Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 4 Maccabées 10

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ τούτου τὸν ἀοίδιμον θάνατον καρτερήσαντος ὁ τρίτος ἤγετο παρακαλούμενος πολλὰ ὑπὸ πολλῶν ὅπως ἀπογευσάμενος σῴζοιτο.

Kaì toútou tòn aoídimon thánaton karterḗsantos ho trítos ḗgeto parakaloúmenos pollà hypò pollō̂n hópōs apogeusámenos sṓizoito.

2
ὁ δὲ ἀναβοήσας ἔϕη ’Αγνοεῖτε ὅτι αὑτός με τοῖς ἀποθανοῦσιν ἔσπειρεν πατήρ, καὶ ἡ αὐτὴ μήτηρ ἐγέννησεν, καὶ ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς ἀνετράϕην δόγμασιν;

ho dè anaboḗsas éphē ’Agnoeîte hóti hautós me toîs apothanoûsin éspeiren patḗr, kaì hē autḕ mḗtēr egénnēsen, kaì epì toîs autoîs anetráphēn dógmasin?

3
οὐκ ἐξόμνυμαι τὴν εὐγενῆ τῆς ἀδελϕότητος συγγένειαν.

ouk exómnymai tḕn eugenē̂ tē̂s adelphótētos syngéneian.

5
οἱ δὲ πικρῶς ἐνέγκαντες τὴν παρρησίαν τοῦ ἀνδρὸς ἀρθρεμβόλοις ὀργάνοις τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς πόδας ἐξήρθρουν καὶ ἐξ ἁρμῶν ἀναμοχλεύοντες ἐξεμέλιζον,

hoi dè pikrō̂s enénkantes tḕn parrēsían toû andròs arthrembólois orgánois tàs cheîras autoû kaì toùs pódas exḗrthroun kaì ex harmō̂n anamochleúontes exemélizon,

6
τοὺς δακτύλους καὶ τοὺς βραχίονας καὶ τὰ σκέλη καὶ τοὺς ἀγκῶνας περιέκλων.

toùs daktýlous kaì toùs brachíonas kaì tà skélē kaì toùs ankō̂nas periéklōn.

7
καὶ κατὰ μηδένα τρόπον ἰσχύοντες αὐτὸν ἄγξαι περιλύσαντες τὰ ὄργανα σὺν ἄκραις ταῖς τῶν δακτύλων κορυϕαῖς ἀπεσκύθιζον.

kaì katà mēdéna trópon ischýontes autòn ánxai perilýsantes tà órgana sỳn ákrais taîs tō̂n daktýlōn koryphaîs apeskýthizon.

8
καὶ εὐθέως ἦγον ἐπὶ τὸν τροχόν, περὶ ὃν ἐκ σπονδύλων ἐκμελιζόμενος ἑώρα τὰς ἑαυτοῦ σάρκας περιλακιζομένας καὶ κατὰ σπλάγχνων σταγόνας αἵματος ἀπορρεούσας.

kaì euthéōs ē̂gon epì tòn trochón, perì hòn ek spondýlōn ekmelizómenos heṓra tàs heautoû sárkas perilakizoménas kaì katà splánchnōn stagónas haímatos aporreoúsas.

9
μέλλων δὲ ἀποθνῄσκειν ἔϕη

méllōn dè apothnḗiskein éphē

10
‘Ημεῖς μέν, ὦ μιαρώτατε τύραννε, διὰ παιδείαν καὶ ἀρετὴν θεοῦ ταῦτα πάσχομεν·

‘Ēmeîs mén, ō̂ miarṓtate týranne, dià paideían kaì aretḕn theoû taûta páschomen:

11
σὺ δὲ διὰ τὴν ἀσέβειαν καὶ μιαιϕονίαν ἀκαταλύτους καρτερήσεις βασάνους.

sỳ dè dià tḕn asébeian kaì miaiphonían akatalýtous karterḗseis basánous.

12
Καὶ τούτου θανόντος ἀδελϕοπρεπῶς τὸν τέταρτον ἐπεσπῶντο λέγοντες

Kaì toútou thanóntos adelphoprepō̂s tòn tétarton epespō̂nto légontes

13
Μὴ μανῇς καὶ σὺ τοῖς ἀδελϕοῖς σου τὴν αὐτὴν μανίαν, ἀλλὰ πεισθεὶς τῷ βασιλεῖ σῷζε σεαυτόν.

Mḕ manē̂is kaì sỳ toîs adelphoîs sou tḕn autḕn manían, allà peistheìs tō̂i basileî sō̂ize seautón.

14
ὁ δὲ αὐτοῖς ἔϕη Οὐχ οὕτως καυστικώτερον ἔχετε κατ’ ἐμοῦ τὸ πῦρ ὥστε με δειλανδρῆσαι.

ho dè autoîs éphē Ouch hoútōs kaustikṓteron échete kat’ emoû tò pŷr hṓste me deilandrē̂sai.

15
μὰ τὸν μακάριον τῶν ἀδελϕῶν μου θάνατον καὶ τὸν αἰώνιον τοῦ τυράννου ὄλεθρον καὶ τὸν ἀΐδιον τῶν εὐσεβῶν βίον, οὐκ ἀρνήσομαι τὴν εὐγενῆ ἀδελϕότητα.

mà tòn makárion tō̂n adelphō̂n mou thánaton kaì tòn aiṓnion toû tyránnou ólethron kaì tòn aḯdion tō̂n eusebō̂n bíon, ouk arnḗsomai tḕn eugenē̂ adelphótēta.

16
ἐπινόει, τύραννε, βασάνους, ἵνα καὶ δι’ αὐτῶν μάθῃς ὅτι ἀδελϕός εἰμι τῶν προβασανισθέντων.

epinóei, týranne, basánous, hína kaì di’ autō̂n máthēis hóti adelphós eimi tō̂n probasanisthéntōn.

17
ταῦτα ἀκούσας ὁ αἱμοβόρος καὶ ϕονώδης καὶ παμμιαρώτατος ’Αντίοχος ἐκέλευσεν τὴν γλῶτταν αὐτοῦ ἐκτεμεῖν.

taûta akoúsas ho haimobóros kaì phonṓdēs kaì pammiarṓtatos ’Antíochos ekéleusen tḕn glō̂ttan autoû ektemeîn.

18
ὁ δὲ ἔϕη Κἂν ἀϕέλῃς τὸ τῆς ϕωνῆς ὄργανον, καὶ σιωπώντων ἀκούει ὁ θεός·

ho dè éphē Kàn aphélēis tò tē̂s phōnē̂s órganon, kaì siōpṓntōn akoúei ho theós:

19
ἰδοὺ προκεχάλασται ἡ γλῶσσα, τέμνε, οὐ γὰρ παρὰ τοῦτο τὸν λογισμὸν ἡμῶν γλωττοτομήσεις.

idoù prokechálastai hē glō̂ssa, témne, ou gàr parà toûto tòn logismòn hēmō̂n glōttotomḗseis.

20
ἡδέως ὑπὲρ τοῦ θεοῦ τὰ τοῦ σώματος μέλη ἀκρωτηριαζόμεθα.

hēdéōs hypèr toû theoû tà toû sṓmatos mélē akrōtēriazómetha.

21
σὲ δὲ ταχέως μετελεύσεται ὁ θεός, τὴν γὰρ τῶν θείων ὕμνων μελῳδὸν γλῶτταν ἐκτέμνεις.

sè dè tachéōs meteleúsetai ho theós, tḕn gàr tō̂n theíōn hýmnōn melōidòn glō̂ttan ektémneis.