Bibles in ancient languages
Old translations
Modern translations

Septuaginta Exodus 27:16

Pentateuch
Historical books
Poetical Writings
Prophetic Books
Chapter
Verses
1
Καὶ ποιήσεις θυσιαστήριον ἐκ ξύλων ἀσήπτων, πέντε πήχεων τὸ μῆκος καὶ πέντε πήχεων τὸ εὖρος – τετράγωνον ἔσται τὸ θυσιαστήριον – καὶ τριῶν πήχεων τὸ ὕψος αὐτοῦ.

Kaì poiḗseis thysiastḗrion ek xýlōn asḗptōn, pénte pḗcheōn tò mē̂kos kaì pénte pḗcheōn tò eûros – tetrágōnon éstai tò thysiastḗrion – kaì triō̂n pḗcheōn tò hýpsos autoû.

2
καὶ ποιήσεις τὰ κέρατα ἐπὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν· ἐξ αὐτοῦ ἔσται τὰ κέρατα· καὶ καλύψεις αὐτὰ χαλκῷ.

kaì poiḗseis tà kérata epì tō̂n tessárōn gōniō̂n: ex autoû éstai tà kérata: kaì kalýpseis autà chalkō̂i.

3
καὶ ποιήσεις στεϕάνην τῷ θυσιαστηρίῳ καὶ τὸν καλυπτῆρα αὐτοῦ καὶ τὰς ϕιάλας αὐτοῦ καὶ τὰς κρεάγρας αὐτοῦ καὶ τὸ πυρεῖον αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτοῦ ποιήσεις χαλκᾶ.

kaì poiḗseis stephánēn tō̂i thysiastēríōi kaì tòn kalyptē̂ra autoû kaì tàs phiálas autoû kaì tàs kreágras autoû kaì tò pyreîon autoû: kaì pánta tà skeúē autoû poiḗseis chalkâ.

4
καὶ ποιήσεις αὐτῷ ἐσχάραν ἔργῳ δικτυωτῷ χαλκῆν· καὶ ποιήσεις τῇ ἐσχάρᾳ τέσσαρας δακτυλίους χαλκοῦς ἐπὶ τὰ τέσσαρα κλίτη.

kaì poiḗseis autō̂i escháran érgōi diktyōtō̂i chalkē̂n: kaì poiḗseis tē̂i eschárāi téssaras daktylíous chalkoûs epì tà téssara klítē.

5
καὶ ὑποθήσεις αὐτοὺς ὑπὸ τὴν ἐσχάραν τοῦ θυσιαστηρίου κάτωθεν· ἔσται δὲ ἡ ἐσχάρα ἕως τοῦ ἡμίσους τοῦ θυσιαστηρίου.

kaì hypothḗseis autoùs hypò tḕn escháran toû thysiastēríou kátōthen: éstai dè hē eschára héōs toû hēmísous toû thysiastēríou.

6
καὶ ποιήσεις τῷ θυσιαστηρίῳ ϕορεῖς ἐκ ξύλων ἀσήπτων καὶ περιχαλκώσεις αὐτοὺς χαλκῷ.

kaì poiḗseis tō̂i thysiastēríōi phoreîs ek xýlōn asḗptōn kaì perichalkṓseis autoùs chalkō̂i.

7
καὶ εἰσάξεις τοὺς ϕορεῖς εἰς τοὺς δακτυλίους, καὶ ἔστωσαν οἱ ϕορεῖς κατὰ τὰ πλευρὰ τοῦ θυσιαστηρίου ἐν τῷ αἴρειν αὐτό.

kaì eisáxeis toùs phoreîs eis toùs daktylíous, kaì éstōsan hoi phoreîs katà tà pleurà toû thysiastēríou en tō̂i aírein autó.

8
κοῖλον σανιδωτὸν ποιήσεις αὐτό· κατὰ τὸ παραδειχθέν σοι ἐν τῷ ὄρει, οὕτως ποιήσεις αὐτό.

koîlon sanidōtòn poiḗseis autó: katà tò paradeichthén soi en tō̂i órei, hoútōs poiḗseis autó.

9
Καὶ ποιήσεις αὐλὴν τῇ σκηνῇ· εἰς τὸ κλίτος τὸ πρὸς λίβα ἱστία τῆς αὐλῆς ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, μῆκος ἑκατὸν πηχῶν τῷ ἑνὶ κλίτει·

Kaì poiḗseis aulḕn tē̂i skēnē̂i: eis tò klítos tò pròs líba histía tē̂s aulē̂s ek býssou keklōsménēs, mē̂kos hekatòn pēchō̂n tō̂i henì klítei:

10
καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι χαλκαῖ, καὶ οἱ κρίκοι αὐτῶν καὶ αἱ ψαλίδες αὐτῶν ἀργυραῖ.

kaì hoi stŷloi autō̂n eíkosi, kaì hai báseis autō̂n eíkosi chalkaî, kaì hoi kríkoi autō̂n kaì hai psalídes autō̂n argyraî.

11
οὕτως τῷ κλίτει τῷ πρὸς ἀπηλιώτην ἱστία, ἑκατὸν πηχῶν μῆκος· καὶ οἱ στῦλοι αὐτῶν εἴκοσι, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν εἴκοσι χαλκαῖ, καὶ οἱ κρίκοι καὶ αἱ ψαλίδες τῶν στύλων καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν περιηργυρωμέναι ἀργύρῳ.

hoútōs tō̂i klítei tō̂i pròs apēliṓtēn histía, hekatòn pēchō̂n mē̂kos: kaì hoi stŷloi autō̂n eíkosi, kaì hai báseis autō̂n eíkosi chalkaî, kaì hoi kríkoi kaì hai psalídes tō̂n stýlōn kaì hai báseis autō̂n periērgyrōménai argýrōi.

12
τὸ δὲ εὖρος τῆς αὐλῆς τὸ κατὰ θάλασσαν ἱστία πεντήκοντα πηχῶν· στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δέκα.

tò dè eûros tē̂s aulē̂s tò katà thálassan histía pentḗkonta pēchō̂n: stŷloi autō̂n déka, kaì hai báseis autō̂n déka.

13
καὶ εὖρος τῆς αὐλῆς τὸ πρὸς νότον ἱστία πεντήκοντα πήχεων· στῦλοι αὐτῶν δέκα, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν δέκα.

kaì eûros tē̂s aulē̂s tò pròs nóton histía pentḗkonta pḗcheōn: stŷloi autō̂n déka, kaì hai báseis autō̂n déka.

14
καὶ πεντεκαίδεκα πήχεων τὸ ὕψος τῶν ἱστίων τῷ κλίτει τῷ ἑνί· στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς.

kaì pentekaídeka pḗcheōn tò hýpsos tō̂n histíōn tō̂i klítei tō̂i hení: stŷloi autō̂n treîs, kaì hai báseis autō̂n treîs.

15
καὶ τὸ κλίτος τὸ δεύτερον, δέκα πέντε πηχῶν τῶν ἱστίων τὸ ὕψος· στῦλοι αὐτῶν τρεῖς, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τρεῖς.

kaì tò klítos tò deúteron, déka pénte pēchō̂n tō̂n histíōn tò hýpsos: stŷloi autō̂n treîs, kaì hai báseis autō̂n treîs.

16
καὶ τῇ πύλῃ τῆς αὐλῆς κάλυμμα, εἴκοσι πηχῶν τὸ ὕψος, ἐξ ὑακίνθου καὶ πορϕύρας καὶ κοκκίνου κεκλωσμένου καὶ βύσσου κεκλωσμένης τῇ ποικιλίᾳ τοῦ ῥαϕιδευτοῦ· στῦλοι αὐτῶν τέσσαρες, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν τέσσαρες.

kaì tē̂i pýlēi tē̂s aulē̂s kálymma, eíkosi pēchō̂n tò hýpsos, ex hyakínthou kaì porphýras kaì kokkínou keklōsménou kaì býssou keklōsménēs tē̂i poikilíāi toû rhaphideutoû: stŷloi autō̂n téssares, kaì hai báseis autō̂n téssares.

17
πάντες οἱ στῦλοι τῆς αὐλῆς κύκλῳ κατηργυρωμένοι ἀργυρίῳ, καὶ αἱ κεϕαλίδες αὐτῶν ἀργυραῖ, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν χαλκαῖ.

pántes hoi stŷloi tē̂s aulē̂s kýklōi katērgyrōménoi argyríōi, kaì hai kephalídes autō̂n argyraî, kaì hai báseis autō̂n chalkaî.

18
τὸ δὲ μῆκος τῆς αὐλῆς ἑκατὸν ἐϕ’ ἑκατόν, καὶ εὖρος πεντήκοντα ἐπὶ πεντήκοντα, καὶ ὕψος πέντε πηχῶν, ἐκ βύσσου κεκλωσμένης, καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν χαλκαῖ.

tò dè mē̂kos tē̂s aulē̂s hekatòn eph’ hekatón, kaì eûros pentḗkonta epì pentḗkonta, kaì hýpsos pénte pēchō̂n, ek býssou keklōsménēs, kaì hai báseis autō̂n chalkaî.

19
καὶ πᾶσα ἡ κατασκευὴ καὶ πάντα τὰ ἐργαλεῖα καὶ οἱ πάσσαλοι τῆς αὐλῆς χαλκοῖ.

kaì pâsa hē kataskeuḕ kaì pánta tà ergaleîa kaì hoi pássaloi tē̂s aulē̂s chalkoî.

20
Καὶ σὺ σύνταξον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ λαβέτωσάν σοι ἔλαιον ἐξ ἐλαίων ἄτρυγον καθαρὸν κεκομμένον εἰς ϕῶς καῦσαι, ἵνα κάηται λύχνος διὰ παντός.

Kaì sỳ sýntaxon toîs hyioîs Israēl kaì labétōsán soi élaion ex elaíōn átrygon katharòn kekomménon eis phō̂s kaûsai, hína káētai lýchnos dià pantós.

21
ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος τοῦ ἐπὶ τῆς διαθήκης καύσει αὐτὸ Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ἀϕ’ ἑσπέρας ἕως πρωὶ ἐναντίον κυρίου· νόμιμον αἰώνιον εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν παρὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ.

en tē̂i skēnē̂i toû martyríou éxōthen toû katapetásmatos toû epì tē̂s diathḗkēs kaúsei autò Aarōn kaì hoi hyioì autoû aph’ hespéras héōs prōì enantíon kyríou: nómimon aiṓnion eis tàs geneàs hymō̂n parà tō̂n hyiō̂n Israēl.