Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Daniel (Th) 12

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀναστήσεται Μιχαηλ ὁ ἄρχων ὁ μέγας ὁ ἑστηκὼς ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τοῦ λαοῦ σου· καὶ ἔσται καιρὸς θλίψεως, θλῖψις οἵα οὐ γέγονεν ἀϕ’ οὗ γεγένηται ἔθνος ἐπὶ τῆς γῆς ἕως τοῦ καιροῦ ἐκείνου· καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ σωθήσεται ὁ λαός σου, πᾶς ὁ εὑρεθεὶς γεγραμμένος ἐν τῇ βίβλῳ.

kaì en tō̂i kairō̂i ekeínōi anastḗsetai Michaēl ho árchōn ho mégas ho hestēkṑs epì toùs hyioùs toû laoû sou: kaì éstai kairòs thlípseōs, thlîpsis hoía ou gégonen aph’ hoû gegénētai éthnos epì tē̂s gē̂s héōs toû kairoû ekeínou: kaì en tō̂i kairō̂i ekeínōi sōthḗsetai ho laós sou, pâs ho heuretheìs gegramménos en tē̂i bíblōi.

2
καὶ πολλοὶ τῶν καθευδόντων ἐν γῆς χώματι ἐξεγερθήσονται, οὗτοι εἰς ζωὴν αἰώνιον καὶ οὗτοι εἰς ὀνειδισμὸν καὶ εἰς αἰσχύνην αἰώνιον.

kaì polloì tō̂n katheudóntōn en gē̂s chṓmati exegerthḗsontai, hoûtoi eis zōḕn aiṓnion kaì hoûtoi eis oneidismòn kaì eis aischýnēn aiṓnion.

3
καὶ οἱ συνιέντες ἐκλάμψουσιν ὡς ἡ λαμπρότης τοῦ στερεώματος καὶ ἀπὸ τῶν δικαίων τῶν πολλῶν ὡς οἱ ἀστέρες εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ ἔτι.

kaì hoi syniéntes eklámpsousin hōs hē lamprótēs toû stereṓmatos kaì apò tō̂n dikaíōn tō̂n pollō̂n hōs hoi astéres eis toùs aiō̂nas kaì éti.

4
καὶ σύ, Δανιηλ, ἔμϕραξον τοὺς λόγους καὶ σϕράγισον τὸ βιβλίον ἕως καιροῦ συντελείας, ἕως διδαχθῶσιν πολλοὶ καὶ πληθυνθῇ ἡ γνῶσις.

kaì sý, Daniēl, émphraxon toùs lógous kaì sphrágison tò biblíon héōs kairoû synteleías, héōs didachthō̂sin polloì kaì plēthynthē̂i hē gnō̂sis.

5
καὶ εἶδον ἐγὼ Δανιηλ καὶ ἰδοὺ δύο ἕτεροι εἱστήκεισαν, εἷς ἐντεῦθεν τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ καὶ εἷς ἐντεῦθεν τοῦ χείλους τοῦ ποταμοῦ.

kaì eîdon egṑ Daniēl kaì idoù dýo héteroi heistḗkeisan, heîs enteûthen toû cheílous toû potamoû kaì heîs enteûthen toû cheílous toû potamoû.

6
καὶ εἶπεν τῷ ἀνδρὶ τῷ ἐνδεδυμένῳ τὰ βαδδιν, ὃς ἦν ἐπάνω τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ ῞Εως πότε τὸ πέρας ὧν εἴρηκας τῶν θαυμασίων;

kaì eîpen tō̂i andrì tō̂i endedyménōi tà baddin, hòs ē̂n epánō toû hýdatos toû potamoû ῞Eōs póte tò péras hō̂n eírēkas tō̂n thaumasíōn?

7
καὶ ἤκουσα τοῦ ἀνδρὸς τοῦ ἐνδεδυμένου τὰ βαδδιν, ὃς ἦν ἐπάνω τοῦ ὕδατος τοῦ ποταμοῦ, καὶ ὕψωσεν τὴν δεξιὰν αὐτοῦ καὶ τὴν ἀριστερὰν αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ὤμοσεν ἐν τῷ ζῶντι τὸν αἰῶνα ὅτι Εἰς καιρὸν καιρῶν καὶ ἥμισυ καιροῦ· ἐν τῷ συντελεσθῆναι διασκορπισμὸν χειρὸς λαοῦ ἡγιασμένου γνώσονται πάντα ταῦτα.

kaì ḗkousa toû andròs toû endedyménou tà baddin, hòs ē̂n epánō toû hýdatos toû potamoû, kaì hýpsōsen tḕn dexiàn autoû kaì tḕn aristeràn autoû eis tòn ouranòn kaì ṓmosen en tō̂i zō̂nti tòn aiō̂na hóti Eis kairòn kairō̂n kaì hḗmisy kairoû: en tō̂i syntelesthē̂nai diaskorpismòn cheiròs laoû hēgiasménou gnṓsontai pánta taûta.

8
καὶ ἐγὼ ἤκουσα καὶ οὐ συνῆκα καὶ εἶπα Κύριε, τί τὰ ἔσχατα τούτων;

kaì egṑ ḗkousa kaì ou synē̂ka kaì eîpa Kýrie, tí tà éschata toútōn?

9
καὶ εἶπεν Δεῦρο, Δανιηλ, ὅτι ἐμπεϕραγμένοι καὶ ἐσϕραγισμένοι οἱ λόγοι, ἕως καιροῦ πέρας·

kaì eîpen Deûro, Daniēl, hóti empephragménoi kaì esphragisménoi hoi lógoi, héōs kairoû péras:

10
ἐκλεγῶσιν καὶ ἐκλευκανθῶσιν καὶ πυρωθῶσιν πολλοί, καὶ ἀνομήσωσιν ἄνομοι· καὶ οὐ συνήσουσιν πάντες ἄνομοι, καὶ οἱ νοήμονες συνήσουσιν.

eklegō̂sin kaì ekleukanthō̂sin kaì pyrōthō̂sin polloí, kaì anomḗsōsin ánomoi: kaì ou synḗsousin pántes ánomoi, kaì hoi noḗmones synḗsousin.

11
καὶ ἀπὸ καιροῦ παραλλάξεως τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ τοῦ δοθῆναι βδέλυγμα ἐρημώσεως ἡμέραι χίλιαι διακόσιαι ἐνενήκοντα.

kaì apò kairoû paralláxeōs toû endelechismoû kaì toû dothē̂nai bdélygma erēmṓseōs hēmérai chíliai diakósiai enenḗkonta.

12
μακάριος ὁ ὑπομένων καὶ ϕθάσας εἰς ἡμέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε.

makários ho hypoménōn kaì phthásas eis hēméras chilías triakosías triákonta pénte.

13
καὶ σὺ δεῦρο καὶ ἀναπαύου· ἔτι γὰρ ἡμέραι εἰς ἀναπλήρωσιν συντελείας, καὶ ἀναστήσῃ εἰς τὸν κλῆρόν σου εἰς συντέλειαν ἡμερῶν.

kaì sỳ deûro kaì anapaúou: éti gàr hēmérai eis anaplḗrōsin synteleías, kaì anastḗsēi eis tòn klē̂rón sou eis syntéleian hēmerō̂n.