Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Deuteronomy 3:7

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
καὶ ἐπιστραϕέντες ἀνέβημεν ὁδὸν τὴν εἰς Βασαν, καὶ ἐξῆλθεν Ωγ βασιλεὺς τῆς Βασαν εἰς συνάντησιν ἡμῖν, αὐτὸς καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ, εἰς πόλεμον εἰς Εδραϊν.

kaì epistraphéntes anébēmen hodòn tḕn eis Basan, kaì exē̂lthen Ōg basileùs tē̂s Basan eis synántēsin hēmîn, autòs kaì pâs ho laòs autoû, eis pólemon eis Edraïn.

2
καὶ εἶπεν κύριος πρός με Μὴ ϕοβηθῇς αὐτόν, ὅτι εἰς τὰς χεῖράς σου παραδέδωκα αὐτὸν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν γῆν αὐτοῦ, καὶ ποιήσεις αὐτῷ ὥσπερ ἐποίησας Σηων βασιλεῖ τῶν Αμορραίων, ὃς κατῴκει ἐν Εσεβων.

kaì eîpen kýrios prós me Mḕ phobēthē̂is autón, hóti eis tàs cheîrás sou paradédōka autòn kaì pánta tòn laòn autoû kaì pâsan tḕn gē̂n autoû, kaì poiḗseis autō̂i hṓsper epoíēsas Sēōn basileî tō̂n Amorraíōn, hòs katṓikei en Esebōn.

3
καὶ παρέδωκεν αὐτὸν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν εἰς τὰς χεῖρας ἡμῶν, καὶ τὸν Ωγ βασιλέα τῆς Βασαν καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐπατάξαμεν αὐτὸν ἕως τοῦ μὴ καταλιπεῖν αὐτοῦ σπέρμα.

kaì parédōken autòn kýrios ho theòs hēmō̂n eis tàs cheîras hēmō̂n, kaì tòn Ōg basiléa tē̂s Basan kaì pánta tòn laòn autoû, kaì epatáxamen autòn héōs toû mḕ katalipeîn autoû spérma.

4
καὶ ἐκρατήσαμεν πασῶν τῶν πόλεων αὐτοῦ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, οὐκ ἦν πόλις, ἣν οὐκ ἐλάβομεν παρ’ αὐτῶν, ἑξήκοντα πόλεις, πάντα τὰ περίχωρα Αργοβ βασιλείας Ωγ ἐν Βασαν,

kaì ekratḗsamen pasō̂n tō̂n póleōn autoû en tō̂i kairō̂i ekeínōi, ouk ē̂n pólis, hḕn ouk elábomen par’ autō̂n, hexḗkonta póleis, pánta tà períchōra Argob basileías Ōg en Basan,

5
πᾶσαι πόλεις ὀχυραί, τείχη ὑψηλά, πύλαι καὶ μοχλοί, πλὴν τῶν πόλεων τῶν Φερεζαίων τῶν πολλῶν σϕόδρα.

pâsai póleis ochyraí, teíchē hypsēlá, pýlai kaì mochloí, plḕn tō̂n póleōn tō̂n Pherezaíōn tō̂n pollō̂n sphódra.

6
ἐξωλεθρεύσαμεν αὐτούς, ὥσπερ ἐποιήσαμεν τὸν Σηων βασιλέα Εσεβων, καὶ ἐξωλεθρεύσαμεν πᾶσαν πόλιν ἑξῆς καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ παιδία·

exōlethreúsamen autoús, hṓsper epoiḗsamen tòn Sēōn basiléa Esebōn, kaì exōlethreúsamen pâsan pólin hexē̂s kaì tàs gynaîkas kaì tà paidía:

7
καὶ πάντα τὰ κτήνη καὶ τὰ σκῦλα τῶν πόλεων ἐπρονομεύσαμεν ἑαυτοῖς.

kaì pánta tà ktḗnē kaì tà skŷla tō̂n póleōn epronomeúsamen heautoîs.

8
Καὶ ἐλάβομεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ τὴν γῆν ἐκ χειρῶν δύο βασιλέων τῶν Αμορραίων, οἳ ἦσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου ἀπὸ τοῦ χειμάρρου Αρνων καὶ ἕως Αερμων

Kaì elábomen en tō̂i kairō̂i ekeínōi tḕn gē̂n ek cheirō̂n dýo basiléōn tō̂n Amorraíōn, hoì ē̂san péran toû Iordánou apò toû cheimárrou Arnōn kaì héōs Aermōn

9
(οἱ Φοίνικες ἐπονομάζουσιν τὸ Αερμων Σανιωρ, καὶ ὁ Αμορραῖος ἐπωνόμασεν αὐτὸ Σανιρ),

(hoi Phoínikes eponomázousin tò Aermōn Saniōr, kaì ho Amorraîos epōnómasen autò Sanir),

10
πᾶσαι πόλεις Μισωρ καὶ πᾶσα Γαλααδ καὶ πᾶσα Βασαν ἕως Σελχα καὶ Εδραϊν, πόλεις βασιλείας τοῦ Ωγ ἐν τῇ Βασαν.

pâsai póleis Misōr kaì pâsa Galaad kaì pâsa Basan héōs Selcha kaì Edraïn, póleis basileías toû Ōg en tē̂i Basan.

11
ὅτι πλὴν Ωγ βασιλεὺς Βασαν κατελείϕθη ἀπὸ τῶν Ραϕαϊν· ἰδοὺ ἡ κλίνη αὐτοῦ κλίνη σιδηρᾶ, ἰδοὺ αὕτη ἐν τῇ ἄκρᾳ τῶν υἱῶν Αμμων, ἐννέα πηχῶν τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ τεσσάρων πηχῶν τὸ εὖρος αὐτῆς ἐν πήχει ἀνδρός.

hóti plḕn Ōg basileùs Basan kateleíphthē apò tō̂n Raphaïn: idoù hē klínē autoû klínē sidērâ, idoù haútē en tē̂i ákrāi tō̂n hyiō̂n Ammōn, ennéa pēchō̂n tò mē̂kos autē̂s kaì tessárōn pēchō̂n tò eûros autē̂s en pḗchei andrós.

12
καὶ τὴν γῆν ἐκείνην ἐκληρονομήσαμεν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀπὸ Αροηρ, ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χείλους χειμάρρου Αρνων, καὶ τὸ ἥμισυ ὄρους Γαλααδ καὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ ἔδωκα τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ.

kaì tḕn gē̂n ekeínēn eklēronomḗsamen en tō̂i kairō̂i ekeínōi apò Aroēr, hḗ estin epì toû cheílous cheimárrou Arnōn, kaì tò hḗmisy órous Galaad kaì tàs póleis autoû édōka tō̂i Roubēn kaì tō̂i Gad.

13
καὶ τὸ κατάλοιπον τοῦ Γαλααδ καὶ πᾶσαν τὴν Βασαν, βασιλείαν Ωγ, ἔδωκα τῷ ἡμίσει ϕυλῆς Μανασση καὶ πᾶσαν περίχωρον Αργοβ, πᾶσαν τὴν Βασαν ἐκείνην· γῆ Ραϕαϊν λογισθήσεται.

kaì tò katáloipon toû Galaad kaì pâsan tḕn Basan, basileían Ōg, édōka tō̂i hēmísei phylē̂s Manassē kaì pâsan períchōron Argob, pâsan tḕn Basan ekeínēn: gē̂ Raphaïn logisthḗsetai.

14
καὶ Ιαϊρ υἱὸς Μανασση ἔλαβεν πᾶσαν τὴν περίχωρον Αργοβ ἕως τῶν ὁρίων Γαργασι καὶ Ομαχαθι· ἐπωνόμασεν αὐτὰς ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ τὴν Βασαν Αυωθ Ιαϊρ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.

kaì Iaïr hyiòs Manassē élaben pâsan tḕn períchōron Argob héōs tō̂n horíōn Gargasi kaì Omachathi: epōnómasen autàs epì tō̂i onómati autoû tḕn Basan Auōth Iaïr héōs tē̂s hēméras taútēs.

15
καὶ τῷ Μαχιρ ἔδωκα τὴν Γαλααδ.

kaì tō̂i Machir édōka tḕn Galaad.

16
καὶ τῷ Ρουβην καὶ τῷ Γαδ δέδωκα ἀπὸ τῆς Γαλααδ ἕως χειμάρρου Αρνων (μέσον τοῦ χειμάρρου ὅριον) καὶ ἕως τοῦ Ιαβοκ· ὁ χειμάρρους ὅριον τοῖς υἱοῖς Αμμαν·

kaì tō̂i Roubēn kaì tō̂i Gad dédōka apò tē̂s Galaad héōs cheimárrou Arnōn (méson toû cheimárrou hórion) kaì héōs toû Iabok: ho cheimárrous hórion toîs hyioîs Amman:

17
καὶ ἡ Αραβα καὶ ὁ Ιορδάνης ὅριον Μαχαναρεθ καὶ ἕως θαλάσσης Αραβα, θαλάσσης ἁλυκῆς, ὑπὸ Ασηδωθ τὴν Φασγα ἀνατολῶν.

kaì hē Araba kaì ho Iordánēs hórion Machanareth kaì héōs thalássēs Araba, thalássēs halykē̂s, hypò Asēdōth tḕn Phasga anatolō̂n.

18
καὶ ἐνετειλάμην ὑμῖν ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων Κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ἔδωκεν ὑμῖν τὴν γῆν ταύτην ἐν κλήρῳ· ἐνοπλισάμενοι προπορεύεσθε πρὸ προσώπου τῶν ἀδελϕῶν ὑμῶν υἱῶν Ισραηλ, πᾶς δυνατός·

kaì eneteilámēn hymîn en tō̂i kairō̂i ekeínōi légōn Kýrios ho theòs hymō̂n édōken hymîn tḕn gē̂n taútēn en klḗrōi: enoplisámenoi proporeúesthe prò prosṓpou tō̂n adelphō̂n hymō̂n hyiō̂n Israēl, pâs dynatós:

19
πλὴν αἱ γυναῖκες ὑμῶν καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν καὶ τὰ κτήνη ὑμῶν – οἶδα ὅτι πολλὰ κτήνη ὑμῖν – κατοικείτωσαν ἐν ταῖς πόλεσιν ὑμῶν, αἷς ἔδωκα ὑμῖν,

plḕn hai gynaîkes hymō̂n kaì tà tékna hymō̂n kaì tà ktḗnē hymō̂n – oîda hóti pollà ktḗnē hymîn – katoikeítōsan en taîs pólesin hymō̂n, haîs édōka hymîn,

20
ἕως ἂν καταπαύσῃ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν τοὺς ἀδελϕοὺς ὑμῶν ὥσπερ καὶ ὑμᾶς, καὶ κατακληρονομήσουσιν καὶ οὗτοι τὴν γῆν, ἣν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν δίδωσιν αὐτοῖς ἐν τῷ πέραν τοῦ Ιορδάνου, καὶ ἐπαναστραϕήσεσθε ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ, ἣν ἔδωκα ὑμῖν.

héōs àn katapaúsēi kýrios ho theòs hymō̂n toùs adelphoùs hymō̂n hṓsper kaì hymâs, kaì kataklēronomḗsousin kaì hoûtoi tḕn gē̂n, hḕn kýrios ho theòs hēmō̂n dídōsin autoîs en tō̂i péran toû Iordánou, kaì epanastraphḗsesthe hékastos eis tḕn klēronomían autoû, hḕn édōka hymîn.

21
Καὶ τῷ ’Ιησοῖ ἐνετειλάμην ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων Οἱ ὀϕθαλμοὶ ὑμῶν ἑωράκασιν πάντα, ὅσα ἐποίησεν κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τοῖς δυσὶ βασιλεῦσι τούτοις· οὕτως ποιήσει κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν πάσας τὰς βασιλείας, ἐϕ’ ἃς σὺ διαβαίνεις ἐκεῖ·

Kaì tō̂i ’Iēsoî eneteilámēn en tō̂i kairō̂i ekeínōi légōn Hoi ophthalmoì hymō̂n heōrákasin pánta, hósa epoíēsen kýrios ho theòs hēmō̂n toîs dysì basileûsi toútois: hoútōs poiḗsei kýrios ho theòs hēmō̂n pásas tàs basileías, eph’ hàs sỳ diabaíneis ekeî:

22
οὐ ϕοβηθήσεσθε, ὅτι κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν αὐτὸς πολεμήσει περὶ ὑμῶν.

ou phobēthḗsesthe, hóti kýrios ho theòs hēmō̂n autòs polemḗsei perì hymō̂n.

23
καὶ ἐδεήθην κυρίου ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ λέγων

kaì edeḗthēn kyríou en tō̂i kairō̂i ekeínōi légōn

24
Κύριε κύριε, σὺ ἤρξω δεῖξαι τῷ σῷ θεράποντι τὴν ἰσχύν σου καὶ τὴν δύναμίν σου καὶ τὴν χεῖρα τὴν κραταιὰν καὶ τὸν βραχίονα τὸν ὑψηλόν· τίς γάρ ἐστιν θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἢ ἐπὶ τῆς γῆς, ὅστις ποιήσει καθὰ σὺ ἐποίησας καὶ κατὰ τὴν ἰσχύν σου;

Kýrie kýrie, sỳ ḗrxō deîxai tō̂i sō̂i theráponti tḕn ischýn sou kaì tḕn dýnamín sou kaì tḕn cheîra tḕn krataiàn kaì tòn brachíona tòn hypsēlón: tís gár estin theòs en tō̂i ouranō̂i ḕ epì tē̂s gē̂s, hóstis poiḗsei kathà sỳ epoíēsas kaì katà tḕn ischýn sou?

25
διαβὰς οὖν ὄψομαι τὴν γῆν τὴν ἀγαθὴν ταύτην τὴν οὖσαν πέραν τοῦ Ιορδάνου, τὸ ὄρος τοῦτο τὸ ἀγαθὸν καὶ τὸν ’Αντιλίβανον.

diabàs oûn ópsomai tḕn gē̂n tḕn agathḕn taútēn tḕn oûsan péran toû Iordánou, tò óros toûto tò agathòn kaì tòn ’Antilíbanon.

26
καὶ ὑπερεῖδεν κύριος ἐμὲ ἕνεκεν ὑμῶν καὶ οὐκ εἰσήκουσέν μου, καὶ εἶπεν κύριος πρός με ‘Ικανούσθω σοι, μὴ προσθῇς ἔτι λαλῆσαι τὸν λόγον τοῦτον·

kaì hypereîden kýrios emè héneken hymō̂n kaì ouk eisḗkousén mou, kaì eîpen kýrios prós me ‘Ikanoústhō soi, mḕ prosthē̂is éti lalē̂sai tòn lógon toûton:

27
ἀνάβηθι ἐπὶ κορυϕὴν Λελαξευμένου καὶ ἀναβλέψας τοῖς ὀϕθαλμοῖς κατὰ θάλασσαν καὶ βορρᾶν καὶ λίβα καὶ ἀνατολὰς καὶ ἰδὲ τοῖς ὀϕθαλμοῖς σου· ὅτι οὐ διαβήσῃ τὸν Ιορδάνην τοῦτον.

anábēthi epì koryphḕn Lelaxeuménou kaì anablépsas toîs ophthalmoîs katà thálassan kaì borrân kaì líba kaì anatolàs kaì idè toîs ophthalmoîs sou: hóti ou diabḗsēi tòn Iordánēn toûton.

28
καὶ ἔντειλαι ’Ιησοῖ καὶ κατίσχυσον αὐτὸν καὶ παρακάλεσον αὐτόν, ὅτι οὗτος διαβήσεται πρὸ προσώπου τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ αὐτὸς κατακληρονομήσει αὐτοῖς τὴν γῆν, ἣν ἑώρακας.

kaì énteilai ’Iēsoî kaì katíschyson autòn kaì parakáleson autón, hóti hoûtos diabḗsetai prò prosṓpou toû laoû toútou, kaì autòs kataklēronomḗsei autoîs tḕn gē̂n, hḕn heṓrakas.

29
καὶ ἐνεκαθήμεθα ἐν νάπῃ σύνεγγυς οἴκου Φογωρ.

kaì enekathḗmetha en nápēi sýnengys oíkou Phogōr.