prosétaxen hína hósoi eàn parabō̂sín ti tō̂n proeirēménōn kaì tō̂n prosgegramménōn ḕ kaì akyrṓsōsin, lēmphthē̂nai xýlon ek tō̂n idíōn autoû kaì epì toútou kremasthē̂nai kaì tà hypárchonta autoû eînai basiliká.

32
διὰ ταῦτα καὶ ὁ κύριος, οὗ τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπικέκληται ἐκεῖ, ἀϕανίσαι πάντα βασιλέα καὶ ἔθνος, ὃς ἐκτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτοῦ κωλῦσαι ἢ κακοποιῆσαι τὸν οἶκον τοῦ κυρίου ἐκεῖνον τὸν ἐν Ιερουσαλημ.

dià taûta kaì ho kýrios, hoû tò ónoma autoû epikéklētai ekeî, aphanísai pánta basiléa kaì éthnos, hòs ekteneî tḕn cheîra autoû kōlŷsai ḕ kakopoiē̂sai tòn oîkon toû kyríou ekeînon tòn en Ierousalēm.

33
ἐγὼ βασιλεὺς Δαρεῖος δεδογμάτικα ἐπιμελῶς κατὰ ταῦτα γίγνεσθαι.

egṑ basileùs Dareîos dedogmátika epimelō̂s katà taûta gígnesthai.