Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Amos 7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Οὕτως ἔδειξέν μοι κύριος καὶ ἰδοὺ ἐπιγονὴ ἀκρίδων ἐρχομένη ἑωθινή, καὶ ἰδοὺ βροῦχος εἷς Γωγ ὁ βασιλεύς.

Hoútōs édeixén moi kýrios kaì idoù epigonḕ akrídōn erchoménē heōthinḗ, kaì idoù broûchos heîs Gōg ho basileús.

2
καὶ ἔσται ἐὰν συντελέσῃ τοῦ καταϕαγεῖν τὸν χόρτον τῆς γῆς, καὶ εἶπα Κύριε κύριε, ἵλεως γενοῦ· τίς ἀναστήσει τὸν Ιακωβ; ὅτι ὀλιγοστός ἐστιν·

kaì éstai eàn syntelésēi toû kataphageîn tòn chórton tē̂s gē̂s, kaì eîpa Kýrie kýrie, híleōs genoû: tís anastḗsei tòn Iakōb? hóti oligostós estin:

3
μετανόησον, κύριε, ἐπὶ τούτῳ. Καὶ τοῦτο οὐκ ἔσται, λέγει κύριος.

metanóēson, kýrie, epì toútōi. Kaì toûto ouk éstai, légei kýrios.

4
Οὕτως ἔδειξέν μοι κύριος καὶ ἰδοὺ ἐκάλεσεν τὴν δίκην ἐν πυρὶ κύριος, καὶ κατέϕαγε τὴν ἄβυσσον τὴν πολλὴν καὶ κατέϕαγεν τὴν μερίδα.

Hoútōs édeixén moi kýrios kaì idoù ekálesen tḕn díkēn en pyrì kýrios, kaì katéphage tḕn ábysson tḕn pollḕn kaì katéphagen tḕn merída.

5
καὶ εἶπα Κύριε κύριε, κόπασον δή· τίς ἀναστήσει τὸν Ιακωβ; ὅτι ὀλιγοστός ἐστιν·

kaì eîpa Kýrie kýrie, kópason dḗ: tís anastḗsei tòn Iakōb? hóti oligostós estin:

6
μετανόησον, κύριε, ἐπὶ τούτῳ. Καὶ τοῦτο οὐ μὴ γένηται, λέγει κύριος.

metanóēson, kýrie, epì toútōi. Kaì toûto ou mḕ génētai, légei kýrios.

7
Οὕτως ἔδειξέν μοι κύριος καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἑστηκὼς ἐπὶ τείχους ἀδαμαντίνου, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἀδάμας.

Hoútōs édeixén moi kýrios kaì idoù anḕr hestēkṑs epì teíchous adamantínou, kaì en tē̂i cheirì autoû adámas.

8
καὶ εἶπεν κύριος πρός με Τί σὺ ὁρᾷς, Αμως; καὶ εἶπα ’Αδάμαντα. καὶ εἶπεν κύριος πρός με ’Ιδοὺ ἐγὼ ἐντάσσω ἀδάμαντα ἐν μέσῳ λαοῦ μου Ισραηλ, οὐκέτι μὴ προσθῶ τοῦ παρελθεῖν αὐτόν·

kaì eîpen kýrios prós me Tí sỳ horā̂is, Amōs? kaì eîpa ’Adámanta. kaì eîpen kýrios prós me ’Idoù egṑ entássō adámanta en mésōi laoû mou Israēl, oukéti mḕ prosthō̂ toû pareltheîn autón:

9
καὶ ἀϕανισθήσονται βωμοὶ τοῦ γέλωτος, καὶ αἱ τελεταὶ τοῦ Ισραηλ ἐξερημωθήσονται, καὶ ἀναστήσομαι ἐπὶ τὸν οἶκον Ιεροβοαμ ἐν ῥομϕαίᾳ.

kaì aphanisthḗsontai bōmoì toû gélōtos, kaì hai teletaì toû Israēl exerēmōthḗsontai, kaì anastḗsomai epì tòn oîkon Ieroboam en rhomphaíāi.

10
Καὶ ἐξαπέστειλεν Αμασιας ὁ ἱερεὺς Βαιθηλ πρὸς Ιεροβοαμ βασιλέα Ισραηλ λέγων Συστροϕὰς ποιεῖται κατὰ σοῦ Αμως ἐν μέσῳ οἴκου Ισραηλ· οὐ μὴ δύνηται ἡ γῆ ὑπενεγκεῖν ἅπαντας τοὺς λόγους αὐτοῦ·

Kaì exapésteilen Amasias ho hiereùs Baithēl pròs Ieroboam basiléa Israēl légōn Systrophàs poieîtai katà soû Amōs en mésōi oíkou Israēl: ou mḕ dýnētai hē gē̂ hypenenkeîn hápantas toùs lógous autoû:

11
διότι τάδε λέγει Αμως ’Εν ῥομϕαίᾳ τελευτήσει Ιεροβοαμ, ὁ δὲ Ισραηλ αἰχμάλωτος ἀχθήσεται ἀπὸ τῆς γῆς αὐτοῦ.

dióti táde légei Amōs ’En rhomphaíāi teleutḗsei Ieroboam, ho dè Israēl aichmálōtos achthḗsetai apò tē̂s gē̂s autoû.

12
καὶ εἶπεν Αμασιας πρὸς Αμως ‘Ο ὁρῶν, βάδιζε ἐκχώρησον εἰς γῆν Ιουδα καὶ ἐκεῖ καταβίου καὶ ἐκεῖ προϕητεύσεις·

kaì eîpen Amasias pròs Amōs ‘O horō̂n, bádize ekchṓrēson eis gē̂n Iouda kaì ekeî katabíou kaì ekeî prophēteúseis:

13
εἰς δὲ Βαιθηλ οὐκέτι μὴ προσθῇς τοῦ προϕητεῦσαι, ὅτι ἁγίασμα βασιλέως ἐστὶν καὶ οἶκος βασιλείας ἐστίν.

eis dè Baithēl oukéti mḕ prosthē̂is toû prophēteûsai, hóti hagíasma basiléōs estìn kaì oîkos basileías estín.

14
καὶ ἀπεκρίθη Αμως καὶ εἶπεν πρὸς Αμασιαν Οὐκ ἤμην προϕήτης ἐγὼ οὐδὲ υἱὸς προϕήτου, ἀλλ’ ἢ αἰπόλος ἤμην καὶ κνίζων συκάμινα·

kaì apekríthē Amōs kaì eîpen pròs Amasian Ouk ḗmēn prophḗtēs egṑ oudè hyiòs prophḗtou, all’ ḕ aipólos ḗmēn kaì knízōn sykámina:

15
καὶ ἀνέλαβέν με κύριος ἐκ τῶν προβάτων, καὶ εἶπεν κύριος πρός με Βάδιζε προϕήτευσον ἐπὶ τὸν λαόν μου Ισραηλ.

kaì anélabén me kýrios ek tō̂n probátōn, kaì eîpen kýrios prós me Bádize prophḗteuson epì tòn laón mou Israēl.

16
καὶ νῦν ἄκουε λόγον κυρίου Σὺ λέγεις Μὴ προϕήτευε ἐπὶ τὸν Ισραηλ καὶ οὐ μὴ ὀχλαγωγήσῃς ἐπὶ τὸν οἶκον Ιακωβ·

kaì nŷn ákoue lógon kyríou Sỳ légeis Mḕ prophḗteue epì tòn Israēl kaì ou mḕ ochlagōgḗsēis epì tòn oîkon Iakōb:

17
διὰ τοῦτο τάδε λέγει κύριος ‘Η γυνή σου ἐν τῇ πόλει πορνεύσει, καὶ οἱ υἱοί σου καὶ αἱ θυγατέρες σου ἐν ῥομϕαίᾳ πεσοῦνται, καὶ ἡ γῆ σου ἐν σχοινίῳ καταμετρηθήσεται, καὶ σὺ ἐν γῇ ἀκαθάρτῳ τελευτήσεις, ὁ δὲ Ισραηλ αἰχμάλωτος ἀχθήσεται ἀπὸ τῆς γῆς αὐτοῦ.

dià toûto táde légei kýrios ‘Ē gynḗ sou en tē̂i pólei porneúsei, kaì hoi hyioí sou kaì hai thygatéres sou en rhomphaíāi pesoûntai, kaì hē gē̂ sou en schoiníōi katametrēthḗsetai, kaì sỳ en gē̂i akathártōi teleutḗseis, ho dè Israēl aichmálōtos achthḗsetai apò tē̂s gē̂s autoû.