Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septante Exode 25

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων

Kaì elálēsen kýrios pròs Mōysē̂n légōn

2
Εἰπὸν τοῖς υἱοῖς Ισραηλ, καὶ λάβετέ μοι ἀπαρχὰς παρὰ πάντων, οἷς ἂν δόξῃ τῇ καρδίᾳ, καὶ λήμψεσθε τὰς ἀπαρχάς μου.

Eipòn toîs hyioîs Israēl, kaì lábeté moi aparchàs parà pántōn, hoîs àn dóxēi tē̂i kardíāi, kaì lḗmpsesthe tàs aparchás mou.

3
καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ ἀπαρχή, ἣν λήμψεσθε παρ’ αὐτῶν· χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ χαλκὸν

kaì haútē estìn hē aparchḗ, hḕn lḗmpsesthe par’ autō̂n: chrysíon kaì argýrion kaì chalkòn

4
καὶ ὑάκινθον καὶ πορϕύραν καὶ κόκκινον διπλοῦν καὶ βύσσον κεκλωσμένην καὶ τρίχας αἰγείας

kaì hyákinthon kaì porphýran kaì kókkinon diploûn kaì býsson keklōsménēn kaì tríchas aigeías

5
καὶ δέρματα κριῶν ἠρυθροδανωμένα καὶ δέρματα ὑακίνθινα καὶ ξύλα ἄσηπτα

kaì dérmata kriō̂n ērythrodanōména kaì dérmata hyakínthina kaì xýla ásēpta

7
καὶ λίθους σαρδίου καὶ λίθους εἰς τὴν γλυϕὴν εἰς τὴν ἐπωμίδα καὶ τὸν ποδήρη.

kaì líthous sardíou kaì líthous eis tḕn glyphḕn eis tḕn epōmída kaì tòn podḗrē.

8
καὶ ποιήσεις μοι ἁγίασμα, καὶ ὀϕθήσομαι ἐν ὑμῖν·

kaì poiḗseis moi hagíasma, kaì ophthḗsomai en hymîn:

9
καὶ ποιήσεις μοι κατὰ πάντα, ὅσα ἐγώ σοι δεικνύω ἐν τῷ ὄρει, τὸ παράδειγμα τῆς σκηνῆς καὶ τὸ παράδειγμα πάντων τῶν σκευῶν αὐτῆς· οὕτω ποιήσεις.

kaì poiḗseis moi katà pánta, hósa egṓ soi deiknýō en tō̂i órei, tò parádeigma tē̂s skēnē̂s kaì tò parádeigma pántōn tō̂n skeuō̂n autē̂s: hoútō poiḗseis.

10
Καὶ ποιήσεις κιβωτὸν μαρτυρίου ἐκ ξύλων ἀσήπτων, δύο πήχεων καὶ ἡμίσους τὸ μῆκος καὶ πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος καὶ πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ ὕψος.

Kaì poiḗseis kibōtòn martyríou ek xýlōn asḗptōn, dýo pḗcheōn kaì hēmísous tò mē̂kos kaì pḗcheos kaì hēmísous tò plátos kaì pḗcheos kaì hēmísous tò hýpsos.

11
καὶ καταχρυσώσεις αὐτὴν χρυσίῳ καθαρῷ, ἔξωθεν καὶ ἔσωθεν χρυσώσεις αὐτήν· καὶ ποιήσεις αὐτῇ κυμάτια στρεπτὰ χρυσᾶ κύκλῳ.

kaì katachrysṓseis autḕn chrysíōi katharō̂i, éxōthen kaì ésōthen chrysṓseis autḗn: kaì poiḗseis autē̂i kymátia streptà chrysâ kýklōi.

12
καὶ ἐλάσεις αὐτῇ τέσσαρας δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὰ τέσσαρα κλίτη, δύο δακτυλίους ἐπὶ τὸ κλίτος τὸ ἓν καὶ δύο δακτυλίους ἐπὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον.

kaì eláseis autē̂i téssaras daktylíous chrysoûs kaì epithḗseis epì tà téssara klítē, dýo daktylíous epì tò klítos tò hèn kaì dýo daktylíous epì tò klítos tò deúteron.

13
ποιήσεις δὲ ἀναϕορεῖς ξύλα ἄσηπτα καὶ καταχρυσώσεις αὐτὰ χρυσίῳ·

poiḗseis dè anaphoreîs xýla ásēpta kaì katachrysṓseis autà chrysíōi:

14
καὶ εἰσάξεις τοὺς ἀναϕορεῖς εἰς τοὺς δακτυλίους τοὺς ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς κιβωτοῦ αἴρειν τὴν κιβωτὸν ἐν αὐτοῖς·

kaì eisáxeis toùs anaphoreîs eis toùs daktylíous toùs en toîs klítesi tē̂s kibōtoû aírein tḕn kibōtòn en autoîs:

15
ἐν τοῖς δακτυλίοις τῆς κιβωτοῦ ἔσονται οἱ ἀναϕορεῖς ἀκίνητοι.

en toîs daktylíois tē̂s kibōtoû ésontai hoi anaphoreîs akínētoi.

16
καὶ ἐμβαλεῖς εἰς τὴν κιβωτὸν τὰ μαρτύρια, ἃ ἂν δῶ σοι.

kaì embaleîs eis tḕn kibōtòn tà martýria, hà àn dō̂ soi.

17
καὶ ποιήσεις ἱλαστήριον ἐπίθεμα χρυσίου καθαροῦ, δύο πήχεων καὶ ἡμίσους τὸ μῆκος καὶ πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος.

kaì poiḗseis hilastḗrion epíthema chrysíou katharoû, dýo pḗcheōn kaì hēmísous tò mē̂kos kaì pḗcheos kaì hēmísous tò plátos.

18
καὶ ποιήσεις δύο χερουβιμ χρυσᾶ τορευτὰ καὶ ἐπιθήσεις αὐτὰ ἐξ ἀμϕοτέρων τῶν κλιτῶν τοῦ ἱλαστηρίου·

kaì poiḗseis dýo cheroubim chrysâ toreutà kaì epithḗseis autà ex amphotérōn tō̂n klitō̂n toû hilastēríou:

19
ποιηθήσονται χερουβ εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τούτου καὶ χερουβ εἷς ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ δευτέρου τοῦ ἱλαστηρίου· καὶ ποιήσεις τοὺς δύο χερουβιμ ἐπὶ τὰ δύο κλίτη.

poiēthḗsontai cheroub heîs ek toû klítous toútou kaì cheroub heîs ek toû klítous toû deutérou toû hilastēríou: kaì poiḗseis toùs dýo cheroubim epì tà dýo klítē.

20
ἔσονται οἱ χερουβιμ ἐκτείνοντες τὰς πτέρυγας ἐπάνωθεν, συσκιάζοντες ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν ἐπὶ τοῦ ἱλαστηρίου, καὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν εἰς ἄλληλα· εἰς τὸ ἱλαστήριον ἔσονται τὰ πρόσωπα τῶν χερουβιμ.

ésontai hoi cheroubim ekteínontes tàs ptérygas epánōthen, syskiázontes taîs ptéryxin autō̂n epì toû hilastēríou, kaì tà prósōpa autō̂n eis állēla: eis tò hilastḗrion ésontai tà prósōpa tō̂n cheroubim.

21
καὶ ἐπιθήσεις τὸ ἱλαστήριον ἐπὶ τὴν κιβωτὸν ἄνωθεν· καὶ εἰς τὴν κιβωτὸν ἐμβαλεῖς τὰ μαρτύρια, ἃ ἂν δῶ σοι.

kaì epithḗseis tò hilastḗrion epì tḕn kibōtòn ánōthen: kaì eis tḕn kibōtòn embaleîs tà martýria, hà àn dō̂ soi.

22
καὶ γνωσθήσομαί σοι ἐκεῖθεν καὶ λαλήσω σοι ἄνωθεν τοῦ ἱλαστηρίου ἀνὰ μέσον τῶν δύο χερουβιμ τῶν ὄντων ἐπὶ τῆς κιβωτοῦ τοῦ μαρτυρίου καὶ κατὰ πάντα, ὅσα ἂν ἐντείλωμαί σοι πρὸς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ.

kaì gnōsthḗsomaí soi ekeîthen kaì lalḗsō soi ánōthen toû hilastēríou anà méson tō̂n dýo cheroubim tō̂n óntōn epì tē̂s kibōtoû toû martyríou kaì katà pánta, hósa àn enteílōmaí soi pròs toùs hyioùs Israēl.

23
Καὶ ποιήσεις τράπεζαν χρυσίου καθαροῦ, δύο πήχεων τὸ μῆκος καὶ πήχεος τὸ εὖρος καὶ πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ ὕψος.

Kaì poiḗseis trápezan chrysíou katharoû, dýo pḗcheōn tò mē̂kos kaì pḗcheos tò eûros kaì pḗcheos kaì hēmísous tò hýpsos.

24
καὶ ποιήσεις αὐτῇ στρεπτὰ κυμάτια χρυσᾶ κύκλῳ.

kaì poiḗseis autē̂i streptà kymátia chrysâ kýklōi.

25
καὶ ποιήσεις αὐτῇ στεϕάνην παλαιστοῦ κύκλῳ· καὶ ποιήσεις στρεπτὸν κυμάτιον τῇ στεϕάνῃ κύκλῳ.

kaì poiḗseis autē̂i stephánēn palaistoû kýklōi: kaì poiḗseis streptòn kymátion tē̂i stephánēi kýklōi.

26
καὶ ποιήσεις τέσσαρας δακτυλίους χρυσοῦς καὶ ἐπιθήσεις τοὺς δακτυλίους ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη τῶν ποδῶν αὐτῆς

kaì poiḗseis téssaras daktylíous chrysoûs kaì epithḗseis toùs daktylíous epì tà téssara mérē tō̂n podō̂n autē̂s

27
ὑπὸ τὴν στεϕάνην, καὶ ἔσονται οἱ δακτύλιοι εἰς θήκας τοῖς ἀναϕορεῦσιν ὥστε αἴρειν ἐν αὐτοῖς τὴν τράπεζαν.

hypò tḕn stephánēn, kaì ésontai hoi daktýlioi eis thḗkas toîs anaphoreûsin hṓste aírein en autoîs tḕn trápezan.

28
καὶ ποιήσεις τοὺς ἀναϕορεῖς ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ καταχρυσώσεις αὐτοὺς χρυσίῳ καθαρῷ, καὶ ἀρθήσεται ἐν αὐτοῖς ἡ τράπεζα.

kaì poiḗseis toùs anaphoreîs ek xýlōn asḗptōn kaì katachrysṓseis autoùs chrysíōi katharō̂i, kaì arthḗsetai en autoîs hē trápeza.

29
καὶ ποιήσεις τὰ τρυβλία αὐτῆς καὶ τὰς θυίσκας καὶ τὰ σπονδεῖα καὶ τοὺς κυάθους, ἐν οἷς σπείσεις ἐν αὐτοῖς· χρυσίου καθαροῦ ποιήσεις αὐτά.

kaì poiḗseis tà tryblía autē̂s kaì tàs thyískas kaì tà spondeîa kaì toùs kyáthous, en hoîs speíseis en autoîs: chrysíou katharoû poiḗseis autá.

30
καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὴν τράπεζαν ἄρτους ἐνωπίους ἐναντίον μου διὰ παντός.

kaì epithḗseis epì tḕn trápezan ártous enōpíous enantíon mou dià pantós.

31
Καὶ ποιήσεις λυχνίαν ἐκ χρυσίου καθαροῦ, τορευτὴν ποιήσεις τὴν λυχνίαν· ὁ καυλὸς αὐτῆς καὶ οἱ καλαμίσκοι καὶ οἱ κρατῆρες καὶ οἱ σϕαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα ἐξ αὐτῆς ἔσται.

Kaì poiḗseis lychnían ek chrysíou katharoû, toreutḕn poiḗseis tḕn lychnían: ho kaulòs autē̂s kaì hoi kalamískoi kaì hoi kratē̂res kaì hoi sphairōtē̂res kaì tà krína ex autē̂s éstai.

32
ἓξ δὲ καλαμίσκοι ἐκπορευόμενοι ἐκ πλαγίων, τρεῖς καλαμίσκοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ κλίτους αὐτῆς τοῦ ἑνὸς καὶ τρεῖς καλαμίσκοι τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ κλίτους τοῦ δευτέρου.

hèx dè kalamískoi ekporeuómenoi ek plagíōn, treîs kalamískoi tē̂s lychnías ek toû klítous autē̂s toû henòs kaì treîs kalamískoi tē̂s lychnías ek toû klítous toû deutérou.

33
καὶ τρεῖς κρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυίσκους ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ, σϕαιρωτὴρ καὶ κρίνον· οὕτως τοῖς ἓξ καλαμίσκοις τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τῆς λυχνίας.

kaì treîs kratē̂res ektetypōménoi karyískous en tō̂i henì kalamískōi, sphairōtḕr kaì krínon: hoútōs toîs hèx kalamískois toîs ekporeuoménois ek tē̂s lychnías.

34
καὶ ἐν τῇ λυχνίᾳ τέσσαρες κρατῆρες ἐκτετυπωμένοι καρυίσκους· ἐν τῷ ἑνὶ καλαμίσκῳ οἱ σϕαιρωτῆρες καὶ τὰ κρίνα αὐτῆς.

kaì en tē̂i lychníāi téssares kratē̂res ektetypōménoi karyískous: en tō̂i henì kalamískōi hoi sphairōtē̂res kaì tà krína autē̂s.

35
ὁ σϕαιρωτὴρ ὑπὸ τοὺς δύο καλαμίσκους ἐξ αὐτῆς, καὶ σϕαιρωτὴρ ὑπὸ τοὺς τέσσαρας καλαμίσκους ἐξ αὐτῆς· οὕτως τοῖς ἓξ καλαμίσκοις τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τῆς λυχνίας.

ho sphairōtḕr hypò toùs dýo kalamískous ex autē̂s, kaì sphairōtḕr hypò toùs téssaras kalamískous ex autē̂s: hoútōs toîs hèx kalamískois toîs ekporeuoménois ek tē̂s lychnías.

36
οἱ σϕαιρωτῆρες καὶ οἱ καλαμίσκοι ἐξ αὐτῆς ἔστωσαν· ὅλη τορευτὴ ἐξ ἑνὸς χρυσίου καθαροῦ.

hoi sphairōtē̂res kaì hoi kalamískoi ex autē̂s éstōsan: hólē toreutḕ ex henòs chrysíou katharoû.

37
καὶ ποιήσεις τοὺς λύχνους αὐτῆς ἑπτά· καὶ ἐπιθήσεις τοὺς λύχνους, καὶ ϕανοῦσιν ἐκ τοῦ ἑνὸς προσώπου.

kaì poiḗseis toùs lýchnous autē̂s heptá: kaì epithḗseis toùs lýchnous, kaì phanoûsin ek toû henòs prosṓpou.

38
καὶ τὸν ἐπαρυστῆρα αὐτῆς καὶ τὰ ὑποθέματα αὐτῆς ἐκ χρυσίου καθαροῦ ποιήσεις.

kaì tòn eparystē̂ra autē̂s kaì tà hypothémata autē̂s ek chrysíou katharoû poiḗseis.

39
πάντα τὰ σκεύη ταῦτα τάλαντον χρυσίου καθαροῦ.

pánta tà skeúē taûta tálanton chrysíou katharoû.

40
ὅρα ποιήσεις κατὰ τὸν τύπον τὸν δεδειγμένον σοι ἐν τῷ ὄρει.

hóra poiḗseis katà tòn týpon tòn dedeigménon soi en tō̂i órei.