Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante 4 Maccabées 9

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Τί μέλλεις, ὦ τύραννε; ἕτοιμοι γάρ ἐσμεν ἀποθνῄσκειν ἢ παραβαίνειν τὰς πατρίους ἡμῶν ἐντολάς·

Tí mélleis, ō̂ týranne? hétoimoi gár esmen apothnḗiskein ḕ parabaínein tàs patríous hēmō̂n entolás:

2
αἰσχυνόμεθα γὰρ τοὺς προγόνους ἡμῶν εἰκότως, εἰ μὴ τῇ τοῦ νόμου εὐπειθείᾳ καὶ συμβούλῳ Μωυσεῖ χρησαίμεθα.

aischynómetha gàr toùs progónous hēmō̂n eikótōs, ei mḕ tē̂i toû nómou eupeitheíāi kaì symboúlōi Mōyseî chrēsaímetha.

3
σύμβουλε τύραννε παρανομίας, μὴ ἡμᾶς μισῶν ὑπὲρ αὐτοὺς ἡμᾶς ἐλέα.

sýmboule týranne paranomías, mḕ hēmâs misō̂n hypèr autoùs hēmâs eléa.

4
χαλεπώτερον γὰρ αὐτοῦ τοῦ θανάτου νομίζομεν εἶναί σου τὸν ἐπὶ τῇ παρανόμῳ σωτηρίᾳ ἡμῶν ἔλεον.

chalepṓteron gàr autoû toû thanátou nomízomen eînaí sou tòn epì tē̂i paranómōi sōtēríāi hēmō̂n éleon.

5
ἐκϕοβεῖς δὲ ἡμᾶς τὸν διὰ τῶν βασάνων θάνατον ἡμῖν ἀπειλῶν ὥσπερ οὐχὶ πρὸ βραχέως παρ’ Ελεαζαρου μαθών.

ekphobeîs dè hēmâs tòn dià tō̂n basánōn thánaton hēmîn apeilō̂n hṓsper ouchì prò brachéōs par’ Eleazarou mathṓn.

6
εἰ δ’ οἱ γέροντες τῶν Εβραίων διὰ τὴν εὐσέβειαν καὶ βασανισμοὺς ὑπομείναντες εὐσέβησαν, ἀποθάνοιμεν ἂν δικαιότερον ἡμεῖς οἱ νέοι τὰς βασάνους τῶν σῶν ἀναγκῶν ὑπεριδόντες, ἃς καὶ ὁ παιδευτὴς ἡμῶν γέρων ἐνίκησεν.

ei d’ hoi gérontes tō̂n Ebraíōn dià tḕn eusébeian kaì basanismoùs hypomeínantes eusébēsan, apothánoimen àn dikaióteron hēmeîs hoi néoi tàs basánous tō̂n sō̂n anankō̂n hyperidóntes, hàs kaì ho paideutḕs hēmō̂n gérōn eníkēsen.

7
πείραζε τοιγαροῦν, τύραννε· καὶ τὰς ἡμῶν ψυχὰς εἰ θανατώσεις διὰ τὴν εὐσέβειαν, μὴ νομίσῃς ἡμᾶς βλάπτειν βασανίζων.

peíraze toigaroûn, týranne: kaì tàs hēmō̂n psychàs ei thanatṓseis dià tḕn eusébeian, mḕ nomísēis hēmâs bláptein basanízōn.

8
ἡμεῖς μὲν γὰρ διὰ τῆσδε τῆς κακοπαθείας καὶ ὑπομονῆς τὰ τῆς ἀρετῆς ἆθλα ἕξομεν καὶ ἐσόμεθα παρὰ θεῷ, δι’ ὃν καὶ πάσχομεν·

hēmeîs mèn gàr dià tē̂sde tē̂s kakopatheías kaì hypomonē̂s tà tē̂s aretē̂s âthla héxomen kaì esómetha parà theō̂i, di’ hòn kaì páschomen:

9
σὺ δὲ διὰ τὴν ἡμῶν μιαιϕονίαν αὐτάρκη καρτερήσεις ὑπὸ τῆς θείας δίκης αἰώνιον βάσανον διὰ πυρός.

sỳ dè dià tḕn hēmō̂n miaiphonían autárkē karterḗseis hypò tē̂s theías díkēs aiṓnion básanon dià pyrós.

10
Ταῦτα αὐτῶν εἰπόντων οὐ μόνον ὡς κατὰ ἀπειθούντων ἐχαλέπαινεν ὁ τύραννος, ἀλλὰ καὶ ὡς κατὰ ἀχαρίστων ὠργίσθη.

Taûta autō̂n eipóntōn ou mónon hōs katà apeithoúntōn echalépainen ho týrannos, allà kaì hōs katà acharístōn ōrgísthē.

11
ὅθεν τὸν πρεσβύτατον αὐτῶν κελευσθέντες παρῆγον οἱ ὑπασπισταὶ καὶ διαρρήξαντες τὸν χιτῶνα διέδησαν τὰς χεῖρας αὐτοῦ καὶ τοὺς βραχίονας ἱμᾶσιν ἑκατέρωθεν.

hóthen tòn presbýtaton autō̂n keleusthéntes parē̂gon hoi hypaspistaì kaì diarrḗxantes tòn chitō̂na diédēsan tàs cheîras autoû kaì toùs brachíonas himâsin hekatérōthen.

12
ὡς δὲ τύπτοντες ταῖς μάστιξιν ἐκοπίασαν μηδὲν ἀνύοντες, ἀνέβαλον αὐτὸν ἐπὶ τὸν τροχόν·

hōs dè týptontes taîs mástixin ekopíasan mēdèn anýontes, anébalon autòn epì tòn trochón:

13
περὶ ὃν κατατεινόμενος ὁ εὐγενὴς νεανίας ἔξαρθρος ἐγίνετο.

perì hòn katateinómenos ho eugenḕs neanías éxarthros egíneto.

14
καὶ κατὰ πᾶν μέλος κλώμενος ἐκακηγόρει λέγων

kaì katà pân mélos klṓmenos ekakēgórei légōn

15
Τύραννε μιαρώτατε καὶ τῆς οὐρανίου δίκης ἐχθρὲ καὶ ὠμόϕρων, οὐκ ἀνδροϕονήσαντά με τοῦτον καταικίζεις τὸν τρόπον οὐδὲ ἀσεβήσαντα ἀλλὰ θείου νόμου προασπίζοντα.

Týranne miarṓtate kaì tē̂s ouraníou díkēs echthrè kaì ōmóphrōn, ouk androphonḗsantá me toûton kataikízeis tòn trópon oudè asebḗsanta allà theíou nómou proaspízonta.

16
καὶ τῶν δορυϕόρων λεγόντων ‘Ομολόγησον ϕαγεῖν, ὅπως ἀπαλλαγῇς τῶν βασάνων,

kaì tō̂n doryphórōn legóntōn ‘Omológēson phageîn, hópōs apallagē̂is tō̂n basánōn,

17
ὁ δὲ εἶπεν Οὐχ οὕτως ἰσχυρὸς ὑμῶν ἐστιν ὁ τροχός, ὦ μιαροὶ διάκονοι, ὥστε μου τὸν λογισμὸν ἄγξαι· τέμνετέ μου τὰ μέλη καὶ πυροῦτέ μου τὰς σάρκας καὶ στρεβλοῦτε τὰ ἄρθρα.

ho dè eîpen Ouch hoútōs ischyròs hymō̂n estin ho trochós, ō̂ miaroì diákonoi, hṓste mou tòn logismòn ánxai: témneté mou tà mélē kaì pyroûté mou tàs sárkas kaì strebloûte tà árthra.

18
διὰ πασῶν γὰρ ὑμᾶς πείσω τῶν βασάνων ὅτι μόνοι παῖδες Εβραίων ὑπὲρ ἀρετῆς εἰσιν ἀνίκητοι.

dià pasō̂n gàr hymâs peísō tō̂n basánōn hóti mónoi paîdes Ebraíōn hypèr aretē̂s eisin aníkētoi.

19
ταῦτα λέγοντι ὑπέστρωσαν πῦρ καὶ τὸ διερεθίζον τὸν τροχὸν προσεπικατέτεινον·

taûta légonti hypéstrōsan pŷr kaì tò dierethízon tòn trochòn prosepikatéteinon:

20
ἐμολύνετο δὲ πάντοθεν αἵματι ὁ τροχός, καὶ ὁ σωρὸς τῆς ἀνθρακιᾶς τοῖς τῶν ἰχώρων ἐσβέννυτο σταλαγμοῖς, καὶ περὶ τοὺς ἄξονας τοῦ ὀργάνου περιέρρεον αἱ σάρκες.

emolýneto dè pántothen haímati ho trochós, kaì ho sōròs tē̂s anthrakiâs toîs tō̂n ichṓrōn esbénnyto stalagmoîs, kaì perì toùs áxonas toû orgánou periérreon hai sárkes.

21
καὶ περιτετμημένον ἤδη ἔχων τὸ τῶν ὀστέων πῆγμα ὁ μεγαλόϕρων καὶ Αβραμιαῖος νεανίας οὐκ ἐστέναξεν,

kaì peritetmēménon ḗdē échōn tò tō̂n ostéōn pē̂gma ho megalóphrōn kaì Abramiaîos neanías ouk esténaxen,

22
ἀλλ’ ὥσπερ ἐν πυρὶ μετασχηματιζόμενος εἰς ἀϕθαρσίαν ὑπέμεινεν εὐγενῶς τὰς στρέβλας

all’ hṓsper en pyrì metaschēmatizómenos eis aphtharsían hypémeinen eugenō̂s tàs stréblas

23
Μιμήσασθέ με, ἀδελϕοί, λέγων, μή μου τὸν ἀγῶνα λειποτακτήσητε μηδὲ ἐξομόσησθέ μου τὴν τῆς εὐψυχίας ἀδελϕότητα.

Mimḗsasthé me, adelphoí, légōn, mḗ mou tòn agō̂na leipotaktḗsēte mēdè exomósēsthé mou tḕn tē̂s eupsychías adelphótēta.

24
ἱερὰν καὶ εὐγενῆ στρατείαν στρατεύσασθε περὶ τῆς εὐσεβείας, δι’ ἧς ἵλεως ἡ δικαία καὶ πάτριος ἡμῶν πρόνοια τῷ ἔθνει γενηθεῖσα τιμωρήσειεν τὸν ἀλάστορα τύραννον.

hieràn kaì eugenē̂ strateían strateúsasthe perì tē̂s eusebeías, di’ hē̂s híleōs hē dikaía kaì pátrios hēmō̂n prónoia tō̂i éthnei genētheîsa timōrḗseien tòn alástora týrannon.

25
καὶ ταῦτα εἰπὼν ὁ ἱεροπρεπὴς νεανίας ἀπέρρηξεν τὴν ψυχήν.

kaì taûta eipṑn ho hieroprepḕs neanías apérrēxen tḕn psychḗn.

26
θαυμασάντων δὲ πάντων τὴν καρτεροψυχίαν αὐτοῦ ἦγον οἱ δορυϕόροι τὸν καθ’ ἡλικίαν τοῦ προτέρου δεύτερον καὶ σιδηρᾶς ἐναρμοσάμενοι χεῖρας ὀξέσι τοῖς ὄνυξιν ὀργάνῳ καὶ καταπέλτῃ προσέδησαν αὐτόν.

thaumasántōn dè pántōn tḕn karteropsychían autoû ē̂gon hoi doryphóroi tòn kath’ hēlikían toû protérou deúteron kaì sidērâs enarmosámenoi cheîras oxési toîs ónyxin orgánōi kaì katapéltēi prosédēsan autón.

27
ὡς δ’ εἰ ϕαγεῖν βούλοιτο πρὶν βασανίζεσθαι πυνθανόμενοι τὴν εὐγενῆ γνώμην ἤκουσαν,

hōs d’ ei phageîn boúloito prìn basanízesthai pynthanómenoi tḕn eugenē̂ gnṓmēn ḗkousan,

28
ἀπὸ τῶν τενόντων ταῖς σιδηραῖς χερσὶν ἐπισπασάμενοι μέχρι τῶν γενείων τὴν σάρκα πᾶσαν καὶ τὴν τῆς κεϕαλῆς δορὰν οἱ παρδάλεοι θῆρες ἀπέσυρον. ὁ δὲ ταύτην βαρέως τὴν ἀλγηδόνα καρτερῶν ἔλεγεν

apò tō̂n tenóntōn taîs sidēraîs chersìn epispasámenoi méchri tō̂n geneíōn tḕn sárka pâsan kaì tḕn tē̂s kephalē̂s doràn hoi pardáleoi thē̂res apésyron. ho dè taútēn baréōs tḕn algēdóna karterō̂n élegen

29
‘Ως ἡδὺς πᾶς θανάτου τρόπος διὰ τὴν πάτριον ἡμῶν εὐσέβειαν. ἔϕη τε πρὸς τὸν τύραννον

‘Ōs hēdỳs pâs thanátou trópos dià tḕn pátrion hēmō̂n eusébeian. éphē te pròs tòn týrannon

30
Οὐ δοκεῖς, πάντων ὠμότατε τύραννε, πλέον ἐμοῦ σε βασανίζεσθαι ὁρῶν σου νικώμενον τὸν τῆς τυραννίδος ὑπερήϕανον λογισμὸν ὑπὸ τῆς διὰ τὴν εὐσέβειαν ἡμῶν ὑπομονῆς;

Ou dokeîs, pántōn ōmótate týranne, pléon emoû se basanízesthai horō̂n sou nikṓmenon tòn tē̂s tyrannídos hyperḗphanon logismòn hypò tē̂s dià tḕn eusébeian hēmō̂n hypomonē̂s?

31
ἐγὼ μὲν γὰρ ταῖς διὰ τὴν ἀρετὴν ἡδοναῖς τὸν πόνον ἐπικουϕίζομαι,

egṑ mèn gàr taîs dià tḕn aretḕn hēdonaîs tòn pónon epikouphízomai,

32
σὺ δὲ ἐν ταῖς τῆς ἀσεβείας ἀπειλαῖς βασανίζῃ. οὐκ ἐκϕεύξῃ δέ, μιαρώτατε τύραννε, τὰς τῆς θείας ὀργῆς δίκας.

sỳ dè en taîs tē̂s asebeías apeilaîs basanízēi. ouk ekpheúxēi dé, miarṓtate týranne, tàs tē̂s theías orgē̂s díkas.